UfR.2002.2721V
V.L.K. 20. september 2002 i sag 12. afd. B-1926-02

(Dorte Jensen, Marie S. Mikkelsen, Jeanette T. Andersen (kst.)).

A (adv. Karen Marie Henningsen, Århus, e.o.) mod Den Sociale Ankestyrelse (Km.adv., København).

Af sagen fremgik bl.a., at advokat Karen Marie Henningsen, Århus, i en skrivelse af 29. august 2002 til landsretten anførte følgende i anledning af en anmodning om, at landsretten bortså fra overskridelse af fristen for indbringelse af en afgørelse truffet af Den Sociale Ankestyrelse om fortsat anbringelse uden for hjemmet af A's barn B:

»— — — A rettede telefonisk henvendelse til mig den 23. juli d.å. og anmodede om min assistance i forbindelse med prøvelse af afgørelse fra Den Sociale Ankestyrelse for landsretten, og orienterede mig om, at han havde været repræsenteret af - - -, og at han dertil havde givet besked om, at han ønskede afgørelsen indbragt for landsretten. Jeg skrev herefter til - - - og orienterede om, at A ønskede jeg skulle varetage hans interesser i landsretten, og at jeg i øvrigt gik ud fra, at - - - sørgede for rettidig indbringelse med orientering til landsretten om, at A ønskede min assistance.


Da der ikke kom nogen respons fra advokatkontoret ringede min sekretær til kontoret for at tale med advokat X, som angiveligt havde ført sagen, men fik da oplyst, at både advokat X og hendes sekretær havde ferie, og at begge først ville komme tilbage mandag den 5. august d.å., hvorefter det blev oplyst, at mit brev af 23. juli d.å. lå i ferieposten, og at der ikke var nogen der havde taget sig af dette. Min sekretær fik oplyst, at ankefristen var 4 uger fra den 8. juli 2002, og at sekretæren hos - - - nu ville få en af kontorets andre advokater til at se på sagen, hvorefter jeg ville få besked.


Den 6. august 2002 blev advokatkontoret kontaktet påny med forespørgsel om, hvorvidt sagen var indbragt, men det kunne sekretæren ikke se var tilfældet. Hun kunne udelukkende oplyse, at man ikke havde kunnet anbefale A at indbringe afgørelsen, men at finde en anden advokat, der kunne se på sagen med friske øjne.


Herefter talte min sekretær med fuldmægtig Y, der beklagede meget og ikke kunne forstå, at sagens akter ikke var sendt mig, så jeg kunne indbringe afgørelsen. Det blev herefter aftalt, da ankefristen »sprang« den 8. august 2002, at afgørelsen nu blev indbragt for landsretten inden fristens udløb.


Selve skrivelsen fra advokaterne - - - med ankestævning modtog jeg først kopi af den 8. august 2002.


Det gøres herefter gældende, at landsretten bør admittere anken, da A ikke har lod og del i, at ankefristen er overskredet.«

Vestre Landsrets kendelse.


Det fremgår af sagen, at Den Sociale Ankestyrelse den 2. juli 2002 tiltrådte en afgørelse truffet af Børn og unge-udvalget i K kommune den 16. maj 2002 om, at sagsøgeren, A's datter, B, fortsat skulle anbringes uden for hjemmet. Sagsøgeren fik meddelelse om afgørelsen ved skrivelse af 8. juli 2002, der er oplyst modtaget den 9. juli 2002. Landsretten modtog pr. telefax stævning i sagen den 6. august 2002. Den 7. august 2002 videresendte landsretten stævningen til Den Sociale Ankestyrelse, som modtog stævningen den 8. august 2002 og indbragte sagen for landsretten den 15. august 2002.


Det fremgår af advokat Karen Marie Henningsens skrivelse af 29. august 2002, at sagsøgeren den 23. juli 2002 telefonisk anmodede om hendes assistance i forbindelse med prøvelse af ankestyrelsens afgørelse for landsretten, og at sagsøgeren i den forbindelse oplyste, at han havde givet sin hidtidige advokat besked om, at han ønskede afgørelsen indbragt for landsretten. Det fremgår videre af skrivelsen, at der herefter flere gange i tiden indtil den 6. august 2002 var telefonisk kontakt mellem advokat Karen Marie Henningsens kontor og medarbejdere på det advokatkontor, der tidligere havde repræsenteret sagsøgeren med henblik på rettidig indbringelse af sagen.


Anmodningen om indbringelse for landsretten skal fremsættes over for Den Sociale Ankestyrelse inden fire uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, jf. § 124, stk. 1, i lov om social service.


Da anmodningen om sagens indbringelse for landsretten først er modtaget hos Den Sociale Ankestyrelse den 8. august 2002, er begæringen fremsat to dage for sent.


Efter det der er oplyst af advokat Karen Marie Henningsen, og når henses til sagens karakter, foreligger der sådanne ganske særlige omstændigheder, at der er grundlag for at bortse fra den korte fristoverskridelse.


Sagen afvises derfor ikke.

Thi bestemmes:


Denne sag afvises ikke.