U.2008.55ØØ.L.K. 7. september 2007 i kære 16. afd. nr. B-1681-07

(Ole Dybdahl, Linde Jensen, John Larsen (kst.)).

A (adv. Richard Rudolf Sand, Kbh., besk.) mod Hillerød Hospital psykiatrisk afdeling (adv. John Petersen, Kbh.).


- - -


Der fremlagdes breve af 1. august og 30. august 2007 fra appellantens advokat og breve af 21. august og 31. august 2007 fra indstævntes advokat. Brevene indeholder anmodning om vidneførsel samt bemærkninger hertil.

- - -


Efter votering afsagdes sålydende

kendelse:


Appellantens advokat har anmodet om, at appellantens egen læge, Annette K.B. Andersen, indkaldes for at afgive forklaring for landsretten. I brevet af 30. august 2007 har advokaten nærmere begrundet dette, idet han har oplyst, at den praktiserende læges beslutning om at udfylde de gule papirer og anmode om tvangsafhentning af appellanten ved politiets foranstaltning med henblik på transport til sygehuset og tvangsindlæggelse udgør et tvangsindgreb, som skal prøves for landsretten.


Det fremgår af psykiatrilovens § 9, stk. 2, at afgørelse om, hvorvidt betingelserne for tvangsindlæggelse er opfyldt, træffes af overlægen. Idet en prøvelse som ønsket af appellantens egen læges handlinger efter psykiatrilovens §§ 6 og 7 i en situation, hvor tvangsindlæggelse efterfølgende er blevet besluttet, ligger uden for det, som retten kan prøve i medfør af psykiatrilovens § 37, stk. 1, jf. retsplejelovens § 470, stk. 1,

bestemmes:


Læge Annette K.B. Andersen indkaldes ikke til at afgive forklaring for landsretten.