U.2013.2420VV.L.K. 8. maj 2013 i kære 3. afd. B-1081-13

(Annette Dellgren, Lisbeth Parbo, Kirsten Thorup).

M (adv. Vivian Jørgensen, Kbh.) mod F.

I retsbog af 2. maj 2013 fra Fogedretten i Herning er der anført:
Kendelse:


Fogedretten var kl. 06.30 den 2. maj 2013 på uanmeldt udkørende fogedforretning til M's adresse, - - -. Det kunne konstateres, at barnet B ikke var på adressen.


M oplyste til fogedretten, at hun ikke ved, hvor B befinder sig, men at hun skulle befinde sig i et »safehouse«, som M ikke kender adressen på. Dette har hun gentaget i mail af d.d. til fogedretten.


Hun bad fogedretten om at kontakte B's bisidder fra Børns Vilkår, H, samt faderens hjemkommune, Vejen Kommune.


Vejen Kommune har til fogedretten oplyst, at de intet har på sagen, der tilsiger, at B ikke kan bo hos sin far. Der vil blive afholdt et hjemmebesøg, når B er kommet hjem til faren. 


H har til fogedretten oplyst, at hendes eneste opgave er at være B's bisidder, og derved sikre, at B's perspektiv altid fremgår af sagerne. Hun har således ikke taget parti i sagen og har alene hjulpet B med at gennemgå papirer, forberede hende til samtaler med offentlige myndigheder samt indsende anmodning om til Statsforvaltningen iht. B's initiativret. B ringede til hende i går og oplyste, at hun har det godt. H ved ikke, hvor B befinder sig, idet hun aldrig spørger herom.

Fogedrettens begrundelse og resultat:


Det er M, der senest har haft B hjemme. Det er derfor hendes ansvar at vide, hvor et umyndigt barn befinder sig.


Det er utroværdigt og usandsynligt, at M ikke er klar over, hvor hendes 10-årige datter befinder sig. Fogedretten opfatter derfor hendes oplysning om ikke at vide, hvor B befinder sig, som en nægtelse af at oplyse, hvor B befinder sig.


Under hensyntagen til at M over for fogedretten således har nægtet at oplyse opholdsstedet for B, tages hun i forvaring, indtil hun indvilliger i at opfylde sin oplysningspligt, jf. retsplejelovens § 497, stk. 2.

Derfor bestemmes:


M tages i forvaring ved politiets foranstaltning, indtil hun indvilliger i at opfylde sin oplysningspligt vedrørende opholdssted for B, dog ikke ud over 6 måneder.

- - -


I retsbog af 4. maj 2013 fra Fogedretten i Herning er der anført:


Rekvirent, F, mødte ikke.


Skyldner, M, blev fremstillet.


Pa. R og pa. E var også til stede.


Intet fremlagt.


Politiassistenterne R og E oplyste, at de havde anholdt M kl. 17.58 på hendes bopæl, - - -. De havde fået mundtligt samtykke til at gennemsøge boligen efter barnet B. B var ikke på adressen.


Fogeden ankom til politistationen i Herning kl. 18.40 og satte retten. Kontakten med M foregik på engelsk.


M blev vejledt om grundlaget for anholdelsen, og fik oplæst begrundelse og resultat af kendelsen af 2. maj 2013 på engelsk. Hun blev vejledt om, hvad hun kan gøre for at blive løsladt fra forvaringen igen, dvs. at hun skal oplyse, hvor B er.


M kunne ikke give den information, idet hun ikke ved, hvor B befinder sig. B er i et »safehouse«, som ingen anden end bisidderen fra Børns Vilkår, H, ved hvor er.


Fogeden foreholdt hende, at H for 2 dage siden til fogeden havde oplyst, at hun ikke ved, hvor B er. B havde ikke fortalt det, og hun havde heller ikke spurgt.


M var uforstående overfor dette, idet H skal køre B med til en samtale i Statsforvaltningen.


Fogeden ringede til H, der ikke svarede. Der er lagt en besked på telefonsvareren.


M ønskede i øvrigt ikke at udtale sig uden en advokat til stede. Fogeden forklarede hende, at hun ikke er forpligtet til at sige noget, men at hun kan undgå forvaring, hvis hun oplyser, hvor B er.


Fogeden fastholdt kendelsen af 2. maj 2013 og dens begrundelse.


M bad om at få beskikket en advokat. Fogeden kontaktede advokat Vivian Jørgensen, København, og lagde en besked på dennes telefonsvarer. Politiassistenterne gik i gang med at finde en lokal advokat, der kan ad hoc-beskikkes.


Politiet kontaktede, på M's opfordring, Den Amerikanske Ambassade. Fogeden talte herefter med - - -, konsulent ved ambassaden. Fogeden forklarede ham baggrunden for situationen og den kendelse, der bestemte, at M skulle tages i forvaring. Han bad om, at der blev beskikket en advokat for M. Han ønskede at blive holdt orienteret i sagen. Tlf. - - -.


Advokat Henrik Thorstholm, Skjern, blev kontaktet. Han indvilligede i at blive beskikket som midlertidig advokat for M. Fogedretten beskikkede derfor advokat Thorstholm som advokat for M.


Han befandt sig i Billund og havde ikke mulighed for at give møde i Herning lørdag aften. Han talte i telefon med M. Han kærede på vegne af M kendelsen om forvaring. Sagen sendes samme aften til landsretten med anmodning om hastebehandling. Kendelsen blev efterfølgende faxet til advokaten.

- - -

Vestre Landsrets kendelse.

- - -


Ved kendelse af 2. maj 2013 har Fogedretten i Herning bestemt, at M tages i forvaring ved politiets foranstaltning, indtil hun indvilliger i at opfylde sin oplysningspligt vedrørende opholdssted for B, dog ikke ud over 6 måneder. I et retsmøde den 4. maj 2013 har fogedretten fastholdt sin kendelse.


Afgørelserne er kæret af M med påstand om, at afgørelserne ophæves. Til støtte for påstanden har hun bl.a. anført, at hun ikke har haft adgang til advokatbistand.


F har påstået afgørelserne stadfæstet.


Landsretten afsagde

Kendelse:


Fogedrettens kendelse af 2. maj 2013 er afsagt, uden at M har haft adgang til advokatbistand. Under retsmødet den 4. maj 2013, der blev afholdt efter politiets anholdelse af M, fastholdt fogedretten sin kendelse af 2. maj 2013, og først herefter blev der efter M' s anmodning beskikket en advokat for hende. Da M således ikke har haft adgang til advokatbistand forud for fogedrettens afgørelser, der vedrører frihedsberøvelse, ophæves fogedrettens afgørelser.