UfR1983.829 ØLD
 

  Ø.L.D. 11. maj 1983 i anke 15

73/1983 - Anklagemyndigheden mod A -

Af anke 15 - 73/1983 - Anklagemyndigheden mod A - fremgik at A i tiden mellem 1965 og 1975 gentagne gange havde været indlagt på Amtshospitalet Nykøbing Sjælland som lidende af schizofreni. Den 25. juli 1981 om aftenen indfandt han sig på en gård i - - - hvor han tidligere hyppigt var kommet. Han affyrede et par skud med sit jagtgevær og indtog en truende holdning. Anledningen til det passerede forelå ikke sikkert oplyst, men det blev af vedkommende gårdejer forklaret, at man også tidligere havde været bange for den pågældende i forbindelse med hans besiddelse af skydevåben.
A blev anholdt og jagtgeværet taget i bevaring. Senere blev en række andre våben m.m. taget i bevaring.

I en erklæring af 17. december 1982 fra amtshospitalet udtaltes bl.a. at A 2 gange siden den tvangsindlæggelse i juli 1981 der skete umiddelbart efter anholdensen påny har måttet indlægges.

Pt. opholder sig for øjeblikket på hospitalet på frivillig basis, og er formentlig indstillet på at forblive her endnu nogle vintermåneder. På længere sigt, er det ham meget om at gøre, at føre en selvstændig tilværelse, hvilket der heller ikke er hjemmel i sindssygeloven m.v. til at nægte ham. Generelt hører han heller ikke til de patienter, man umiddelbart anser kan udgøre en fare for retssikkerheden. Alligevel vil man nok finde det hensigtsmæssigt om der kunne findes hjemmel til at hindre ham i at besidde jagtvåben.

Politimesteren meddelte den 27. december 1982 A tiltalefrafald for overtrædelse af straffelovens § 266 og jagtloven i medfør at retsplejelovens § 729, stk. 1,

3. pkt. og nedlagde i skrivelse af 23. december 1982 påstand om konfiskation i medfør af straffelovens § 77 a af følgende effekter tilhørende A:

- 1 jagtgevær, »Bayard«, ca. 1. 16, nr. 65085,- div. haglpatroner, samt patronhylstre,- 1 dobbeltløbet haglgevær, »Sauer«, nr. 12/70/2314,- 1 salonriffel, »Diana«, mod. 22, cal. 4,5/177,- 1 salonpistol, »Tex« 086, tjekkisk, nr. 163740,- 1 luftpistol mr. »Diana«, mod. 2,Ved Holbæk kriminalrets dom 30. december 1982 blev konfiskationspåstanden taget til følge.

A ankede med påstand om frifindelse, således, at konfiskationen ophævedes. Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse.

I Ø.L.D. 11. maj 1983 siges:

Da sagen efter sin beskaffenhed henhører under statsadvokatens påtalemyndighed, jfr. retsplejelovens § 720 smh. m. § 684, stk. 1, nr. 4, har politimesteren ikke haft kompetence til at rejse krav om konfiskation som sket, og sagen vil derfor være at afvise fra kriminalretten, jfr. retsplejelovens § 932, stk. 1, 1. pkt., smh. m. § 842, stk. 1, nr. 2.