TfK 2010.560 VLD


V.L.D. 16. marts 2010 i anke 7. afd. S-0251-10

 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Jakob Fastrup, Ikast).


(Elisabeth Mejnertz, Henrik Estrup og Michael Thuesen (kst.)).

Retten i Hernings dom af 29. januar 2010:


Anklageskrift er modtaget den 4. maj 2009.

T er tiltalt for overtrædelse af

færdselslovens § 118, stk. 5, jf. stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 42, stk. 1 nr. 1,

ved den 18. januar 2009 kl. 09.33 at have ført personbil - - - ad Ringkøbingvej 4, 7442 Engesvang med mindst 82 km/t., selv om hastigheden i tættere bebygget område ikke må overstige 50 km/t., hvilket udgjorde en overskridelse på mere end 60 procent af den tilladte hastighed.

Påstande:

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Der nedlægges endvidere påstand om ubetinget frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 3, jf. § 126, stk. 1, nr. 8, jf. § 128, stk. 1.

T har erkendt sig skyldig, men har påstået sig frifundet for påstanden om ubetinget frakendelse af førerretten, da anklagemyndigheden er bundet af en tidligere udsendt og accepteret tilkendegivelse, hvorefter tiltalte har vedtaget en bøde og betinget frakendelse af førerretten.

Sagens oplysninger:

T har forklaret, at han ikke var kendt på stedet. Han så ikke byskiltet, men vil ikke bestride, at han i bymæssig bebyggelse kørte med den målte hastighed.

Han fik en tilkendegivelse, som han underskrev. Han vidste ikke, at det var forkert med den betingede frakendelse af førerretten, og at han måske skulle have haft en ubetinget frakendelse.

Han mente, at han modtog meddelelsen af 2. marts 2009 om frakendelsen, men har ingen klar erindring herom. Han modtog senere en opkrævning af bøden. En uge senere fik han en opringning om, at det var forkert, og at han skulle i retten. Han skulle derfor ikke betale bøden.

Tiltalte er tidligere straffet ved Københavns Byrets dom af 15. januar 2009 med en bøde på 1.500 kr. og en betinget frakendelse af førerretten for i strid med færdselslovens § 18, stk. 1, at have foretaget en vending til fare eller ulempe for en bagfrakommende bus.

Tiltalte underskrev den 24. februar 2009 en tilkendegivelse, hvorefter han skulle betale en bøde på 2.500 kr. og vedtage en betinget frakendelse af førerretten for det forhold, der er beskrevet i anklageskriftet.

Den 2. marts 2009 sendte Midt- og Vestjyllands Politi en »Meddelelse om betinget frakendelse af førerretten«, hvori det er beskrevet, at politiet den 27. februar 2009 modtog tiltaltes vedtagelse af bøde og førerretsfrakendelsen. Prøvetiden på 3 år udløber den 26. februar 2012. Endelig vedlagde politiet en vejledning om kontrollerende køreprøve.

Den 11. marts 2009 sendte Rigspolitiet, Juridisk afdeling, Kriminalregisteret et brev til Midt- og Vestjyllands Politi, hvori Kriminalregisteret henledte opmærksomheden på, at tiltalte ved dommen af 15. januar 2009 blev idømt en bøde og betinget frakendelse af førerretten.

Politiet rejste herefter tiltale ved anklageskrift af 14. april 2009 med påstand om ubetinget frakendelse af førerretten.

Rettens begrundelse og afgørelse:


Tiltalte har både i retten og ved at have vedtaget et bødeforelæg med en tilkendegivelse om betinget frakendelse af førerretten erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Anklagemyndigheden begik imidlertid en fejl ved at udsende tilkendegivelsen indeholdende bødeforelægget og muligheden for tiltalte for at vedtage en betinget frakendelse af førerretten.

Jeg finder, at Midt- og Vestjyllands Politi ved at udsende den udaterede tilkendegivelse, som tiltalte vedtog den 24. februar 2009 og ved senere den 2. marts 2009 at udsende meddelelsen om, at tiltalte nu var frakendt førerretten betinget, har truffet en afgørelse indeholdende en påtalebegrænsning, som må anses for bindende for anklagemyndigheden.

Hvis anklagemyndigheden ville omgøre beslutningen og rette fejlen, så tiltalte kunne blive idømt en ubetinget frakendelse af førerretten, burde anklagemyndigheden have fulgt fremgangsmåden beskrevet i retsplejelovens § 724, stk. 2. Midt- og Vestjyllands Politi burde derfor have bedt den overordnede anklagemyndighed om at omgøre beslutningen.

Herefter er sagen afgjort endeligt ved anklagemyndighedens accept af 2. marts 2009 af tiltaltes vedtagelse af bødeforelægget og den betingede frakendelse af førerretten. Tiltalte vil herefter være at frifinde.

Vestre Landsrets dom:


Retten i Herning har den 29. januar 2010 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Anklagemyndigheden har påstået dom i overensstemmelse med tiltalen i 1. instans.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte idømmes en bøde på 2.500 kr. og frakendes førerretten
ubetinget i 6 måneder fra endelig dom.

Tiltalte har påstået stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har oplyst, at påstanden er nedlagt som sket, fordi det er anklagemyndighedens opfattelse, at den bøde og betingede frakendelse af førerretten, som tiltalte har vedtaget, faldt væk, da anklagemyndigheden udfærdigede anklageskriftet af 14. april 2009 og rejste tiltale i sagen.

Anklagemyndigheden har ikke kunnet oplyse, hvornår anklageskriftet af 14. april 2009 er forkyndt for tiltalte.

Anklagemyndigheden har oplyst, at det beror på en fejl, at det i straffeattesten er anført, at den betingede førerretsfrakendelse i henhold til dommen af 15. januar 2009 regnes fra den 10. februar 2009 og dermed efter datoen for kørslen den 18. januar 2009, som denne sag angår.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han ikke var til stede ved afsigelsen af dommen af 15. januar 2009. Det var efter aftale med anklagemyndigheden, at han ikke var til stede ved domsafsigelsen, idet han flere gange forgæves var mødt frem. Han kan ikke huske, hvornår han modtog anklageskriftet dateret den 14. april 2009. Han tror, at han modtog anklageskriftet sammen med indkaldelsen til hovedforhandlingen den 22. januar 2010. Han har ikke betalt bøden, idet han som forklaret i byretten fik en telefonopringning om, at han ikke skulle betale. Han har heller ikke været til en kontrollerende køreprøve, hverken i anledning af denne sag eller i anledning af dommen af 15. januar 2009. Han har heller ikke i anledning af dommen af 15. januar 2009 fået vejledning om, at han skal til en kontrollerende køreprøve, eller fået en indkaldelse til en sådan køreprøve.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Det afgørende for, om anklagemyndighedens påstand kan tages til følge, er, om anklagemyndighedens behandling af sagen har været egnet til at fremkalde en berettiget forventning hos tiltalte om, at sagen er afgjort i overensstemmelse med det bødeforelæg med tilkendegivelse om betinget frakendelse af førerretten, som tiltalte har vedtaget.

Det lægges efter tiltaltes forklaring, som ikke er imødegået af anklagemyndigheden, til grund, at tiltalte ikke var til stede ved afsigelsen af dommen af 15. januar 2009, hvorved tiltalte blev frakendt førerretten betinget, og det er ikke oplyst, hvornår tiltalte modtog kopi af dommen. Det må således lægges til grund, at tiltalte ikke var bekendt med, at han var frakendt førerretten betinget, da han foretog den kørsel den 18. januar 2009, som denne sag angår, og det er uvist, hvornår i det efterfølgende forløb han blev bekendt hermed.

Efter at tiltalte til Midt- og Vestjyllands Politi, Automatisk Trafikkontrol, havde oplyst, at det var ham, der den 18. januar 2009 havde ført bilen, modtog han en tilkendegivelse af 19. februar 2009 fra politiet om, at sagen kunne afgøres ved, at tiltalte vedtog en bøde og en betinget frakendelse af førerretten. Tiltalte vedtog bøden og førerretsfrakendelsen, og Midt- og Vestjyllands Politi bekræftede modtagelsen ved den 2. marts 2009 at sende en »Meddelelse om betinget frakendelse af førerretten« til tiltalte. Efter meddelelsens indhold måtte tiltalte gå ud fra, at sagen hermed var afsluttet.
Tiltalte har forklaret, at han en uge senere fik en opringning om, at »det var forkert, og at han skulle i retten«, og at han derfor ikke skulle betale bøden. Der foreligger ikke nærmere oplysninger om denne telefonsamtale eller om, hvad der mere præcist blev sagt til tiltalte, og politiet har ikke ved et brev til tiltalte forklaret sammenhængen og tilbagekaldt bødeforlægget og tilkendegivelsen om betinget frakendelse af førerretten.

Ved anklageskrift af 14. april 2009 rejste Midt- og Vestjyllands Politi tiltale i sagen og nedlagde i den forbindelse påstand om ubetinget frakendelse af førerretten. Anklagemyndigheden har imidlertid ikke kunnet oplyse, hvornår anklageskriftet er forkyndt for tiltalte, og det er derfor uvist, hvornår forud for hovedforhandlingen den 22. januar 2010 tiltalte modtog anklageskriftet.

Under de anførte omstændigheder har tiltalte haft en berettiget forventning om, at sagen var afsluttet med den vedtagne bøde og betingede frakendelse af førerretten, og anklagemyndigheden er derfor afskåret fra at søge sanktionen i anledning af tiltaltes kørsel den 18. januar 2009 skærpet.

Da tiltaltes vedtagelse af en bøde og betinget frakendelse af førerretten således står ved magt, tiltrædes det herefter, at tiltalte er blevet frifundet for den efterfølgende rejste tiltale som sket.