TfK 2006.220 VLD
 

  V.L.D. 22. december 2005 i anke 4. afd. S-2416-05

(Sigrid Ballund, Lisbeth Parbo, Regitze Brosbøl Lauridsen (kst.)).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Kristen Trærup, Grenaa, e.o.).

Grenaa Rets dom 24. august 2005. 1)

Anklageskrift er modtaget den 22. februar 2005.

T er tiltalt for overtrædelse af

byggelovens § 30, stk. 1, litra c, ved ikke at have efterkommet et påbud af 30. oktober 2002 fra Ebeltoft Kommune om inden den 1. februar 2003 ved nedbrydning at reducere bruttoetagearealet med 18 m² og dermed lovliggøre et byggeri på - - -.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har under sagen været repræsenteret af ægtefællen M.

Tiltalte har nægtet sig skyldig, idet hun navnlig har anført, at forholdet er forældet.

- - -

Ebeltoft Kommune fremsendte 4. juli 2002 varslingsskrivelse om påbud til tiltalte, påbud af 30. august 2002 til tiltalte, og på ny efter behandling af tiltaltes ansøgning om dispensation varslingsskrivelse af 16. oktober 2002 og påbud af 30. oktober 2002 til tiltalte. Det hedder i påbud af 30. oktober 2002:

»Bygningsmyndigheden har modtaget Deres skrivelse af den. 29.09.2002 vedrørende ejendommen - - -.

Kommunen vurderer skrivelsens indhold som en ansøgning om dispensation, med henblik på en lovliggørelse af byggeriet.

Sagens omfang fremgår af kommunens skrivelse af den 30.08.2002.

De har ikke i dispensationsskrivelsen anført nærmere relevante oplysninger - som baggrund for ansøgningen om dispensation.

Ebeltoft Kommune har besluttet, at den på ejendommen den 07.09.1967 tinglyste servitut ikke skal gøres gældende i nærværende sag - jfr. planlovens § 43.

Efter en ny vurdering af sagen - herunder byggelovens § 22 - er det besluttet, at meddele dispensation fra BR-S 98 afsnit 11.6.2 vedrørende afstanden til naboskel.

Det er samtidig besluttet ikke at meddele dispensation fra BR-S 98 afsnit 2.3.1, om den tilladelige bebyggelsesprocent på 10.

Dette medfører, at der skal nedbrydes et bruttoetageareal på 18 m².

Lovliggørelsen skal være påbegyndt senest den 01.12.2002 og De skal inden 15.11.2002 oplyse kommunen om, hvordan De agter, at reducere bruttoetagearealet. Arbejdet skal være afsluttet inden den 01.02.2003.«

og i påbud af 30. august 2002:

»Bygningsmyndigheden har konstateret, at der i strid med byggelovens regulerende bestemmelser er opført en carportbygning m.v. på Deres ejendom - - - -

Der foreligger ingen tilladelse til byggeriet. 

Det fremgår af sagens akter - fra en tidligere behandling af sagen - at byggeriet er i strid med bestemmelserne i småhusreglementet - BR-S - afsnit 2.3.1. om den tilladelige bebyggelsesprocent, der er udregnet til 11.4 mod max. 10 % samt afsnit 11.6 om den tilladelige bygningshøjde nærmere naboskel end 5 m.

Bygningshøjden er opmålt til 220 - 360 cm. mod max. 250 cm.

Afstanden til 2 naboskel er 416 cm. - 797 cm. - 490 cm. og 483 cm.«

Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at Ebeltoft Kommune angiveligt indgav politianmeldelse mod tiltalte for ulovlig opførelse af carport den 12. juli 2000, den 26. november 2003 og den 2. december 2004, at tiltalte klagede over kommunens påbud til Naturklagenævnet og Statsamtet i Århus, der traf afgørelser den 28. maj 2001 og den 25. februar 2003, og at tiltalte indgav ansøgning om byggetilladelse efter kommunens politianmeldelse den 12. juli 2000 og om dispensationer den 29/9-2002 og 18/10-2004.

Rettens bemærkninger:
Efter det oplyste om sagens forløb, herunder at Ebeltoft Kommune 3 gange har anmeldt forholdet til politiet, sagens behandling i 2 klageorganer og tidspunkter for tiltaltes dispensationsansøgninger er der ikke grundlag for at statuere forældelse på grund af stilstand i sagsbehandlingen.

Efter sagens oplysninger har tiltalte overtrådt byggelovgivningen ved at opføre en carport, der medførte, at den tilladelige bebyggelsesprocent blev overskredet, jf. byggelovens § 8, stk. 1, nr. 2, jf. BR-S98, afsnit 2.3.1.

Det lægges endvidere til grund, at kommunen har haft føje til at meddele påbud om nedbrydelse af et bruttoetageareal på 18 m².

Da der er tale om en opretholdelse af en ulovlig tilstand, er forholdet ikke forældet. Herefter er tiltalte skyldig efter tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 5.000 kr., jf. byggelovens § 30, stk. 1, litra c.

Ved bødens udmåling har retten på den ene side lagt vægt på den lange sagsbehandlingstid og på den anden side lagt vægt på, at tiltalte efter vidnet M's forklaring bevidst opførte en carport uden byggetilladelse og herefter selv har givet anledning til den lange sagsbehandlingstid ved ikke efterfølgende at søge byggetilladelse og rettidigt søge dispensationer.

- - -

Vestre Landsrets dom.

- - -

T har påstået afvisning, under henvisning til at sagen er afgjort ved tiltalefrafald af 21. august 2000. Subsidiært har T påstået frifindelse og mere subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået sagen fremmet til realitetsbehandling og skærpelse. Anklagemyndigheden har tillige påstået byggelovens § 17, stk. 1, citeret.

Tiltaltes afvisningspåstand er udskilt til særskilt behandling og afgørelse.

Det er oplyst, at Politimesteren i Grenaa den 21. august 2000 har meddelt tiltalte et tiltalefrafald.

Af tiltalefrafaldet fremgår bl.a. følgende:

»ADVARSEL

Jeg har i dag i medfør af retsplejelovens § 722, stk. 1, nr. 1, besluttet at frafalde tiltale mod Dem for overtrædelse af byggelovens § 30.

Ved afgørelsen har jeg lagt vægt på at Ebeltoft kommune har meddelt, at de har modtaget de fornødne oplysninger og at forholdet er af ringe strafværdighed.

Jeg skal henvise Dem til for fremtiden at overholde den pågældende lov. I gentagelsestilfælde må De forvente at blive draget til ansvar efter loven.«

Under ankesagens behandling har korrespondancen mellem tiltalte og Ebeltoft Kommune for perioden november 1999 til august 2000 været fremlagt. Korrespondancen vedrører tiltaltes indlevering af yderligere oplysningsmateriale til brug for kommunens behandling af tiltaltes ansøgning om lovliggørelse af en opført carport- og udhusbygning på tiltaltes ejendom, - - -.

I brev af 29. marts 2000 til tiltalte fra Ebeltoft Kommune er bl.a. anført:

»LOVLIGGØRELSE AF CARPORT OG UDHUSE

. . .

Da der stadig ikke foreligger det i vor skrivelse af den 22.11.1999 angivne materiale, vil sagen blive forelagt Udvalget for Teknik og Miljø, med henblik på en politianmeldelse for ulovligt byggeri, og med påstand om lovliggørelse.«

Efter udvalgsbehandling anmeldte Ebeltoft Kommune herefter den 12. juli 2000 tiltalte til politiet for overtrædelse af byggelovens § 30.

Ved brev af 4. august 2000 anmodede Landinspektørfirmaet Kjær på vegne af tiltalte Ebeltoft Kommune om dispensation til bl.a. overskridelse af den maksimale bebyggelsesprocent på 10 %.

Ebeltoft Kommune meddelte herefter ved brev af 15. august 2000 til Politimesteren i Grenaa, at man havde modtaget de fornødne oplysninger til brug for sagens videre behandling med henblik på en lovliggørelse af byggeriet, og at der derfor ikke på det tidspunkt var tilstrækkeligt grundlag for en yderligere politimæssig vurdering af sagen.

Anklagemyndigheden har til støtte for påstanden om, at sagen skal fremmes til realitetsbehandling, anført, at der ikke med tiltalefrafaldet er gjort op med den kriminelle handling, der nu er tiltalt for. Det har - uanset at dette ikke er specificeret i afgørelsen af 21. august 2000 - stået klart for tiltalte, at afgørelsen udelukkende omhandlede de manglende oplysninger til brug for vurderingen af byggeriets lovlighed. Tiltalen i den foreliggende sag vedrører det efterfølgende påbud om fysisk lovliggørelse af byggeriet og er derfor ikke omfattet af tiltalefrafaldet. Endvidere er det i tiltalefrafaldet anført, at der ikke er taget stilling til tiltaltes eventuelle fremtidige overtrædelser af byggelovens § 30.

Tiltalte har til støtte for afvisningspåstanden anført, at der med tiltalefrafaldet er gjort op med spørgsmålet om lovliggørelse af bygningen. Det fremgår af kommunens brev af 29. marts 2000 til tiltalte, at baggrunden for anmeldelsen til politiet var ulovligt byggeri, som ønskedes lovliggjort, og anklagemyndigheden var bekendt med brevet på tidspunktet for tiltalefrafaldet. Da den overordnede anklagemyndighed ikke har omgjort tiltalefrafaldet inden for 2-månedersfristen, jf. retsplejelovens § 724, stk. 2, ligesom betingelserne for at rejse tiltale i medfør af retsplejelovens § 975 ikke er til stede, er tiltalefrafaldet bindende for anklagemyndigheden.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Denne sag vedrører overtrædelse af byggelovens § 30, stk. 1, litra c. Ifølge tiltalen har tiltalte undladt at efterkomme et påbud af 30. oktober 2002 fra Ebeltoft Kommune. Påbuddet er udstedt med henblik på lovliggørelse af et byggeri på en ejendom, som tiltalte tidligere har ejet.

Ved afgørelsen af 21. august 2000 har anklagemyndigheden tidligere over for tiltalte frafaldet en tiltale for overtrædelse af byggelovens § 30 vedrørende det samme byggeri. Det er ikke anført i afgørelsen, hvorvidt tiltalefrafaldet er begrænset til nærmere bestemte forhold.

På denne baggrund, og under hensyn til indholdet af Ebeltoft Kommunes brev af 29. marts 2000 til tiltalte, må tiltalefrafaldet af 21. august 2000 antages at vedrøre ikke blot fremtvingelse af oplysninger til bedømmelse af byggeriets lovlighed, men også kravet om dets lovliggørelse, som er grundlaget for kommunens påbud og dermed for tiltalen under denne sag. Anklagemyndigheden har herved afskåret sig fra at rejse tiltale som gjort, og der er derfor ikke grundlag for at behandle sagen ved domstolene.

Landsretten ophæver derfor byrettens dom, og sagen afvises.