UfR 1995.693 VLK
 

  V.L.K. 22. maj 1995 i kære 7. afd. S-0886-95
(Fritse Hove, Poul Søgaard, Annette Kristiansen (kst.)).

Advokat Jan Kjeld Hansen, Ølgod mod Politimesteren i Varde.

Af sagen fremgik bl.a., at politiet i Varde den 21. januar havde anholdt S, der blev sigtet for vold. Efter anmodning fra S blev advokat Jan Kjeld Hansen beskikket som forsvarer og fik på politistationen samme dag udleveret et sæt forsvarergenparter, der bl.a. omfattede kopier af de forklaringer, som var afgivet af vidner. Advokat Jan Kjeld Hansen havde under sin herpå følgende samtale med S ladet denne gennemlæse rapporterne.
I Varde Rets kendelse 28. marts 1995 siges bl.a.:
- - - Den 25. januar 1995 skrev politimesteren i Varde bl.a. således til advokat Jan Kjeld Hansen:

>> 694 >> »- - -

Da De ankom til politistationen, anmodede De om at få udleveret politirapporten, men den var endnu ikke renskrevet. Kort efter fik De udleveret rapporten og fik lov at tale med Deres klient i enrum i ca. 15 minutter.

Ved afhøringen af sigtede fremkom der oplysning om, at sigtede havde gennemlæst rapporten, og direkte forespurgt erkendte sigtede, at han havde gennemlæst rapporten.

Efter retsplejelovens § 745, stk. 1, sidste pkt., må forsvareren ikke uden politiets samtykke overlevere det modtagne materiale til sigtede eller andre. Da De ikke havde fået tilladelse til at overlevere rapporterne til sigtede, finder jeg anledning til at påpege det uheldige i denne fremgangsmåde.

Såfremt De finder, at Deres klient bør gennemlæse rapporten, skal De, forinden overleveringen, indhente politiets tilladelse hertil. Såfremt denne tilladelse nægtes, vil spørgsmålet kunne indbringes for retten.

- - -«

Denne skrivelse førte til, at advokat Jan Kjeld Hansen den 30. januar 1995 skrev bl.a. således til statsadvokaten i Sønderborg:

»- - -

Jeg har modtaget en skrivelse fra Politimesteren i Varde som jeg er meget ked af.

Jeg kritiseres for at have ladet min klient gennemlæse politirapporten under min tilstedeværelse. Kritikken begrundes med en henvisning til Retsplejelovens § 745, stk. 1.

Jeg er uenig i Politimesterens fortolkning af § 745, stk. 1, og af hensyn til mit fremtidige virke som forsvarer i Varde Politikreds ønsker jeg autoritativt over for Politimesteren at få fastslået, at der ikke har været noget at bebrejde mig i den omtalte anledning.

- - -«

Statsadvokatens svar er dateret den 20. februar 1995. I svaret hedder det bl.a. følgende:

»- - -

I følge retsplejelovens § 745, stk. 1 har en forsvarer adgang til at gøre sig bekendt med det af politiet tilvejebragte materiale, som ikke uden politiets samtykke må overleveres til sigtede.

Efter fast praksis antages det, at forsvareren må orientere sigtede om materialets indhold og forevise dette for sigtede.

Spørgsmålet er herefter, om sigtedes gennemlæsning af materialet i overværelse af forsvareren er at betragte som en overlevering eller en forevisning.

Der er ikke offentliggjort kendelser på dette fortolkningsproblem.

Jeg mener, at en sproglig fortolkning af, hvad der forståes ved en overlevering, må føre til, at det kræver politiets samtykke at overlevere en rapport til sigtede, også selv om sigtedes besiddelse af rapporten overvåges af forsvareren. Jeg finder derfor ikke anledning til at ændre Politimesteren i Vardes afgørelse om at påpege det uheldige i den af Dem valgte fremgangsmåde.

Spørgsmålet kan i medfør af retsplejelovens § 746 stk. 1 indbringes for domstolene.

- - -«

I overensstemmelse hermed har forsvareren indbragt det spørgsmål, han har rejst, for nærværende ret. I sin skrivelse af 24. februar 1995 til retten herom har han bl.a. anført dette:

»- - -

Det er min opfattelse, at forsvareren er berettiget til at forevise sin klient alt politiets materiale uden anden begrænsning end den, der følger af Retsplejelovens § 745 stk. 4 om forsvarerpålæg.

Politiet har ikke meddelt forsvarerpålæg i denne sag.

- - -«

For retten har advokat Jan Kjeld Hansen gentaget dette argument. Udtrykket »overlevere«, som bruges i retsplejelovens § 745, stk. 1 in fine, forbyder den faktiske, fysiske og varige, udlevering til en sigtet af det materiale, som politiet har tilvejebragt, og det blev i dette tilfælde afleveret igen af sigtede efter endt gennemlæsning.

Anklagemyndigheden har heroverfor fastholdt de i statsadvokatens skrivelse af 20. februar 1995 indeholdte anbringender.

Byretten skal udtale:

»Overlevere« forståes naturligt som den proces at række nogen noget, der på denne måde går fra hånd til hånd. Det må politiets materiale ikke i den i retsplejelovens § 745, stk. 1, omhandlede situation, hvorfor det uagtet forsvarerens adgang til at orientere sigtede om materialets indhold og hans adgang til at forevise det for en sigtet

bestemmes:

Den af advokat Jan Kjeld Hansen under denne sag fremsatte protest mod indholdet af skrivelsen af 25. januar 1995 fra politimesteren i Varde kan ikke tages til følge.

Denne kendelse blev ved kæreskrift af 7. april 1995 påkæret af advokat Jan Kjeld Hansen. I kæreskriftet udtales bl.a.:

»- - - Det bør udtales, at Politimesteren i Varde med urette har påtalt min fremgangsmåde i denne sag. - - -

Det er min opfattelse, at forsvareren er berettiget til på ethvert stade af sagen, at lade sin klient, den sigtede, læse alt det rapportmateriale, han er i besiddelse af, også inden klienten selv er afhørt af politiet.

 Denne fremgangsmåde kræver ikke politiets tilladelse, sådan som Politimesteren hævder.

Der er dog en betingelse, at der ikke er meddelt forsvarerpålæg i medfør af Retsplejelovens § 745, stk. 4.

Dertil kommer, at forsvareren selv, personlig, skal være til stede under sigtedes læsning, så det undgås, at sigtede udtager dele af materialet, som han ønsker at beholde. - - -«

Dommeren i Varde havde henholdt sig til kendelsen.

Vestre Landsrets kendelse.
Det fremgår af sagen, at der ikke af Politimesteren i Varde var meddelt advokat Jan Kjeld Hansen pålæg i medfør af retsplejelovens § 745, stk. 4, ligesom det fremgår, at politirapporterne blev læst af sigtede i overværelse af forsvareren.

Af betænkning nr. 622/1971 om efterforskning i straffesager fremgår ad forslag til ny § 745, at

»Det materiale, som forsvareren får udleveret fra politiet (eller genparter heraf), må ikke uden politiets tilladelse overleveres til sigtede eller andre, således at de beholder det. Derimod er der i almindelighed intet til hinder for, at forsvareren orienterer sigtede om materialets indhold eller foreviser materialet for sigtede. Vil politiet forhindre dette, må der gives forsvareren pålæg i henhold til forslagets stk. 4- - -«

En forsvarers overladelse af det fra politiet modtagne materiale alene til klientens gennemsyn i forsvarerens overværelse kan herefter ikke - ej heller sprogligt - betegnes som overlevering.

Kærendes påstand tages herefter til følge, hvorfor

bestemmes:
Politimesteren i Vardes påtale i skrivelse af 25. januar 1995 af kærendes fremgangsmåde er fremsat med urette.