Uddrag af dom afsagt 2. september 2009 ved Retten i Herning i sagen:  

Anklagemyndigheden

mod

Advokat F

Rettens journalnummer: 2-1085/2009En forsvarsadvokat (F) var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 1, ved som beskikket forsvarer uberettiget  til sin klient dels at have videregivet oplysninger fra et lukket retsmøde, hvor der blev afholdt grundlovsforhør mod en anden person, og dels ved at have videregivet oplysninger fra straffesagsakter, hvorom der var meddelt pålæg efter retsplejelovens § 729 a, skt. 4.

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om, at advokaten blev frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed i et af retten nærmere fastsat tidsrum, jfr. RPL § 128, jfr. straffelovens § 79, stk. 1, jfr. § 78, stk. 2.

Retten fandt det bevist, at forsvareren havde videregivet oplysninger fra det lukkede retsmøde til sin klient men frifandt denne herfor, da videregivelsen af oplysningerne til forsvarerens klient ikke var sket i strid med § 29 d, da der ikke var sket en offentlig gengivelse.

Den pågældende blev også frifundet for overtrædelse af forsvarerpålægget givet i medfør af retsplejelovens § 729, stk. 4, idet det mod advokatens benægtelse ikke blev anset for bevist, at han endnu havde modtaget forsvarergenparterne (og dermed forsvarerpålægget) på det tidspunkt, hvor han fortalte sin klient om sagen.

Dommen blev anket af anklagemyndigheden, men anken blev imidlertid frafaldet.

Rettens begrundelse og afgørelse gengives nedenfor:

"Det kan uomtvistet lægges til grund, at tiltalte efter retsmødet den 9. maj 2008 har givet meddelelse til A pr. telefon om, at han risikerede at blive sigtet i sagen, ligesom han over for A omtalte den i sagen allerede sigtede person O. Det kan endvidere lægges til grund, at der efterfølgende på et møde den 13. maj 2008 blev givet tilsvarende oplysninger fra tiltalte til A.

Der er under sagen heller ikke tvist om, at et retsmøde den 9. maj 2008 blev afviklet for lukkede døre. Det er domsmandsrettens opfattelse, at dette herefter indebærer, at tiltalte og de øvrige tilstedeværende har været underlagt de kommunikationsbegrænsninger, der er omfattet af retsplejelovens § 29 d. Det er imidlertid domsmandsrettens opfattelse, at tiltaltes underretning om retsmødet, og derunder det der passerede, til A, der af tiltalte måtte opfattes som en af de personer, han havde repræsenteret under retsmødet, og som han forventede også fremover at skulle repræsentere som forsvarer, ikke er sket i strid med § 29 d, da der ikke var sket en offentlig gengivelse. Såfremt dette blev antaget, ville begrænsningen af tilstedeværelsesretten og aktindsigten i retsplejelovens § 748, stk. 6 og § 729 a, stk. 4, helt eller delvist være uden betydning. Det kan ligeledes lægges til grund, at der ikke er givet pålæg i medfør af retsplejelovens § 748, stk. 6, idet dette frafaldtes af anklageren under retsmødet.

Tilbage resterer herefter, hvorvidt det kan lægges til grund, at tiltalte uberettiget har videregivet eller udnyttet fortrolige oplysninger ved at referere indholdet af det skriftlige materiale, der gøres gældende at være udleveret til ham under retsmødet den 9. maj 2008. Tiltalte har bestridt at være bragt i besiddelse af omslag med genparter i sagen. Heroverfor står vidnet L's forklaring, samt dette vidnes egne notater på sags-omslaget. Vidnet har endvidere oplyst under sin forklaring i retten, at han udleverede både omslag med genparter til tiltalte samt lyserødt omslag med forsvarergenparter til advokat H, der optrådte som forsvarer for O under retsmødet. Sidstnævnte oplysninger strider imidlertid med den af vidnet H afgivne forklaring om, at denne afhentede forsvarergenparterne på politistationen i Holstebro, da han kørte fra sin bopæl i H…m ved Struer til Herning for at deltage i retsmødet. Under disse omstændigheder finder retten ikke, at der foreligger en sådan fornøden sikkerhed om dels udleveringsspørgsmålet og dels spørgsmålet om pålæg efter § 729 a, stk. 4, at der er grundlag for at anse tiltalte skyldig.

Tiltaltes frifindelsespåstand tages derfor til følge."