TfK 2004.643 ØLK

Ø.L.K. 2. juni 2004 i kære 19. afd. S-1887-04
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Claus Bergsøe, besk.).

(Ulla Langholz, Ina Steincke og Søren Holm Seerup (kst.)).

I Tåstrup Rets retsbog af 13. maj 2004 hedder det:

Der fremlagdes brev af 3. maj 2004 med bilag fra den beskikkede forsvarer, advokat Claus Bergsøe, der anmoder om rettens kendelse om, at det pålægges politiet at udlevere en fotografisk kopi af gerningsstedsfingeraftrykket og af det sammenligningsfingeraftryk, som politiet har tilvejebragt.

Advokat Bergsøe har bemærket, at der ikke er optaget fingeraftryk af tiltalte.

Politimesteren i Glostrup har udarbejdet notits af 21. april 2004.

Det er heri anført, at fingeraftryk ikke kan udleveres, idet de optages efter reglerne i retsplejelovens § 792 b, stk. 1, og opbevares efter § 792 f, stk. 2, samt retningslinierne i Rigspolitichefens kundgørelse B nr. 19, pkt. 7.

Fingeraftryksblanketterne opbevares i Rigspolitichefens Fingeraftryksafdeling og kan heller ikke udleveres.

I den aktuelle sag har svensk politi sikret nogle fingeraftryk, som er oversendt til dansk politi, der har holdt fingeraftrykkene op mod databasen AFIS.

Der ligger i sagen en erklæring fra Rigspolitichefens afdeling A, som identificerer fingeraftrykkene som tiltaltes.

Der afsagdes sålydende

Kendelse:
På baggrund af ovenstående redegørelse fra Politimesteren i Glostrup, og henset til, at anklagemyndigheden har bevisbyrden samt idet det herefter ikke findes af afgørende betydning for tilrettelæggelsen af forsvaret

bestemmes:
Den af advokat Claus Bergsøe fremsatte begæring om udlevering af fotografisk kopi af fingeraftryk imødekommes ikke.

Østre Landsrets dom:

Advokat Claus Bergsøe har som beskikket forsvarer for T, der er tiltalt for forsøg på overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 1, stk. 2, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. straffelovens § 21, påkæret Tåstrup Rets kendelse af 13. maj 2004 (- - -), hvorefter en af advokat Claus Bergsøe fremsat begæring om udlevering af fotografisk kopi af fingeraftryk ikke er imødekommet.

Advokat Claus Bergsøe har indgivet kæreskrift af 18. maj 2004.

Retten har ved kæremålets fremsendelse henholdt sig til den afsagte kendelse og har oplyst, at domsforhandling i sagen er berammet til foretagelse den 8. juni 2004.

Kærende har nedlagt påstand om, at det pålægges politiet at udlevere en fotografisk kopi af gerningsstedsfingeraftrykket og af det sammenligningsfingeraftryk, som politiet har tilvejebragt.

Anklagemyndigheden har ikke udtalt sig vedrørende kæremålet.

Kærende har til støtte for sin påstand anført, at det pågældende materiale utvivlsomt er materiale, som politiet har tilvejebragt til brug for den sag, som tiltalen angår; at der ikke er omstændigheder, der medfører, at materialet ikke uden ulempe kan mangfoldiggøres; at fingeraftrykket er sagens eneste eller dog væsentligste bevis; samt at politiet altid fremkommer med fotografiske gengivelser af eksempelvis sålaftryk, der agtes ført som bevis, uanset at der tillige foreligger teknisk erklæring om identitet mellem den mistænktes sko og sålaftrykket.

Landsrettens bemærkninger:


Landsretten finder, at de omhandlede fingeraftryk er materiale, der i sagen er omfattet af retsplejelovens § 745, 1. pkt. Der er ikke i sagen oplyst om forhold, der kan begrunde, at mangfoldiggørelse, jf. retsplejelovens § 745, 2. pkt., ikke bør ske.

De af anklagemyndigheden anførte bestemmelser i retsplejelovens § 792 b, stk. 1, og 792 f, stk. 2, samt punkt 7 i Rigspolitichefens Kundgørelse B nr. 19, der er fortrolig, begrunder ikke en fravigelse fra retsplejelovens § 745.

Anklagemyndigheden og byretten har ikke i sagen anført konkrete omstændigheder, jf. retsplejelovens § 745 a, stk. 4, 1. pkt. jf. stk. 1, der begrunder en fravigelse af § 745.

På dette grundlag tager landsretten kærendes påstand til følge.

Thi bestemmes:
Politiet pålægges til kærendes beskikkede forsvarer, advokat Claus Bergsøe, at udlevere en fotografisk kopi af gerningsstedsfingeraftrykket og af det fingeraftryk, som politiet har tilvejebragt.