TfK 2010.145/2 VLD
 

 

V.L.D. 9. november 2009 i anke 2. afd. S-1441-09
(Bjerg Hansen, Annette Dellgren, Henrik Estrup med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod A (adv. Lars Henriksen, Åbyhøj, og Ebbe Mogensen, Kbh.).

Aalborg Ret, 8. afd.'s, dom 8. juni 2009.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 23. marts 2009.

A er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 155, jf. retsplejelovens § 739, jf. § 729 a, stk. 3, ved som offentligt beskikket forsvarer i straffesager i adskillige tilfælde, uden politiets samtykke, til sine sigtede klienter at have overleveret notater med detaljerede resuméer af det materiale, som politiet havde tilvejebragt til brug for de pågældende straffesager, herunder ved den 4. oktober 2007 til sin klient S uden politiets samtykke at have overleveret et 17 sider langt notat med detaljeret resumé af det modtagne materiale i straffesagen mod denne, herunder med gengivelse af vidners fulde navne, referater af de til politiet afgivne forklaringer samt resultater af politiets efterforskningsskridt, hvilken fremgangsmåde ganske må sidestilles med overlevering af det modtagne materiale uden politiets samtykke, alt hvorved tiltalte har misbrugt sin stilling til at krænke det offentliges ret.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Tiltalte forklarede, at han har udarbejdet det dokumenterede resumé som beskikket forsvarer for S. Notatet er sendt med posten. Klienten blev løsladt efter et grundlovsforhør, men var fortsat sigtet. Der blev givet pålæg af politiet mod videregivelse af oplysninger, og klienten ønskede oplysninger om, hvad han var sigtet for. Tiltalte pressede på for at få forbuddet ophævet, og det lykkedes, efter at der var foretaget en række anholdelser. Da det sidste pålæg var ophævet, skrev tiltalte for en sikkerheds skyld til Nordjyllands Politi og spurgte, om pålægget også gjaldt hans klient. Dette >> 652 >> blev bekræftet over for tiltalte. Tiltalte havde en telefonisk drøftelse med sin klient, og han oplyst ham om, at han nu kunne få alle oplysninger i sagen. Materialet omfattede 10-20 ringbind, og der var tale om en meget omfattende efterforskning. De talte om, at klienten, der bor i København, kunne komme til - - - og gennemse materialet. Det ville tage lang tid, og materialet var uoverskueligt for klienten, hvorfor de aftalte, at tiltalte skulle lave et notat om det, der var relevant for klienten. Notatet er udarbejdet af en medarbejder. Tiltalte møder dagligt i retten og gør udstrakt brug af juridiske medarbejdere. Tiltalte får altid en medarbejder til at udarbejde et notat til brug for hovedforhandlingen. Hvis det er hensigtsmæssigt, får klienten også et notat af, hvad der foregår i sagen. Hvis klienten var mødt op på A's kontor, ville han have haft lejlighed til at gennemse alt materialet under overværelse af personalet og til at tage alle de notater, han ønskede. Denne fremgangsmåde indebærer efter tiltaltes opfattelse en større risiko for problemer i form af uhensigtsmæssig spredning. Tiltalte er fuldt bekendt med retsplejelovens § 729a, og det var hans vurdering, at det var hensigtsmæssigt og fuldt lovligt i denne sag at give oplysningerne skriftligt til klienten. Tiltalte orienterede således i forbindelse med en anmodning om acontosalær selv retten og politiet om, at han havde udarbejdet det pågældende notat. Efter at notatet blev fundet ved ransagning hos en tredjemand, er tiltalte blevet mere tilbageholdende med at udsende skriftligt materiale. Sigtelsen mod S blev senere frafaldet, og et aftalt møde med ham blev ikke til noget. Tiltalte har ikke efterfølgende haft kontakt til S angående notatet og ved ikke, hvad han har foretaget sig med notatet.

Udspurgt af advokat Ebbe Mogensen forklarer tiltalte, at han blev fuldmægtig i 1995 og advokat i 1998. Han startede allerede som fuldmægtig med at behandle straffesager, navnlig inden for skatteretten. På kontoret drøfter man nøje forsvarerens opgaver, og man tilstræber en høj faglig og etisk standard.

Udspurgt af dommeren forklarer tiltalte, at han ikke i andre sager har udsendt resuméer af helt samme karakter.

Kriminalassistent M har som vidne forklaret, at hun har deltaget i efterforskningen af den såkaldte Jomfru Ane Gade-sag, hvori S var sigtet. Hun blev på et tidspunkt ringet op af Københavns Politi, der oplyste, at man havde fundet et resume om sagen hos et medlem fra Blågårdsgruppen, og at man troede, at resumeet var udarbejdet af Nordjyllands Politi.

Anklagemyndigheden har bl.a. gjort gældende, at tiltaltes handlemåde er et misbrug af stillingen som beskikket forsvarer, idet bestemmelsen i retsplejelovens § 729a, stk. 3, efter sit formål må fortolkes udvidende således, at den også omfatter en situation som den foreliggende. Hensynet til den sigtede er tilstrækkeligt tilgodeset derved, at han må gennemse materialet eller få dette forelagt mundtligt. Forbuddet mod udlevering er båret af hensynet til at undgå de misbrug, der kan følge af, at forklaringer, navne på vidner mv. kommer i uvedkommendes besiddelse. Misbrugsrisikoen er langt større ved oplysninger, der er modtaget i skriftlig form. Selv om resuméet kvantitativt er væsentligt kortere end rapporterne, indeholder det alle relevante oplysninger og må derfor sidestilles med kopier eller fuldstændige afskrifter. Der må herved henses til, at der er tale om kriminalitet i rockermiljøet, hvorfor der er tale om en særlig misbrugsrisiko.

Tiltaltes forsvarere har bl.a. gjort gældende, at der alene er videregivet oplysninger, som klienten havde krav på at få. Resuméet udgør ca. 10-15 % af rapportmaterialet, og der er således ikke tale om en kopi eller fuldstændig afskrift. Retsplejelovens § 729a, stk. 3, forbyder udlevering af materiale, medens bestemmelsens stk. 4 handler om videregivelse af oplysninger. § 729a, stk. 3, indeholder således efter sin ordlyd ikke noget forbud mod videregivelse af oplysninger i skriftlig form. Af forarbejderne til en af andre grunde ikke gennemført ændring af dagældende § 745, Folketingstidende 1986-87, tillæg A, spalte 2175-76, fremgår tværtimod en forudsætning om, at forsvareren kan vælge at informere sigtede skriftligt. Hvis politiet er af den opfattelse, at noget materiale ikke må videregives, må man anvende de regler, der giver mulighed for at meddele påbud herom. Et generelt forbud mod at give skriftlig orientering til den sigtede må endvidere antages at stride mod Den Europæiske Menneskeretskonventions artikel 6. Retsplejelovens regler om sigtede og deres forsvarer er generelle, og det er derfor uden betydning, om den sigtede angives at være rocker.

Rettens begrundelse og afgørelse.

Der er i sagen ingen konkrete oplysninger om andre notater end det, der er udleveret til S. Allerede som følge heraf frifindes tiltalte for denne del af tiltalen.

Det lægges til grund, at tiltalte alene har videregivet oplysninger, som hans klient havde krav på at få. Efter sit omfang og indhold findes notatet til S ikke at kunne anses som en kopi eller en tilnærmelsesvis fuldstændig afskrift, og udleveringen af notatet findes herefter ikke omfattet af ordlyden i retsplejelovens § 729a, stk. 3. Der findes ikke i forarbejderne eller i øvrigt holdepunkter for at antage, at bestemmelsen skal forstås analogt eller udvidende således, at den indeholder et forbud mod i skriftlig form at videregive et resumé af politirapporternes indhold. Retten frifinder derfor tiltalte.

- - -

Vestre Landsrets dom.

Retten i Aalborg har den 8. juni 2009 afsagt dom i 1. instans - - -.

Anklagemyndigheden har for landsretten nedlagt påstand om domfældelse af tiltalte for overtrædelse af straffelovens § 155, jf. retsplejelovens § 729 a, stk. 3, idet tiltalen for landsretten er formuleret således:

»A tiltales for overtrædelse af straffelovens § 155, jf. retsplejelovens § 729 a, stk. 3, ved som offentlig beskikket forsvarer i en straffesag, uden politiets samtykke, til sin sigtede klient at have overleveret et notat med detaljerede resuméer af det materiale, som politiet havde tilvejebragt til brug for den pågældende straffesag, idet tiltalte den 4. oktober 2007 til sin klient S uden politiets samtykke overleverede et 17 sider langt notat med detaljeret resumé af det modtagne materiale i straffesagen mod denne, herunder med gengivelse af vidners fulde navne, referater af de til politiet afgivne forklaringer samt resultater af politiets efterforskningsskridt, hvilken fremgangsmåde ganske må sidestilles med overlevering af det modtagne materiale uden politiets samtykke, alt hvorved tiltalte har misbrugt sin stilling til at krænke det offentliges ret.«

Anklagemyndigheden har således ikke gentaget tiltalen for »i adskillige tilfælde« at have overleveret notater til klienter, ligesom der for landsretten ikke i tiltalen er henvist til bestemmelsen i retsplejelovens § 739.

Tiltalte, A, har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har supplerende forklaret, at notatet er udarbejdet af en af hans medarbejdere. Den pågældende medarbejder var - i lighed med andre medarbejdere - informeret om retsplejelovens regler om videregivelse af oplysninger m.v. Det bliver medarbejderne altid oplyst om ved ansættelsen, og de gennemgår løbende disse regler på kontoret. Tiltalte havde en samtale med S, efter at pålægget var ophævet. De talte om, hvorvidt S skulle komme til - - - for at gennemgå materialet i sagen på tiltaltes kontor. Det syntes tiltalte ikke var så hensigtsmæssigt, idet der var 5 ringbind med dokumenter, og der var også mange dokumenter, der lå løst og ikke var bilageret. En gennemgang ville derfor have været meget tidskrævende, og S ville også i den forbindelse få oplysninger, som måske ikke vedkom ham, f.eks. oplysninger om adresser på vidner. Han kunne også have gennemgået notatet med S, men han fandt det mere hensigtsmæssigt at sende notatet til ham. Han har nogle gange prøvet at lade klienten gennemse sagens dokumenter på kontoret, men det har ikke altid fungeret så godt, og det har i visse tilfælde vist sig meget tidskrævende. Han gjorde ikke noget for at sikre sig, at S ikke videregav notatet, for det kan han ikke - hverken juridisk eller rent praktisk. Han har også i andre store sagskomplekser ladet en medarbejder udfærdige et resume af sagen. Han så ikke selv notatet, inden det blev sendt til S. Han sender ofte 40-50 breve pr. dag, og han har ikke mulighed for at gennemlæse al udgående post. Han stolede på, at medarbejderen havde overholdt retsplejelovens regler. Medarbejderen havde forinden i en mail i hovedtræk orienteret ham om indholdet, herunder at hun havde koncentreret sig om de oplysninger, der kunne være relevante for klienten, og han havde på den baggrund sagt, at det kunne sendes til klienten. Der var intet i sagen, der indikerede, at notatet ville blive misbrugt. Han var træt af det, da han erfarede, at notatet var »kommet på afveje«, og hans kontor er derfor holdt op med at sende sådanne notater ud af huset. Han havde ikke drøftet med den medarbejder, der udfærdigede notatet, at hun skulle anføre politirapportnumre. Når det er notater, der også skal bruges af ham, er det imidlertid hensigtsmæssigt, at der står rapportnumre på.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det pågældende resumé blev af A sendt til hans klient ved skrivelse af 4. oktober 2007.

På dette tidspunkt havde A ved skrivelse af 10. september 2007 fra Nordjyllands Politi fået meddelelse om, at et tidligere meddelt pålæg i medfør af retsplejelovens § 729 a, stk. 4, om ikke at videregive de oplysninger, som han som beskikket forsvarer havde modtaget fra politiet, nu var ophævet.

Den rejste tiltale mod A vedrører således ikke videregivelse af oplysninger i strid med et forsvarerpålæg, jf. retsplejelovens § 729 a, stk. 4, men derimod overlevering af det modtagne materiale til sigtede eller andre uden politiets samtykke, jf. retsplejelovens § 729 a, stk. 3.

Efter sidstnævnte bestemmelses 3. punktum må forsvareren ikke uden politiets samtykke til sin klient overlevere politirapporter eller andet materiale, som forsvareren har modtaget fra politiet. Forsvareren må derimod gerne mundtligt give sin klient oplysning om materialets indhold, herunder i forbindelse med et møde med klienten oplæse eller genfortælle samtlige sagens bilag. Forsvareren må også i forbindelse med mødet med klienten lade klienten gennemse materialet, og klienten er ikke udelukket fra i forbindelse hermed at tage skriftlige notater. Derimod må forsvareren ikke overlevere klienten kopi eller afskrift af materialet eller dele heraf eller lade klienten skrive materialet af.

Bestemmelsen i retsplejelovens § 729 a, stk. 3, 3. punktum, indeholder efter sin ordlyd og forarbejderne ikke noget forbud mod, at forsvareren (skriftligt) korresponderer med sin klient eller udarbejder et resumé af sagen til klientens brug. Disse skriftlige oplysninger må imidlertid ikke have et sådant omfang, at de reelt må >> 654 >> sidestilles med en afskrift af det materiale eller dele heraf, som forsvareren har modtaget fra politiet.

Efter resuméets karakter og indhold og i overensstemmelse med A's forklaring lægges det til grund, at resuméet ikke i første række blev udarbejdet til brug for klienten, men også skulle anvendes af A i forbindelse med hans arbejde som beskikket forsvarer.

Det lægges efter A's forklaring endvidere til grund, at det på det pågældende tidspunkt var praksis på hans kontor i større sager, at en klient kunne orienteres om sagens forløb ved fremsendelse af et sagsresumé, når et eventuelt forsvarerpålæg var blevet ophævet. Denne fremgangsmåde var begrundet bl.a. i et ønske om at spare ressourcer for både advokatkontoret og klienten.

Spørgsmålet bliver herefter, om denne fremgangsmåde i relation til det notat, som blev sendt til S, reelt må sidestilles med overlevering af en afskrift af det modtagne materiale.

Notatet er så omfattende og detaljeret, at det i hvert fald i relation til visse vidner må sidestilles med en afskrift af disse vidners forklaring, også selv om der ikke er tale om en ordret afskrift, men et resumé, der dog indeholder væsentlige dele af vidnets forklaring - med en lidt anden formulering af ordene end formuleringen i politirapporterne.

Formålet med bestemmelsen i retsplejelovens § 729 a, stk. 3, 3. punktum, er efter forarbejderne at undgå en uønsket og ukontrollabel spredning af skriftligt materiale. Landsretten finder, at den pågældende fremgangsmåde med overlevering af et så fyldigt notat som sket rummer en væsentlig risiko for misbrug bl.a. i form af modtagerens videregivelse heraf til andre.

Landsretten finder herefter, at overleveringen af notatet må sidestilles med overlevering af en afskrift af dele af det modtagne materiale, og at overleveringen derfor er i strid med retsplejelovens § 729 a, stk. 3, 3. punktum.

5 voterende udtaler herefter:


Efter notatets indhold og oplysningerne om formålet med dets tilvejebringelse og fremsendelse til klienten er der ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at A bevidst har søgt at omgå forbuddet i retsplejelovens § 729 a, stk. 3, og dermed har haft forsæt til at misbruge sin stilling til at krænke det offentliges ret, jf. straffelovens § 155.

Med denne begrundelse tiltræder vi, at A er blevet frifundet.

1 voterende udtaler:


Tiltalen vedrører straffelovens § 155. For at domfælde A for overtrædelse af denne bestemmelse skal anklagemyndigheden efter bestemmelsens ordlyd godtgøre, at han har misbrugt sin stilling som forsvarer til at krænke det offentliges ret.

I retsplejelovens § 739 er der en bestemmelse om, at forsvareren bliver at anse efter straffelovens kapitel 16 (herunder § 155), hvis han eller hun har misbrugt sin stilling til at modarbejde sagens oplysning. Denne bestemmelse må - også selv om den ikke er gentaget i tiltalen for landsretten - i relation til muligheden for at straffe en forsvarer for misbrug af stillingen ses i sammenhæng med bestemmelserne i straffelovens kapitel 16, herunder § 155. Det er derfor ikke enhver overtrædelse af en forsvarers pligter efter retsplejelovens kapitel 66, der kan anses som en overtrædelse af straffelovens § 155, men der skal foretages en konkret vurdering af baggrunden for overtrædelsen og grovheden heraf.

Der er ikke oplysninger om, at notatet er misbrugt til at modarbejde sagens oplysning. Hertil kommer, at notatet ikke indeholder oplysninger, som S ikke var berettiget til at få, og at notatet også er udarbejdet til A's eget brug.

Under disse omstændigheder finder jeg, at det ikke er bevist, at A ved overleveringen af notatet til S har misbrugt sin stilling som forsvarer på en sådan måde eller krænket det offentliges ret på en sådan måde, at han derved har overtrådt straffelovens § 155.

Med denne begrundelse stemmer også jeg for at tiltræde, at A er blevet frifundet.

Landsretten stadfæster herefter byrettens dom.

- - -