TfK 2008.710/2 ØLD

Ø.L.D. 25. juni 2008 i anke 15. afd. S-192-08
 

  Anklagemyndigheden mod D (adv. Bjørn M. Caning, besk.).

(B. Vollmond, Talevski og Thomas Trier Hansen (kst.)).

Helsingør Rets dom af 23. november 2007:

Ved dom af 25. nov. 2005 blev D idømt fængsel i 20 dage og en bøde for overtrædelse af færdselslovens § 53, stk. 1. Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen blev udsat og blandt andet gjort betinget af, at domfældte udførte ulønnet samfundstjeneste i 40 timer inden for en fastsat længstetid.

Anklagemyndigheden har i brev af 6. nov. 2007 fremsat påstand om, at den idømte fængselsstraf skal fuldbyrdes, da domfældte ikke har overholdt vilkåret om samfundstjeneste.

Domfældte har blandt andet forklaret, at det er korrekt at han ikke har udført samfundstjenesten og han har ikke fremsendt dokumentation for at han skulle til undersøgelse på Herlev Sygehus.

Domfældte har bekræftet at han ved Retten i Helsingørs dom af 8. nov. 2007 blev idømt 30 dages ubetinget fængsel for at have ført motordrevet køretøj uagtet at han var fradømt førerretten.

Kriminalforsorgen har oplyst:

- - -

Rettens bemærkninger:


Domfældte har erkendt, at han ikke har udført de samfundstimer, han skulle aftjene, og han har i prøvetiden på ny forset sig ved at føre bil, selv om han var frakendt førerretten.

Domfældte har herved ikke opfyldt betingelserne i dommen af 25. november 2005.

Retten finder herefter, at den idømte fængselsstraf skal fuldbyrdes, jf. straffelovens § 66, stk. 1, nr. 1.

Østre Landsrets dom:

Helsingør Rets dom af 23. november 2007 (- - -) er anket af D med endelig påstand om dommens ophævelse og sagens hjemvisning til byretten. Påstanden støttes på, at tiltalte ikke i byretten har fået vejledning om, at han kunne få beskikket en forsvarer.

Subsidiært har tiltalte nedlagt påstand om formildelse på den måde, at vilkårene i den betingede dom af 25. november 2005 ændres, således at vilkåret om samfundstjeneste udgår, eller i hvert fald således at vilkårene i den betingede dom opretholdes uændret.

Anklagemyndigheden har påstået sagen fremmet under henvisning til retsplejelovens § 925 og i øvrigt påstået stadfæstelse.

Spørgsmålet om dommens ophævelse og sagens hjemvisning til byretten er behandlet forlods under hovedforhandlingen.

Det fremgår af sagen, at prøvetiden i den betingede dom af 25. november 2005 blev fastsat til 2 år.

Tiltalte blev ved dommen af 8. november 2007 idømt fængsel i 20 dage (og ikke 30 dage som anført i den indankede dom) for overtrædelse af færdselslovens § 117 a. Ved denne dom blev der truffet bestemmelse om, at det skulle have sit forblivende med hensyn til den i dommen af 25. november 2005 idømte straf.

Det fremgår ikke af byrettens retsbog eller af indkaldelsen af tiltalte til retsmødet i byretten, at han er blevet tilbudt forsvarerbistand.

Tiltalte har forklaret, at han ikke i byretten er blevet tilbudt bistand af en forsvarer, hverken forinden eller ved fremmødet i byretten. Han savnede forsvarerbistand.

Landsrettens begrundelse og resultat


Landsretten lægger til grund, at tiltalte ikke i forbindelse med byrettens behandling af sagen er blevet vejledt om adgangen til forsvarerbistand som foreskrevet i retsplejelovens § 731, stk. 2, jf. stk. 1, litra e.

Herefter, og da det på det foreliggende grundlag må antages, at overholdelsen af den nævnte bestemmelse i retsplejeloven kunne have medført, at sagen fik et andet udfald, jf. retsplejelovens § 925, stk. 1, ophæver landsretten den indankede dom og hjemviser sagen til fornyet behandling i byretten.