Vedtaget som lov nr. 396 af 12. juli 1946


Uddrag af bemærkningerne i forslag til lov om ændring af lov om rettens pleje (udtagelse af nævninger m.v.),  Rigsdagstidende 1945-46, tillæg A, sp. 4149 og sp. 4150,
 


"Til §§ 332 og 733

Hvervet som beskikket Sagfører i Sager, hvori der er meddelt fri Proces, og som offentlig Forsvarer i Straffesager udføres af de af Justitsministeren i Medfør af Retsplejelovens §§ 331, 2det Stykke, og 733 dertil antagne Sagførere. I paatrængende Tilfælde kan dog ogsaa en Sagfører, der ikke er antaget af Justitsministeren, men dog berettiget til Møde for vedkommende Ret beskikkes til Forsvarer i en Straffesag, jfr. § 733, 2det Punktum.
   Fra Sagførerraadet har Justitsministeriet modtaget Henstilling om, at Reglerne for Antagelse af Sagførere til Udførelse af offentlige og beneficerede Sager ændres i Overensstemmelse med de paa det almindelige Sagførermøde i København den 28. Maj 1943 vedtaget Resolution, saaledes at Antagelse sker til hver enkelt Sag efter Tur blandt alle de Sagførere, der - eventuelt efter nogle Aars Sagførervirksomhed - overfor Justitsministeriet har meddelt, at de ønsker at komme i betragtning. Sagførerraadet har til Støtte herfor navnlig anført, at det - saavel af Sagførerne som af Publikum - føles urimeligt, at en Sagfører, der ikke hører til de af Justitsministeriet antagne, ikke kan udføre en beneficeret Retssag, eller møde som beskikket Forsvarer for en Klient, der ønsker netop den af ham sædvanlig benyttede Sagførers Bistand.
   Justitsministeriet har indhentet Erklæringer om Sagen fra Præsidenterne for de kollegiale Retter og Den danske Dommerforening, der imidlertid har fraraadet den af Sagførerraadet ønskede Ændring, navnlig under Henvisning til, at ikke alle Sagførere kan antages at være kvalificerede til at udføre disse Sager, og at det er af Betydning, at Forsvarerne ved hyppige Beskikkelser erhverver Indsigt i Straffesagers specielle Beskaffenhed. Ligeledes har det staaende Retsplejeudvalg udtalt, at Udvalgets Flertal ikke finder Anledning til at foreslaa Ændringer i den gældende Ordning.
   Justitsministeriet mener herefter ikke at kunne foreslaa den af Sagførerraadet ønskede Ændring gennemført. Paa den anden Side er   Justitsministeriet enigt i, at det kan være ønskeligt at tilvejebringe Lovhjemmel for, at der, naar vedkommende Part (Sigtede) ønsker det, kan beskikkes en Sagfører uden for de antagnes Kreds, for saa vidt han maa antages at være kvalificeret og er mødeberettiget for den paagældende Ret. I Overensstemmelse med et senere fra Sagførerraadet modtaget Forslag søges denne Ordning gennemført ved de foreslaaede Tilføjelser til §§ 332 og 733, idet man ved Kravet om, at den paagældende skal findes egnet, tillægger Domstolene Beføjelse til at nægte at beskikke saadanne Sagførere, som ikke findes at være kvalificerede. Forslaget har i denne Skikkelse paany været forelagt Retsplejeudvalget, hvis Flertal imidlertid har fraraadet de foreslaaede Ændringer."