Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 960 af 12. oktober 2005
om vejledning om forsvarerbeskikkelse under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag

 

Efter § 2, stk. 2, i lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag, jf. lovbekendtgørelse nr. 827 af 25. august 2005, bestemmes:

§ 1. En borger, mod hvem strafansvar eventuelt vil blive gjort gældende, skal vejledes om adgangen til at anmode om beskikkelse af en forsvarer, når sagen kan medføre strafansvar for overtrædelse af skattelovgivningen.

Stk. 2. Vejledning efter stk. 1 skal dog ikke gives ved

1) straffesager efter toldlovgivningen,

2) straffesager efter § 10 i lov om visse spil, lotterier og væddemål og

3) straffesager efter lov om gevinstgivende spilleautomater, som ikke indebærer afgiftsunddragelse.

Stk. 3. Vejledning efter stk. 1 kan undlades, når sagen alene vil kunne medføre forelæg af en bøde, der ikke overstiger 1.500 kr.

§ 2. Vejledningen gives af told- og skatteforvaltningen. Vejledningen gives i forbindelse med påbegyndelsen af forvaltningens forhandling med borgeren vedrørende spørgsmålet om strafansvar.

§ 3. Vejledningen gives skriftligt og skal indeholde en orientering om den beskikkede forsvarers beføjelser. Det skal fremgå af sagen, at borgeren har modtaget behørig vejledning.

Stk. 2. Vejledningen skal indeholde oplysning om, at borgeren, hvis denne findes skyldig, har pligt til at erstatte det offentlige sagens omkostninger.

Stk. 3. Det skal desuden fremgå af vejledningen, at i sager, der afgøres udenretligt med vedtagelse af en bøde, kan tillige spørgsmålet om omkostninger til forsvarerbistand afgøres med vedtagelse.

§ 4. Anmoder borgeren om forsvarerbeskikkelse, kan forhandlingen kun påbegyndes eller fortsættes uden forsvarerens tilstedeværelse, hvis borgeren udtrykkeligt samtykker heri. Det skal i givet fald fremgå af sagen, at borgeren har givet samtykke.

§ 5. Anmoder borgeren om forsvarerbeskikkelse, skal told- og skatteforvaltningen sørge for, at anmodningen indbringes for retten.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 976 af 2. december 1994 om vejledning om forsvarerbeskikkelse under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag.

Skatteministeriet, den 12. oktober 2005

Kristian Jensen

/Kaj-Henrik Ludolph