Lovbekendtgørelse nr  827 af 25. august 2005
 
 

Bekendtgørelse af lov om adgang til forsvarerbistand
under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag

(forsvarerbistandsloven)

 

Herved bekendtgøres lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag, jf. lovbekendtgørelse nr. 489 af 19. september 1984, med de ændringer, der følger af § 6 i lov nr. 363 af 1. juli 1988 og § 24 i lov nr. 428 af 6. juni 2005. 1)   2)

§ 1. 3)  Under told- og skatteforvaltningens behandling af en sag om strafansvar for overtrædelse af skattelovgivningen bortset fra toldlovgivningen kan der beskikkes borgeren en forsvarer, når sagens beskaffenhed, borgerens person eller omstændighederne i øvrigt gør det ønskeligt og borgeren ikke selv har skaffet sig bistand af en forsvarer.

§ 2. 3) Forsvareren beskikkes af retten på det sted, hvor borgeren har hjemting her i landet, og ellers på det sted, hvor det findes hensigtsmæssigt. Retsplejelovens regler om beskikkelse af offentlige forsvarere og om udelukkelse af forsvarere finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Anmodning om beskikkelse af en forsvarer kan fremsættes af såvel borgeren som af told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen sørger i så fald for, at spørgsmålet indbringes for retten. Skatteministeren fastsætter regler om vejledning af borgeren om adgangen til at anmode om beskikkelse af en forsvarer.

Stk. 3. Beslutninger, hvorefter forsvarer skal beskikkes, kan ikke påklages til højere ret. Beslutninger, hvorved beskikkelse af forsvarer nægtes, kan kæres til højere ret.

§ 3. 3) Forsvareren har adgang til at gøre sig bekendt med det materiale, told- og skatteforvaltningen har tilvejebragt til brug for behandlingen af spørgsmålet om strafansvar. I det omfang materialet uden ulempe kan mangfoldiggøres, skal forsvareren have en kopi. Forsvareren må ikke uden told- og skatteforvaltningens samtykke overlevere det modtagne materiale til den, som sagen vedrører, eller til andre.

Stk. 2. Hvis hensynet til sagens opklaring eller tredjemand undtagelsesvis gør det påkrævet, kan reglerne i stk. 1, 1. pkt., fraviges, eller told- og skatteforvaltningen kan give forsvareren pålæg om ikke at videregive oplysninger, forsvareren har modtaget fra told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Retten afgør tvistigheder mellem forsvareren og told- og skatteforvaltningen om forsvarerens beføjelser.

§ 4. 3) Retsplejelovens regler om vederlæggelse af offentlige og valgte forsvarere finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. I sager, der afgøres udenretligt med vedtagelse af en bøde, kan tillige spørgsmålet om omkostninger til forsvarerbistand afgøres med vedtagelse. Omkostninger, der er vedtaget, kan inddrives efter samme regler, som gælder for vedtagelse af bøden. Der er udpantningsret for vedtagne omkostninger.

§ 5. 3) Den, som sagen vedrører, har pligt til at erstatte det offentlige udgifterne til sagens behandling i samme omfang, som en sigtet har pligt til at erstatte det offentlige sådanne udgifter efter retsplejelovens regler.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. februar 1984.

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Skatteministeriet, den 25. august 2005

P.M.V.
Peter Loft

/K.-H. Ludolph

Officielle noter

1) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger til de ændringer af forsvarerbistandsloven, der er foretaget efter den 19. september 1984.

2) Loven er ændret ved § 6 i lov nr. 363 af 1. juli 1988 (Beskatning af sømænd m.v. Ophævelse af lov om sømandsskat). Denne lov indeholder en ændring af den dagældende formulering af § 1, stk. 1.

3) Lov nr. 428 af 6. juni 2005 (konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.) trådte i kraft den 7. juni 2005 og har virkning fra den 1. november 2005.