V2005.S-1140-05

TfK2005.598/3

V.L.K. 26. maj 2005 i kære 5. afd. S-1140-05

Anklagemyndigheden mod S ApS (adv. Peter Riishøj Hansen, Nr. Sundby).

(Lilholt, Lis Frost og Malene Urup (kst.)).

Vestre Landsrets kendelse:

Fremlagte bilag:

Kæreskrift af 27. april 2005 fra S ApS ved advokat Peter Riishøj Hansen, Nr. Sundby. Skrivelse fra Retten i Grenaa af 4. maj 2005. Udskrift af retsbogen for Retten i Grenaa (- - -)

Den 18. april 2005 har byretten truffet afgørelse om ikke at beskikke en forsvarer for S ApS.

Landsretten afsagde

Kendelse:

Kærende, S ApS, er sigtet for overtrædelse af § 8, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 264 af 3. april 2000 om ændring af bekendtgørelse nr. 971 af 19. november 1996 om import og eksport af affald. Ifølge bestemmelsen skal mæglere og forhandlere, der formidler import eller eksport af affald, sikre sig, at affaldet overføres i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 259/93. Det fremgår, at sigtelsen er rejst, efter at Greenpeace den 1. marts 2005 har foretaget politianmeldelse af »… … Management og eventuelle implicerede for at have overtrådt import/eksport bekendtgørelsen …«.

Efter oplysningerne om sigtelsens karakter er det ønskeligt, at der i medfør af retsplejelovens § 732, stk. 1, beskikkes en forsvarer for kærende.

Landsretten tager derfor kærendes begæring om beskikkelse af en offentlig forsvarer til følge. Beskikkelsen af advokat Peter Riishøj Hansen foretages af byretten.

Thi bestemmes:

Kærende S ApS' begæring om beskikkelse af en offentlig forsvarer tages til følge. Sagen hjemvises til byretten med henblik på beskikkelse af advokat Peter Riishøj Hansen.

Sagen sluttet.