TfK 2005.621/1 VLK
 

  V.L.K. 8. juni 2005 i kære 6. afd. S-1340-05
(Dorte Jensen, Kristian Petersen, Gorm Søgaard Lund (kst.)).

Anklagemyndigheden mod D (adv. Niels Fjeldberg, Viborg).

Hjørring Rets retsbog og kendelse 20. maj 2005.

- - -

Advokat Fjeldberg anmodede om at blive beskikket for D [født i 1989] og dennes moder M. 

Dommeren bemærkede, at der ikke ses at være hjemmel til at meddele beskikkelse, hvorfor anmodningen ikke kan imødekommes.

Der blev fremlagt skrivelse af 17. maj 2005 fra politimesteren i Hjørring med bilag, der er modtaget i retten den 17. maj 2005 kl. 16.40.

Advokat Fjeldberg oplyste, at han den 15. maj pr. telefax skrev til Hjørring Politi og protesterede over den foretagne ransagning hos M og dennes datter D den - - - maj 2005. Der er samtidig klaget til Statsadvokaten over det den - - - maj 2005 passerede.

Advokat Fjeldberg redegjorde nærmere for det, som D har fortalt om det den - - - maj 2005 passerede.

Advokat Fjeldberg dokumenterede som markeret med gult:

bilag 1 - anmeldelsesrapport.

Anklageren oplyste, at det er anklagemyndighedens opfattelse, at det, der er foretaget hos D, ikke kan opfattes som en ransagning. Såfremt retten finder, at der er sket en ransagning, gøres det gældende, at der er meddelt samtykke. Det gøres endvidere gældende, at sagen er forelagt for retten inden 24 timers-fristens udløb. Betingelserne for ransagning findes opfyldt, idet der har været begrundet mistanke om, at der kunne findes ting af betydning for sagen.

Advokat Fjeldberg tilkendegav, at fax er fremsendt til anklagemyndigheden. Fax er fremsendt 1. pinsedag kl. 18.56, og 24 timers-fristen er dermed ikke overholdt. Der er tale om en ransagning, jf. retsplejelovens § 794. Der var intet mistankegrundlag, hvorfor der ikke var grundlag for ransagning. Samtykke til ransagning var ikke sket skriftligt, jf. retsplejelovens § 796, stk. 5. Den skete ransagning er derfor uberettiget og ulovlig.

Anklageren bemærkede, at faxen er fremsendt til anklagemyndighedens faxnummer og ikke til politiets faxnummer, hvorfor indberetning er sket rettidig.

Retten afsagde

Kendelse:

Af sagens oplysninger fremgår, at politiet havde foretaget en undersøgelse omkring hæleri af fladjern. Det må antages, at D var mistænkt for at have købt et fladjern, og at hun i en civil patruljebil var blevet kørt til sin bopæl med henblik på, at hun kunne blive afhørt i overværelse af sine forældre, således som det er anført i anmeldelsesrapporten side 6. Det fremgår af anmeldelsesrapporten, at D selv foreviste sit værelse og badeværelse, og at der ikke sås fladjern af mærket H. H. Simonsen. Der er således foretaget en undersøgelse af D's bopæl, der kræver iagttagelse af reglerne i retsplejelovens kap. 73. Der er ikke blevet givet skriftlig tilladelse til ransagningen. Det fremgår ikke af politirapporten, at man besluttede at foretage ransagningen uden at afvente en retskendelse, fordi undersøgelsens øjemed ellers ville forspildes. Politiet gav da heller ikke en vejledning om, at sagen kunne begæres forelagt for retten til afgørelse. Betingelserne for at foretage en ransagning uden retskendelse har således ikke været til stede, hvorfor

bestemmes:

Den af politiet hos M og hendes datter D foretagne ransagning kan ikke godkendes.


Advokat Niels Fjeldberg påkærede på vegne D afgørelsen om ikke at beskikke forsvarer for D.

Vestre Landsrets kendelse.

Det fremgår, at byretten den 20. maj 2005 har afsagt kendelse om, at den af politiet hos M og D foretagne ransagning ikke kan godkendes. Det fremgår af kendelsen, at det er lagt til grund, at D var mistænkt for at have købt et stjålet fladjern.

Det er således ved byrettens kendelse om ransagningen lagt til grund, at D som mistænkt har været udsat for et straffeprocessuelt indgreb i form af ransagning. Hun må derfor betragtes som sigtet og, under de nævnte omstændigheder var der grundlag for at beskikke hende en forsvarer, jf. retsplejelovens § 732, stk. 1.

Da anmodningen om at blive beskikket er fremsat af en advokat med kontor uden for Hjørring Retskreds, hjemvises sagen til Retten i Hjørring med henblik på stillingtagen til, om der skal stilles særlige vilkår for beskikkelsen.

Thi bestemmes:
Sagen hjemvises til Retten i Hjørring med henblik på beskikkelse af forsvarer for D.

- - -