Følgende opslag var den 28. januar 2012 at finde under "Øvrige nyheder" på Retten i Viborgs hjemmeside på linket:

 http://www.domstol.dk/viborg/nyheder/ovrigenyheder/Pages/OpslagafstillingsomoffentligforsvarerogbeskikketadvokatiViborgretskreds.aspx
 
 

Opslag af stilling som offentlig forsvarer og beskikket advokat i Viborg retskreds
12-01-2012

Et hverv som offentlig forsvarer og som beskikket advokat for parter, der har fri proces ved Retten i Viborg og tillige ved Vestre Landsret, er ledigt.
Der kan forventes taget forbehold om rejseudgifter i medfør af retsplejelovens § 333, stk. 1, 2. pkt., og § 741, stk. 1, 2. pkt., og antagelsen medfører pligt til at møde personligt i de tildelte sager.

Justitsministeriet har i cirkulæreskrivelse nr. 9493 af 08.07.2002 orienteret om kriterierne for en antagelse. Heri anføres:

"Det afgørende hensyn ved antagelse af en beneficeret advokat er ansøgerens kvalifikationer. Der lægges i den forbindelse vægt på om ansøgeren har erfaring med straffesager eller strafferet i øvrigt, om ansøgeren har møderet for landsret, om ansøgeren har procedureerfaring, herunder også fra civile sager, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit virke som advokat. I øvrigt lægges der vægt på ansøgerens kvalifikationer som procederende advokat, således som disse kvalifikationer fremstår for de pågældende dommere.

Herudover lægges der vægt på køn, alder og hensynet til den geografiske spredning af advokater i retskredsen. Det tilstræbes, at der er i hvert fald én kvindelig beneficeret advokat i retskredsen".

Ansøgning bedes bilagt advokatbeskikkelse og andre relevante bilag samt oplysninger om erfaring med straffesager, procedureerfaring og møderet for overordnede retsinstanser.

Efter ansøgningsfristens udløb vil ansøgningerne blive videresendt til Præsidenten for Vestre Landsret med indstilling fra Retten i Viborg.

Præsidenten for Vestre Landsret videresender ansøgningerne med sin indstilling til Justitsministeriet. Ansøgningerne vil blive forelagt Advokatrådet.

Tjenestested
Retten i Viborg
Klostermarken 10
8800 Viborg

Ansøgningsfrist

Frist for modtagelse af ansøgning er den 10.02.2012 kl. 15:00.

Ansøgning indsendes til
Præsidenten for Retten i Viborg
Klostermarken 10
8800 Viborg
Att. Justitsministeren