I en sag behandlet under journalnummer 02-0401-07-1185 ved Advokatnævnet og afgjort den 19. november 2007 fremgår blandt andet følgende:
 

 


"Den 16. april 2007 beskikkede Retten på Frederiksberg advokat B som forsvarer for S, der blev varetægtsfængslet med udløb den 30. april 2007, sigtet for tyveri eller forsøg herpå fra en byggeplads. S blev varetægtsfængslet med besøgs- og brevkontrol.

Ved brev af 17. april 2007 med overskriften "Forsvarerbrev" skrev advokat T følgende til S:

"Jeg kan forstå på din familie, at du ønsker mig som advokat. Jeg beder dig om at returnere dette brev med din underskrift for neden. Det er nødvendigt at gøre det på denne måde, fordi jeg ikke har talt med dig personligt. Du er meget velkommen til at ringe direkte til mig på mit mobilnummer …. Jeg vedlægger en frankeret svarkuvert, som du kan sende brevet tilbage i med din underskrift."

S underskrev brevet, og ifølge udskrift af retsbogen af 20. april 2007 blev advokat T ved Retten på Frederiksberg beskikket efter at have fremlagt anmodning herom fra S.

Parternes påstande og anbringender:

Klager:

Advokat B har gjort gældende, at advokat T har tilsidesat god advokatskik, ved at have rettet henvendelse til S på et tidspunkt, hvor advokat B fortsat var beskikket forsvarer for ham.

Til støtte herfor har advokat B gjort gældende,

at advokat T herved uopfordret har rettet henvendelse til en anden advokats klient, uanset at han anfører, at den skriftlige henvendelse beroede på klientens udtrykte ønske over for familien. S kan ikke have fremsat et sådant ønske, allerede fordi han var varetægtsfængslet med besøgs- og brevkontrol,

at S hverken forud, under eller efter det afholdte grundlovsforhør på nogen som helst måde tilkendegav et ønske om at skifte forsvarer,

at advokat B ikke på noget tidspunkt modtog henvendelse fra S's familie om et sådant ønske,

at advokat T anførte "Forsvarerbrev" i overskriften på sin henvendelse for at undgå, at brevet blev fanget under brevkontrollen, samt

at advokat T har anført, at han gennem længere tid har været advokat for S, men at det er svært at forestille sig, at denne skulle rette henvendelse til advokaten i forbindelse med en forbrydelse, han først blev sigtet for at have begået samme dag, som grundlovsforhøret blev afholdt.

Indklagede:

Advokat T har påstået frifindelse og har til støtte herfor gjort gældende:

at han havde haft møde på sin kontor med S, kort tid forinden denne blev anholdt, i anledning af nogle mulige strafbare forhold, og på mødet aftaltes det, at advokat T skulle være advokat for S,

at han kort tid efter blev kontaktet af S's fader, der fortalte, at S var blevet anholdt, hvorfor advokat T regnede med, at det drejede sig om de samme forhold, som mødet på kontoret vedrørte,

at han derfor med det samme skrev til S som valgt forsvarer i henhold til den indgåede aftale,

at han ikke har mulighed for hos politiet at få oplyst de nærmere omstændigheder vedrørende anholdelsen og den efterfølgende fængsling, idet det er hans erfaring, at politiet i den slags sager kun ønsker at samarbejde med advokater med beneficium,

at sigtede i straffesager har ret til frit at vælge forsvarer, jf. retsplejelovens § 729 a og § 730, hvorefter der subsidiært kan beskikkes en forsvarer, men at den valgte forsvarer efter loven går forud for den beskikkede forsvarer,

at S ikke blev oplyst af advokat B om sin ret til at vælge sin egen forsvarer - heller ikke af dommeren, men at dette er sædvanligt i forbindelse med grundlovsforhør, når jobbet bliver varetaget af en af de beneficerede forsvarere.

Advokatnævnets behandling:

Sagen har efter forberedende behandling i kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds været behandlet på et møde i Advokatnævnet med deltagelse af 5 medlemmer.

Nævnets afgørelse og begrundelse:

Det er nævnets opfattelse, at advokat T vidste, at der ved grundlovsforhøret den 16. april 2007 var beskikket en forsvarer for sigtede. Det var derfor uberettiget og i strid med god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1, at han benævnte sit brev af 17. april 2007 som "forsvarerbrev".

Det er ifølge nævnets praksis uberettiget, at en advokat kontakter en person, der er fængslet, og som allerede har en advokat, med tilbud om at overtage sagen.

Der er ikke grundlag for at antage, at sigtede inden anholdelsen havde haft kontakt til advokat T om den konkrete sag. Det er på den baggrund nævnets opfattelse, at det er i strid med god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1, at advokat T rettede henvendelse til den varetægtsfængslede.

Advokat T er tidligere i 2003 og 2004 pålagt bøder på henholdsvis 5.000 kr. og 8.000 kr., og disse bøder tillægges gentagelsesvirkning ved sanktionsudmålingen.

Som følge af det anførte pålægger nævnet i medfør af retsplejelovens § 147 c, stk. 1, advokat T en bøde til statskassen på 20.000 kr.

Advokat T kan indbringe nævnets afgørelse for retten inden 4 uger efter modtagelsen af kendelsen, jf. retsplejelovens § 147 d."