Justitsministeriets cirkulære nr. 51 af 27. april 1929 til Præsidenterne for Københavns Byret og Sø- og Handelsretten i København og samtlige Underretsdommere angaaende Sagførerers Udførelse af offentlige og beneficerede Sager.

 


 

Paa dertil given Anledning skal man anmode D'Herrer om at tilkendegive de til Udførelse af offentlige og beneficerede Sager antagne Sagførere, at de i videst muligt Omfang bør møde personlig i de omhandlede Sager, og at de ved Valget af den, som de undtagelsesvis maatte lade møde for sig, bør tage størst muligt Hensyn til vedkommendes Uddannelse og øvrige i Betragtning kommende Kvalifikationer.

Justitsministeriet, den 27. April 1929.

Svenning Rytter.

/Bilfeldt.