TfK 2005.184/1 ØLK
 

  Ø.L.K. 17. december 2004 i kære 15. afd. nr. S-4417-0
(B. Vollmond, Karsten Bo Knudsen, Søren Holm Seerup (kst.)).

Advokat Hanne Reumert kærer Københavns Byrets beslutning om domsforhandlingens tilrettelæggelse i sagen Anklagemyndigheden mod T m.fl.

Den påkærede beslutning er truffet af Københavns Byret den 24. november 2004 og er kæret af advokat Hanne Reumert med påstand om, at beslutningen ophæves for så vidt angår berammelse af domsforhandling lørdag den 22. og lørdag 29. januar 2005.

Det fremgår af sagen, der vedrører en tiltale for overtrædelse af straffelovens § 191 i forbindelse med handel med hash på Christiania, at der oprindeligt var afsat 15 retsdage til sagen i perioden fra den 1. oktober til 25. november 2004. I sagen er der fire tiltalte og fire forsvarere. På retsmøde den 18. november 2004 fandt Københavns Byret, at det ikke var muligt at gennemføre domsforhandlingen inden for den af retten fastsatte tid, hvorfor der skulle berammes tre ekstra retsdage. For rettens vedkommende kunne de ekstra retsdage berammes på hvilket som helst tidspunkt i perioden 1. december 2004 til 28. februar 2005, bortset fra uge 7. Anklagemyndigheden havde mulighed for at møde i den nævnte periode bortset fra 27 nærmere opregnede dage. Hanne Reumert oplyste, at hun kun kunne møde hele dagen den 1. december 2004 og den 6. december kun en halv dag. Advokat Dinesen oplyste, at han ikke havde mulighed for at møde den 6. december 2004. Endelig kunne alle forsvarere og anklagemyndigheden møde den 10. januar 2005, hvis advokat Lars Dinesen kunne få omberammet en anden domsforhandling. Hanne Reumert kunne herudover ikke tilbyde ledige dage før 28. april 2005.

På retsmøde den 24. november 2004 oplyste retten, at man med anklagemyndighedens samtykke havde tilbudt den 29. og 30. december 2004 som ekstra retsdage, hvilket forsvarerne ikke kunne på grund af ferie. Retsformanden oplyste, at der herefter måtte berammes ekstra retsdage på lørdage i januar 2005. Advokat Hanne Reumert oplyste ifølge dommerens fremsendelsesskrivelse til landsretten, at hun alle lørdage i januar 2005 var optaget af private arrangementer.

Herefter traf byretten den påkærede kendelse om berammelse af to af de ekstra retsdage lørdag den 22. og lørdag den 29. januar 2005. 1)

Advokat Hanne Reumert har i kæreskrift af 7. december 2004 anført bl.a., at hun ikke har mulighed for at møde på de tvangsberammede lørdage, og at behovet for disse ekstra retsdage kan henføres til anklagemyndighedens og politiets tilrettelæggelse af bevisførelsen vedrørende de økonomiske spørgsmål i sagen. Hun har ikke mulighed for at frasige sig beskikkelsen, og selv om hun kunne, ville det ikke løse hendes klients problem, da bevisførelsen i sagen er afsluttet, og en ny forsvarer ikke uden at have været til stede under den øvrige domsforhandling kan procedere sagen. Advokat Hanne Reumert anfører videre, at forløbet er en krænkelse af hendes klients retssikkerhed, jf. Menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 3, litra b og c.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Landsretten tiltræder, at det ikke findes forsvarligt, at proceduren i en sag, hvor der er anvendt 14 retsdage, og hvor bevisførelsen hovedsageligt har bestået i gennemsyn af videoklip, først afholdes fem måneder efter bevisførelsens afslutning. Landsretten tiltræder videre, at der herved også må tages hensyn til, at to af de tiltalte er varetægtsfængslede. Endelig finder landsretten, at det må tillægges vægt, at advokat Hanne Reumert ikke har godtgjort, at hendes manglende mulighed for at møde på de berammede retsdage lørdag den 22. og lørdag den 29. januar 2005 skyldes lovligt forfald. Som følge heraf

bestemmes:

Byrettens kendelse stadfæstes, i det omfang den er påkæret.