TfK 2012.1134

Den Særlige Klagerets kendelse af 18. oktober 2012 (K-137-12).
 

 

Advokat A kærer Retten i Horsens' kendelse af 10. oktober 2012.

Ved kæreskrift af 12. oktober 2012, modtaget i Retten i Horsens den 15. oktober 2012, har advokat A kæret Retten i Horsens' kendelse af 10. oktober 2012, hvorved retten i Horsens har nægtet at beskikke ham som ny forsvarer for T under en straffesag, jf. retsplejelovens § 733, stk. 2.

Advokat A har påstået, at byrettens kendelse ophæves, således at han beskikkes som forsvarer for T.


Det fremgår af sagen, at T er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1. Sagen er modtaget ved Retten i Horsens den 26. september 2012. Den 27. september 2012 blev sagen berammet til hovedforhandling med foretagelse den 22. oktober 2012 kl. 9.00-12.00. Advokat B blev beskikket som forsvarer.


Ved telefax af 27. september 2012 anmodede advokat A Sydøstjyllands Politi om at foranledige advokat A beskikket som forsvarer for T. Telefaxen blev videresendt og modtaget ved Retten i Horsens den 11. oktober 2012.


T meddelte den 9. oktober 2012 telefonisk Retten i Horsens, at han ønskede advokat A som forsvarer. Retten kontaktede herefter advokat A's kontor, hvor det blev oplyst, at advokat A ikke kunne deltage i hovedforhandlingen den 22. oktober 2012. Retten i Horsens anmodede ved brev af samme dato advokat A om bl.a. at oplyse, om han tidligere havde repræsenteret T, samt hvilke datoer inden den 1. november 2012 han havde mulighed for at deltage i en hovedforhandling af 3 timers varighed. Ved telefax af 9. oktober 2012 til Retten i Horsens fastholdt advokat A sin anmodning om ombeskikkelse og oplyste samtidig, at han ikke havde mulighed for at møde i retten før den 1. november, men at han kunne give møde den 5. december 2012.


Den 10. oktober 2012 afsagde retten i Horsens sålydende:

»kendelse:


Advokat A har meddelt, at han ikke kan møde den 22. oktober 2012, og hans brev af 9. oktober 2012 må forstås sådan, at han tidligst vil kunne møde den 5. december 2012. Anmodningen om forsvarerskift vil derfor indebære en omberammelse af sagen, og at hovedforhandlingen ikke gennemføres indenfor de 37 dage, der anses som en rimelig sagsbehandlingsfrist i voldssager. En sådan anmodning kan kun imødekommes, såfremt særlige forhold tilsiger det. Da der ikke er oplyst sådanne særlige forhold, nægter retten af hensyn til sagens fremme at imødekomme anmodningen om ombeskikkelse, jf. retsplejelovens § 733, stk. 2.

Thi bestemmes:


Tiltalte T's anmodning om forsvarerskift tages ikke til følge.«


Til støtte for den nedlagte påstand har advokat A anført blandt andet, at en ombeskikkelse alene vil medføre en forsinkelse på 1½ måned i forhold til den allerede fastsatte berammelse, hvilket er væsentligt mindre end de 2-3 måneder, som er forudsat i voldssager. Baggrunden for T's ønske om, at advokat A beskikkes som forsvarer, er den tillid, han har til advokaten på baggrund af nogle venners anbefalinger samt de telefonsamtaler, der har fundet sted mellem T og advokat A.


T modtog et brev fra politiet med anklageskrift og anmodning om at oplyse retten om et eventuelt forsvarervalg. T kontaktede retten inden for den i brevet angivne frist, men da var sagen allerede berammet, og der var beskikket en anden advokat. Sagen blev berammet dagen efter, at den var modtaget i retten. T har derfor reelt ikke haft mulighed for selv at vælge forsvarer.


Anklagemyndigheden har udtalt sig imod ombeskikkelse og har til støtte herfor anført bl.a., at der er tale om en sag om vold, hvorfor en hurtig sagsbehandling har høj prioritet.


Retten i Horsens har henholdt sig til den trufne afgørelse.


I sagens behandling har følgende medlemmer deltaget: Thomas Rørdam, Mogens Kroman, Katrine B. B. Eriksen, Gorm Toftegaard Nielsen og Jakob Lund Poulsen.


Efter retsplejelovens § 733, stk. 1, kan tiltalte som udgangspunkt frit vælge forsvarer. Det følger dog af bestemmelsens stk. 2, at retten kan nægte at beskikke den forsvarer, som sigtede ønsker, hvis forsvarerens medvirken ud fra retsplejemæssige hensyn til sagens behørige fremme, herunder særlig hensynet til medsigtedes tarv, ikke kan anses for forsvarlig.


Klageretten finder, at sagens alvor og karakter i sig selv tilsiger en hurtig sagsbehandling. Under hensyn til at T kontaktede advokat A straks efter modtagelsen af anklageskriftet med henblik på beskikkelse, og at advokat A har oplyst, at han kan møde for T i december 2012 sammenholdt med oplysningerne om baggrunden for T's ønske om ombeskikkelse, finder Klageretten imidlertid, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at nægte at beskikke advokat A som forsvarer for T, jf. retsplejelovens § 733, stk. 2.


Dommerne Thomas Rørdam, Mogens Kroman, Katrine B. B. Eriksen og Jakob Lund Poulsen udtaler herefter:


Ved beskikkelsen af advokat A forudsættes det, at sagen kan berammes til hovedforhandling senest i første halvdel af december 2012.


Dommer Gorm Toftegaard Nielsen udtaler, at han ikke kan tilslutte sig dette forbehold.


Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Thi bestemmes:


Den påkærede kendelse ophæves, således at advokat A beskikkes som forsvarer for T under forudsætning af, at sagen kan berammes til hovedforhandling senest i første halvdel af december 2012.