TfK 2010.214/1 VLK
 

  V.L.K. 30. november 2009 i kære 6. afd. S-2672-09

(Kristian Petersen, Lis Frost, Søren Ejdum (kst.)).

Advokat Jan Schneider kærer kendelse om, at han ikke kan beskikkes som forsvarer for S2 i sagen Anklagemyndigheden mod S2.

Retten i Århus' kendelse 30. november 2009.

Ingen var mødt.

Der blev fremlagt breve af 17. og 18. november 2009 fra Østjyllands Politi og fra advokat Jan Schneider.

Dommeren bemærkede, at anklagemyndigheden og advokat Jan Schneider var indvarslet til retsmødet.

Advokat Jan Schneider har anmodet om at blive beskikket som forsvarer for S2 i stedet for advokat Hanne Sølgaard.

Anklagemyndigheden har protesteret.

Parterne har indleveret skriftlige indlæg.

Der afsagdes

Kendelse:

Der blev i sagen den 13. november 2009 afholdt grundlovsforhør, hvor advokat Hanne Sølgaard blev beskikket som forsvarer for S1 og S2. Om baggrunden for beskikkelsen kan oplyses, at anklagemyndigheden inden retsmødet havde anmodet om, at ikke samme advokat blev beskikket for de sigtede. S1 og S2 havde over for politiet inden grundlovsforhøret anmodet om at få beskikket henholdsvis advokat Michael Juul Eriksen og advokat Jan Schneider som forsvarerer. Ingen af de pågældende advokater kunne imidlertid give møde, og da det kun lykkedes at finde én advokat - ud over vagtadvokaten - der kunne give møde, blev advokat Sølgaard (der havde vagten) beskikket som forsvarer for S1 og S2, mens advokat Henrik Figiber Hansen blev beskikket for de 2 andre sigtede i sagen.

Den 16. november 2009 har retten beskikket advokat Michael Juul Eriksen som forsvarer for S1.

Anklagemyndigheden har i telefaxskrivelse af 17. november 2009 protesteret imod, at S1 og S2 får beskikket forsvarere fra samme advokatfirma.

Advokat Jan Schneider har i brev af 18. november 2009 fastholdt sin anmodning om efter ønske fra S2 at blive beskikket som forsvarer for ham.

Efter beskikkelsen af advokat Michael Juul Eriksen som forsvarer for S1 er der kun spørgsmål om, hvorvidt advokat Jan Schneider kan beskikkes.

S1 og S2 blev i grundlovsforhøret fængslet i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3, som sigtet for overtrædelse af straffelovens § 191 i 4 forhold omfattende overdragelse og besiddelse med henblik på overdragelse af næsten 9 kg heroin, kokain og amfetamin. Der blev tillige afsagt kendelse om isolation af de sigtede, som i grundlovsforhøret ikke ønskede at udtale sig. De sigtede havde heller ikke ønsket forinden at afgive forklaring til politiet.

Efter retsplejelovens § 734, stk. 2, kan forsvaret for flere sigtede i samme sag kun udføres af samme advokat, når de sigtedes interesser under sagen ikke er modstridende. Er de sigtede varetægtsfængslet i isolation, taler dette indgreb yderligere imod en sådan beskikkelse.

Selv om der som udgangspunkt ikke er noget til hinder for, at advokater fra samme kontor beskikkes som forsvarere for flere sigtede i samme sag, må dette udgangspunkt fraviges i situationer, hvor samme advokat ikke vil kunne beskikkes for de pågældende sigtede. I den foreliggende sag er de sigtede, der ikke har ønsket af afgive forklaring, hverken til politiet eller i retten, varetægtsfængslede, fordi der er fundet at foreligge bestemte grunde til at antage, at de vil vanskeliggøre forfølgningen i sagen ved (bl.a.) at advare eller påvirke andre, og der er fundet at foreligge bestemte grunde til at antage, at varetægtsfængslingen ikke i sig selv er tilstrækkelig til at hindre de sigtede i at vanskeliggøre forfølgningen i sagen. Uanset at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at antage, at de sigtede har modstridende interesser i sagen, er der efter sagens beskaffenhed en så nærliggende risiko herfor, at beskikkelse af advokat Jan Schneider efter § 734, stk. 2, eller dennes analogi, må afslås. Derfor

bestemmes:
S2's anmodning om, at advokat Jan Schneider beskikkes som forsvarer, tages ikke til følge.

Vestre Landsrets kendelse.
- - -

Retten i Århus har under henvisning til retsplejelovens § 734, stk. 2, eller dennes analogi, afsagt kendelse om ikke at imødekomme sigtede S2's anmodning om beskikkelse af advokat Jan Schneider som forsvarer.

Landsretten afsagde

Kendelse:

De sigtede S2 og S1 har ikke ønsket at udtale sig om sigtelserne. Begge er varetægtsfængslet i isolation. Det er ikke herved eller ved det, der i øvrigt er anført af anklagemyndigheden, påvist, at de har modstridende interesser i sagen. Sigtede S2's anmodning om, at advokat Jan Schneider beskikkes som forsvarer, kan derfor ikke afslås i medfør af retsplejelovens § 734, stk. 2, eller dennes analogi.

Thi bestemmes:
Sigtede S2's anmodning om, at advokat Jan Schneider beskikkes som forsvarer, afslås ikke.