UfR 1979.197 VLK

 

  V. L. K. 20. oktober 1978 i kære 4-3426/1978:

Efter begæring af politimesteren i Kolding afsagde kriminalretten i Kolding den 5. oktober 1978 kendelse blandt andet om anholdelse af T som sigtet for overtrædelse af straffelovens § 280, stk. 1, nr. 2, subsidiært § 283, stk. 1, nr. 3, og § 278, stk. 1, nr. 3, samt om ransagning i medfør af retsplejelovens § 794 og § 795 af nogle nærmere angivne lokaliteter, herunder det nedenfor nævnte ApS - - - kontor og lager, således at der i medfør af retsplejelovens § 799, stk. 5, blev givet politiet en frist på 10 dage fra ransagningens foretagelse til at danne sig et skøn over, hvilket materiale der eventuelt ønskedes forelagt retten med henblik på beslaglæggelse.

Sigtelserne vedrører dispositioner, som sigtede i sin egenskab af direktør eller tidligere direktør samt medlem af bestyrelsen for og aktionær i A/S, Kolding, der den 3. juli 1978 blev erklæret konkurs, skal have foretaget til fordel såvel direkte for sig selv som for et af ham oprettet anpartsselskab, ApS, Kolding.

I henhold til kendelsen blev sigtede - efter forinden at være gjort bekendt med denne og med adgangen til at nægte at udtale sig og til at begære en offentlig forsvarer beskikket - den 12. oktober 1978 kl. 13 anholdt. Sigtede begærede straks ved anholdelsen advokat Lars Junge, Kolding, beskikket som forsvarer, men blev af politiet gjort bekendt med, at man ikke »fandt dette hensigtsmæssigt« på grund af advokatens »tilknytning til de involverede selskaber som juridisk rådgiver«. Advokat Junge blev umiddelbart herefter orienteret om det passerede og insisterede på at blive beskikket som forsvarer for sigtede, hvilket politiet ikke fandt at kunne imødekomme, hvorefter man tilkendegav såvel sigtede som advokat Junge, at spørgsmålet ville blive forelagt retten til afgørelse. Sigtede ville herefter afvente rettens afgørelse, før han tog endelig stilling til valget af forsvarer, men erklærede sig villig til at lade sig afhøre af politiet uden en forsvarers tilstedeværelse, jfr. herved § 3 i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 467 af 26. september 1978 om vejledning af sigtede om adgangen til at begære en forsvarer beskikket. Efter endt afhøring blev sigtede løsladt samme dag kl. 18.25.

Advokat Junge anmodede i en samme dag dateret skrivelse til kriminalretten i Kolding retten om snarest at tage stilling til spørgsmålet om hans beskikkelse som forsvarer for sigtede. Spørgsmålet herom blev af politimesteren i Kolding ved skrivelse af 13. s.m. indbragt for kriminalretten, idet der fra politimesterens side protesteredes mod beskikkelse af advokat Junge under henvisning til, at denne måtte påregnes at skulle afhøres som vidne under den videre efterforskning og eventuelle domsforhandling, jfr. retsplejelovens § 734.

Ved en af kriminalretten samme dag truffet beslutning toges protesten mod beskikkelse af advokat Junge som forsvarer for sigtede til følge, og retten beskikkede landsretssagfører Børge Larsen, Kolding, som forsvarer, hvilket sigtede - med forbehold af kæreadgang - erklærede sig indforstået med.

Denne beslutning er af advokat Junge som advokat for sigtede ved kæreskrift modtaget i kriminalretten den 16. oktober 1978, påkæret til landsretten med påstand om, at det statueres, at retsplejelovens § 734 ikke er til hinder for, at han - der ikke er indkaldt til at afgive forklaring som vidne - beskikkes som forsvarer for sigtede.

Politimesteren i Kolding har påstået beslutningen stadfæstet. - - -

Til støtte for påstanden har advokat Junge blandt andet anført, at bestemmelsen i retsplejelovens § 734 sprogligt alene vedrører den situation, at den pågældende advokat allerede er indkaldt som vidne, og derfor ikke kan hindre hans beskikkelse som forsvarer for sigtede, idet der endnu ikke er truffet beslutning om, hvorvidt der skal rejses tiltale, og det end ikke er givet, at han, såfremt tiltale rejses, vil blive indkaldt som vidne. Advokat Junge har endvidere anført, at politiet efter hans opfattelse tidligere end sket burde have indbragt spørgsmålet om hans beskikkelse for retten, jfr. retsplejelovens § 732, stk. 2.

Politimesteren i Kolding har til støtte for påstanden om stadfæstelse henvist til det af politiet i retsmødet den 13. oktober 1978 anførte vedrørende advokat Junges virksomhed som advokat for sigtede og de implicerede selskaber, hvorefter det næppe kan undgås, at advokat Junge skal føres som vidne i en eventuel straffesag mod sigtede. For så vidt angår advokatens kritik af den efter hans opfattelse sene indbringelse af spørgsmålet om forsvarerbeskikkelse for retten har politimesteren blandt andet henvist til, at der ikke er foreskrevet nogen frist for indbringelsen, og at denne i det foreliggende tilfælde er sket inden 24 timer.

Landsretten skal udtale:

Bestemmelsen i retsplejelovens § 734, stk. 1, hvorefter ingen må beskikkes til offentlig forsvarer, der »er kaldet til at forklare som vidne«, findes ikke at være til hinder for beskikkelse af advokat Junge til forsvarer for sigtede. Der er herved lagt vægt på, at advokat Junge ikke er indkaldt til afgivelse af vidneforklaring, at den blotte mulighed herfor efter bestemmelsens ordlyd og formål ikke findes at afskære hans beskikkelse, og at han uanset eventuel beskikkelse vil kunne indkaldes til afgivelse af vidneforklaring, såfremt dette i øvrigt er foreneligt med bestemmelsen i retsplejelovens § 170.

Med bemærkning, at landsretten intet grundlag har fundet for den af advokat Junge fremførte kritik mod politiets sagsbehandling for så vidt angår indbringelsen for retten af spørgsmålet om beskikkelsen af ham som forsvarer, findes den af kriminalretten den 13. oktober 1978 trufne beslutning om at efterkomme politiets protest under henvisning til retsplejelovens § 734 mod beskikkelse af advokat Junge som forsvarer for sigtede at burde ophæves, således at sagen for så vidt hjemvises til kriminalretten til afgørelse af, om begæringen om beskikkelse af advokat Junge herefter vil kunne tages til følge - - -