TfK 2004.79/2 VLK


V.L.K. af 6. november 2003 i kære 9. afd. S-2841-03
 

 

S påkærer kendelse vedrørende nægtelse af ombeskikkelse af forsvarer.
(Marie S. Mikkelsen, Henrik Estrup og Stig Westergaard (kst.)).
Kriminalretten i Fredericias retsbog af 5. november 2003:


Sagens dokumenter var til stede.


Der fremlagdes:


skrivelse af 21. oktober 2003 fra sigtede, kopi af rettens skrivelse af 24. oktober 2003 til advokat C, skrivelse af 30. oktober 2003 til sigtede, kuvert modtaget d.d. fra Politimesteren i Kolding og udateret skrivelse fra sigtede.


Dommeren bemærkede, at advokat C har rettet telefonisk henvendelse til embedet, efter at advokaten havde modtaget skrivelsen af 24. oktober 2003.


Advokaten oplyste under telefonsamtalen, at han fandt, at han godt kunne fortsætte som forsvarer for sigtede, og advokaten oplyste, at han har aflagt sigtede besøg i arresten.


Der afsagdes sålydende

Kendelse:


Sigtede har først haft advokat B beskikket og har herefter anmodet om, at advokat C måtte blive beskikket. Retten finder ikke, at der foreligger forhold, der kan begrunde, at sigtede nu skal have beskikket en ny forsvarer, advokat D, og den fremsatte begæring om beskikkelse af advokat D tages herefter ikke til følge.

Thi bestemmes:


Den af sigtede S fremsatte begæring om at få advokat D beskikket i stedet for advokat C tages ikke til følge.

Vestre Landsrets kendelse:Den påkærede kendelse om nægtelse af ombeskikkelse af forsvarer er afsagt den 5. november 2003 af Kriminalretten i Fredericia.


Sigtede fik i forbindelse med grundlovsforhøret den 19. september 2003 beskikket advokat A som forsvarer.


Ved afslutningen af grundlovsforhøret skete der, uden at sigtede havde anmodet herom, ombeskikkelse, således at sigtede i stedet fik beskikket advokat B.


Den 1. oktober 2003 fik tiltalte efter anmodning i stedet beskikket sin nuværende forsvarer, advokat C.


Sigtede har nu ønsket at få beskikket advokat D. Advokat D har ved skrivelse af 6. november 2003 oplyst, at han er indstillet på at overtage hvervet som forsvarer for sigtede.


Da der efter det anførte kun er sket ombeskikkelse en gang efter anmodning fra tiltalte, og da ny ombeskikkelse kan ske uden, at sagen derved forhales, jf. retsplejelovens § 736, stk. 1, skal sigtedes begæring herom imødekommes.


Den påkærede kendelse ophæves derfor, og sagen hjemvises til Kriminalretten i Fredericia med henblik på ombeskikkelse.