TfK 2006.435

Den Særlige Klagerets kendelse af 20. oktober 2005 (K-084-05).
 

  Ved kæreskrift af 11. juli 2005 har advokat A påkæret Københavns Byrets kendelse af 8. juli 2005, hvorved retten afslog at beskikke A som forsvarer for T for så vidt angår de rejste sigtelser mod T om overtrædelse af straffelovens § 158.
Advokat A har påstået sig beskikket i sagen.

Rigsadvokaten har principalt påstået kæremålet afvist og har subsidiært påstået stadfæstelse.

Det hedder i Københavns Byrets kendelse bl.a.:

»Retten finder, at advokat A ved som sigtet for forsøg på medvirken til overtrædelse af straffelovens § 158, stk. 1, må antages at indtage en sådan stilling i sagen, at hans hverv som forsvarer for T i samme sag er uforeneligt med retsplejelovens § 734, stk. 1, og stk. 2, eller denne bestemmelses grundsætninger, jf. herved også Højesterets afgørelse, der er refereret i UfR 1989 s. 219H.

Retten finder det herefter ikke fornødent at tage stilling til, om forsvareren tillige efter retsplejelovens § 733, stk. 2, bør nægtes beskikkelse i sagen.«

Advokat A har anført, at anklagemyndigheden under sagens behandling ved Københavns Byret ikke henviste til retsplejelovens § 734, men gjorde gældende, at beskikkelse skulle afslås i medfør af retsplejelovens § 733, stk. 2, hvorfor retten skulle have taget stilling til, om nægtelse skulle ske med henvisning til denne bestemmelse. Det forhold, at retten afgjorde sagen efter retsplejelovens § 734, afskærer ham ikke fra at indbringe sagen for Klageretten. Det forhold, at der er rejst sigtelse mod ham, udelukker ham ikke fra at blive beskikket. Han er ikke i en interessekonflikt med T. Sigtelsen mod ham har i øvrigt intet rimeligt grundlag. Det vil skabe processuelle problemer, hvis han ikke beskikkes for T for så vidt angår sigtelserne om overtrædelse af straffelovens § 158, idet han er beskikket for T vedrørende de øvrige sigtelser mod denne. Der foreligger ingen påviselig risiko for, at han vil hindre eller modvirke sagens opklaring.

Anklagemyndigheden har til støtte for sin principale påstand anført, at den påkærede kendelse er truffet i medfør af retsplejelovens § 734, stk. 1 og 2, eller denne bestemmelses grundsætninger. Retten har udtrykkeligt anført, at det ikke er fundet fornødent at tage stilling til, om beskikkelse tillige kunne nægtes efter retsplejelovens § 733, stk. 2. Klageretten har derfor ikke kompetence til at behandle kæremålet, jf. retsplejelovens § 737, stk. 1.

Anklagemyndigheden har til støtte for sin subsidiære påstand nærmere begrundet, hvorfor der efter anklagemyndighedens opfattelse er en påviselig risiko for, at advokat A ved beskikkelse vil kunne hindre eller modvirke straffesagens opklaring, såfremt han som sigtet i samme sag skulle varetage forsvaret af T.

I sagens behandling har følgende medlemmer deltaget: Poul Sørensen, Mogens Kroman, Hans Ulrik Bruhn, Vagn Greve og Jakob Lund Poulsen.

Københavns Byrets kendelse er truffet i medfør af retsplejelovens § 734, stk. 1 og 2, eller denne bestemmelses grundsætninger, og retten har ikke fundet det fornødent tillige at tage stilling til, om forsvareren tillige bør nægtes beskikkelse efter retsplejelovens § 733, stk. 2. Klageretten har derfor ikke efter retsplejelovens § 737, stk. 1, kompetence til at behandle kæresagen.

Thi bestemmes:

Denne kæresag afvises.