TfK 2007.793/1

 


V.L.B. 30. august 2007 i anke 13. afd. S-2354-06(Lis Sejr, Karen Foldager, Mogens Heinsen).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Anders Németh og adv. B, begge Kbh.).


- - -


Spørgsmålet om yderligere advokatbistand til tiltalte, T, blev drøftet.


Forsvareren anmodede om, at landsretten giver tiltalte, T, tilladelse til at lade advokat Jakob S. Arrevad indtræde som privat antaget forsvarer som supplement til de to beskikkede forsvarere.


Forsvareren begrundede anmodningen og anførte bl.a., at der vil være tale om et supplement, således at de - i givet fald tre forsvarere - løbende vil vurdere nødvendigheden af advokat Jakob S. Arrevads tilstedeværelse, og at der på ingen måde er tale om, at advokat Jakob S. Arrevad skal træde i stedet for de beskikkede forsvarere. Landsrettens tilladelse vil være udgiftsneutral for det offentlige, men samtidig en garanti for, at sagen vil blive fremmet hurtigst muligt og uden nye udsættelser foranlediget af forsvaret. Hvis tilladelsen gives, vil forsvarerne indestå for, at i tilfælde af at en af dem skulle få forfald, vil der ikke blive anmodet om aflysning af retsdage eller om udsættelse af sagen. En tilladelse vil således give en meget høj grad af sikkerhed for sagens fremme. Set i lyset af den aktuelle udsættelse af hovedforhandlingen er der tale om et væsentligt argument. Der er tale om en særlig situation, hvor den ene af de to beskikkede forsvarere har fået stillet en alvorlig diagnose, hvilket har nødvendiggjort en udsættelse af hovedforhandlingen. Om praksis på området henviste forsvareren bl.a. til straffesagen mod Kurt Thorsen, hvor Østre Landsret havde nægtet at beskikke mere end en forsvarer for Kurt Thorsen, men havde tilladt, at han var repræsenteret tillige af en valgt forsvarer. Forsvareren henviste endelig til, at retsplejelovens § 738 ikke angiver nogen øvre grænse for, hvor mange valgte forsvarere der kan optræde for en tiltalt.


Anklagemyndigheden protesterede mod, at landsretten giver tiltalte, T, tilladelse til at lade sig bistå af mere end to forsvarere.


Anklagemyndigheden begrundede protesten og anførte bl.a., at landsretten allerede ved sin afgørelse af 2. maj 2007 bestemte, at sagen ikke kunne begrunde beskikkelse af en tredje forsvarer, og at Procesbevillingsnævnet har afslået at give T tilladelse til at få afgørelsen indbragt for Højesteret. Der er efter retsplejelovens § 731 og § 738 herefter ikke grundlag for, at T kan vælge også at lade sig repræsentere af en privat antaget forsvarer sammen med de to beskikkede forsvarere. Fastholder T at lade sig repræsentere af en privat antaget forsvarer, må det have som konsekvens, at den ene af de to beskikkede forsvarere skal afbeskikkes.


På retsformandens forespørgsel oplyste forsvareren og advokat Jakob Arrevad, at krav på vederlag fra det offentlige til den privat antagne forsvarer efter retsplejelovens § 1007, stk. 2, ikke vil blive rejst uanset straffesagens udfald.


Landsretten optog spørgsmålet til afgørelse.


Advokat Jakob S. Arrevad tilkendegav, at såfremt anmodningen imødekommes, vil han og de to beskikkede forsvarere fremstille en kopi af papirudgaven af det nye bilagsmateriale til hans brug.


Anklagemyndigheden, forsvareren og advokat Jakob S. Arrevad fratrådte herefter kl. 14.15.


Efter votering besluttede landsretten, at det tillades tiltalte, T, at lade advokat Jakob S. Arrevad indtræde som privat antaget forsvarer som supplement til de to beskikkede forsvarere.


Landsretten har ved afgørelsen lagt vægt på, at der er tale om en kompleks sag, der er berammet til hovedforhandling over et helt år. Kort tid før hovedforhandlingen skulle være påbegyndt, fik den ene af de beskikkede forsvarere stillet en alvorlig diagnose, og hovedforhandlingens påbegyndelse måtte som følge heraf udskydes med godt 2 måneder. Advokat Anders Németh og advokat Jakob S. Arrevad har på de beskikkede forsvareres og tiltalte, T's, vegne tilkendegivet, at en imødekommelse af T's anmodning vil give sikkerhed for, at der ikke foranlediget af en forsvarers eventuelle forfald vil blive tale om aflysning af retsdage eller om udsættelse af hovedforhandlingen. Selv om landsretten som tilkendegivet ved afgørelsen af 2. maj 2007 er af den opfattelse, at sagen under anken ikke har et sådant omfang eller kompleksitet, at der er grundlag for at beskikke en tredje forsvarer for tiltalte, T, foreligger der efter de ovenfor anførte omstændigheder imidlertid en sådan særlig situation, at der rent undtagelsesvist er grundlag for at efterkomme tiltalte, T's, anmodning om som et supplement til de to beskikkede forsvarere at lade sig repræsentere ved advokat Jakob S. Arrevad som privat antaget forsvarer.


Sagen udsat.