TfK 2010.637 ØLK

 

  Ø.L.K. 12. april 2010 i kære 3. afd. nr. S-1023-10
(Norman E. Cleaver, F. Teilmann, Peter Mørk Thomsen (kst.)).
Anklagemyndigheden mod S (adv. Hanne Rahbæk, Kbh., besk.).


Glostrup Rets kendelse 15. marts 2010, 15-5184/2008.


Den 9. oktober 2009 blev afsat kendelse om varetægtsfængsling in absentia af S som sigtet for røveri af særlig grov karakter efter straffelovens § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, ved søndag den 10. august 2008 ca. kl. 04.34 i firmaet Dansk Værdihåndtering, Kornmarksvej 8 i Brøndby, i forening med flere identificerede og ikke identificerede medgerningsmænd efter forudgående aftale og planlægning at have afspærret til- og frakørslen til politigården i Albertslund og indfaldsvejene omkring Dansk Værdihåndtering med partisansøm og stjålne skraldebiler, der for fleres vedkommende blev antændt, hvorefter gruppen bevæbnet med automatvåben skaffede sig adgang til virksomheden ved at nedbryde en armeret mur med en 22 tons stjålet entreprenørmaskine, og derved at have truet personalet på stedet til at forholde sig passivt, mens gruppen røvede et beløb på ca. 60 mio. kr., hvorefter de kørte fra stedet i stjålne biler.

På baggrund af kendelsen blev S anholdt i Sverige, udleveret til Danmark og den 26. november 2009 fremstillet i retten, hvor han blev varetægtsfængslet.

Den 30. november 2009 blev advokat Rahbæk efter sigtedes ønske beskikket som forsvarer i stedet for den advokat, der var blevet beskikket i forbindelse med absentiagrundlovsforhøret den 9. oktober 2009.

Sigtede blev løsladt den 21. december 2009.

Ved anklageskrift af samme dato rejste Statsadvokaten for Nordsjælland og Københavns Vestegn tiltale mod 14 andre sigtede i sagen.

Behandling ved nævningeting indledtes den 8. marts 2010 og forventes afsluttet i midten af september 2010 efter mere end 50 retsdage.

Advokat Rahbæk opfordrede efter fremkomsten af anklageskriftet mod de 14 andre sigtede anklagemyndigheden til at opgive påtalen mod S.

Anklagemyndigheden har tilkendegivet, at sagen i forhold til S er sat i bero, og der vil ikke blive taget stilling til tiltalespørgsmålet i forhold til ham, før sagen mod de 14 andre er afgjort.

Advokat Rahbæk har herefter meddelt, at hun agter at overvære de dele af bevisførelsen i nævningesagen, som berører S, hvilket for hende synes at være forklaringerne fra de øvrige tiltalte samt af vidner, særligt i relation til de to af de tiltalte, der er fætre til S.

Anklagemyndigheden har heroverfor meddelt, at man finder advokat Rahbæks tilstedeværelse helt unødvendig, idet man samtidig har erklæret, at såfremt der rejses tiltale mod S, vil der under sagen mod denne blive foretaget selvstændig bevisførelse, herunder fornyet afhøring af de personer fra den verserende hovedforhandling, der måtte være relevante for sagen mod sigtede. Forklaringerne afgivet under den nu verserende hovedforhandling vil ikke blive anvendt som selvstændigt bevis, forstået på den måde, at forklaringerne ikke vil blive begæret dokumenteret, men forbeholdes anvendt til forehold ganske som udenretligt afgivne forklaringer. Advokat Rahbæk vil have fuld adgang til retsbogsudskrifter og andet materiale fra hovedforhandlingen.

Advokat Rahbæk har gjort gældende, at uanset anklagemyndighedens ensidige beslutning om ikke at rejse tiltale mod S sammen med de andre 14 i sagen er der tale om en og samme sag, hvorfor forsvareren har ret til at være til stede for at varetage sin klients interesser. Hun har her blandt andet også henvist til § 745 d, stk. 1, og påpeget, at selvom anklagemyndigheden ikke vil anvende de forklaringer, der afgives under nævningesagen, som direkte bevis under en eventuel senere sag mod S, kan de forklaringer, der afgives, have betydning for efterforskningen i forhold til ham, og det er heller ikke sikkert, at de afhørte under nævningesagen ønsker at udtale sig under den eventuelle senere sag mod S. Derfor er det relevant, at S' forsvarer har mulighed for at være til stede og eventuelt kontraafhøre under nævningesagen.
Retten bemærker, at S ikke er tiltalt under sagen, og at baggrunden for, at han på nuværende tidspunkt har beskikket forsvarer, er den varetægtsfængsling, der tidligere har fundet sted, men som ophørte den 21. december 2009, jf. retsplejelovens § 731, stk. 1, litra a.

Efter anklagemyndighedens tilkendegivelse om, at materiale tilvejebragt under retsmøderne i nævningesagen ikke vil blive anvendt som bevis under en eventuel senere sag mod S, men at advokat Rahbæk vil få adgang til materialet, kan det ikke antages påkrævet for forsvarlig varetagelse af forsvaret for S, at advokat Rahbæk er til stede under retsmøderne.

Advokat Rahbæk har endvidere protesteret imod, at anklagemyndigheden, der har indkaldt S som vidne, under henvisning til retsplejelovens § 182 modsætter sig, at han får adgang til at overvære retsmøderne i nævningesagen, inden han selv har været mødt som vidne. Hun har til støtte for protesten henvist til, at anklagemyndigheden ikke på den måde arbitrært kan tilsidesætte en sigtets ret til tilstedeværelse ved at indkalde ham som vidne.

Retten bemærker, at som ovenfor anført er S ikke selv tiltalt i sagen, og anklagemyndigheden har tilkendegivet, at materiale tilvejebragt under retsmøderne i nævningesagen ikke vil blive anvendt som bevis under en eventuel senere sag mod ham, ligesom hans forsvarer vil kunne få adgang til materialet.

Herefter findes retsplejelovens § 748 ikke til hinder for, at det, hvis han tillades indkaldt som vidne, bestemmes, at han efter retsplejelovens § 182, 2. punktum, afskæres fra at påhøre forklaringer, afgivet af andre, inden han selv har afgivet vidneforklaring.

Thi bestemmes:

Hvis sigtede, S, indkaldes som vidne under hovedforhandlingen i SS 70/2010, vil han være omfattet af retsplejelovens § 182, 2. punktum.

Advokat Hanne Rahbæk har ikke krav på salær som forsvarer for S for tilstedeværelse under hovedforhandlingen i SS 70/2010.
- - - 

Østre Landsrets kendelse.


S har kæret Glostrup Rets kendelse af 15. marts 2010 (- - -), hvorved det blev bestemt, at hvis S indkaldes som vidne under hovedforhandlingen i SS 70/2010, vil han være omfattet af retsplejelovens § 182, 2. pkt., og at advokat Hanne Rahbæk ikke har krav på salær som forsvarer for S for tilstedeværelse under hovedforhandlingen i SS 70/2010.
Den beskikkede forsvarer, advokat Hanne Rahbæk, har indgivet kæreskrift.

Advokat Hanne Rahbæk har på vegne af S nedlagt følgende påstande:

1. Sigtede, S, skal tilsiges til hovedforhandlingen i SS 70/2010 og have adgang til at overvære hele denne.
2. Advokat Hanne Rahbæk skal tilsiges de dele af hovedforhandlingen i SS 70/2010, som eventuelt vil kunne anvendes som bevis i sagen mod S.

S har for landsretten supplerende gjort gældende, at anklagemyndigheden ikke ved at indkalde ham som vidne kan afskære ham fra de grundlæggende rettigheder, som han efter retsplejelovens har som sigtet i en straffesag. I relation til spørgsmålet om forsvarerens tilstedeværelse under den verserende straffesag bemærkes, at der under hovedforhandlingen ikke alene kan fremkomme synspunkter og udtalelser, som anklagemyndigheden vil ønske at anvende under en senere sag. Der kan under sagen fremkomme oplysninger, som forsvareren ønsker at spørge yderligere ind til, idet der ikke er nogen sikkerhed for, at de pågældende vidner kan bringes til veje i forbindelse med en senere eventuel sag imod S. Forsvareren agter i den forbindelse at overvære de dele af bevisførelsen, der vedrører S, hvilket vil være forklaringerne fra de tiltalte i sagen og vidner i relation til S' fætre.

Dommeren har i fremsendelsesbrevet til landsretten supplerende oplyst, at hun ikke er bekendt med, om anklagemyndigheden fastholder indkaldelsen af sigtede, S, som vidne under nævningesagen.

Landsrettens begrundelse og resultat:


S er efter det oplyste fortsat sigtet i det samme sagskompleks som de tiltalte i Retten i Glostrups nævningesag SS 70/2010, hvori hovedforhandlingen er påbegyndt den 8. marts 2010 og forventes afsluttet medio september 2010.
Efter det af anklagemyndigheden anførte er sagen mod S sat i bero således, at der vil blive taget stilling til tiltalespørgsmålet i forhold til ham, når ovennævnte nævningesag er afgjort.

Retsmøderne i Retten i Glostrups nævningesag har på denne baggrund i forhold til sigtede, S, karakter af retsmøder under efterforskning med henblik på at sikre bevis i form af forklaring fra en eller flere af de tiltalte og/eller et eller flere af vidnerne, jf. retsplejelovens § 747. Efter retsplejelovens § 748, stk. 2, 1. pkt., har forsvareren for sigtede, S, herefter krav på underretning om retsmøderne og ret til at overvære dem, i det omfang der under disse kan forventes at skulle afgives forklaring om forhold af betydning for en eventuel senere sag imod S, jf. tillige princippet i retsplejelovens § 745 d, stk. 1. Det af anklagemyndigheden anførte om, at forklaringerne under nævningesagen ikke under en eventuel senere sag imod S vil blive begæret dokumenteret, men alene forbeholdes anvendt til forehold, kan ikke ændre herpå.

På baggrund af det af forsvareren for S anførte er forsvareren berettiget til under beskikkelsen at modtage vederlag for overværelse af retsmøderne, for så vidt der under en eller flere af disse retsmøder kan forventes bevisførelse af betydning for en eventuel senere straffesag mod S.

Henset til det ovenfor anførte, og da S fortsat er sigtet i sagen, finder landsretten ikke grundlag for i medfør af retsplejelovens § 182, 2. pkt., at afskære S fra at påhøre forklaringer af andre vidner eller de tiltalte i sagen, jf. retsplejelovens § 748, stk. 1, 1. pkt. S skal derfor i medfør af § 748, stk. 1, 1. pkt., underrettes om alle for ham relevante retsmøder, og han er - med de i retsplejelovens § 748, stk. 5, nævnte undtagelser - berettiget til at overvære dem.
S' påstande tages herefter til følge som nedenfor bestemt.

Thi bestemmes:

Sigtede, S, skal underrettes om alle for ham relevante retsmøder i SS 70/2010 og - med de i retsplejelovens § 748, stk. 5, nævnte undtagelser - have adgang til at overvære dem.

Advokat Hanne Rahbæk skal som beskikket forsvarer for S underrettes om de retsmøder i SS 70/2010, hvor der kan forventes bevisførelse af betydning for en eventuel senere straffesag mod S, og forsvareren skal under beskikkelsen have adgang til at overvære og stille spørgsmål under de i retsmøderne foretagne afhøringer.