TfK2006.818

Den Særlige Klagerets dom af 5. september 2006 (D-040-06 og D-066-06).

 

  Klage fra K og Politimesteren i X-by over administrerende dommer D, Retten i X-by.

Politimesteren i X-by og K har klaget over, at administrerende dommer D, Retten i X-by, den 29. marts 2006 skulle have nægtet at afholde grundlovsforhør vedrørende to anholdte, der var sigtet for overtrædelse af straffelovens § 244 (vold) og § 261, stk. 1 (frihedsberøvelse). Politimesteren i X-by har endvidere klaget over administrerende dommer D's sprogbrug i en artikel i BT den 19. april 2006.

K har ved brev af 4. april 2006 indgivet klage til Den Særlige Klageret og ved brev af 2. april 2006 indgivet klage til præsidenten for Vestre Landsret ved præsidenten for Østre Landsret. Politimesteren i X-by har indgivet klage til landsretspræsidenten ved brev af 1. april 2006 og 11. maj 2006.

Præsidenten for Vestre Landsret ved præsidenten for Østre Landsret har ved beslutning af 21. juni 2006 i medfør af retsplejelovens § 48, stk. 3, henvist de til ham indgivne klager til behandling ved Den Særlige Klageret.

K har i klagen anført, at hun er mor til forurettede, og at forurettede og familien føler sig sat uden for retssikkerheden ved, at administrerende dommer D afviste at afholde grundlovsforhør med deraf følgende løsladelse af de anholdte.

Politimesteren i X-by har i klagen anført, at kompetencen til at anmode om grundlovsforhør ligger hos anklagemyndigheden, at anklagemyndigheden tirsdag den 28. marts 2006 besluttede, at de anholdte, der blev anholdt samme dag kl. 9.45, skulle fremstilles i grundlovsforhør, og forgæves forsøgte at kontakte Retten i X-by's retsafdeling ca. kl. 15.25, at anklagemyndigheden igen onsdag den 29. marts 2006 om morgenen, da dommerkontoret åbnede, kontaktede retten, at administrerende dommer D om onsdagen afviste at afholde grundlovsforhør, da det ikke kunne berammes med så kort varsel, og da det juridiske personale ved retten var optaget af civile sager, at det er irrelevant for den pågældende klage, at tidspunktet for retsmødets afholdelse fastsættes af dommeren, og at dommeren ved sine udtalelser om politimesteren til BT i artiklen den 19. april 2006 - under forudsætning af, at udtalelserne er gengivet korrekt - har handlet utilbørligt.

Administrerende dommer D har anført, at det er dommeren, der fastsætter tidspunktet for retsmødet, jf. retsplejelovens § 28, stk. 2, og at denne afgørelse er judiciel, at hun kort efter kl. 8 onsdag den 29. marts 2006 blev kontaktet af anklagemyndigheden, der oplyste, at de ikke havde ringet dagen forinden, at det ikke er første gang, at anklagemyndigheden anmoder om grundlovsforhør på så sent et tidspunkt, at det er anklagemyndighedens risiko, når de venter med at anmode om grundlovsforhør til sidste øjeblik, at der ikke kunne afses tid til to grundlovsforhør inden kl. 9.45, da dette ville gå ud over andre berammede sager, at retten ikke kan opretholde anholdelsen efter fremstilling for at rette op på politiets forsømmelser, at hun mere end 3 måneder efter det angivne voldsforhold endnu ikke har modtaget en sag herom, og at hun ikke er ansvarlig for BT's opsætning af artiklen eller journalistens fordrejning af hendes kommentarer til de grove beskyldninger, som journalisten over for hende refererede politimesteren for at have fremsat.

Det er under sagen oplyst, at spørgsmålet om anmodning og berammelse af grundlovsforhør tidligere har været drøftet på flere møder mellem anklagemyndigheden og retten.

Af en af politiassessor A udarbejdet notits af 26. april 2006 fremgår, at hun den 28. marts 2006 ca. kl. 15.25 ringede til retsafdelingen ved Retten i Viborg, og at hun den 29. marts 2006 om morgenen ringede til administrerende dommer D og oplyste, at hun havde forsøgt at ringe til retten dagen før. Dommerkontorets telefontid er fra kl. 8 til kl. 15. Af en liste vedrørende fordeling af weekendvagter til grundlovsforhør fremgår 6 private telefonnumre til 4 jurister ved Retten i X-by.

Af artiklen i BT den 19. april 2006 fremgår bl.a.:

»Dommeren havde ikke tid»Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Vi måtte forklare det 18-årige voldsoffer, at vi var nødt til at sætte gerningsmændene på fri fod, da dommeren ikke havde tid til at se på sagen,« lød det … fra X-by's politimester P.Klagen har da også vakt stærke følelser hos den pågældende dommer …

»Jeg ved ikke, hvad der foregår indeni politimesterens hoved. Det er fuldstændig urimeligt at klage over os, når det er politiet selv, der har smølet i sagen,« siger hun.Dommer D er dybt forundret over politiets udsagn.

»For det første er det noget forbandet sludder, at man har forsøgt at få fat i os dagen forinden … Desuden har politiets anklager sagt til mig, at man først satte sig i kontakt med os om morgenen - og der har vi allerede fire civile sager programsat,« siger D.»Der er ikke noget at klage over. Vi kan jo ikke kaste alt, hvad vi har i hænderne, bare fordi politiet smøler. Vi skal ikke bruges til at rette op på politiets forsømmelser,« tilføjer hun.

…«

I sagens behandling har følgende medlemmer deltaget: Poul Sørensen, Mogens Kroman, Hans Ulrik Bruhn, Jakob Lund Poulsen og Gorm Toftegaard Nielsen.

Den Særlige Klageret kan i medfør af retsplejelovens § 49, stk. 1, bedømme, om en dommer har handlet utilbørligt eller usømmeligt under udøvelsen af sin embedsvirksomhed. Samme kompetence er i medfør af retsplejelovens § 48, stk. 1, tillagt landsretspræsidenten ved klage indgivet til denne.

Klager over en dommers forsømmelser eller skødesløshed i embedsførelsen behandles som udgangspunkt af den pågældende landsretspræsident, jf. retsplejelovens § 48, stk. 1 og 2, jf. § 47 a, stk. 2.

Landsretspræsidenten kan, når sagen efter sin beskaffenhed findes uegnet til afgørelse efter retsplejelovens § 48, stk. 1, henvise sagen til afgørelse ved Den Særlige Klageret, jf. retsplejelovens § 48, stk. 3, 3. pkt.

Vestre Landsrets præsident ved Østre Landsrets præsident har den 21. juni 2006 truffet beslutning om, at de klager, som var indgivet til ham, henvises til Den Særlige Klageret. Klageretten er herefter tillige kompetent til at tage stilling til, om administrerende dommer D har gjort sig skyldig i forsømmelser eller skødesløshed i embedsførelsen.

Klageretten finder ikke grundlag for at fastslå, at administrerende dommer D ved sin nægtelse af at afholde grundlovsforhør den 29. marts 2006 inden kl. 9.45 har handlet utilbørligt eller usømmeligt over for K.

Politimesteren i X-by har ved sin klage af 11. maj 2006 anført, at administrerende dommer D har handlet utilbørlig ved sine udtalelser i BT den 19. april 2006. Administrerende dommer D har anført, at hendes udtalelser til journalisten i BT er blevet fordrejet.

Udtalelserne, således som de er gengivet i BT, må anses for utilbørlige. På det foreliggende grundlag finder Klageretten det imidlertid ikke godtgjort, at administrerende dommer D har udtalt sig i vendinger som gengivet i BT, og finder derfor ikke fornødent grundlag for at fastslå, at hun har handlet utilbørligt eller usømmeligt over for politimester P.

Klageretten må derfor afvise klagerne fra politimesteren i X-by og K for så vidt angår, at administrerende dommer D skal have handlet utilbørligt eller usømmeligt, jf. retsplejelovens § 49, stk. 1.

For så vidt angår de af politimesteren i X-by og K indgivne klager efter retsplejelovens § 48, stk. 1, over, at administrerende dommer D's nægtede at afholde grundlovsforhør den 29. marts 2006 inden kl. 9.45, bemærker Klageretten, at eventuelle uoverensstemmelser mellem vedkommende byret og politimesteren om varsling af grundlovsforhør i princippet er uden betydning for byrettens pligt til at efterkomme politimesterens anmodning om afholdelse af grundlovsforhør. Der er endvidere ikke i nærværende klagesag oplyst omstændigheder, der kan begrunde, at grundlovsforhør ikke blev afholdt som begæret, eventuelt blot til afgørelse af, om anholdelsen af de to sigtede kunne opretholdes.

Klageretten finder derfor, at administrerende dommer D ved ikke at beramme grundlovsforhøret inden 24-timers-fristens udløb har forsømt sin embedspligt. I anledning af de af K og politimesteren indgivne klager udtaler Klageretten herefter sin misbilligelse af dette forhold.

Thi kendes for ret
Klageretten misbilliger, at administrerende dommer D ikke den 29. marts 2006 inden 24-timers-fristens udløb berammede det grundlovsforhør, anklagemyndigheden havde anmodet om.

Den klage, der er fremsat af politimesteren i X-by vedrørende administrerende dommer D's udtalelser gengivet i BT den 19. april 2006, afvises. Det samme gælder K's klage for så vidt angår retsplejelovens § 49, stk. 1.