Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1630 af 21. december 2010 om advokater, der kan beskikkes i visse sager om indgreb i meddelelseshemmeligheden

 
 

Bekendtgørelse om advokater, der kan beskikkes i visse sager om indgreb i meddelelseshemmeligheden mv.

I medfør af § 784, stk. 2, i retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1237 af 26. oktober 2010, som ændret ved lov nr. 1552 af 21. december 2010, fastsættes:

§ 1. Justitsministeren antager for hver landsrets område efter drøftelse med præsidenterne for vedkommende landsret og byret samt Advokatrådet et antal advokater, der kan beskikkes i sager om indgreb i meddelelseshemmeligheden, sager om ransagning efter retsplejelovens § 799 og sager om beslaglæggelse efter retsplejelovens § 807 e, når efterforskningen angår en overtrædelse af straffelovens kapitler 12 eller 13.

Stk. 2. Advokaterne skal inden antagelsen sikkerhedsgodkendes efter reglerne i Statsministeriets sikkerhedscirkulære herom.

Stk. 3. Advokaterne antages for 2 år ad gangen.

§ 2. Advokaterne må kun efter særlig godkendelse fra Justitsministeriet få bistand ved deres arbejde med sagerne. Justitsministeriet kan bestemme, at personer, der yder advokaterne bistand, ligeledes skal sikkerhedsgodkendes, jf. § 1, stk. 2.

Stk. 2. Advokaterne og de personer, der eventuelt yder dem bistand, skal håndtere sagernes dokumenter og oplysningerne heri i overensstemmelse med reglerne i Statsministeriets sikkerhedscirkulære herom.

Stk. 3. Justitsministeriet kan bistå med opbevaring af dokumenter.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 322 af 25. juni 1985 ophæves.

Justitsministeriet, den 21. december 2010

Lars Barfoed

/ Anne Berg Mansfeld-Giese