TfK 2011.971 VLK

V.L.K. 26. august 2011 i kære 8. afd. S-1391-11
 

 

Anklagemyndigheden mod T (adv. Lars Henriksen, Aabyhøj).

(Mogens Heinsen, Marie S. Mikkelsen, og Hans Jørgen Nymark Beck).

Ved anklageskrift af 17. marts 2009 fra Østjyllands Politi var der ved Retten i Århus rejst følgende tiltale mod T:

1. Skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, ved med forsæt til unddragelse af skat at have undladt at reagere på, at årsopgørelserne for indkomstårene 2000, 2001, 2002 og 2004 var for lave med henholdsvis 150.000 kr., 155.000 kr., 158.000 kr. og 107.530 kr., i alt 570.530 kr. vedrørende personlig indkomst, hvorved han unddrog det offentlige 209.182 kr. i skat.

- - -

I retsbog af 9. juni 2011 fra Retten i Århus er der anført:

Anklageskriftet blev læst op.

Forsvareren oplyste, at tiltalte nægter sig skyldig.

Forsvareren gjorde på tiltaltes vegne gældende:

1. Formelt, at anklageskriftet ikke er udformet i overensstemmelse med reglerne i retsplejelovens § 834. Der mangler således en gerningsbeskrivelse og også en gerningstidsbeskrivelse.

2. Tiltalte nægter sig skyldig, fordi han faktuelt ikke har udeholdt de angivne beløb, og

3. Tiltalte påstår frifindelse, selvom der skulle foreligge en faktuel udeholdelse, idet beløbene ikke er udeholdt med forsæt eller ved grov uagtsomhed.

For så vidt angår den formelle indsigelse nedlægger forsvareren påstand om, at sagen afvises.

Anklageren påstår, at sagen ikke skal afvises, og gør gældende, at tiltalen er formuleret i overensstemmelse med praksis i sager om skatteunddragelse. Således er de relevante udeladelsesår angivet i anklageskriftet, og endvidere er beløbene angivet, og endvidere er det angivet, at unddragelsen angår tiltaltes personlige indkomst. Anklageren gør endvidere gældende, at tiltalte er fuldt ud klar over, hvad sagen drejer sig om, og at anklageskriftet har været tilstrækkeligt til, at forsvareren har kunnet tilrettelægge sit forsvar af tiltalte.

Forsvareren anførte, at tiltalen angår overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, ved ikke at have reageret på årsopgørelser. Der mangler en reel gerningsbeskrivelse og en tilkendegivelse af de tidspunkter, som tiltalte skulle have reageret indenfor. Tiltalen skal fremgå umiddelbart af anklageskriftet, og det er ikke tilstrækkeligt, at anklagemyndigheden fremkommer med en efterfølgende dokumentation under sagen. Anklageskriftet er udformet så ufuldstændigt, at det er umuligt for tiltalte at sætte sig ind i, hvad han reelt er tiltalt for.

Forsvareren udleverede en materialesamling og henviste fra denne til retsafgørelser om spørgsmålet.

Forsvareren gør endvidere gældende, at det fremgår af sagens bilag 20, som forsvareren i øvrigt først har set i retsmødet i dag, at tiltalte er blevet afhørt om flere forskellige forhold, og heller ikke på den baggrund kan antages at kunne forholde sig til anklageskriftet.

Anklageren havde ikke yderligere bemærkninger.

Retten afsagde

kendelse:


Sagen angår tiltaltes manglende oplysning om værdien af privat fribolig. Der er tale om det samme forhold i de 4 indkomstår, der er angivet i anklageskriftet, og efter en samlet bedømmelse af anklageskriftet, er det - selv om det af anklageskriftet ikke fremgår, at unddragelsen angår den manglende oplysning om værdien af privat fribolig - rettens opfattelse, at der ikke er tilstrækkelig grundlag for at afvise sagen efter bestemmelsen i retsplejelovens § 834, stk. 2, nr. 4.

Derfor

bestemmes:

Sagen afvises ikke.

Anklageren forelagde sagen, og redegjorde for, hvorledes beregningerne af værdien af den private del af boligen er foretaget, herunder at beregningen angående årene 2001, 2002 og 2004 er foretaget efter reglerne i ligningslovens § 16, stk. 9.

Forsvareren bestred de faktiske oplysninger, som anklagemyndigheden lægger til grund for sagen, herefter talopgørelserne, og bestrider også de lovhenvisninger, som anklageren er fremkommet med.

Forsvareren anmodede om, at sagen udsættes, idet forsvareren

1. ikke har fået en mappe med bilag, bilageret på samme måde som rettens og anklagemyndighedens,

2. ikke er blevet forsynet med samtlige relevante bilag, og således har været afskåret fra at gennemgå væsentlige bilag med tiltalte. For eksempel sagens bilag 20, som er en afhøringsrapport af tiltalte, og som først er blevet udleveret til forsvareren under retsmødet i dag, og forsvareren mangler endvidere bilag 22, 23, 24 og 25.

Forsvareren har endvidere først under hovedforhandlingen i dag fået oplysning om, at B fra SKAT er indkaldt som vidne i stedet for C, hvilket forsvareren derfor heller ikke har kunnet forberede sig på. Forsvareren skal stille andre spørgsmål til B, som har foretaget forhøjelserne af tiltaltes årsopgørelser, hvorimod C har været på ejendommen.

Anklageren gør gældende, at de manglende bilag kan kopieres, således at forsvareren kan få lejlighed til at gennemgå bilagene med tiltalte, og at der derfor ikke er grund til at udsætte sagen.

Retten bestemte, at sagen skal udsættes således, at der gives forsvareren mulighed for at kunne tilrettelægge sit forsvar af tiltalte.

Sagen blev udsat til den 9. november 2011 kl. 09.00. Der afsættes en hel retsdag til den fortsatte hovedforhandling.

- - -

Sagen udsat.

Vestre Landsrets kendelse:


Landsretten finder, at bestemmelsen i retsplejelovens § 968, stk. 4, ikke er til hinder for, at kæremålet tages under påkendelse. Landsretten har herved lagt vægt på, at det er af væsentlig betydning at få afklaret, om anklageskriftet indeholder en tilstrækkelig og tydelig betegnelse af de forhold, der er rejst tiltale for, jf. retsplejelovens § 834, stk. 1, nr. 3. Landsretten har videre lagt vægt på, at hovedforhandlingen af andre grunde end kæremålet er udsat til 9. november 2011.

Anklageskriftet indeholder foruden en gengivelse af den regel, der påstås overtrådt, og gerningsindholdet ifølge reglen, alene en angivelse af de indkomstår og beløb, som tiltalen for skatteunddragelse angår, mens anklageskriftet ikke i øvrigt indeholder beskrivelse af skatteunddragelsen, herunder karakteren af den indkomst, som påstås at være unddraget. Anklageskriftet lever således ikke op til kravet i retsplejelovens § 834, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 2, nr. 4. Landsretten tager derfor tiltaltes afvisningspåstand til følge.

Thi bestemmes:

Sagen mod T afvises.