TfK2010.214/2 ØLD


Ø.L.D. 30. november 2009 i anke 4. afd. S-217-09 

  "Anklagemyndigheden mod T (adv. Susie Stærk Ekstrand, besk.).


(Gunst Andersen, Birte Lynæs og Henrik Gam).

Glostrup Rets dom af 4. september 2008:


Tiltalen og parternes påstande

Anklageskrift er modtaget den 9. maj 2008.

T er tiltalt for
overtrædelse af bekendtgørelse om privates indførsel af lægemidler § 3, jf. § 10, stk. 1,
ved mandag den 18. juli 2005 i UPS, Naverland 7, Glostrup kommune, at have forsøgt at indføre 5400 stk. Multi Nutrient Formula Plus, 90 stk. Green Tea Extract, 360 stk. Omega T Fish Oil og 1476 gram Nutrient Powdered Mix, selv om han ikke have indhentet Lægemiddelstyrelsens tilladelse dertil.

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte idømmes en bøde.

Anklagemyndigheden har endvidere påstået konfiskation af 5400 stk. Multi Nutrient Formula Plus, 90 stk. Green Tea Extract, 360 stk. Omega T Fish Oil og 1476 gram Nutrient Powdered Mix hos tiltalte, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Oplysningerne i sagen

Tiltalte har forklaret, at det er rigtigt, at han har forsøgt at indføre de midler, der er omtalt i anklageskriftet. Det er imidlertid hans opfattelse, at der ikke er tale om lægemidler men om kosttilskud. På det tidspunkt kunne man ikke købe de pågældende produkter i Danmark, og han havde derfor bestilt dem hjem fra USA. Han havde bestilt dem via en hjemmeside. Det er en kendt forfatter ved navn Jean Carper, der står bag produkterne. Han havde tidligere bestilt tilsvarende produkter, som han havde fået uden problemer. Produkterne var til eget brug. Der var til ca. 2½ års forbrug i den mængde, han havde bestilt, og grunden til at han bestilte så meget af gangen var, at fragten så var gratis. Produkterne kunne holde sig i 3 år.
Han fik et brev om, at produkterne var blevet stoppet i tolden og beslaglagt. Han klagede efterfølgende til Lægemiddelstyrelsen, og han har også klaget til ombudsmanden over Lægemiddelstyrelsens sagsbehandling. Han klagede over Lægemiddelstyrelsens afgørelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Han er klar over, at nogen af produkterne indeholder vitaminer og mineraler, der overstiger nogen grænseværdier, som Lægemiddelstyrelsen har fastsat. Han mener imidlertid, at det som forbruger er meget svært at finde ud af, hvad man må og ikke må, da disse grænseværdier for eksempel ikke fremgår af Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Man kan i øvrigt købe produkter i Danmark, der er betegnet kosttilskud, og hvor grænseværdierne er overskredet endnu mere, end de er i de produkter, som han bestilte hjem fra USA.

I et svar på et spørgsmål stillet til fødevareministeren, har fødevareministeren oplyst, at der ikke er noget til hinder for, at en forbruger importerer kosttilskud fra for eksempel USA, når det er til eget forbrug. For så vidt angår produktet Multi-Nutrient Formula, står det direkte på produktet, at der er tale om et kosttilskud, og på bagsiden står der, at det ikke kan bruges til behandling af sygdomme. Han mener ikke, at det er rimeligt, at man kan blive straffet, hvis man for eksempel har været i USA og har købt vitaminer, som man efterfølgende tager med hjem. Han kender ikke lægemiddelloven i detaljer.
Der har været fremlagt afgørelse af 6. juni 2006 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Rettens begrundelse og resultat
Det fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets afgørelse af 6. juni 2006, som stadfæster Lægemiddelstyrelsens afgørelse af 1. oktober 2005, at de pågældende produkter er lægemidler. Det fremgår endvidere, at tiltalte tidligere havde indført lægemidler i strid med reglerne herom.
Uanset det af tiltalte anførte, har retten ikke grund til at betvivle Lægemiddelstyrelsens og Indenrigs- og Sundhedsministeriets vurdering af, at de pågældende produkter er lægemidler.
Da tiltalte har erkendt, at han har forsøgt at indføre produkterne, er det derfor bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 2.500 kr., jf. bekendtgørelse nr. 1224 af 7. december 2005, tidligere bekendtgørelse nr. 171 af 19. marts 2001, om privates indførsel af lægemidler § 10, stk. 1, jf. § 3.
Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 6 dage.

Østre Landsrets dom:

Glostrup Rets dom af 4. september 2008 (- - -) er med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet anket af T med påstand om frifindelse.
Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Landsretten har under hovedforhandlingen rejst spørgsmål om, hvorvidt der efter tiltalens formulering kan straffes, jfr. bestemmelsen i straffelovens § 21, stk. 3.

Anklagemyndigheden har anmodet om berigtigelse af anklageskriftet i medfør af retsplejelovens § 836, stk. 2, således: »at have forsøgt at indføre« ændres til »at have indført«.
Forsvareren har protesteret herimod.
Landsrettens begrundelse og resultat:
Tiltalen i sagen er rejst som en forsøgshandling. Strafbart forsøg forudsætter efter straffelovens § 21, stk. 3, at der for lovovertrædelsen [kan] idømmes en straf, der overstiger fængsel i 4 måneder. Dette er ikke tilfældet i det konkrete tilfælde, hvor strafferammen alene er bøde.

En berigtigelse under hovedforhandlingen af et anklageskrift, hvorved et ikke-strafbart forhold erstattes i beskrivelse med et strafbart kan ikke finde sted, jfr. retsplejelovens § 836, stk. 2.

Herefter må tiltalte frifindes, uanset om der foreligger en fejl i anklageskriftet, sådan at tiltalen fra starten kunne være beskrevet som et fuldbyrdet forhold. "