TfK 2009.459 VLK

V.L.K. 31. marts 2009 i kære 5. afd. S-0670-09
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Hanne Gullitz, Århus).

(Lilholt, Dorte Jensen og Thomas Jønler).
- - -

I retsbog af 18. marts 2009 for Retten i Århus er der anført følgende:
- - -

Anklagemyndigheden ønskede herefter afhøring af T.

Advokat Hanne Gullitz oplyste, at tiltalte T ikke ønsker at afgive forklaring.

Anklageren anmodede om tilladelse til dokumentation af dels tiltalte T's indenretlige forklaring den 12. november 2008, bilag N-4, dels rapportforklaring af 11. november 2008, bilag H-2.

Advokat Gullitz protesterede mod dokumentation af rapportforklaringen. Hun henviste til, at forklaringen nok er afgivet efter, at tiltalte var blevet gjort bekendt med sigtelsen, og at han ikke behøvede at udtale sig. Tiltalte var dengang 16 år og ustraffet person og må antages at have været ganske uvant med situationen. Der har ikke været en forsvarer til stede ved afhøringen, og dette afhjælpes ikke af, socialforvaltningen var repræsenteret. Forklaringen er gentaget dagen efter i retten, og under de omstændigheder bør det ikke tillades at dokumentere forklaringen til politirapport.

De øvrige advokater tilsluttede sig advokat Gullitz' protest og bemærkede særligt, at den afgivne forklaring inddrager deres klienter.

Anklageren bemærkede hertil, at ønsket om at dokumentere politirapporten skyldes, at denne indeholder flere detaljer og derfor er af vigtighed for bevisførelsen. Retsplejelovens § 752 er fuldt overholdt ved afhøringen, hvorfor der ikke er grunde til ikke at tillade rapportforklaringen dokumenteret.

Forsvarerne havde lejlighed til at kommentere dette.

Efter votering afsagde retten sålydende

kendelse

Den da 16-årige tiltalte T afgav forklaring til politiet efter at være gjort bekendt med den alvorlige sigtelse. Han blev oplyst om, at han ikke behøvede at udtale sig, men han var ikke bistået af en forsvarer under afhøringen. Ved afhøringen hos politiet afgav tiltalte en detaljeret forklaring, hvor han angav de medtiltalte og forklarede om de medtiltaltes rolle ved brandstiftelsen. Forklaringen udgjorde et gennembrud i efterforskningen af sagen. Tiltalte blev indenretligt afhørt dagen efter ved et grundlovsforhør, hvor han var villig til at udtale sig. Anklagemyndigheden havde således mulighed for at foreholde tiltalte den forklaring, som var afgivet til politiet. Under de omstændigheder finder retten ikke anledning til at bruge undtagelsesbestemmelsen i retsplejelovens § 871, stk. 4, hvorfor

bestemmes
Det tillades ikke anklagemyndigheden at dokumentere tiltalte T's rapportforklaring af 11. november 2008.

Anklageren kærede kendelsen og oplyste, at der fremkommer kæreskrift snarest.

- - -

Vestre Landsrets kendelse:

Byrettens kendelse er afsagt under hovedforhandlingen og er ikke omfattet af de undtagelser, der er nævnt i retsplejelovens § 968, stk. 4. Hovedforhandlingen er udsat af anden grund, og kæremålet vedrører et principielt spørgsmål. Landsretten behandler derfor kæremålet.

Da tiltalte T den 11. november 2008 afgav forklaring til politirapport, skete det ifølge rapporten under iagttagelse af reglerne i retsplejelovens § 752, stk. 1, og § 732, stk. 2.

I det omfang forklaringen ifølge denne rapport adskiller sig fra tiltaltes senere indenretlige forklaring, kunne rapporten være foreholdt tiltalte under disse afhøringer eller senere afhøringer.

Da tiltalte under hovedforhandlingen har tilkendegivet, at han ikke ønsker at udtale sig, er betingelserne i retsplejelovens § 871, stk. 4, for undtagelsesvis at benytte politirapporten som bevismiddel opfyldt i sagen mod tiltalte T. Det er i den forbindelse uden betydning, at tiltalte er under 18 år, og at afhøringen ikke blev overværet af en forsvarer. Den omstændighed, at sigtelsen vedrører et alvorligt forhold, og at tiltalte efter afhøringen afgav forklaring i retten, kan ikke føre til et andet resultat.

I det omfang politirapporten endvidere udgør et bevis mod en eller flere medtiltalte, er Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 6, stk. 3, litra d, der efter den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis angår det bevismæssige grundlag for domfældelse, ikke til hinder for dokumentationen af forklaringen i sagen mod de medtiltalte. Konsekvenserne af de begrænsninger i brugen af bevismidler, som følger af Domstolens praksis, må der til sin tid tages stilling til på grundlag af den samlede bevisførelse. Den bevismæssigt svækkede værdi af forklaringer afgivet uden sædvanlig adgang til at stille modspørgsmål, må der ligeledes tages hensyn til i rettens bevisvurdering.

Anklagemyndighedens begæring om at benytte den forklaring, som tiltalte T har afgivet til politirapport den 11. november 2008 som bevismiddel i sagen, tages herefter til følge.

- - -