UfR 2002.195V
 

 

V.L.K. 16. oktober 2001 i kære 2. afd. S-2509-01

(Jochimsen, John Lundum, Karen-Marie Christiansen (kst.)).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Stig Ejler Jensen, Aalborg, e.o.).

Af sagen fremgik, at der ved Kriminalretten i Hjørring var rejst tiltale mod T for bl.a. overtrædelse af straffelovens § 123, § 216, § 244 og § 245, stk. 1, begået mod hans tidligere ægtefælle K. T nægtede sig skyldig i de fleste forhold. Domsforhandlingen påbegyndtes den 16. marts 2001 og efter afhøring af T og afhøring af to vidner, herunder K, blev sagen udsat med henblik på mentalundersøgelse af T. Den retspsykiatriske undersøgelse blev forestået af speciallæge, dr.med. Jens Lund, hvis erklæring forelå den 2. august 2001. Fortsat domsforhandling fandt herefter sted den 9. oktober 2001. Af retsbogen fra dette retsmøde fremgår bl.a.:

- - -


Forsvareren foretog dokumentation af konklusionen på side 11 i mentalerklæringen af 2. august 2001.


Retsformanden foretog dokumentation af side 7 forneden og side 8 foroven i samme erklæring.


Tiltalte sagde hertil, at han ikke havde erkendt forholdene over for lægen. Han havde alene erkendt, at han havde slået K med en flaske, hvilket han har erkendt under hele forløbet. Tiltalte ved ikke, hvorfor lægen i sin erklæring har skrevet, at tiltalte har erkendt de faktiske forhold, for tiltalte har hele tiden nægtet forholdene.


Der foretoges dokumentation af side 2, afsnit 3, i mentalerklæringen.


Tiltalte forklarede hertil, at han mente, at lægen har skrevet forkert.


Tiltalte forklarede videre, at han har et alkoholproblem, som han skal have styr på, så han kan komme ud af det. Tiltalte havde bedt Kriminalforsorgen om at få psykologhjælp. Tiltalte fik at vide, at det ville han få, men det er endnu ikke blevet til noget. Tiltalte talte med den psykiatriske læge i forbindelse med mentalerklæringen én gang. Tiltalte fik et skema, som han skulle sætte nogle krydser i. Derefter læste lægen det op, som tiltalen lød på, og tiltalte sagde til lægen, at han nægtede sig skyldig i forholdene på nær forholdet med tombolaen. Tiltalte oplyste endvidere, at han ville være træt af, at sagen skulle udsættes endnu en gang, da det går ud over hans familie.


- - -


Retten drøftede sagen fra kl. 10.45 til kl. 11.00.


Retsformanden bemærkede derefter, at sagens afgørelse i overvejende grad beror på en vurdering af henholdsvis tiltaltes og forurettedes troværdighed.


I den retspsykiatriske erklæring er i 3. afsnit på side 2 anført: »Observanden erkender det påsigtede«. 


Efter en gengivelse af anklageskriftet anføres side 7 forneden - 8 foroven:


»Ved samtale i anledning af mentalundersøgelsen oplyser T som til sagsakterne.


I udskrift af retsbogen for retten i Hjørring af 16. marts 2001 findes en særdeles fyldig gennemgang af det påsigtede og observandens kommentarer. I forbindelse med mentalundersøgelsen er disse forhold gennemgået. Konkluderende anfører observanden om hele den periode, hvor det påsigtede er foregået, at samlivet med ægtefællen, K, var særdeles turbulent. Begge var alkoholmisbrugende, og sammen levede de et ustabilt, hektisk liv. Observanden erkender de faktisk beskrevne forhold, men mener til gengæld, at ægtefællen mindst lige så mange gange har optrådt truende og voldeligt over for ham.«


Sagen vedrører bl.a. 1 forhold om vold, 2 forhold om vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, 1 forhold om voldtægt og 1 forhold om vidnetrussel, der alle skal være begået over for tiltaltes daværende ægtefælle.


Tiltalte har i retten helt overvejende nægtet sig skyldig. Citatet fra mentalerklæringen er således markant i modstrid med sig selv, idet det dels anfører, at tiltalte »oplyser som til sagsakterne«, dels at »observanden erkender de faktiske forhold . . .«.


Tiltalte har i dag forklaret, at han ikke har erkendt forholdene over for lægen. Han ved ikke, hvorfor lægen har skrevet, at han har erkendt de faktiske forhold. Han mener, at lægen har skrevet forkert.


Med henvisning hertil ønsker retten en tilkendegivelse fra parterne i relation til spørgsmålet om indhentelse af supplerende erklæring fra speciallæge i psykiatri, dr.med. Jens Lund.


Anklageren tilkendegav herefter, at der efter omstændighederne ikke protesteres imod en udsættelse af sagen med henblik på indhentelse af en sådan erklæring.


Forsvareren protesterede mod, at sagen udsættes af den anførte grund.


Retten afsagde

kendelse:Da det findes af betydning for sagens afgørelse, at der indhentes en supplerende erklæring som ovenfor anført,

bestemmes:


Sagen udsættes med henblik på indhentelse af en supplerende erklæring fra speciallæge i psykiatri, dr.med. Jens Lund om baggrunden for, at han i mentalerklæringen af 2. august 2001 i 3. afsnit på side 2 har anført: »Observanden erkender det påsigtede«, og side 7 forneden - 8 foroven har anført: »Observanden erkender de faktiske, beskrevne forhold, men mener til gengæld, at ægtefællen mindst lige så mange gange har optrådt truende og voldeligt over for ham«


- - -


Forsvareren tilkendegav, at kendelsen påkæres til Vestre Landsret med påstand om ophævelse. - - -

Vestre Landsrets kendelse.Kriminalretten i Hjørring har ved sin kendelse besluttet at indhente en supplerende erklæring fra speciallæge i psykiatri, dr.med. Jens Lund. Erklæringen må antages at skulle indhentes alene med henblik på at få oplyst, hvorvidt tiltalte under samtaler til brug for udarbejdelse af den retspsykiatriske erklæring skulle have erkendt sig skyldig i de påsigtede forhold.


Dokumentation af oplysninger om tiltaltes forklaring om de i sagen omhandlede forhold afgivet under mentalundersøgelser bør ikke ske, hvorfor

bestemmes:


Kriminalretten i Hjørrings afgørelse om at indhente en supplerende erklæring fra speciallæge i psykiatri, dr.med. Jens Lund ophæves.


- - -