TfK 2008.355 VLD

 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Lisbeth Pahl, Frederikshavn).


(Kurt Rasmussen, Kristian Petersen og Ida Skouvig med domsmænd).

Retten i Hjørrings dom 31. oktober 2007:


Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift af 11. oktober 2007 er modtaget den 12. oktober 2007.

T er tiltalt for overtrædelse af

1. straffelovens § 222, stk. 1, jf. § 224 og § 225 anden kønslig omgængelse end samleje med en dreng under 15 år - ved en aften i tidsrummet fra august 2006 til og med oktober 2006 på gården - - -, at have foranlediget, at den da 13-årige A manipulerede tiltaltes lem til sædafgang, idet han, da de begge lå i sengen i soveværelset, tog fat i A's hånd og lukkede den om sit lem, hvorefter han eller A selv kørte hånden frem og tilbage over lemmet indtil sædafgang

2. straffelovens § 222, stk. 1, jf. § 224 og § 225, jf. § 21, forsøg på anden kønslig omgængelse end samleje med en dreng under 15 år, ved på et tidspunkt i december 2006 under en udflugt til Ålborg at have forsøgt at få den 14-årige A til at røre ved tiltaltes lem og manipulere dette til sædafgang, idet han spurgte ham »om han ville tilfredsstille ham«, hvilket mislykkedes, idet A nægtede at gøre det,

3. straffelovens § 218, stk. 1, jf. § 224 og § 225, jf. til dels § 21, ved i tidsrummet fra den 14. maj 2007 til den 1. juni 2007 på gården - - -, dels i stalden, dels i ejendommens soveværelse i flere tilfælde at have udnyttet den 19-årige B's mentale retardering, idet tiltalte tog B's lem i sin mund og suttede på det, til B fik erektion, hvorefter han forsøgte at få B til at røre eller sutte på tiltaltes lem, idet han sagde, »at nu skulle B gøre det ved ham også« eller lignende, hvilket mislykkedes, da B sagde nej og løb fra stedet.

4. straffelovens § 222, stk. 1, jf. § 224 og § 225, jf. § 21, forsøg på anden kønslig omgængelse end samleje med en dreng under 15 år, ved den 4. juli 2007 om eftermiddagen på gården - - -, at have forsøgt at formå den 14-årige C til seksuel omgang, idet han sendte en SMS til C med følgende ordlyd »skal vi spille pik af på hinanden, skriv ok hvis i orden« eller lignende, hvilket mislykkedes, da C straks løb fra stedet og tilkaldte sin far.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 2) og forhold 3), men har erkendt sig skyldig i forhold 1). I forhold 4) har han erkendt de faktiske forhold, men nægtet at have forsæt til at forsøge at formå forurettede til seksuel omgang.

Tiltalte har blandt andet forklaret (forklaringerne er udeladt).

Retten har set DVD-afspilning af forurettede B's forklaring til sagen.

Tiltalte er tidligere straffet

den 9. november 1989 med hæfte i 30 dage, betinget, for overtrædelse af straffelovens § 232

den 23. september 1998 ved Østre Landsret ankedom med fængsel i 6 måneder for overtrædelse af straffelovens § 225, jf. § 222, stk. 1, og § 216, stk. 1.

Rettens bemærkninger:


På grundlag af tiltaltes erkendelse og forklaring samt A's forklaring er det bevist, at tiltalte er skyldig i forhold 1.

På grundlag af A's sikre, præcise og troværdige forklaring lægger retten til grund, at tiltalte sagde, at A skulle tilfredsstille ham, og at det ikke ville vare ret lang tid. Herefter og på baggrund af forhold 1, findes tiltalte skyldig i forhold 2.

B har under en dvd-afhøring forklaret, at tiltalte i stalden klikkede B's overalls op, så de faldt ned, hvorefter tiltalte trak B's underbukser ned og suttede på B's tissemand, så den blev stiv. Tiltalte sagde derefter, at B skulle gøre det ved ham. B har videre forklaret, at tiltalte i soveværelset lagde B ned på sengen og holdt ham fast og trak hans cowboy-bukser ned og suttede på hans tissemand, så den blev stiv, og at han bagefter sagde, at B skulle gøre det ved ham også. B har forklaret, at det er sket flere gange men har ikke kunnet sige nærmere herom. B har beskrevet soveværelset, i store træk i overensstemmelse med fremlagte fotos. Vidnet M har om B forklaret, at han ikke er fantasifuld men konkret i sin tankegang, hvilket stemmer overens med det indtryk, retten fra afspilning af dvd'en har fået af B. På denne baggrund findes det ubetænkeligt at lægge B's forklaring til grund, således at det findes bevist, at tiltalte i et tilfælde i stalden og i et tilfælde i soveværelset har foretaget de handlinger, der er beskrevet i anklageskriftet, og tiltalte findes i dette omfang skyldig.

I forhold 4 har tiltalte erkendt de faktiske forhold og forklaret i overensstemmelse med C herom. Tiltalte søgte på samme måde som i forhold 1 at få en »klemme« på forurettede, angående hvad han angiveligt havde observeret i badeværelset. På denne baggrund er det ubetænkeligt at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at det var for sjov, og han findes skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år, jf. straffelovens § 222, stk. 1, jf. § 224 og § 225, jf. til dels § 21 og § 218, stk. 1, jf. § 224 og § 225, jf. til dels § 21.

Retten har lagt vægt på, at tiltalte tidligere er dømt for tilsvarende forhold, på A og C's alder og B's mentale tilstand, samt at der vedrørende alle tre forurettede var et tillidsforhold og for A's vedkommende et familielignende forhold til tiltalte.

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 6. september 2007 kl. 17.32.

De forurettedes erstatningskrav er taget til følge som nedenfor anført.

Vestre Landsrets dom:


Retten i Hjørring har den 31. oktober 2007 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Tiltalte har påstået frifindelse i forhold 2, 3 og 4. Han har som for byretten erkendt sig skyldig i forhold 1 og erkendt, at han har gjort det, der er beskrevet i tiltalens forhold 4, men nægtet, at han havde forsæt til at forsøge at formå C til et seksuelt forhold.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

A, B og C har påstået dommens afgørelser om erstatning og godtgørelser stadfæstet, dog således, at C yderligere har påstået sig tillagt 2.099 kr. i erstatning vedrørende ødelagt mobiltelefon.

Tiltalte har påstået frifindelse for kravene om erstatninger og godtgørelser.

Tiltalte har bestridt kravene størrelsesmæssigt.

Tiltalte og vidnerne M, C og F har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Anklagemyndigheden har med forsvarerens tiltræden frafaldet afhøring af vidnerne A og L, der havde lovligt forfald, da hovedforhandlingen i landsretten fandt sted. Gengivelsen til retsbogen af deres forklaringer for byretten er herefter anvendt som bevismiddel, jf. retsplejelovens § 923.

Retten har set DVD-afspilning af vidnet B's forklaring, jf. retsplejelovens § 872 analogt.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han ikke kan forklare, hvorfor han fik A til at tilfredsstille ham seksuelt. Han følte sig egentlig ikke seksuelt tiltrukket af A. Han erkender, at der er sket det, der er beskrevet i anklageskriftets forhold 1. Vedrørende forhold 2 kan han ikke forklare, hvorfor A har forklaret, som han forklarede i byretten. Måske er det A's fantasi, der er løbet af med ham. Tiltalte har ikke bedt A om at tilfredsstille ham ved denne lejlighed. Vedrørende forhold 3 har tiltalte forklaret, at han var klar over, at B gik på en skole for udviklingshæmmede. B skulle være i praktik på gården i 14 dage og gennemtrumfede over for skolen, at han skulle være der alle dagene. Hver morgen startede praktikken på den anden gård, og senere kørte de til - - -. Han mener, at B er fantasifuld. Han har oplevet, at B eftersnakkede. Det, B har forklaret om, har ikke fundet sted. B har ikke været oppe i tiltaltes værelse sammen med tiltalte. Vedrørende forhold 4 har tiltalte fastholdt, at han sendte sms'en for sjov. Han ville have haft et problem, hvis C havde sagt ja, for tiltalte var ikke indstillet på et seksuelt forhold. De sms'er, han sendte, da C var løbet sin vej, sendte han for at forklare, at han ikke mente den første sms alvorligt. Det var et forfærdeligt regnvejr, og derfor søgte tiltalte også efter C og brugte i den forbindelse traktoren.

M har supplerende forklaret, at B ikke har intelligens til at finde på fantasihistorier. B var meget aggressiv hele sommeren efter anmeldelsen. Inden da havde vidnet ikke bemærket noget. Vidnet spurgte B, om nogen havde suttet på hans tissemand, fordi han havde fået lidt at vide om, hvad sagen handlede om. Det var ikke B, der spontant fortalte ham om det.

C har supplerende forklaret, at kun han og tiltalte arbejdede på - - - de dage, han var der. Han var rystet over sms'en og bange. Han listede ud af stuen og gik stille og roligt fra gården efter at have ringet til sin far. Da tiltalte kørte efter ham på traktor, begyndte han at løbe. Han har ikke siden talt med tiltalte.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Vedrørende forhold 2:

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket. Det bemærkes herved, at det er ubetænkeligt at lægge den forklaring, som A har afgivet for byretten, til grund, idet der på baggrund af det, han i øvrigt har forklaret for byretten, ikke er rimelig tvivl om, at han har forklaret sandfærdigt også om forhold 2.

Vedrørende forhold 3 og 4:

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 225, jf. § 222, stk. 1, jf. til dels § 21, og § 225, jf. § 218, stk. 1, jf. til dels § 21.
Det tiltrædes, at straffen er fastsat som sket. Landsretten tiltræder herved den begrundelse, som byretten har anført. Det tilføjes, at det i overensstemmelse med, hvad byretten har anført, lægges til grund, at tiltalte, som forklaret af to af de forurettede hver for sig, benyttede sig af eller søgte at benytte sig af en »klemme« på dem. Landsretten lægger tillige vægt herpå ved straffastsættelsen.

De juridiske dommere finder, at de godtgørelser, der er fastsat ved byrettens dom, er passende bestemt, og tiltræder, at A efter det oplyste om hans egenbetaling for psykologbehandling tillige er tillagt erstatning herfor. Der er ikke nærmere bevis for C's krav vedrørende en mobiltelefon. Dette krav tages derfor ikke under påkendelse.

Landsretten stadfæster herefter dommen.

Tiltalte har fortsat været frihedsberøvet under anken.