TfK 2005.524


Den Særlige Klagerets kendelse af 13. januar 2004 (G-057-03). 

  Begæring fra K om genoptagelse af en sag, der er afgjort ved Kriminalretten i Gentoftes dom af 30. april 1998.


K har begæret genoptagelse af en sag, hvor han ved Kriminalretten i Gentoftes dom af 30. april 1998 efter straffelovens § 232 er straffet med 10 dagbøder a 300 kr.

Anklagemyndigheden har udtalt sig imod genoptagelse.

K har bl.a. anført, at det følger af forurettedes forklaring i retten, at tiltalen var falsk, at kun handlinger, som har relation til seksuelle forhold og er af en vis grovhed, kan begrunde straf efter straffelovens § 232, at ordene »Tag med mig hjem. Jeg er ensom. Jeg elsker dig« ikke i sig selv indeholder utugtige ord, at forurettede ikke i retten kunne huske ordene, før hun fik foreholdt politirapporten, og at forehold af politirapporten indebærer en krænkelse af hans rettigheder efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Anklagemyndigheden har gjort gældende, at betingelserne for genoptagelse i medfør af retsplejelovens § 977, stk. 1, ikke er opfyldt, og har anført, at der ikke ses at være tilvejebragt nye oplysninger i sagen, at der ikke er forhold, der tyder på, at der har været afgivet falske forklaringer, der kan have medvirket til domfældelsen, at der ikke i øvrigt foreligger omstændigheder, som gør det sandsynligt, at de i sagen foreliggende bevisligheder ikke har været rigtigt bedømt, at forehold af politirapporten for vidnet ses at være foretaget efter helt sædvanlig praksis, og at der ikke herved er sket en krænkelse af K's rettigheder efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

K har supplerende anført bl.a., at afhøringsrapporterne, udskrifterne af dom og retsbog er forfalskede, og at forurettedes forklaring i retten ikke stemmer overens med begrundelsen for at anholde ham.

Anklagemyndigheden har supplerende anført, at udtalelserne »Tag mig med hjem. Jeg er ensom. Jeg elsker dig« klart har seksuelle referencer, når der henses til de ydre omstændigheder, herunder det forhold, at den fysiske kontakt foregik ved en tunnel, og at K efterfølgende fulgte efter forurettede, der var 17 år. Forholdet har derfor været egnet til at krænke blufærdigheden, jf. straffelovens § 232.

I sagens behandling har følgende medlemmer deltaget: Lene Pagter Kristensen, Peter Lilholt, Hans Ulrik Bruhn, Vagn Greve og Preben Lunn.

Det fremgår af sagen, at domfældelsen for overtrædelse af straffelovens § 232 vedrører et forhold, hvor K greb fat bagfra i en 17-årig pige, idet han udtalte: »Tag mig med dig hjem. Jeg er ensom. Jeg elsker dig«, idet han efterfølgende, efter at pigen havde revet sig løs, fulgte efter hende. K forklarede under sagen, at han havde forvekslet pigen med en pige fra sit arbejde, som han var forelsket i, og som han kort forinden havde talt med i bussen.

Klageretten finder, at der under disse omstændigheder ikke er ført bevis for, at han havde forsæt til at begå en handling med en sådan seksuel prægning eller intention og af en sådan grovhed, at forholdet kan karakteriseres som et uterligt forhold omfattet af straffelovens § 232. Klageretten imødekommer derfor genoptagelsesbegæringen i medfør af retsplejelovens § 977, stk. 1, nr. 3.

Thi bestemmes:

Den sag, der er afgjort ved Kriminalretten i Gentoftes dom af 30. april 1998, genoptages.