Anklagemyndighedernes Årsberetning 2000

Afsnit 1
Den overordnede anklage-myndigheds virksomhed i 2000

1.1. Højesteretssager i 2000

Rigsadvokatens embedsopgaver er beskrevet i retsplejelovens § 99. En af de væsent-lige opgaver er udførelsen af straffesager i Højesteret. Dette afsnit beskriver Rigsad-vokatens virksomhed i forhold til Højesteret i 2000, herunder nogle af de sager, som har været domsforhandlet i Højesteret, og nogle af de skriftligt behand-lede kæremål. Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange nye anke- og kæresa-ger Rigsadvokaten modtog i beretnings-året og hvor mange sager, der blev afgjort i samme periode.

Tabel 1. Højesteretssager i 2000 (opgjort pr. 31.12.2000)

   

  1999 2000 

1.  Nye ankesager 
- heraf ankefrafald
- heraf verserende 

53
6
20
41
 2
21

2.  Domsforhandlinger i Højesteret
- heraf initiativanker
- heraf tredjeinstanssager
- antal tiltalte
Anklagemyndighedens påstand for Højesteret 2)
- skærpelse
- stadfæstelse
- frifindelse      

50
3
18
60

12
35
3
351
2
11
37 

16
17
2
3.  Nye kæresager
- heraf afgjort
- heraf frafaldet
- heraf verserende   
40
34
0
6
45
37
2
6

1) Sagen, der blev afgjort ved Højesterets dom af 7.1.2000, blev domsforhandlet i 1999 og er medtaget i AÅ 1998-1999.
2) Anklagemyndighedens hovedpåstand.

Højesterets domme og udvalgte kendelser offentliggøres i Ugeskrift for Retsvæsen (UfR). Ved omtalen af en række af de sager, som Rigsadvokaten har behandlet i beretningsåret, henvises der i vidt omfang til afgørelser, som er trykt i ugeskriftet eller i det ugentlige fortryk (UfR NyhedsService).

Domsforhandlinger i Højesteret

Det følger af retsplejelovens § 957, at "den part, som anker ...", først har ordet under domsforhandlingen i Højesteret. Denne bestemmelse praktiseres normalt således, at Rigsadvokaten forelægger sagen for Højesteret, når anklagemyndigheden har taget initiativ til at anke sagen eller påstår dommen ændret, den såkaldte kontraanke. Rigsadvokaten tager i almindelighed stilling til spørgsmålet om kontraanke i forbindelse med indbringelsen af sagen for Højesteret. Dette sker, når ankemeddelelsen er forkyndt for den tiltalte. Rigsadvokaten vurderer i denne forbindelse, om retspraksis på det pågældende område giver udsigt til en ændring af landsrettens resultat. Finder Rigsadvokaten, at landsrettens afgørelse utvivlsomt er i overensstemmelse med retspraksis, nedlægges alene påstand om stadfæstelse. Det gjorde Rigsadvokaten i omtrent halvdelen af sagerne i beretningsåret. I denne situation forelægges sagen som udgangspunkt af forsvareren, medmindre forsvareren træffer aftale med Rigsadvokaten om, at denne forelægger sagen. Rigsadvokaten er i almindelighed lydhør over- for en sådan anmodning fra forsvareren.

Rigsadvokaten tager kun i begrænset omfang initiativ til at anke en sag til Høje-steret. Af de sager, der blev domsforhandlet i beretningsåret, var to sager anket af anklagemyndigheden, hvilket svarer til en "ankeprocent" på 6 %. Rigsadvokaten fik ikke medhold i disse ankesager.

En straffesag kan normalt kun behandles i to instanser i domstolssystemet. Dette indebærer, at en sag, der er startet i byretten som 1. instans, kun med særlig tilladelse fra Procesbevillingsnævnet kan indbringes for Højesteret. Er sagen derimod startet i landsretten som første instans, er der fri ankeadgang til Højesteret. I den følgende beskrivelse sondres der mellem ankesager, der er startet i landsretten og tredjeinstanssager.

Ankesager (domme afsagt af landsretterne i første instans)
Efter reglerne i retsplejelovens § 940 kan en dom, der er afsagt af landsretten i første instans, påankes til Højesteret efter reglerne i retsplejelovens kapitel 82. Anken kan efter § 943 støttes på, at rettergangsregler er tilsidesat eller fejl-agtigt anvendt, den såkaldte  formalitetsanke. Anken kan endvidere efter § 945, stk. 1, støttes på den retlige bedømmelse af sagen, herunder retsformandens retsbelæring, og fastsættel-sen af retsfølgen (sanktionen) m.v. Det er den såkaldte realitetsanke. Højesteret er afskåret fra at bedømme spørgsmål, der er undergivet nævningernes enekompetence. Det vil blandt andet sige, at nævningernes afgørelse af spørgsmålet om utilregnelighed efter straffelovens § 16 og om tilstedeværelsen af fakultative strafforhøjelses-, strafnedsættelses- og strafbortfaldsgrunde anses for bindende for Højesteret. Anken kan ikke støttes på bevisbedømmelsen, jf. § 945, stk. 2.

Den overvejende del af ankesagerne har i lighed med 1999 drejet sig om sanktionsfastsættelsen i sager vedrørende narkotikaforbrydelser efter straffelovens § 191 og manddrab eller forsøg herpå efter straffelovens § 237. Der var endvidere tale om enkelte sager vedrørende andre former for personfarlig kriminalitet, herunder sager om vold med døden til følge m.v. Der var i enkelte af sagerne spørgsmål om ophævelse af landsrettens dom og hjemvisning til fornyet behandling  ved nævningeting.

Tabel 2. Domsforhandlinger i ankesager i 2000 (2. instanssager)

     

Lovbestemmelse stadfæstet  Afgørelse ændret sager i alt 
Grov narkotikakriminalitet efter straf-felovens § 191   6   1
Manddrab efter straffelovens  § 237   11  1 12 
Drabsforsøg  0

Grov vold efter straffelovens § 245 og § 246  

1
Grov sædelighedsforbrydelse   1 0

Sager i alt  

22 3 25 

Efter retsplejelovens § 967 kan domme i straffesager, der er afsagt af Sø- og Han-delsretten, som udgangspunkt påankes til Højesteret. Der har ikke i beretningsåret foreligget sådanne sager.

Narkotikasager

En betydelig del af ankesagerne vedrørte overtrædelse af straffelovens § 191, herunder blandt andet ved indsmugling af forskellige former for narkotika. Spørgsmål om udvisning i medfør af udlændingeloven forekommer hyppigt i disse narkotikasager.

Højesteret stadfæstede i samtlige sager landsrettens sanktionsfastsættelse, og afgørelserne af disse sager har i beretningsåret været enstemmige. Der har således ikke i beretningsåret i mindretalsvota været givet udtryk for nogle mere principielle overvejelser om en generel nedsættelse af straffen for de såkaldte kurerer, dvs. typisk personer, som mod et vist vederlag bringer stoffet ind i landet på vegne af andre. Højesteret stadfæstede således også landsrettens strafudmåling i en sag, hvor forsvareren med henvisning til de i årsberetningen for 1998-1999 omtalte kurersager nedlagde påstand om udmålingen af en mildere sanktion. Sagen er omtalt i U 2001.345 H.

Sagen U 2000.1822 H ("Clark Olofsson-sagen")vedrørte to tiltalte, som af landsretten hver blev idømt fængsel i 14 år for i forening at have stået for indførsel af meget betydelige kvanta amfetamin og hash. Der var således blandt andet tale om to forsøg på indsmugling af i alt ca. 50 kg amfetamin. Højesteret fandt ikke grundlag for at nedsætte straffen for de tiltalte, der var blevet idømt den hidtil strengeste straf i Danmark for narkotikakriminalitet. Sagen er endvidere beskrevet nedenfor under beskrivelse af sager, hvor der har været spørgsmål om urigtig retsbelæring m.v.

Drabssager

Der har for drabssagernes vedkommende i vidt omfang dannet sig en meget fast retspraksis for strafudmålingen, således at strafpositionen på fængsel i 12 år er udgangspunktet. Der kan herved henvises til Højesterets dom i U 1995.592 H.

Er der tale om drab i samlivsforhold m.v., er udgangspunktet fængsel i 10 år. Det fremgår af Højesterets dom i U 1993.742 H. Har nævningerne besvaret spørgsmål om anvendel-sen af straffelovens § 85 bekræftende dvs. fundet at der foreligger særlige oplysninger, som taler for en mildere straf, end den, der ellers ville finde anvendelse - er udgangspunktet en straf på fængsel i henholdsvis 10 år og 8 år.

Blandt de drabssager, der  blev afgjort i beretningsåret, var der i fire af sagerne tale om drab begået i samlivsforhold. De øvrige sager vedrørte drab under forskellige andre omstændigheder. Højesteret stadfæstede landsrettens afgørelse i 11 af sagerne, herunder en dom på livstid, og korrigerede i et enkelt tilfælde straffastsættelsen.

Denne sag (U 2000.2465 H) drejede sig om en på gerningstidspunktet 17-årig mand, der i en svamperus havde dræbt en ham ubekendt 41-årig kvinde med knivstik. Nævningerne havde besvaret et spørgsmål, om der skulle pålægges straf i medfør af straffelovens § 16, stk. 1, 3. pkt., bekræftende, og landsretten havde fastsat straffen til fængsel i 6 år. Højesteret bemærkede, at T ikke tidligere havde erfaringer med aggressiv adfærd efter indtagelse af rusmidler og søgte at blive indlagt, da han var ved at komme i en tilstand af utilregnelighed. Under hensyn til disse omstændigheder samt hans alder og personlige forhold fandt Højesteret, at straffen burde nedsættes til fængsel i 5 år.

 

Drab og usømmelig omgang med lig

Er der tale om drab i kombination med usømmelig omgang med lig, f.eks. ved lemlæstelse af liget ved afskæring af legemsdele, afbrænding og lignende fastsættes der i reglen en skærpet sanktion. Der har i beretningsåret foreligget tre af sådanne sager (U 2000.1195 H, U 2000.1924 H og U 2000.2405 H).

Sagen U 2000.2405 H ("Susan-sagen") vedrørte et drab af en 10-årig pige med seksuelt sigte og efterfølgende usømmelig behandling af liget ved at have indført sit kønslem og/eller en stump genstand i ligets moderskede. Landsretten fastsatte under hensyn til forbrydelsernes grovhed straffen til fængsel på livstid. Højesteret stadfæstede strafudmålingen af de grunde, der var anført af landsretten.

Sagen U 2000.1924 H vedrørte drab på netop fraflyttet samlever og usømmelig omgang med hendes lig. Den på gerningstidspunktet 39-årige T blev fundet skyldig i drab ved kværkning på sin tidligere samlever, med hvem han havde samlevet i 16 år, indtil hun kort før drabet var fraflyttet deres fælles hjem. Desuden blev T fundet skyldig i usømmelig omgang med hendes lig, idet han efter at have tilføjet liget snitsår transporterede det i en kuffert til en have, hvor han gravede det ned. Landsretten fastsatte straffen til fængsel i 12 år (dissens for 10 år). Rettens flertal begrundede strafudmålingen således:

Afdøde var på drabstidspunktet flyttet fra tiltalte på grund af vold og trusler på livet. Hun besøgte lejligheden den pågældende dag for at ordne noget vedrørende flytningen og for at være sammen med sine børn. Drabet er således begået på et tidspunkt, da der var særligt behov for beskyttelse.
Efter at have kværket afdøde har tiltalte skåret hende dybt i begge håndled og anbragt hende i en kuffert, som han gravede ned i sine forældres have.
Efter en samlet bedømmelse af lovovertrædelsernes grovhed og den herved udviste kynisme finder landsrettens flertal, at normalstraffen på fængsel i 10 år for drab på en ægtefælle eller samlever ikke bør anvendes.
Mindretallet anfører, at der ikke i sagens omstændigheder er tilstrækkelig anledning til at fravige udgangspunktet, hvorefter straffen er fængsel i 10 år.

Højesteret bemærkede, at den omstændighed, at drabet - som anført af landsretten - var begået på et tidspunkt, hvor forurettede havde særligt behov for beskyttelse, ikke i sig selv kunne indgå i begrundelsen for at fravige det sædvanlige udgangspunkt for strafudmålingen i sager om drab på ægtefælle eller samlever, 10 års fængsel. Højesteret fandt imidlertid under hensyn til det af landsretten i øvrigt anførte, at der efter en samlet vurdering af tiltaltes adfærd ikke var grundlag for at nedsætte den udmålte fællesstraf på fængsel i 12 år.

Sager vedrørende anden personfarlig kriminalitet

Sagerne vedrørende anden personfarlig kriminalitet omfattede særlig farlig og grov vold efter straffelovens § 245 og § 246.
Som omtalt i årsberetningen 1998-1999 blev det ved lov nr. 350 af 23. maj 1997 om ændring af straffeloven m.v. (skærpelse af straffen for særlig grov vold) tilsigtet, at straffen i de groveste voldstilfælde forhøjes under henvisning til, at det navnlig er i disse sager, hvor ofret lider betyde-lig skade ved meget grove og farlige former for vold, at der er et særligt behov for en markant afstandtagen fra samfundets side. Dette skulle ske ved inden for de eksiste-rende strafferammer at forhøje straffen med gennemgående 1 år i de sager, der falder ind under straffelovens to bestemmelser om den grove vold (§§ 245 og 246), og hvor der før lovændringen idømmes fængsel i over 1 år. Ved den anvendte formule-ring blev det tilsigtet, at strafskærpelsen skulle slå fuldt ud igennem i alle sager, bortset fra de tilfælde, der ligger i det øverste område op imod strafferammens maksimum på 8 års fængsel. Højesteret har i beretningsåret i to sager taget stilling til spørgsmålet om anvendelse af denne lov.

Sagen U 2000.1690 H drejede sig om en mand, der ved nævningeting var fundet skyldig i forsøg på overtrædelse af straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1, ved at have ramt en anden med et skud i ryggen. Højesteret stadfæstede nævningetingets fastsættelse af straffen til fængsel i 3 år 10 måneder og bemærkede, at der ikke - som hævdet af forsvareren - var grundlag for at antage, at lov nr. 350 af 23. maj 1997 ikke omfatter forsøg. Højesteret fandt efter en samlet vurdering af de begåede forhold, jf. straffelovens § 80,  ikke grundlag for at ændre  straffen. Højesteret tiltrådte endvidere, at landsretten - under hensyn til grovheden og farligheden af T's handling uanset, at forurettede ikke blev påført alvorlige skader - havde tilkendt forurettede 10.000 kr. i godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26, stk. 2.

Sagen U 2000.2051/2 Hdrejede sig om en mand, der ved nævningeting var fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, ved i en lejlighed på kort afstand at have affyret 5-6 pistolskud mod en mand, der blev ramt 2-3 gange på overkroppen. Højesteret fandt, at straffen i sagen skulle fastsættes under hensyn til lov nr. 350 af 23. maj 1997. Efter en samlet vurdering af de begåede forhold, herunder, at forurettede ikke blev påført varigt mén, nedsatte Højesteret straffen fra fængsel i 3 år 6 måneder til fængsel i 3 år.

Sædelighedskriminalitet

I sagen U 2000.1085 H var en kvinde ved nævningeting fundet skyldig i medvirken til samlevers samleje og anden kønslige omgængelse med parrets to døtre i en periode, der strakte sig over ca. 5 år. Døtrene var på gerningstidspunktet henholdsvis 10-15 år og 12-14 år. Hendes medvirken bestod i at have været vidende om og ladet passere og i nogle tilfælde overværet overgrebene. Hun blev af landsretten anset med fængsel i 6 måneder. Landsretten havde ved fastsættelsen af straffen på den ene side lagt vægt på karakteren og antallet af krænkelser, døtrenes alder samt den tidsmæssige udstrækning af forholdene og på den anden side hendes rolle og hendes afhængighedsforhold til samleveren. Højesteret tiltrådte landsrettens straffastsættelse og henviste som begrundelse for ikke at gøre straffen helt eller delvis betinget til forholdenes karakter.

Tredjeinstanssager (domme afsagt af landsretten som ankeinstans)

Ansøgninger om tredjeinstanstilladelse
Efter retsplejelovens § 966 kan landsrettens dom i en ankesag ikke ankes. Procesbe-villingsnævnet kan dog meddele tilladelse til anke, hvis sagen er af principiel ka-rakter eller særlige grunde i øvrigt taler derfor. Anken til Højesteret som tredje in-stans kan efter § 966, stk. 4, støttes på, at rettergangsregler er tilsidesat eller fejlagtigt anvendt, at straffen står i åbenbart misforhold til brøden, og at retten har anvendt straffeloven urigtigt. Højesteret er også i disse sager afskåret fra at prøve bevis-spørgsmål vedrørende den tiltaltes skyld. Om den nærmere forståelse af bestemmel-sen kan der henvises til Kommente-ret Retsplejelov med henvisninger til litteraturen m.v.

Rigsadvokaten ansøgte i beretningsåret Procesbevillingsnævnet om tred-je-in-stansbevilling i tre sager. Nævnet gav an-ketilladelse i to sager.

Den tiltalte ansøgte i beretningsåret Procesbevillingsnævnet om tred-je-in-stans-bevil-ling i 147 sager, og nævnet gav i samme tidsrum anketilladelse i syv sa-ger.

Tabel 3. Procesbevillingsnævnets tredjeinstansbevillinger i straffesager

Antal sager 1996 1997 1998 1999 2000 

Procesbevilling til tiltalte (evt. erstatningssøgende)

3 7 7 20

Procesbevilling til anklagemyndigheden

2 2 2 2 2
I alt 5 9 9 22 9

Kilde: Procesbevillingsnævnets årsberetning 1996- 2000.

Ved udgangen af 2000 verserede der fortsat to sager, som indkom i 1998. Sagerne vedrører overskridelse af det tilladte foderforbrug i dambrug, og de er omtalt i Rigs-advokaten Informerer nr. 1/1999. Sagerne er nu domsforhandlet i februar 2001. Der verserede endvidere seks sager, som indkom i 1999 og fem sager, som indkom i 2000.

Fordelingen af tredjeinstanssager, der blev domsforhandlet i beretnings-året 2000 fremgår af nedenstående oversigt.

Tabel 4. Domsforhandlinger i tredjeinstanssager i 2000 

Lovbestemmelse Afgørelse:
stadfæstet
Afgørelse: 
ændret
Sager i alt 

Udvisning

1 6 7

Straffeloven

1 0 1
Erstatning efter rpl. kap. 93 a 0 1 1

Værdipapirloven

1 0 1
Sager i alt 3 7 10

Af de behandlede sager havde anklagemyndigheden anket en sag. Anklagemyndigheden fik ikke med-hold i denne sag. Domfældte havde anket ni sager og fik medhold i seks sager. Enkelte af sagerne behandles nedenfor.

Sager vedrørende straffeloven

Sagen U 2000.2234 H vedrørte overtrædelse af straffelovens § 266 b om racisme ("Glistrup-sagen").  T, der i 1972 havde stiftet et politisk parti og i flere perioder været medlem af Folketinget, fremsatte under en direkte tv-udsendelse, hvorunder der var mulighed for at ringe og stille spørgsmål til deltagerne, en række udtalelser, der den følgende dag førte til politianmeldelse mod ham. T blev i byretten og landsretten idømt betinget hæfte i 7 dage for overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 2, jf. stk. 1. Højesteret fandt ligesom byretten og landsretten, at T gennem sine udtalelser havde lagt alle her i landet boende muslimer for had på grund af deres tro og oprindelse, og at udtalelserne således havde været groft forhånende og nedværdigende over for denne befolkningsgruppe. Udtalelserne kunne ikke legitimeres af andre grunde, som T havde påberåbt sig, og da hensynet til den særligt vidtgående ytringsfrihed for politikere om kontrover-sielle samfundsanliggender ikke kunne begrunde straffrihed for T, tiltrådte Højesteret, at T havde realiseret gerningsindholdet i straffelovens § 266 b, stk. 1. T blev derimod frifundet for overtrædelse af § 266 b, stk. 2, allerede fordi anklageskriftet ikke opfyldte kravene i retsplejelovens § 831, stk. 1, nr. 3. Med denne ændring stadfæstede Højesteret dommen. Sagen er omtalt nedenfor i afsnittet om retsbelæring m.v.

Sager vedrørende udvisning på grund af strafbart forhold

Højesteret har også i beretningsåret 2000 fået forelagt et større antal sager vedrø-rende spørgsmålet om udvisning af udenlandske statsborgere af Danmark på grund af strafbart forhold. Højesteret traf i beretningsåret 2000 afgørelse i syv tredjeinstanssager vedrørende udvisning på grund af strafbart forhold. Ingen af de tiltalte blev udvist. Højesteret frifandt således i seks sager de tiltalte for udvisningspåstanden. Rigsadvokaten havde i to af sagerne tilsluttet sig den tiltaltes frifindelsespåstand.

Landsrettens bestemmelse om udvisning i andeninstanssager blev der-imod uden undtagelse stadfæstet af Højesteret i beretningsåret. Der kan herom henvises til AÅ 1998-1999, bind 1, side 40 f. og AÅ 1998-1999, bind 3, der indeholder en redegørelse for praksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og seneste højesteretspraksis frem til og med 14. august 2000. De to domme, der er afsagt efter dette tidspunkt, behandles andet sted i denne beretning, hvortil der henvises.

Sager vedrørende særlovgivningen

Sagen U 2001.578 vedrørte overtrædelse af værdipapirhandel § 39, stk. 1, jf. § 34, stk. 3, om forbud mod kursmanipulation. Højesteret  fastslog i dommen, at indberetning til Børsen af handel med sig selv til overkurs normalt er strafbar kursmanipulation, da dette er egnet til at svække tilliden til værdipapirmarkedet. Højesteret udtalte endvidere, at det i almindelighed er påkrævet at anvende ubetinget frihedsstraf for at modvirke denne form for kriminalitet. Dette svarede til, hvad Højesteret tidligere havde udtalt om misbrug af insiderviden. På grund af nogle processuelle mangler ved anklagemyndighedens anke stadfæstede Højesteret dog landsrettens dom på 30 dagens hæfte.

Sager vedrørende erstatning efter retsplejelovens kapitel 93 a

Rigsadvokaten udsender årligt en meddelelse, hvorved standardtaksterne for den ad-ministrative fastsættelse af erstatning for uberettiget varetægtsfængsling m.v. bliver reguleret. Der har ikke i beretningsåret været forelagt sager for Højesteret vedrørende disse standardtakster.

Den sag, som blev forelagt for Højesteret i beretningsåret, vedrørte spørgsmålet om torterstatning efter de sædvanlige regler, økonomisk skade i form af indtægtstab, erhvervsevnetab og varigt mén som følge af en langvarig frihedsberøvelse i isolation. Sagen U 2000.2385 H("Peter -Rohde-sagen") er beskrevet i afsnit 2.2. om behandling af sager om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning.

Påstand om urigtig retsbelæring m.v.

Spørgsmål om urigtig retsbelæring m.v. var i beretningsåret fremme i fire sager. Disse sager har vedrørt spørgsmål om nævningers habilitet, dokumentation af politirapport, dansk straffemyndighed og spørgsmål om retten til forsvar ("fair trial").

Nævninger ikke inhabile ved sagens behandling,
jf. retsplejelovens § 66, jf. § 61

Sagen U 2000.1134 H vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt to nævninger var inhabile ved sagens behandling i landsretten. En mand var ved et nævningeting fundet skyldig i manddrab ved på sin bopæl at have dræbt en mand med et skud på ca. 2 meters afstand med et dobbeltløbet haglgevær, og landsretten fastsatte straffen til fængsel i 10 år. For Højesteret gjorde T gældende, at der var begået rettergangsfejl, idet to af nævningerne havde været inhabile. Den ene nævning, A, var medlem af samme loge, som afdøde var medlem af. Den anden nævning, B, havde i kraft af sin stilling i et grovvareselskab S dels betydelig forretningsforbindelse med afdøde, dels et modsætningsforhold til T. Der forelå således omstændigheder, som var egnede til at rejse tvivl om de to nævningers fuldstændige upartiskhed, og de burde derfor ikke have medvirket i sagen. Anklagemyndigheden bestred, at de to nævningers bekendtskab med afdøde, henholdsvis T, var af en sådan karakter, at der var grundlag for at anse dem for inhabile.

A og afdøde havde i en lang årrække været medlemmer af samme loge. De havde imidlertid kun haft sporadisk og perifer kontakt med hinanden i forbindelse med aktiviteterne i logen, der har ca. 125 medlemmer, og de havde ikke i øvrigt haft personlig eller forretningsmæssig forbindelse af betydning. Højesteret fandt herefter, at der heller ikke forelå omstændigheder, som var egnede til at rejse tvivl om A's fuldstændige upartiskhed. Han havde derfor kunnet deltage som nævning i sagen mod T. For så vidt angik B, havde T forklaret, at han ud over sin entreprenørforretning drev landbrug, blandt andet med hjortefarm. Han købte fortrinsvis foder hos S i Vordingborg, hvor B var ansat, vistnok som leder. Han havde fra midten af 1980'erne haft flere diskussioner med B om leverancerne af hjortepiller. Diskussionerne fandt sted dels telefonisk, dels hos S i Vordingborg. Efter at B for ca. 10 år siden var flyttet til S i Næstved, talte han ikke mere med ham. I 1996 førte S nogle inkassosager mod ham. Han mente ikke, at B var indblandet i disse sager. Cheferne fra S har besøgt hans landbrugsejendom, men han huskede ikke, om B var med. Han vidste, at afdøde var storkunde hos S. Han havde flere gange hjulpet med opstilling af borde, når logen skulle holde fest på afdødes gård. Logen havde også været på udflugt til tiltaltes hjortefarm, vistnok i 1993-94. I den anledning var han inviteret til middag i logen. Han kendte logens medlemmer af udseende, også A, som han dog ikke har talt med forud for domsforhandlingen.

B havde til politirapport af 14. januar 2000 forklaret, at han for ca. 15 år siden blev ansat som salgskonsulent hos S, hvor han havde til opgave at besøge landmændene. Han havde aldrig besøgt T's ejendom, men havde flere gange talt i telefon med T i forbindelse med salg af dyrefoder. I 1987 blev han afdelingsleder for S's afdeling i Næstved, og han havde i forbindelse hermed helt sikkert talt med T, uden at han dog kan huske nærmere herom. Han havde ikke haft noget at gøre med tiltaltes økonomiske mellemværende med S og havde i øvrigt aldrig haft nogen form for kontroverser med T. Han havde en gang besøgt afdødes møbelforretning, idet han skulle se på en ekspeditionsdisk, som møbelforretningen opbevarede for S. Han talte ikke med afdøde i den forbindelse. Han havde flere gange set afdøde hos S i Vordingborg, når afdøde kom for at købe kunstgødning eller for at sælge møbler. Han havde ved disse lejligheder hilst på afdøde, men ikke selv ekspederet ham. Højesteret fandt efter forklaringerne fra T og B intet grundlag for at antage, at der forelå omstændigheder, som var egnede til at rejse tvivl om B's fuldstændige upartiskhed. Han havde således kunnet deltage som nævning i sagen mod tiltalte, jf. retsplejelovens § 66, jf. § 61. T's påstand om ophævelse af dommen og hjemvisning af sagen til landsretten kunne således ikke tages til følge.

Dokumentation af politirapport m.v. og nævningespørgsmål
indebar ikke rettergangsfejl

I sagen U 2000.1309 H var en på gerningstidspunktet ustraffet 20-årig T blevet idømt fængsel i 14 år for voldtægt af en ham ubekendt kvinde, som han havde trukket ind i en port, og for manddrab ved efter voldtægten at have slået, sparket og kvalt hende. T's forsvarer nedlagde påstand om ophævelse af nævningerettens dom og hjemvisning til fornyet behandling under henvisning til, at T's forklaring til politirapport var blevet dokumenteret under domsforhandlingen, og at den polititjenestemand, der havde foretaget den pågældende afhøring, under domsforhandlingen afgav vidneforklaring om rapportens indhold og omstændighederne ved dens tilblivelse. Desuden havde forsvareren henvist til, at spørgsmålet til nævningerne vedrørende drabet var fejlagtigt udformet.

Højesteret udtalte, at politirapporten var optaget under iagttagelse af retsplejelovens regler herom. Højesteret fandt, at det ikke var i strid med princippet om, at tiltalte ikke har pligt til at udtale sig - jf. retsplejelovens § 868 og art. 6, stk. 1, i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - at landsretten i medfør af retsplejelovens § 877, stk. 3, tillod dokumentation af rapporten, efter at tiltalte havde nægtet at udtale sig under domsforhandlingen. Højesteret bemærkede herved, at retsformanden i forbindelse med tilladelsen tilkendegav, at han under retsbelæringen ville redegøre for bevisværdien af en sådan rapportforklaring. Højesteret fandt endvidere, at der ikke var begået rettergangsfejl ved den måde, foreholdelsen af rapportforklaringen skete på, efter at T alligevel havde afgivet forklaring. Der er heller ikke begået rettergangsfejl ved udformningen af hovedspørgsmålet. Højesteret tog herefter ikke påstanden om ophævelse og hjemvisning til følge.

Dansk straffemyndighed

I sagen U 2000.1822 H ("Clark Olofsson-sagen") nedlagde T2 påstand om ophævelse af landsrettens dom og hjemvisning til fornyet behandling og gjorde for Højesteret gældende, at de handlinger, han var tiltalt for, ikke var undergivet dansk straffemyndighed, jf. straffelovens §§ 6-9.  Han havde herved henvist til, at han var belgisk statsborger, og at handlingerne ikke var begået i eller rettet mod Danmark. Desuden havde de spanske myndigheder tilsyneladende den opfattelse, at han stadig var svensk statsborger, og denne vildfarelse måtte antages at have haft afgørende betydning for beslutningen om udlevering. Højesteret bemærkede, at T2 under sagen var tiltalt for i forening med andre at have indført henholdsvis forsøgt at indføre narkotiske stoffer i Danmark. Selv om T2 ifølge gerningsbeskrivelsen i forhold 6-8 havde udført sine handlinger i disse forhold uden for landets grænser, var hans deltagelse i forholdene således omfattet af dansk straffemyndighed, jf. straffelovens § 9, jf. § 6. Det var uden betydning, i hvilket land T2 er statsborger, og at de spanske myndigheder muligt undervejs i behandlingen af udleveringsanmodningen havde haft den opfattelse, at han var svensk statsborger. Der var i øvrigt ikke belæg for at fastslå, at udleveringsbeslutningen er truffet på forkert grundlag. Herefter kan T2's påstand om ophævelse af dommen ikke tages til følge.

Ikke rettergangsfejl ved sagens behandling i byretten og landsretten

T havde i sagen U 2000.2234 H ("Glistrup-sagen") for Højesteret nedlagt påstand om hjemvisning til fornyet behandling ved byretten, subsidiært ved landsretten, under henvisning til, at han under straffesagens behandling i de to instanser ikke havde fået en retfærdig rettergang, idet han ikke havde fået lejlighed til at tilvejebringe bevismateriale til godtgørelse af udtalelsernes rigtighed og var blevet frataget ordet med urette. Mere subsidiært påstod han afvisning under henvisning til, at sagen angik en politisk lovovertrædelse og derfor skulle have været behandlet af landsretten som 1. instans med deltagelse af nævninger. Højesteret tog ingen af disse påstande til følge.

Højesteret bemærkede, at T's udtalelser under tv-udsendelsen indeholdt det klare budskab, at alle her i landet boende muslimer, der stammer fra en vis kreds af lande, vil kastrere og dræbe Danmarks øvrige befolkning, så snart de bliver mange nok til at gennemføre en sådan udryddelsesproces, og at de derfor tilhører en gruppe af verdensforbrydere. T lagde hermed en befolkningsgruppe for had på grund af dens tro og oprindelse. T's udtalelser var således groft forhånende og nedværdigende over for denne befolkningsgruppe. De kunne ikke legitimeres under påberåbelse af videnskabelighed eller saglig debat, og det var uden betydning for en bedømmelse af strafbarheden efter straffelovens § 266 b, stk. 1, hvorledes islam bogstaveligt kan forstås, eller hvilke samfundsmæssige konsekvenser en virkeliggørelse af fundamentalistiske muslimers program har afstedkommet. Gerningsindholdet i § 266 b skal fastlægges under hensyn til ytringsfriheden. Ytringsfriheden er grundlæggende for et demokratisk samfund, idet tolerance over for andres meninger er en nødvendig forudsætning for den frie debat. Ytringsfriheden skal imidlertid udøves med fornøden respekt for andre menneskerettigheder, herunder retten til beskyttelse mod trosdiskriminerende forhånelse og nedværdigelse. T havde som politiker taget aktiv del i den politiske debat som led i sit arbejde for en restriktiv udlændingepolitik vendt mod muslimer. Det kunne ikke i sig selv anses for strafbart i en sådan debat at argumentere med en henvisning til islams skriftsteder eller til samfundsmæssige konsekvenser af fundamentalistiske muslimers program. Sådanne henvisninger kunne imidlertid ikke retfærdiggøre en forhånelse og nedværdigelse som den, T's udtalelser var udtryk for. En debat om T's politiske mål blev ikke afskåret ved en kriminalisering af sådanne udtalelser. Hensynet til den særligt vidtgående ytringsfrihed for politikere om kontroversielle samfundsanliggender kunne derfor ikke begrunde straffrihed for T. På denne baggrund tiltrådte Højesteret, at T havde realiseret gerningsindholdet i straffelovens § 266 b, stk. 1, således som denne bestemmelse må forstås i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 og artikel 17. Uanset om anklagemyndigheden tidligere havde fulgt en lempelig tiltalepraksis, fritog dette ikke T for strafansvar.

Efter det anførte tiltrådte Højesteret endvidere, at der ikke havde været grundlag for at give T adgang til den ønskede bevisførelse. Byrettens og landsrettens afvisning af denne bevisførelse kunne derfor ikke begrunde ophævelse af hverken byrettens eller landsrettens dom. Heller ikke landsrettens afvisning af at lade T tale yderligere herom end sket kunne begrunde ophævelse af landsrettens dom. T havde forud for landsrettens behandling af sagen adgang til en videooptagelse og tekst-udskrift af tv-udsendelsen. Selv om dette materiale også burde have været stillet til rådighed for ham forud for byrettens behandling af sagen, fandt Højesteret, at denne mangel ikke havde frataget ham en sådan adgang til at tilrettelægge sit forsvar, at forholdet gav grundlag for at ophæve byrettens dom. T var politiker, og hans motiv til at fremsætte udtalelserne var af politisk karakter. Tiltalen angik imidlertid ikke et angreb på det politiske system, men en forhånelse og nedværdigelse af en befolkningsgruppe. Højesteret tiltrådte derfor, at der ikke var tale om en sag vedrørende politiske lovovertrædelser, og at den derfor ikke hørte under nævningeting. Efter det anførte var der således ikke grundlag for at tage T's påstande om hjemvisning eller afvisning til følge.

Kæremål i Højesteret

Reglerne om behandlingen af kæresager fremgår af retsplejelovens kapitel 85 om kære til højere ret. Adgangen til kære til Højesteret er som udgangspunkt be-grænset til afgørelser i sager, hvor landsretten virker som første instans. Disse kæresager vedrører  typisk landsrettens bestemmelser om varetægtsfængsling i nævningesager, herunder spørgsmålet om fængsling i isolation, afgørelser om forsvarersalær mv.

Efter rets-plejelovens § 973 kan Procesbevillingsnævnet meddele tilladelse til kære af landsrettens afgørelse af en kæresag, hvis kæren angår spørgsmål af principiel ka-rakter, eller særlige grunde i øvrigt taler derfor. Det kræver endvidere Procesbevil-lingsnævnets  tilladelse at kære en kendelse, som landsretten har afsagt under be-handlingen af en ankesag. Det fremgår af retsplejelovens § 968, stk. 3.

  Rigsadvokaten har i beretningsåret  oprettet 45 nye kæresager.
Rigsadvokaten ansøgte i beretningsåret Procesbevillingsnævnet om kæretilla-delse i seks sager,og Procesbevillingsnævnet gav samme år kæretilla-delse i fem sager. Procesbevillingsnævnet modtog i beretningsåret ansøgninger fra 106 personer, og nævnet gav i samme tidsrum 15 kæretilladelser.

Tabel 6. Procesbevillingsnævnets bevillinger i kæresager, jf. retsplejelovens § 968, stk. 3, og § 973.

Antal sager         1996 1997 1998 1999 2000
Procesbevilling til tiltalte 11 17 8 12 15
Procesbevilling til anklagemyndigheden 2 3 4 4 5

I alt

13 20 12 16 20

Kilde: Procesbevillingsnævnets årsberetning 1996-2000.

I det følgende bringes en oversigt over kæremål i Højesteret i 2000.

Kæremål i Højesteret i 2000

Sag nr.       Vedrørende  Kæret af Resultat
1) HK 14.01.2000
(594/1999)
RA j.nr. 573/99
VLK 20.12.99 - fortsat varetægtsfgl.i medfør af rpl. § 762,
stk. 1, nr. 3 i sag, hvor der forelå anklageskrift til nævningesag om overtr. af strfl. § 191.
Kæret af forsvareren med
påstand om løsladelse.
VLK stadfæstet.
2) HK 10.03.2000
(62/2000)
RA j.nr. 566/99
PBN j.nr. 1999-25-0934
U 2000.1300 H
ØLK 23.11.99 - afvisning pga. tidsfrist i sag. T var ved BR´s dom idømt 1 års fængsel samt udvist af DK for røveri. Efter BR´s afgørelse fremkom opl. om T´s mentale tilstand og det måtte formodes, at T nu var sindssyg. T´s forsvarer anmodede ØL om at admittere anken, hvilket afsloges, idet der var forløbet mere end 14 dage fra oplysningernes fremkomst til anmodning om admittering blev fremsat.
Kæret af T med påstand om - admittering af anken til LR. ØLK ophævet og sagen hjemvist til LR, idet det måtte lægges til grund, at fristoverskridelsen kun kunne tilregnes forsvareren og ikke T.
3) HK 17.05.2000 (76/2000)
RA j.nr. 564/99.
RA Informerer nr. 15/2000.
U 2000.1751 H
VLK af 15.12.99 - om ej tilladelse til at benytte videoafhøring af forurettede i en sædelighedssag, idet der ikke forinden foretagelsen af videoafhøringen var beskikket en advokat for T, ligesom T hverken forinden afhøringen eller efterfølgende fik lejlighed til at drøfte sagen med en forsvarer. Det havde ej heller været muligt at foretage genafhøring af vidnet/forurettede inden for en rimelig tid. Kæret af AM med påstand om tilladelse til at benytte videoafhøring, jf. rpl. § 877, stk. 3. T påstået afvisning, subsidiært stadfæstelse. VLK stadfæstes, idet der under de foreliggende omstændigheder fandtes at være  sket en tilsidesættelse af retssikkerheds mæssige hensyn til T.
4) HK 20.01.2000
(286/1999) 
RA j.nr. JU 4178
Tvist om, hvorvidt oplysninger fra DFK må videregives til adv. Adv. ønskede adgang til opl., idet disse dannede baggrund for T´s isolation under varetægtsfængsling på grund af flugtrisiko.   Spm. indbragt af RA efter anmodning fra den tidligere forsvarer. Ej tilladelse jf. rpl. § 745, idet opl. -uagtet de var modtaget fra politiet - ikke var tilvejebragt under efterforskningen af straffesagen og ikke havde betydning for vare  tagelsen af T´s forsvar under sagens behandling i HR .
5)HK 18.02.2000 
(32/2000)
RA j.nr. 92/00
PBN j.nr. 2000-25-1004
VLK 26.01.00 - vedr. dørlukning under domsforhandling i en genoptaget ankesag, den såkaldte "Guldloksag", jf. rpl. § 29, stk. 1, nr. 3. Kæret af journalist fra Ritzau. Afvist, idet kendelsen ikke kunne kæres uden tilladelse fra PBN. (Journalisten søgte efterfølgende PBN om tilladelse hertil, hvilket blev afslået, da fristen var overskredet.).
6) HK 08.02.2000
(45/2000)
RA j.nr. 479/99  
VLK af 26.01.00 - om fortsat varetægtsfgl., jf. rpl. § 762, stk. 2, jf. § 762, stk. 2, nr. 2, efter dom på 2 års fængsel i en nævningesag. Kæret af forsvareren med påstand om løsladelse. Ændret således, at pgl. løslades, idet karakteren af de begåede forhold og længden af den idømte straf ikke medførte, at hensynet til retshåndhævelsen krævede fortsat fængsling. 
7) HK 30.03.2000
(115/2000)
RA j.nr. 89/00
PBN j.nr. 2000-25-969
U 2000.1397 H
ØLK af 19.01.00 - tilladelse til PM i Middelfart til, at åbne breve og pakker fra beboerne i Flygtninge-center grundet særlig bestyrket mistanke om tyveri, jf. rpl. § 781, stk. 4. Kæret af beboerne på centret med påstand om at PM's begæring om tilladelse til brevåbning ikke tages til følge. ØLK stadfæstet. 
8) HK 22.02.2000
(44/2000)
RA j.nr. 97/00
VLK af 27.01.00 - vedr. fortsat varetægtsfgl. Kæret af T med påstand om løsladelse. VLK stadfæstet. 
9) HK 29.02.2000
(89/2000)
RA j.nr. 573/99
VLK af 11.02.00 - vedr. fortsat varetægtsfgl., jf. rpl. § 762, stk. 1, nr. 3. (Samme T som sag nr. 1). Kæret af forsvareren med påstand om løsladelse VLK stadfæstet. 
10) HK 14.03.2000
(112/2000)
RA j.nr. 158/00
U 2000.1321 H
ØLK af 03.03.00 - Anklageskriftets formulering, jf. rpl. § 831, stk. 1, nr. 3, i omfattende sag vedr. overtrædelse af straffelovens § 191. De tiltalte gjorde gældende at to forhold ikke opfyldte betingelserne i rpl. § 831, stk. 1, nr. 3, hvilket ØL afviste.
Tiltalte m.fl. v/ advokat. Kæremålet afvist ima rpl. § 968, stk. 2, da den påkærede kendelse var afsagt under domsforhandlingen i en nævningesag.
11) HK 28.04.2000
(185/2000)
RA j.nr. 192/00
PBN j.nr. 2000-26-0104
ØLK af 07.03.00 - vedr. forsat varetægtsfgl. jf. rpl. § 762, stk. 2, nr. 1  Kæret af T med påstand om løsladelse. Ændret således at T løslades, idet politiet havde haft kendskab til mistankegrundlaget i 1 1/2  år uden at opsøge T.
12) HK 11.04.2000
(433/1999)
RA j.nr. JU 4194
U 2000.1532 H
Adv. søger om aktindsigt i tidligere afgjorte HR-sager. RA indbragt spm. for HR, jf. rpl. § 746. Tilladelse til aktindsigt i.m.a. rpl. § 41, jf. U 1999.1729 H

13) HK 19.04.2000
(113/2000)
RA j.nr. 158/00

ØLK 28.02.00 - om ophævelse af nedlagt navneforbud under indledningen af nævningesagen. Kæret af alle tiltalte med påstand om opretholdelse af navneforbud. ØLK stadfæstet. 
14) HK
RA j.nr. U 593/00
PBN j.nr. 2000-25-1029 
VLK 31.03.00 - afgørelsen om udvisning opretholdes. Forsvareren ansøgt om tilladelse til kære.   Kære afvist af PBN. 
15) HK 26.09.2000
(220/2000)
RA j.nr. 203/00
PBN j.nr. 2000-25-1035
U 2000.2476 H
BRK 07.03.00 - tilladelse til tlf.aflytning og brug af pejlingsudstyr, der skulle installeres i en bil, jf. rpl. § 791 a, stk. 2.
ØLK 03.04.00 - brug af pejleudstyr tillades ikke, idet LR fandt, at indstallering af pejleudstyr i en bil var et nyt straffeprocessuelt indgreb, der måtte forudsætte lovregulering.
Kæret af AM med påstand om stadfæstelse af BRK. BRK stadfæstes, idet pejling ved anvendelse af udstyr, hvis installation indebærer et straffeprocessuelt indgreb, måtte anses for at være omfattet af eller sidestillet med observationsbegrebet i rpl. § 791 a, stk. 2. Indgrebet var således omfattet af rpl. § 791 a, stk. 2. 
16)  HK 03.05.2000
(79/2000)
RA j.nr. 237/00
U 2000.1682 H
ØLK 08.12.99 vedr. navneforbud i en selskabstømmersag. Subsidiært hjemvisning til LR. Kæret af journalist med påstand om ophævelse af navneforbudet. ØLK ophæves, og sagen hjemvises til realitetsbehandling i LR, idet nye regler om navneforbud i rpl. § 31 a, stk. 2, tillige fandt anvendelse på verserende sager.
17) HK 07.09.2000
(239/2000)
RA j.nr. U 592/00
PBN j.nr. 2000-25-1021
U 2000.2406 H
BRK 14.02.00 - udvisning ophævet efter fornyet prøvelse efter udl. § 50. VLK 03.03.00 - ophæver BRK og afviser fornyet prøvelse efter udl. § 50. Kæret af T med påstand om at BRK stadfæstses. LRK stadfæstes, idet T tidligere havde fået prøvet grundlaget for udvisningen efter udl. § 50, og der ikke var adgang til endnu en prøvelse heraf. 
18) HK 16.05.00
(214/2000)
RA j.nr. 243/00
ØLK 01.05.00 - om varetægtsfgl. efter rpl. § 762, stk. 2, nr. 1, under anke el. indtil fuldbyrdelse kan ske, i sag, hvor T idømt 3 års fængsel. Kæret af T med påstand om løsladelse. Ændret således, at T løslades, idet T forinden domsforhandlingen havde været på fri fod i et 1/2 år. 
19) HK 17.05.2000
(109/2000)
RA j.nr. 155/00 + JU 4230
U 2000.1754 H
ØLK 15.02.00 - om berammelse af retsmøde. Kæret af forsvareren med påstand om, at berammelsen ændres til dage hvor hun ikke er optaget. AM påstået afvisning eller stadfæstelse. LRK stadfæstes, idet ØL´s beslutning om at beramme sagen, uagtet forsvareren ikke kunne møde, tillige var taget under hensyn til flere medtiltalte i sagen, der var varetægtsfængslede. 
20) HK 18.05.2000
(227/00)
RA j.nr. JU 4225
VLK 12.05.00 - om fortsat varetægtsfgl. i arresthus og ikke anbringelse på Egely. Adv. anmodet om, at kæremålet tillægges opsættende virkning. Kæremålet tillægges ikke opsættende virkning.
21) HK 13.12.2000
(300/2000)
RA j.nr. F 16
PBN j.nr. 2000-25-1011
BRK 11.02.00 og VLK 08.03.00 - om forsat forvaring. Kæret af adv. med påstand om ophævelse af forvaringsforanstaltningen, idet der nu måtte være misforhold mellem frihedsberøvelsen og den straf, deralmindeligvis ville være udmålt for et tilsvarende forhold, ligesom der havde været en meget lang sagsbehandlingstid. AM påstået stadfæstelse af LRK.
VLK stadfæstet, idet det af sagen fremgik, at F fortsat var farlig, ligesom den lange sagsbehandlingstid måtte tilskrives F, der ikke havde ønsket at medvirke i fornyede undersøgelser til brug for sagen. 
22) HK 17.07.2000
(315/2000)
RA j.nr. 317/00
VLK 27.06.00 - vedr. ej navneforbud og fortsat varetægtsfgl. samt besøgskontrol. Kæret af forsvareren med påstand om at der nedlægges navneforbud, samt løsladelse, subsidiært ophævelse af besøgs kontrol.
VLK stadfæstet. 
23) HK 09.10.2000
(376/2000)
RA j.nr. U 605/00
PBN j.nr. 2000-26-0113.
BRK 24.05.00 - fortsat varetægtsfgl. efter UL § 35 med henblik på udsendelse. ØLK 06.06.00 - stadfæster BRK.  Kæret af adv. med påstand om løsladelse, idet der var tvivl om domfældtes identitet og dermed oprindelsesland, hvorfor det kunne være tvivlsomt, om udvisningen kunne iværksættes. ØLK stadfæstet, idet det måtte lægges til grund, at baggrunden for udstrækningen af fængslingen skyldtes domfældtes nægtelse af at medvirke til udsendelse, herunder give opl. om sin identitet, ligesom der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at der ikke var reel udsigt til, at udsendelse kunne ske. 
24) HK 09.10.2000
(373/2000)
RA j.nr. U 606/00
PBN j.nr. 2000-26-0111.
U 2001. 26 H
BRK 08.06.00 - fortsat varetægtsfgl. Efter UL § 35 med henblik på udsendelse. ØLK 09.06.00 - stadfæster BRK. Kæret af adv. med påstand om løsladelse, idet der var tvivl om domfældtes identitet og dermed oprindelsesland, hvorfor det kunne være tvivlsomt om udsendelse kunne iværksættes.   ØLK stadfæstet, idet det måtte lægges til grund, at baggrunden for udstrækningen af fængslingen skyldtes domfældtes nægtelse af at medvirke til udsendelse, herunder give opl. om sin identitet, ligesom der ikke var tilstrækkeligt grundlag til at fastslå, at der ikke var reel udsigt til at udsendelse kunne ske. 
25) HK 22.08.2000
(19 og 20/1999)
RA j.nr. JU 4152 + JU 4153
U 2000.2232 H
Om forelæggelse for EF-domstolen vedr. ferskvandsdambrug. Begge tiltalte begærede forelæggelse. Ej forelæggelse. 
  26) HK 11.09.2000
(380/2000)
RA j.nr. 365/00 (JU 4233)
ØLK 11.08.00 - om fortsat fgl. under anke til HR. Kæret af T med påstand om løsladelse. AM påstået stadfæstelse. ØLK stadfæstet.
27) HK 21.09.2000
(407/2000)
RA j.nr. 389/00  
VLK 21.08.00 - om fortsat varetægtsfgl. under sag, der var berammet til foretagelse ved nævningeting og hvor berammelsesdatoen forelå. Kæret af T med påstand om løsladelse. VLK stadfæstet. 
28) HK 21.09.2000
(412/2000)
RA j.nr. 391/00
VLK 04.09.00 - om fortsat varetægtsfgl. Jf. § 762, stk. 1 nr. 1. Kæret af T med påstand om løsladelse.   VLK stadfæstet. 
29) HK 28.09.2000
(416/2000)
RA j.nr. 409/00
ØLK 07.09.00 - dommere og domsmænd i ØL ej inhabile. Indbragt af Tmed påstand om, at sagen overføres fra ØL til VL   jf. rpl. § 702, stk. 1. Begæringen ikke taget til følge.
30) HK 20.10.2000
(443/00 + 444/00)
RA j.nr. 419/00
ØLK 28.09.00 - vedr. udsættelse af domsforhandling mhp. indhentelse af mentalundersøgelse for medtiltalt samt fortsat varetægtsfgl. Kæret af forsvareren med påstand om, at domsforhandlingen fastholdes og at T, såfremt domsforhandlingen udskydes, løslades.  
ØLK stadfæstet, da risikoen for at T ville søge at påvirke medtiltalte via fælles bekendte ikke kunne afvises.
31) HK 16.10.2000
(359/2000)
RA j.nr. JU 4211
U 2001.59 H
PBN gav den 11.01.2000 AM tilladelse til at anke en dom afsagt af ØL i en ankesag. Den 21.01.00 blev ankemeddelelse forkyndt for T, men ved en fejl blev sagen først den 24.07.00 indbragt af RA for HR.
T har nedlagt påstand om, at AM's anke afvises, jf. rpl. § 953, jf. § 952. AM har påstået ej afvisning af AM's anke, subsidiært at T's anke tillige afvises. AM s anke afvistes grundet overskridelse af fristen i rpl. § 952, stk. 2. T's kontraanke afvistes ikke, idet det ikke gav grundlag for at se bort fra AM´s fristoverskridelse, at T havde benyttet sig af adgangen til kontraanke, jf. rpl. § 966, stk. 3, 2. pkt.
32) HK 30.11.2000
(474/2000)
RA j.nr. 442/00
U 2001.431 H
ØLK 09.10.00 - om fortsat varetægtsfgl.  Kæret af T med påstand om løsladelse. AM påstået stadfæstelse.   ØLK ændres, således at T løslades.
33) HK 27.11.00
(482/2000)
RA j.nr. 455/00
VLK 10.10.00 - om fortsat varetægtsfgl. 27.11.2000 kæremålet frafaldet af T. Sagen sluttet som tilbagekaldt. 
34) HK 20.04.01
(586/00)
RA j.nr. 458/00
PBN j.nr. 2000-25-1155.
BRK 17.08.00 og ØLK 11.09.00 - hvor beskikkelse af forvarer uden for hovedstadsområdet, betinges af at godtgørelse til rejseudgifter frafaldes. Kæret af forsvareren med påstand om, at han beskikkes uden rejseforbehold. ØLK ændres, således at de i kendelsen fastsatte vilkår om frafald af krav om rejseudgifter udgår. 
35) HK 01.12.00
(506/00) 
RA j.nr. 468/00  
VLK 01.11.00 - delvis afvisning af anklageskrift. 28.11.00 kæremålet frafaldet af AM. Sagen sluttet. 
36) HK  07.02.01
(529/2000)
RA j.nr. 421/00
ØLK 19.10.00 - ej tilladelse til benyttelse af videoafhøring af de forurettede under domsforhandlingen, jf. rpl. 877, stk. 3, idet T ikke blev orienteret om videoafhøringen og ej heller havde overværet denne, men først gennemså denne 6 1/2
måneder efter
optagelsen.
Kæret af AM med påstand om tilladelse til at benytte optagelsen. ØLK stadfæstet. (Se bl.a. sag nr. 3).
37) HK 08.02.01
(524/2000)
RA j.nr. 422/00
ØLK 28.09.00 - ej tilladelse til afspilning af videoafhøring af den forurettede under domsforhandlingen jf. rpl. § 877, stk. 3, idet T ikke havde drøftet sagen med sin advokat forud for optagelsen af afhøringen og ej heller efterfølgende havde haft lejlighed til at gennemse denne.
Kæret af AM med påstand om, at videoafhøringen tillades afspillet under domsforhandlingen. ØLK stadfæstet. 
38) HK 18.12.00
(543/2000)
RA j.nr. 470/00
PBN j.nr. 2000-25-1192
U 2001.595
ØLK 16.11.00 - tilladelse til indenretlig afhøring af vidne inden domsforhandlingen. Kæret af alle tiltalte med påstand om, at AM's begæring om anteciperet bevisførelse vedr. vidnet ikke tages til følge. ØLK stadfæstet. 
39) HK 22.12.2000
(560/2000)
RA j.nr. 494/00
PBN j.nr. 2000-26-128
BRK 10.11.00
VLK11.11.00 
Vedr. fortsat varetægtsfgl, rpl. § 762, stk. 2, nr. 1.  
Kæret af T med påstand om løsladelse. Ændret således at T løslades, idet forholdene, for hvilke der var  rejst tiltale, var 3 år gamle (fra 1997) og først anmeldt i juni 2000.
40) HK 19.12.2000
(485-486-496/2000)
RA j.nr. 429/99
U 2001.611 H
ØLK 27.10.00 - udsættelse af domsforhandling 1/2 år.
Løsladelse af T (efterflg. kendelse).
Kæret af både AM og forsvarer med påstand om at domsforhandlingen fremmes snarest muligt. JM havde afsagt farlighedsdekret over T efter psykiatrilovens § 40, stk. 1. Ændret, idet nævningesag skulle fremmes til domsforhandling uden sindssyg T's tilstedeværelse, idet T´s tilstand måtte forventes at blive forværret ved deltagelse heri, jf. rpl. § 847 og § 684, stk. 1, nr. 3.
Fortsat varetægtsfgl. på Sikringsafdelingen. 
41) HK 16.07.01
(19/2001)
RA j.nr. 492/00
PBN j.nr. 2000-25-1175
ØLK 10.10.00 - ej ophævelse af foranstaltningerne, spm. om proportionalitet. Kæret af domfældte med påstand om ophævelse af den idømte foranstaltning, idet der nu måtte være misforhold mellem frihedsberøvelsen og den straf, der almindeligvis ville være ØLK stadfæstet, idet de af for svareren påberåbte proportionalitetshensyn ikke fandtes at kunne begrunde en ophævelse eller ændring af foranstaltningen, henset til arten og grovheden af den personfarlige kriminalitet F var dømt for.
42) HK 19.03.01
(578/00)
RA j.nr. 481/00
PBN j.nr. 2000-25-1197  
BRK 03.11.00 - ej tilladelse til placering af apparat i EDB-udstyr jf. rpl. § 791 a, stk. 3. Det såkaldte "Sniffer-program". ØLK 20.11.00 - tilladelse jf. rpl. § 791 a, stk. 3.   Kæret af T med påstand om stadfæstelse af BR's afgørelse. Ændret, idet BRK stadfæstedes. Indgrebet fandtes ikke omfattet af rpl. § 791 a, stk. 3.
43) HK 03.04.01
(591/2000 og 38/2001)
RA j.nr. 465/00
PBN j.nr. 2001-25-0107
ØLK 02.11.00 - vedr. vidnepligt for forfatte‑ren af et offentliggjort læserbrev, der angav, at polititjenestemænd ansat ved Odense politi havde udøvet vold. Kæret af vidnet der påstod afvisning af AM's anmodning om afhøring af denne. ØLK stadfæstet.
44) HK 19.12.2000
(410/2000)
RA j.nr. 193/99
PBN j.nr. 2000-25-1048
U 2001.608 H
ØLK 17.04.00 - vedr. ej tilladelse til ransagning, jf. rpl. § 794, stk. 1 i sag, hvor et varehus havde erkendt overtrædelse af lov om butikstid, og der var spørgsmål om hjemmel til at pålægge omsætningsbestemt bøde, jf. lovens § 5, stk. 1, 3. pkt. Kæret af AM med påstand om at ransagningsbegæringen tages til følge.
T påstået stadfæstelse af ØLK.
Ændret således, at ransagning tillades, idet det er et almindeligt princip ved udmåling af bøder, at der tages hensyn til den fortjeneste, der er opnået eller tilsigtet ved lovovertrædelsen, jf. straffelovens § 51, stk. 3.
45) HK 30.06.2000
(284/00)
RA j.nr. 297/00
ØLK 09.06.00 - fortsat varetægtsfgl. jf. rpl. § 762, stk. 1, nr. 3.  Kæret af T med påstand om løsladelse. ØLK stadfæstet. 

 

1.2. Ny lovgivning og Meddelelser fra Rigsadvokaten

Ny lovgivning

Straffeloven er i år 2000 ændret ved ikke mindre end otte nye love:

Lov nr. 228 af 4. april 2000 medførte blandt andet, at grov momssvig blev indsat i straffelovens § 289 med en forhøjet strafferamme på 4 år, at EU-svig blev omfattet af en ny bestemmelse i straffelovens § 289 a, og at der i straffelovens § 306 blev indført straf-ansvar for juridiske personer blandt andet for visse former for bestikkelse og for EU-svig. Herudover medførte lovændringen nye regler om bestikkelse og returkommission (straffelovens § 122, § 144 og § 299) og om hæleri med hensyn til bestikkelse og EU-svig.
Ved lov nr. 230 af 4. april 2000 blev der indført mulighed for at anvende samfunds-tjeneste og betingede domme med vilkår om alkoholistbehandling i sager om spirituskørsel, ligesom loven lagde op til en øget anvendelse af samfundstjeneste blandt andet i sager om berigelseskriminalitet.
Lov nr. 225 af 31. maj 2000 om ændring af udlændingeloven medførte en konse-kvensændring af straffelovens § 125 a om menneskesmugling.
Lov nr. 428 af 31. maj 2000, der hovedsagelig vedrørte ændringer af retsplejelovens bestemmelser om isolation, medførte også en ændring af straffelovens § 86, således at der skal foretages et større fradrag i den idømte straf, hvis varetægts-fængsling er sket i isolation.
Lov nr. 438 af 31. maj 2000 gennemførte nye bestemmelser i straffelovens § 68 a og § 69 a om en vis tidsbegrænsning af foranstaltningsdomme.
Ved lov nr. 440 af 31. maj 2000 blev der i straffelovens § 134 b indført et forbud mod maskering i forbindelse med møder, forsamlinger og optog m.v.
Ved lov nr. 441 af 31. maj 2000 blev der gennemført en længere forældelsesfrist for sager vedrørende seksuelt misbrug af børn og unge. Endvidere blev det ved en ny bestemmelse i straffelovens § 230 strafbart at anvende børn og unge som "pornomodeller", ligesom straffelovens § 235 om børnepornografi blev ændret blandt andet ved en forhøjelse af strafmaksimum. 
Lov nr. 233 af 31. maj 2000 om ændringer i forbindelse med gennemførelsen af en lov om fuldbyrdelse af straf medførte en række ændringer af straffeloven. De væsentligste ændringer i straffeloven er afskaffelse af hæftestraffen og nye bestemmelser om prøveløsladelse af livstidsdømte. Ændringerne trådte dog først i kraft den 1. juli 2001.

Retsplejeloven blev i år 2000 ændret ved fire nye love, herunder blandt andet ved lov nr. 231 af 4. april 2000 om EU-advokaters etablering her i landet, der ikke har direkte betydning for politi og anklagemyndighed.
Lov nr. 428 af 31. maj 2000, der også er nævnt ovenfor under ændringer af straffelo-ven, vedrørte først og fremmest ændring af retsplejelovens bestemmelser om varetægtsfængsling i isolation med det formål at begrænse anvendelsen og varigheden af isolation. Ved loven blev der endvidere blandt andet gennemført regler om va-retægtsfængsling under domsforhandlingen, en begrænsning i adgangen til at klage over anklagemyndighedens afgørelser om aktindsigt og en bestemmelse om forhåndsafgørelser om dørlukning m.v.
Ved lov nr. 441 af 31. maj 2000, der også medførte ændringer i straffeloven, jf. ovenfor, blev der ved en ændring af retsplejelovens bestemmelser om indgreb i meddelelseshemmeligheden mulighed for at anvende disse straffeprocessuelle indgreb i sager om børnepornografi.
Lov nr. 433 af 31. maj 2000 om ændringer i forbindelse med gennemførelsen af en lov om fuldbyrdelse af straf gennemførte ændringer i retsplejeloven som følge af afskaffelsen af hæftestraffen, herunder blandt andet en ændret afgrænsning mellem straffe-sager, der behandles efter kapitel 80 eller kapitel 81 i retsplejeloven. Ændringerne trådte i kraft 1. juli 2001.

Færdselsloven blev i år 2000 ændret ved seks nye love, herunder blandt andet ved lov nr. 292 af 28. april 2000 (Overførelse af kompetence til kommuner, forsøg med færdselsregulerende foranstaltninger, generhvervelse af førerretten m.v.), ved lov nr. 433 af 31. maj 2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven, afskaffelse af hæftestraffen og prøveløsladelse af livstidsdømte) og ved lov nr. 473 af 31. maj 2000 (Forsøg med hastighedsgrænser på motorveje).
En ændring af væsentlig betydning blev gennemført ved lov nr. 475 af 31. maj 2000 om bødefastsættelse. Ved loven blev der indsat en ny bestemmelse i færdselslovens § 118 a om kumulation og om udmålingen af bøder. Lovændringen blev fulgt op af en helt ny rigsadvokatmeddelelse om sanktionspåstande i færdselssager, jf. nedenfor.
Endelig blev færdselsloven ændret ved lov nr. 1316 og lov nr. 1318, begge af 20. december 2000. Disse ændringer vedrørte blandt andet anvendelse af sikkerhedssele og andet sikkerhedsudstyr og betaling for frivillige syn.

Blandt de øvrige nye love, der blev vedtaget i år 2000, og som har særlig betydning for politiet og anklagemyndigheden, kan nævnes lov nr. 318 af 9. maj 2000 om politimæssigt samarbejde i Øresundsregionen og lov nr. 434 af 31. maj 2000 om opret-telse af et centralt dnaprofilregister.

Meddelelser m.v. fra Rigsadvokaten

Rigsadvokaturen har i år 2000 udsendt syv rigsadvokatmeddelelser:

RM 1/2000:  Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RM 2/2000:   Indberetning af varetægtsfængsling ud over 3 måneder og forelæggelse af isolationsfængsling ud over 3 måneder

RM 3/2000:   Personundersøgelser ved kriminalforsorgen herunder med henblik på samfundstjeneste

RM 4/2000:   Sanktionspåstande i færdselssager

    Rettelsesblade til denne meddelelse er udsendt den 7. september 2000 og den 15. november 2000 

RM 5/2000:   Efterforskning af sager om vold i parforhold

RM 6/2000:   Sager om overtrædelse af dyreværnsloven

RM 7/2000:   Påtalebegæringer

Herudover er der givet orientering til politiet og anklagemyndigheden om ny lov-givning, behandlingen af forskellige typer sager, højesteretsafgørelser m.v. ved udsendelse af 28 "Rigsadvokaten Informerer" i år 2000.

Endelig har rigsadvokaturen udsendt en ny bekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 816 af 29. august 2000) om politimestrenes og statsadvokaternes adgang til at frafalde tiltale. Bekendtgørelsen er dog allerede afløst af en ny bekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 621 af 25. juni 2001).

1.3. Rigsadvokaturens deltagelse i internationale

aktiviteter

Rigsadvokaturen har i beretningsåret ligesom i de foregående år deltaget i en lang række aktiviteter i såvel nordiske som internationale samarbejdsfora m.v. Nedenfor bringes en oversigt over disse aktiviteter.

De nordiske Rigsadvokatmøder

De nordiske rigsadvokater har i en længere årrække afholdt jævnlige møder. Denne mødevirksomhed omfatter en bred vifte af spørgsmål, herunder gensidig orientering om retstilstanden i de enkelte lande og drøftelse af aktuelle spørgsmål af fælles interesse. Der afholdes i almindelighed ét møde årligt.

Samarbejdet mellem Rigsadvokaterne i Østersølandene

På initiativ af Task-Force on Organized Crime in the Baltic Sea Region afholdes der årlige møder mellem østersølandenes rigsadvokater. Formålet er at skabe grundlag for en styrkelse af det retlige samarbejde mellem landene i regionen. Danmark var vært for Rigsadvokatmødet i år 2000.

Rigsadvokaterne har nedsat flere arbejdsgrupper vedrørende det praktiske samarbejde, herunder en gruppe vedrørende gensidig retshjælp og en gruppe under dansk formandskab til behandling af spørgsmål vedrørende en styrkelse af samarbejdet i sager om miljøkriminalitet.

Den Europæiske Union (EU)

I afsnit VI i Traktaten om Den Europæiske Union findes bestemmelser om politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager. Unionen har som mål at give borgerne et højt tryghedsniveau i et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed gennem udformning af fælles handling mellem medlemsstaterne inden for politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager og gennem forebyggelse og bekæmpelse af racisme og fremmedhad.
Dette mål skal nås både ved at forebygge og bekæmpe organiseret og anden kriminalitet, især terrorisme, menneskehandel og overgreb mod børn, ulovlig narkotikahandel og ulovlig våbenhandel, korruption og svig, gennem:

De retlige instrumenter i samarbejdet er fastlagt i medfør af artikel 34 og indebærer, at Ministerrådet kan fastlægge fælles holdninger, vedtage rammeafgørelser og andre afgørelser og lade udarbejde og anbefale vedtagelse af konventioner.
I de fælles holdninger fastlægges Unionens tilgang til et bestemt spørgsmål.
Vedtagelse af rammeafgørelser indebærer indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser. Rammeafgørelser er bindende for medlemsstaterne med hensyn til det tilsigtede mål, men overlader det til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen og indebærer således ikke mulighed for umiddelbar anvendelighed i medlemsstaterne.
Almindelige afgørelserer bindende, men indebærer ikke en indbyrdes tilnær-melse af lovgivning m.v. og er heller ikke umiddelbart anvendelige i medlemsstaterne.
Ministerrådet udarbejder endelig i et betydeligt omfang konventioner om f.eks. udlevering og retshjælp, som det anbefaler, at medlemsstaterne vedtager i overensstemmelse med deres forfatnings-mæssige bestemmelser.
Koordineringen af samarbejdet sker i det såkaldte artikel 36-udvalg, der består af højtstående embedsmænd fra EU-landenes justits- og indenrigsministerier, hvorefter sagerne går gennem COREPER (udvalg bestående af medlemsstaternes faste repræsentanter ved EU) med henblik på forelæggelse for Ministerrådet.
Under artikel 36-udvalget sker arbejdet med de konkrete tekster til rammeafgørelser, konventioner m.v. samt med andre spørgsmål af betydning for samarbejdet i et antal arbejdsgrupper. Rigsadvokaturen er repræsenteret i følgende arbejdsgrup-per:
1. Strafferetsgruppen, der i almindelighed afholder et månedligt møde, arbejder navnlig med udarbejdelse af udkast til retlige instrumenter indenfor forskellige områder vedrørende bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Senest har arbejdsgruppen afsluttet arbejdet med et retligt instrument til bekæmpelse af pengefalsk i forbindelse med introduktionen af euroen. Ligeledes har arbejdsgruppen færdiggjort behandlingen af retlige instrumenter til bekæmpelse af forfalskning og svig med ikke-kontante betalingsmidler, bekæmpelse af menneskesmugling samt et retligt instrument vedrørende hvidvask af penge og konfiskation af udbytte m.v.
Herudover arbejdes der med udkast til rammeafgørelser om bekæmpelse af menneskehandel, miljøkriminalitet, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi samt med et udkast til rammeafgørelse om bekæmpelse af narkotikakriminalitet.
2. Arbejdsgruppen vedrørende strafferetligt samarbejde,der i almindelighed afholder et månedligt møde, har i 2000 afsluttet arbejdet med udkastet til en konvention om gensidig retshjælp som supplement til Europarådskonventionen fra 1959 om gensidig retshjælp i straffesager. Udkastet er nu blevet endeligt vedtaget af Ministerrådet som den såkaldte 2000, konvention om gensidig retshjælp i straffesager.
Der har herudover været arbejdet med en rammeafgørelse om ofres stilling un-der straffesagers behandling og senest med en protokol til 2000-konventionen, der blandt andet skal forbedre samarbejdet i straffesager med hensyn til udveksling af bankoplysninger og fjerne mulighederne for at afslå at yde bistand alene med henvisning til, at der er tale om bistand, der ønskes til behandling af skatte- og afgiftsstraffesager. Endvidere blev arbejdet med oprettelsen af et permanent samarbejdsorgan mellem medlemsstaternes retlige myndigheder, Eurojust, igangsat, jf. tillige pkt. 7 nedenfor om Pro-eurojust, som er en midlertidig samarbejdsenhed, der allerede er etableret i Bruxelles.
3. Den Tværfaglige Gruppe vedrørende organiseret Kriminalitet. Gruppen behandler forskellige mere overordnede spørgsmål om bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Der afholdes som oftest et møde om måneden.
Herudover deltager rigsadvokaturen i følgende samarbejdsfora, der har relation til samarbejdet i EU:
4. Det Retlige Netværk. Netværket har til formål at skabe faste kontaktpunkter mellem de retshåndhævende myndigheder til forbedring af det retlige samarbejde mellem myndighederne. Rigsadvokaturen er et af de danske kontaktpunkter. Arbejdet påbegyndtes i 1998. Der afholdes et par årlige møder. Navnlig opbygningen af forskellige informationssystemer indeholdende generelle forskrifter har præget Netværkets arbejde, ligesom Netværket bruges til løsning af praktiske og juridiske problemer i konkrete straffesager, hvor der er behov for bistand fra andre medlemsstater.
5. Eurojustice. Projektet er iværksat på initiativ af det hollandske justitsministe-rium og den hollandske anklagemyndighed og er et samarbejde mellem de centrale anklagemyndigheder i EU. Der har været afholdt en konference i Noordwijk i Holland i juni 1998, i Rouen i Frankrig i efteråret 1999 og senest i Santander i Spanien i efteråret 2000.
6. Møderækken mellem højesteretspræsidenter og rigsadvokater for medlemslandene.Der afholdes møde hvert andet år.
7. Pro-Eurojust. På et møde i Wien i december 1998 godkendte Det Europæiske Råd en handlingsplan på det politimæssige og strafferetlige område udarbejdet af Rådet og Kommissionen, hvorefter der skal ske en intensiveret indsats for blandt andet at forebygge og bekæmpe organiseret kriminalitet, navnlig terrorisme, menneskehandel, overgreb mod børn, ulovlig våbenhandel, korruption og svig.
Rådet for Den Europæiske Union besluttede i Tampere i oktober 1999 at oprette en enhed (Eurojust) bestående af offentlige anklagere, retsembedsmænd eller politi-tjenestemænd med tilsvarende kompetence for at lette koordineringen mellem rets-forfølgende myndigheder og støtte efterforskningen vedrørende organiseret krimi-nalitet.
Den 14. december 2000 blev der under henvisning til EU-traktatens artikel 31 og 34, stk. 2, litra c, truffet beslutning om oprettelse af en midlertidig samarbejdsenhed for de nationale anklagemyndigheder, en midlertidig Eurojust-enhed (Pro-Eurojust).
Pro-Eurojust skal således supplere det arbejde, der udføres i Det Europæiske Retlige Netværk.
Se herom nærmere afsnit 1.6.

Europarådet

Europarådet i Strasbourg har siden oprettelsen i 1949 navnlig beskæftiget sig med de ikke-økonomiske aspekter af europæisk integration og har blandt andet forestået udarbej-delsen af de konventioner på det strafferetlige område, som i dag danner grundlag for en væsentlig del af det europæiske samarbejde om gensidig retshjælp i straffesa-ger, udlevering og lignende spørgsmål vedrørende det praktiske samarbejde i for-bindelse med behandlingen af straffesager. Som nævnt ovenfor er der nu mellem EU-landene iværksat et mere intensivt samarbejde om en del af de samme spørgs-mål.
Rigsadvokaturen deltager for tiden i følgende aktiviteter:

  1. European Committee on Crime Problems (CDPC). CDPC er styringskomitéen på området. Her behandles generelle spørgsmål om strafferet og straffeproces. Ko-mi-téen mødes en gang årligt.
  2. Expert Committee on the Role of the Public Prosecution in the Criminal Justice System (PC-PR). Ekspertkomitéen har udarbejdet udkast til en rekommandation om ankla-gemyndighedens rolle i forhold til blandt andet politi, domstole og regeringen. Arbejdet, der har indebåret to årlige møder, er nu afsluttet, og rekommandationen er vedtaget af Europarådets Ministerkomite den 6. oktober 2000, Rec (2000) 19. Ved skrivelse af 24. november 2000 til samtlige statsadvokater, politimestre og Politidirektøren i Kø-benhavn har Rigsadvokaten fremsendt rekommandationen til orientering og med anmodning om, at samtlige jurister blev gjort bekendt med materialet.
  3. Expert Committee on the Protection of Children Against Sexual -Exploitation (PC-SE). Ekspertkomiteen har haft til opgave at overveje nye initiativer med henblik på be-kæmpelse af seksuel udnyttelse af børn, børnepornografi og børneprostitution samt handel med børn. Arbejdet er nu afsluttet.
  4. Greco.(Sammenslutningen af Stater mod Korruption).

Med virkning fra den 2. august 2000 er Danmark blevet medlem af Greco. Formå-let med Greco er at forbedre medlemslandenes evne til at bekæmpe korrup-tion. Som et led heri gennemfører Greco evalueringer af de enkelte medlemslandes indsats på området. Evalueringen foregår på den måde, at et evalueringshold bestå-ende af tre personer udpeget af Greco udarbejder en rapport om situationen i de enkelte land. Rapporten udarbejdes på grundlag af en spørgeskemabesvarelse og et besøg i det pågældende land. Evalueringsholdets rapport behandles herefter på et plenarmøde i Greco. Der afholdes årligt tre plenarmøder af en uges varighed.

Octopusprogrammet

Danmark har sammen med de andre EU-medlemsstater deltaget i "The -Octopus II Programme", der er et samarbejde mellem EU-Kommissionen og Europarådet i kampen mod korruption og organiseret kriminalitet i 16 øst- og centraleuropæiske lande, der er i overgangsfasen - de såkaldte "States in Transition" - her kaldet Octopus-landene.
Programmet var en videreførelse af Octopus Programmet, der blev afviklet i 1996-1998 og mundede ud i afgivelsen af en rapport til hver af de 16 landes regeringer. Rapporterne indeholdt anbefalinger og retningslinier for handleplaner.
Octopus II Programmet havde til formål at styrke mulighederne for at bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet i Octopus-landene, herunder ved fastlæggelse af en policy på området og ved nationalt og internationalt samarbejde. Programmet havde endvidere til formål at hjælpe de 10 lande, der søger optagelse i EU, med at implementere Den Europæiske Unions Acquis samt relevante instrumenter fra Europarådet.
Programmet har bestået af en kombination af seminarer og studiebesøg med henblik på drøftelse af forskellige temaer.
Rigsadvokaturen har i 2000 bidraget med afholdelse af et studiebesøg i Danmark af en uges varighed med deltagelse af 12 eksperter fra de baltiske lande under emnet "Bekæmpelse af Økonomisk Kriminalitet". Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet har bidraget med deltagelse i et seminar med samme emne. Endelig har rigsadvokaturen deltaget i den afsluttende konference vedrørende programmets endelige færdiggørelse.

De Forenede Nationer (FN)

Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. Kommissionen behandler generelle spørgsmål om strafferet og straffeproces. Der afholdes ét årligt møde i Wien. Danmark har observatørstatus.
Endvidere har rigsadvokaturen deltaget i møder i den gruppe, der i FN-regi har ud-arbejdet udkast til en konvention om bekæmpelse af organiseret kriminalitet m.v.

International Association of Prosecutors (IAP)

I Anklagemyndighedens Årsberetning for 1997 findes en nærmere beskrivelse af IAP, - herunder om organisationens formål og hidtidige arbejde.
I Anklagemyndighedens Årsberetning for 1998-1999 er denne beskrivelse opdate-ret, og der er nærmere redegjort for IAP's 3. og 4. årskonference og de temaer, der blev drøftet.
IAP's 5. årskonference blev afholdt i dagene 3.-8. september 2000 i Cape Town, Sydafrika. Hovedtemaet for konferencen var "Menneskerettigheder og anklageren". En af hovedtalerne under konferencen var den tidligere mangeårige præsident for Den Europæiske Menneskerettighedskommission, professor Carl Aage Nørgaard. IAP's æresmedalje blev ved en ceremoni i Johannesburg tildelt tidligere præsident Nelson Mandela.

Bilateralt internationalt samarbejde

Rigsadvokaturen modtager jævnligt besøg fra institutioner i andre lande, der er interesserede i at høre nærmere om den danske anklagemyndigheds opbygning og funktion. I beretningsåret modtog Rigsadvokaten besøg af blandt andet den svenske rigsadvokat og medlemmer af den svenske Rigsdag, den kinesiske rigsadvokat, repræsentanter fra justitsministerier og anklagemyndigheden i de centralasiatiske republikker og fra den norske rigsadvokatur.

Øvrige internationale spørgsmål

Rigsadvokaturen bistår i vidt omfang Justitsministeriet med behandlingen af forespørgsler fra og afrapporteringer til internationale organisationer om spørgsmål, der vedrører anklagemyndighedens område. Repræsentanter fra anklagemyndigheden deltager i øvrigt ofte i internationale seminarer og konferencer arrangeret af internationale organisationer og andre staters myndigheder.

1.4. Personalet i den overordnede anklagemyndighed

Juristnormativ for den overord-nede anklagemyndighed:

  RA 41 SA 39 VSA 37 ASS 36 FM I alt 
Rigsadvokaten 31 3(1) 4 5 16 
Statsadvokaten for København m.v.         1 2 4 5 12 
Statsadvokaten for Sjælland        1 2 4 6 13 
Statsadvokaten for Fyn m.v.        1 2 3 4 10 

Statsadvokaten i Aalborg

  1 2 3 4 10 
Statsadvokaten i Viborg   1 2 3 6 12
Statsadvokaten i Sønderborg   1 2 3 5 11
I alt   1 9 15 24   35 84

1) Herudover for tiden en kommitteret i lønramme 38 uden for normativet.

  Der henvises i øvrigt til nedenstående oversigter over personalet ved de enkelte embeder, herunder vedrørende antallet af eksterne medhjælpere.
For så vidt angår Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet afventer fastsættelsen af juristnormativet afslutningen af de verserende selskabstømmersager samt udmøntningen af Politiaftale 2000-2003 for så vidt angår de ressourcer, der er afsat til behandlingen af selskabstømmersager.

Personalet ved de enkelte embeder i den overordnede anklagemyn-dighed bestod pr. 31.12.2000 af følgende medarbejdere:

Rigsadvokaten
Frederiksholms Kanal 16, 1220 København K.
Tlf. 33127200, Telefax 33436710:

  Henning Fode, rigsadvokat.
  Lars Stevnsborg, statsadvokat.
  Hanne Schmidt,  statsadvokat.
  Poul Dahl Jensen, statsadvokat.
  Jesper Hjortenberg, vicestatsadvokat.
  Lis Hjortnæs, vicestatsadvokat.
  Jan Reckendorff, kst. vicestatsadvokat.
  Jette Christiansen, rigsadvokatassessor.
  Jette Britt Bjerg Clausen, rigsadvokatassessor.
  Ida K. Sørensen, rigsadvokatassessor.
  Jørn Thostrup, kst. rigsadvokatassessor.
  Ole Stigel, kommitteret.
  Karin Knudsen,  afdelingsleder.

Herudover var der ansat fem turnusfuldmægtige, tre formiddagsfuldmægtige fra Justitsministeriet samt tre jurastuderende på deltid.
Kontorpersonalet bestod af otte kontorfunktionærer, heraf én på deltid. Endelig var der ansat en kontorbetjent samt en serviceassistent.

Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby
Jens Kofodsgade 1, 1268 København K.
Tlf. 33307300, Telefax 33307349:

  Karsten Hjorth, statsadvokat.
  Karen-Inger Bast, vicestatsadvokat.
  Kim Christiansen, vicestatsadvokat.
  Anne Birgitte Stürup, statsadvokatassessor.
  Poul Gadegaard, statsadvokatassessor.
  Per Corneliusen, statsadvokatassessor.
  Henrik Aagaard, kst. statsadvokatassessor.
  Winnie Winsløw, kontorfuldmægtig.

Herudover var der ansat fem turnusfuldmægtige, to formiddagsfuldmægtige fra Justitsministeriet og to jurastuderende på deltid.
10 fuldmægtige fra Justitsministeriet, tre fuldmægtige fra Rigspolitichefen, tre rigsadvokatassessorer, en kst. rigsadvokatassessor og en fuldmægtig fra Rigsadvokaten, to politifuldmægtige fra Politimesteren i Glostrup, fire assessorer og en vicestatsadvokat fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet samt fire advokater var beskikket som eksterne medhjælpere til at udføre ankesager i landsretten. Endvidere var to vicestatsadvokater midlertidigt tilknyttet statsadvokaturen i forbindelse med behandlingen af selskabstømmersager.
Kontorpersonalet bestod af ni kontorfunktionærer, og der var ansat en servicemedarbejder.

Statsadvokaten for Sjælland
Jens Kofodsgade 1, 1268 København K.
Tlf. 33307200, Telefax 33307272:

  Erik Merlung, statsadvokat.
  Jørgen Jensen, vicestatsadvokat.
  Vibeke Uldal,  vicestatsadvokat.
  Dorthe Vejsig, statsadvokatassessor.
  Birgitte Pock, statsadvokatassessor.
  Annette Vester, statsadvokatassessor.
  Morten Frederiksen, statsadvokatassessor.
  Stella Bengtsson, kontorfuldmægtig.

Herudover var der ansat seks turnusfuldmægtige, to formiddagsfuldmægtige fra Justitsministeriet og tre jurastuderende på deltid.
Otte fuldmægtige fra Justitsministeriet, tre fuldmægtige fra Rigsadvokaten, seks fuldmægtige fra Rigspolitichefen, fem assessorer/politifuldmægtige fra en politikreds/Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet samt tre advokater var ansat som eksterne medhjælpere til at udføre ankesager i landsretten.
Kontorpersonalet bestod af 11 kontorfunktionærer, heraf én på deltid samt én tilknyttet fællesekspeditionen for statsadvokaturerne i Jens Kofodsgade, og der var ansat en kontorbetjent.

Statsadvokaten for Fyn, Sydøstsjælland, Lolland, Falster og Bornholm
Jens Kofodsgade 1, 1268 København K.
Tlf. 33307350, Telefax 33307399:

  Birgitte Vestberg, statsadvokat
  Mette Vestergaard, vicestatsadvokat.
  Margit Wegge, kst. vicestatsadvokat.
  Kirsten Frikov, statsadvokatassessor.
  Erik Hjelm, statsadvokatassessor.
  Morten Ebbe Nielsen, kst. statsadvokatassessor.
  Mary-Ann Cadovius, kontorfuldmægtig.

Herudover var der ansat to turnusfuldmægtige og en formiddagsfuldmægtige fra Justitsministeriet. Tre fuldmægtige fra Justitsministeriet, tre fuldmægtige fra Rigspolitichefen, en enhed hos Politimesteren i Odense/Assens, to politiassessorer fra Politimesteren i Nykøbing Falster samt en advokat var beskik-ket som medhjæl-pere ved udførelsen af anke- og nævningesager i landsretten. Endelig var der ansat en jurastuderende på deltid.
Kontorpersonalet bestod af syv kontorfunktionærer, heraf en på deltid samt en vikar. Endelig var der ansat en servicemedarbejder.

Statsadvokaten i Aalborg
Nyhavnsgade 9, 9000 Aalborg.
Tlf. 98121266, Telefax 98163916:

  Elsemette Cassøe, statsadvokat.
  Søren Gade, vicestatsadvokat.
  Kirsten Dyrman, vicestatsadvokat.
  John Kølbæk, statsadvokatassessor.
  Peter Rask, statsadvokatassessor.
  Jette Rubien, kst. statsadvokatassessor.
  Anna Rafaelsen, kontorfuldmægtig.

Herudover var der ansat fem turnusfuldmægtige. Syv eksterne medhjælpere samt en assistancefuldmægtig var beskikket til at udføre ankesager i landsretten.
Kontorpersonalet bestod af fem kontorfunktionærer, heraf én på deltid. Ende-lig var der ansat to servicemedarbejdere, heraf én i flexjob.

Statsadvokaten i Viborg
Sct. Mogens Gade 8, 8800 Viborg.
Tlf. 86626066, Telefax 86600730:

  Peter Brøndt Jørgensen, statsadvokat.
  Marian Thomsen, vicestatsadvokat.
  Claus Guldbrand, kst. vicestatsadvokat.
  Steen Thomsen, statsadvokatassessor.
  Karin D. Thostrup, statsadvokatassessor.
  Toni Lie Schorpen, statsadvokatassessor.
  Frantz Cohn, statsadvokatassessor.
  Hanne Schultz, kontorfuldmægtig.

Herudover var der ansat seks turnusfuldmægtige, og fem eksterne medhjælpere var beskikket til at udføre ankesager i landsretten.
Kontorpersonalet bestod af otte kontorfunktionærer, heraf to på deltid, og der var ansat en civilmedhjælper på deltid.

Statsadvokaten i Sønderborg
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg.
Tlf. 74423261, Telefax 74430508:

  Preben Alsøe, statsadvokat.
  Marianne Birck, vicestatsadvokat.
  Peter Urskov, vicestatsadvokat.
  Jens Kjærgaard Christensen, statsadvokatassessor.
  Lene Nørup Theil, statsadvokatassessor.
  Jakob Beyer, kst. statsadvokatassessor.
  Lene Pryds Thomsen, kontorfuldmægtig.

Herudover var der ansat fem turnusfuldmægtige, og seks eksterne medhjælpere var beskikket til at udføre ankesager i landsretten.
Kontorpersonalet bestod af fem kontorfunktionærer, og der var ansat en civilmedarbejder på deltid.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet
Anker Heegaards Gade 5,5, 1572 København V.
Tlf. 33148888, Telefax 33143940:

  Henning Thiesen, statsadvokat.
  Flemming Denker, vicestatsadvokat.
  Ulla Høg, vicestatsadvokat.
  Lars Munk Plum, vicestatsadvokat.  (Selskabstømmersager)
  Sonja Ponikowski, vicestatsadvokat.
  Steen Ulriksen, vicestatsadvokat.  (Selskabstømmersager)
  Poul Gade, vicestatsadvokat.  (Selskabstømmersager)
  Finn Borch Andersen, vicestatsadvokat.  (Selskabstømmersager)
  Anders Riisager, vicestatsadvokat.
  Svend Udengaard, statsadvokatassessor.
  Eva Krakauer, statsadvokatassessor.  (Selskabstømmersager)
  Kirsten Marie Rasmussen, statsadvokatassessor.
  Dorrit Kjær Christiansen, statsadvokatassessor.
  Hans Fogtdal, statsadvokatassessor.
  Ole Rørbæk-Petersen, statsadvokatassessor.  (Selskabstømmersager)
  Henrik Helmer Steen, statsadvokatassessor.  (Selskabstømmersager)
  Jens Madsen, statsadvokatassessor.
  Philip Palmer Jørgensen, kst. statsadvokatassessor.
  Karin Kielberg Madsen, kst. kontorfuldmægtig.

Herudover var der ansat seks turnusfuldmægtige, heraf en på deltid.
Kontorpersonalet bestod af 13 kontorfunktionærer, heraf tre på deltid, og der var ansat to servicemedarbejdere.

1.5. Sagsfordelingen hos Rigsadvokaten og de regionale statsadvokater

1.5.1. Sagsfordelingen m.v. i rigsadvokaturen

Rigsadvokaten modtog i 2000 i alt 1897 nye sager.

Tabel 1. Sagsfordelingen i rigsadvokaturen

Sagskategori     1998 1999 2000 
Højesteretssager      46 54 41 (1)
Generelle sager   345 307 351 (2)
Almindelige sager (sager, der ikke omfattes af
nedenstående specifikation)
586 547 488
Politiklagenævnssager 148 151 158 (3)
Erstatning i anledning af strafferetlig forfølg-ning   492 511 463
Udlændingeloven    14 29 45
Indberetning om straffesager mod offentligt ansatte   294 271 244
Sager fra Grønland        44 40 36
Sager fra Færøerne    19 14 13
Sager vedr. retshjælp fra andre end nordiske lande      3 0 1
Retsanmodninger           2 8 12
Sager vedr. udlevering af lovovertrædere             5 0 2
Sager vedr. nordisk samarbejde        14 6 15
Tiltalefrafald      1 0 4
Færdselssager  22 28 24

I alt

2035 1966 1897

1) Se herom nærmere afsnit 1.1.
2) Rigsadvokaten modtog i 2000 37 henvendelser med anmodning om bidrag til besvarelse af i alt 64 Folketingsspørgsmål. Heraf var der 33 S spørgsmål, dvs. spørgsmål fra Folketingets medlemmer, 13 spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg, 6 spørgsmål fra andre udvalg i Folketinget og 12 samrådsspørgsmål. I 8 sager hørte Rigsadvokaten udvalgte statsadvokater, inden bidraget blev afgivet, og i 4 sager blev alle statsadvokater hørt. 16 spørgsmål vedrørte sædelighedssager, og heraf drejede 11 spørgsmål sig om seksuelt misbrug af børn. 3 spørgsmål vedrørte narkotikakriminalitet, 3 vedrørte voldskriminalitet, 4 vedrørte unge lovovertrædere og 3 spørgsmål vedrørte færdselslovgivningen.
3) Se herom Rigsadvokatens beretning om behandling af klager over politiet.   

 

1.5.2. Rigsadvokaturens deltagelse i udvalgsarbejde mv.

Rigsadvokaturen repræsenterede i beretningsåret den overordne-de ankla-gemyndig-hed i følgende udvalg og arbejds-grupper om lovgivning og ad-ministra-tive spørgsmål:

Lovforberedende udvalg

-  Straffelovrådet.
-  Retsplejerådet.
-  Strafferetsplejeudvalget.
-  Politikommissionen.
-  Underudvalget under politikommissionen vedrørende politilovgivning.
-  Domstolskommissionen.
-  Forsvarsministeriets udvalg om den militære straffe- og retsplejeordning.
- Udvalget vedrørende Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste.
- Udvalget om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.
-  Ekspertgruppen om ungdomskriminalitet.
-  Trafikministeriets udvalg om forenkling af sanktionsfastsættelsen i sager om spiritus- og promillekørsel.
-  Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn.

Andre udvalg m.v.

-  Justitsministeriets centrale samarbejdsudvalg for politiet.
- Det Kriminalpræventive Råd.
-  Justitsministeriets  forskningspolitiske udvalg.
-  Justitsministeriets uddannelsesudvalg.
-  Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde.
-  Justitsministeriets projektgruppe vedrørende målsæt-ninger for sagsbehandlingen.
-  Justitsministeriets arbejdsgruppe vedrørende kriminalstatistik.
- Styregruppen for Konfliktråd.
-  Justitsministeriets arbejdsgruppe vedrørende vidne-beskyttelse.
- Styregruppen for Konfliktråd.
-  Rigspolitichefens styregruppe vedrørende REC/NEC samt organiseret grænseoverskridende kriminalitet.
-  Trafikministeriets styregruppe om automatisk ha-stighedsovervågning og rødlyskørsel.
-  Følgegruppen vedrørende forsøget med behandling af kriminelle stofmisbrugere som alternativ til ubetin-get fængselsstraf (Socialministeriet).
-  Arbejdsgruppen om samarbejde mellem politiskolen og anklagemyndigheden om udarbejdelse af undervisningsmaterialer til politikredsene.
-  Justitsministeriets arbejdsgruppe vedrørende kontrollerede leverancer.
-  Justitsministeriets baggrundsgruppe vedrørende budgetanalyse af politiet.
-  Følgegruppen til forsøgsordningen vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser.
-  Rigspolitichefens styregruppe vedrørende POLIS-projektet.
-  Arbejdsgruppen vedrørende anklagevirksomhed under POLIS-projektet.
-  Arbejdsgruppe under Advokatrådet vedrørende hurtigere sagsbehandling.
-  Politiskolens arbejdsgruppe om efterforskning af sager om seksuelle overgreb mod børn.
-  Arbejdsgruppen om personundersøgelsers form og indhold (Direktoratet for Kriminalforsorgen).
-  Færdselsstyrelsens arbejdsgruppe vedrørende indførsel af en klippekortordning.
-  Rigspolitichefens styregruppe vedrørende indførsel af landsdækkende automatisk hastighedskontrol.
-  Styregruppen vedrørende ny IT-strategi for politiet.

Arbejdsgrupper i anklagemyndigheden

-  Arbejdsgruppe om fremtidig sagsbehandling i udvisningssager.
-  Redaktionsudvalget vedrørende Ankla-gemyndighedens Dokumentsamling.
-  Redaktionsudvalg II vedrørende statsadvokaternes dokumentsamling.
-  Arbejdsgruppen vedrørende den overordnede anklagemyndigheds IT projekt.
- Styregruppe I vedrørende den overordnede anklagemyndigheds IT projekt.
- Styregruppe II vedrørende den overordnede anklagemyndigheds IT projekt.
-  Projektgruppen vedrørende den overordnede anklagemyndigheds IT projekt.
-  Arbejdsgruppen om udarbejdelse af retningslinier for opbevaring og destruktion af prøver og biologiske spor, herunder DNA-analyser, der modtages på Retsmedicinsk Institut.
-  Arbejdsgruppen om isolation.
-  Kontaktgruppe vedrørende færdselsområdet.
-  Arbejdsgruppen vedrørende piratkopiering af EDB-programmer.
-  Arbejdsgruppen om udarbejdelse af en ny rigsadvokatmeddelelse om behandlingen af sager mod mentale afvigere.

1.5.3. Sagsfordelingen hos statsadvokaterne

Tabel 1.  Sagsfordelingen hos statsadvokaterne i 2000

Embede Nye journalsager Heraf ankesager      Heraf nævningesager  Heraf kæresager Mdt. forh.   Heraf politiklagenævns  sager  Heraf erstatningssager Heraf nyekontrolsager
Statsadvokaten for København m.v.
3206 639 28 41 288 461 106
Statsadvokaten for Sjælland 
3093 667 21 40 200 446 47

Statsadvokaten for Fyn m.v.  

1929 544 5 24 84 228 47
Statsadvokaten i Aalborg  
1706 494 10 16 102 184 45
Statsadvokaten i Viborg  
1953 454 9 10 114 221 50

Statsadvokaten i Sønderborg

1533 475 10 15 103 201 50

  Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet

436 8 -     - - 2 -
I alt 13856 3281 83 146 891 1743 345

Nævningesager i 2000:

Statsadvokaterne har i 2000 journaliseret 83 nye nævningesager og domsforhandlet i alt 74 nævningesager over i alt 351 retsdage. Heraf har der i to større sager over i alt 73 retsdage medvirket to anklagere.

Nævningesagerne i 2000 fordeler sig således:
Tiltale for overtrædelse af straffelovens § 191, narkotika: 19 sager.
Tiltale for overtrædelse af straffelovens § 237, manddrab eller
forsøg herpå:  39 sager.
Tiltale for overtrædelse af straffelovens § 246, særlig grov vold:    6 sager.
Tiltale for overtrædelse af straffelovens § 288, røveri:    4 sager.
Andet, herunder brandstiftelse og sædelighedsforbrydelser:    6 sager.

Tabel 2.  Ankesager i landsretten i 2000

Embede Antal Anket af anklm. Tal i % Anket af tiltalte Tal i %
Statsadvokaten for Køben-havn m.v.   639 43 7 596 93
Statsadvokaten for Sjæl-land   667 65 10 602   90
Statsadvokaten for Fyn m.v.   544 43 8 501 92

Statsadvokaten i Aalborg          

494 41 8 453 92
Statsadvokaten i Viborg       454 44 10 410 90
Statsadvokaten i Sønder-borg     475 48 10 427 90
I alt 3273 284 9 2989 91

Tabel 3. Sagsfordelingen hos de regionale statsadvokater 1997-2000.

 

  1997 1998 1999 2000
Journalsager(1)    13038 12928 13523 13856
Heraf Ankesager   3389 3450 3443 3273

Heraf anket af anklagemyndigheden(2)   

9 % 8 % 9 % 9 %
Nævningesager    71 96 66 83

1) Indkomne nye sager. Ekspeditioner i gamle sager er ikke medtaget.
2) Oprundet procent.

1.5.4. Målsætning for sagsbehandlingstiden

Justitsministeriet udsendte efter en regeringsbeslutning om mål for hurtig sagsbe-handling m.v. den 22. december 1997 en cirkulæreskrivelse til politiet, Rigspolitiche-fen og den overordnede anklagemyndighed. I cirkulæreskrivelsen opstilledes der målsætninger for sagsbehandlingstider i politi og anklagemyndighed. For så vidt angår den overordnede anklagemyndighed, bortset fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, fastsattes for alle sagstyper en målsætning om sagsbe-handlingstider på 60 dage. Målsætningen gælder for så vidt angår de regionale statsadvokater ikke sager efter politiklagenævnsordningen.

Rigsadvokaten har for så vidt angår 2000 indberettet følgende sags-behandlingstider til Justitsministeriet:

Tabel 4.
Oversigtsskema vedrørende den overordnede anklagemyndigheds indbe-retning af sagsbehandlingstider til Justitsministeriet for så vidt angår 2000.

  Klagesager   Politiklage  nævnssager Erstatningssager  Afgørelse af tiltale spørgsmålet
Rigsadvokaten 77 % 74 % 73 %  
Statsadvokaten for København m.v. 64 %    74 % 98 %
Statsadvokaten for Sjælland   33 %   28 % 87 % 
Statsadvoka-ten for Fyn m.v.   92 %      87 %   90 %
Statsadvokaten i Aalborg    98 %   98 %  100 %
Statsadvoka-ten i Viborg  96 %     92 % 96 %
Statsadvokaten i Sønder-borg   90 %        94 %   98 %

En målsætning, hvorefter alle sager skal behandles inden for 60 dage, kan i sagens natur vanskeligt opfyldes 100 %, da der altid vil forekomme sager, der forudsætter nærmere undersøgelser eller korrespondance mv., som ikke vil kunne afsluttes inden for den givne frist.
Målopfyldelsen for 2000 må på denne baggrund generelt betegnes som meget tilfredsstillende.

1.6. Eurojust

I Anklagemyndighedens Årsberetning 1998-1999 er der bragt en oversigt over rigsadvokaturens deltagelse i internationale aktiviteter herunder i det Europæiske Retlige Netværk, der har til formål at skabe faste kontaktpunkter mellem de retshåndhævende myndigheder i Den Europæiske Union (EU) til forbedring af det retlige samarbejde mellem myndighederne.
Det Europæiske Råd besluttede i oktober 1999 "at oprette en enhed(Euro-just), bestående af nationale offentlige anklagere, retsembedsmænd eller polititjeneste-mænd med tilsvarende kompetence, der udstationeres af hver enkelt medlemsstat i henhold til dennes retssystem. Eurojust skal have til opgave at lette den egentlige koordinering mellem medlemslandenes retsforfølgende myndigheder og støtte efter-forskningen i kriminalsager vedrørende organiseret kriminalitet, især med ud-gangspunkt i Europols analyser, og Eurojust skal endvidere arbejde tæt sammen med det Europæiske Retlige Netværk, specielt om forenkling og efterkommelse af retsanmodninger".
Der er efterfølgende fremlagt forslag i Rådet til en rådsafgørelse om oprettelsen af Eurojust.
I 2001 blev det retlige samarbejde i EU styrket ved etableringen af EU's midlertidige retlige samarbejdsenhed (midlertidig Eurojust-enhed). Oprettelsen af den mid-lertidige samarbejdsenhed skete i henhold til en afgørelse vedtaget af Ministerrådet den 14. december 2000. Justitsministeriet orienterede ved cirkulæreskrivelse af 23. marts 2001 om enheden.
Formålet med oprettelsen af den midlertidige enhed er at etablere en forløber for Eurojust, der vil kunne forberede samarbejdet mellem medlemsstaternes kompe-tente myndigheder vedrørende efterforskning og retsforfølgning i sager vedrørende grov kriminalitet, der involverer to eller flere medlemslande, og som led heri fremme og forbedre koordineringen. Arbejdet sker i overensstemmelse med national lovgivning og i tæt samarbejde med Rådssekretariatet og det Europæiske Retlige Netværk. Hvert medlemsland har udpeget en national repræsentant i enheden, der har lokaler i Rådsbygningen i Bruxelles. Den midlertidige enhed påbegyndte sine aktiviteter den 1. marts 2001 og behandlede i løbet af 2001 en lang række anmodnin-ger fra de kompetente nationale myndigheder om bistand i forbindelse med det retlige samarbejde.
Den danske repræsentant er til daglig tilknyttet Rigsadvokaten.

Afsnit 2
Opfølgning på artikler

2.1. Opfølgning på 1998-99 beretningens artikel om

Selskabstømmersager

Indledning

Som beskrevet i Anklagemyndighedens Årsberetning 1998-1999 blev den særlige statsadvokatur for selskabstømmersager pr. 1. november 1999 nedlagt og opgaverne tilbageført til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet.
Selskabstømmersagerne er dog fortsat henlagt til en særskilt sektion i statsadvoka-turen med et personale, der p.t. udgøres af fire vicestatsadvokater og tre statsadvokatassessorer. Endvidere er en vicepolitimester tilknyttet sektionen.
Bortset fra enkelte udestående efterforskningsskridt i Frederikssundsagerne, er alle selskabstømmersager nu færdigefterforskede.

Undersøgelsen af sælgersiden

I begyndelsen af 2000 blev efterforskningen af sælgersagerne færdiggjort, uden at det førte til tiltalerejsning ud over de fem sager, der er nævnt i årsberetningen 1998-1999.
Den 25. februar 2000 stadfæstede Østre Landsret en frifindende dom fra Køben-havns Byret, og den 29. februar 2000 afsagde Københavns Byret en frifindende dom i en sag mod to personer, en sælger og hans revisor. Endelig frifandtes yderligere en sælger ved Københavns Byrets dom af 27. marts 2000. De to sidstnævnte domme blev ikke anket.
Det er et gennemgående træk i forsætsbedømmelsen i de nævnte domme, at retterne ikke har statueret forsæt hos sælgerne, da de ikke har haft en viden eller sikker formodning om, at køberne af selskaberne ville tilegne sig midlerne fra selskaberne uden på nogen måde at sikre skattevæsenet mod tab.
Endelig blev påtale opgivet i den sidste af de fem nævnte sager mod sælgere af selskaber. Dette skete efter en nøjere vurdering af sagen sammenholdt med præmisserne i de afsagte domme, hvorefter det skønnedes udsigtsløst at søge sagen gennemført. Dertil kom, at den tiltalte opholdt sig et for anklagemyndigheden ukendt sted i udlandet, hvorfor det under alle omstændigheder måtte henstå som uvist, om sagen overhovedet ville kunne gennemføres.

De verserende sager mod købere af overskudsselskaber

Den hårde linie, der blev lagt ved Østre Landsrets dom af 24. august 1998, er gennem 2000 blevet fastholdt i afgørelserne vedrørende købere af overskudsselskaber og disses rådgivere.
Den 25. februar 2000 stadfæstede Østre Landsret således en dom på 2 år og 6 måneders fængsel afsagt af Retten i Lyngby vedrørende en person, der var blevet dømt for skyldnersvig til et beløb af ca. 16 mio.kr.
Den 31. maj 2000 ændrede Østre Landsret en dom vedrørende tre personer, der ved Retten i Gladsaxe var blevet frifundet for skyldnersvig, til en domfældelse, med straffe på fængsel i henholdsvis 4 år, 3 år og 2 år og 6 måneder. For de førstnævntes vedkommende angik sagen skyldnersvig til et samlet beløb af ca. 36 mio.kr., medens den sidste blev dømt for skyldnersvig vedrørende ca. 21 mio.kr.
Ved Østre Landsrets dom af 27. september 2000 blev en dom fra Københavns Byret på 3 års fængsel stadfæstet, og i dommen anførtes blandt andet som begrundelse for, at sagen ikke havde været trukket unødigt i langdrag, følgende: "Det bemærkes, at det alene skyldtes omstændigheder hos tiltalte og hans forsvarer, at sagen ikke kunne domsforhandles i landsretten allerede i efteråret 1999". Et væsentligt signal til forsvarerne om, at også de har en pligt til at medvirke til, at sagerne ikke trækker unødigt i langdrag.
Endelig blev en dom fra Retten i Odense ved Østre Landsrets dom af 31. oktober 2000 skærpet fra 4 år til 4 år og 6 måneders fængsel for en hovedmand.
Ved Vestre Landsrets dom af 28. november 2001 blev Kolding rets dom af 29. september 1999 vedrørende 3 gerningsmænd i det væsentlige stadfæstet. Der skete frifindelse for forsøg for skyldnersvig i et forhold, men ellers domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet.
Hovedmanden i sagen var i mellemtiden for anden kriminalitet blevet idømt 1 års fængsel, hvorfor hans straf under henvisning til straffelovens § 89 blev ændret fra 6 til 5 års fængsel, en person fik sin straf nedsat fra 3 år og 6 måneders fængsel til 2 år og 6 måneder medens den tredies dom på 3 års fængsel blev stadfæstet.
Sammenfattende om de nævnte afgørelser kan siges, at det er lagt til grund, at når man i forbindelse med købet af et selskab, sætter selskabet ude af stand til at betale sine kreditorer, må der kræves en høj grad af vished for, at gælden ikke skal betales. Er denne vished ikke til stede, statueres der forsæt til skyldnersvig.

Afslutning

I statsadvokaturen verserer p.t. fem ankesager ved Østre Landsret, hvoraf de to (guldsagen og Lacewood-sagen) hidrører fra de sager, der blev overtaget fra Politimesteren i Frederikssund. Af de fem sager er den ene optaget til dom i september 2001, to er berammet, medens de to sidste er udsat på ubestemt tid.
Der verserer en sag ved Københavns Byret, hvor der forventes afsagt dom i 2. halvår af 2002. Denne sag hidrører fra de sager, der blev efterforsket i Frederikssund.
Der verserer yderligere en sag ved Retten i Gladsaxe, der er udsat på ubestemt tid.
Ved Østre Landsret verserer yderligere to sager. En, der føres af Statsadvokaten for Sjælland, og en, der føres af Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby.
Det forventes fortsat, at hovedparten af selskabstømmersagerne kan være endeligt afgjort i 2002. Dog forventes der først dom i de to sidstnævnte ankesager i 2004.
I det følgende bringes en skematisk oversigt over afsagte domme i sager om selskabstømning:

selskaber skat  forhold straf i byret straf i anken  frakendelse 

Domsdata Antal selskaber Skyldig skat Udbytte Særlige forhold   Frihedsstraf i byret Frihedsstraf i anken Konfiskation Rettighedsfrakendelse
Køge ret 130592
ØLD 081092
1 10 mio. 5 mio. Skattekursen var 4% 3 år 6 md. 3 år 6 md. Ej påstand Indtil videre 
Tåstrup ret 270897 26 27 mio. 9,5 mio. Hovedmand 6 år   Anke afvist   Ej påstand   Indtil videre 
Tåstrup ret 270897
ØLD 240898
26   27 mio.   1,8 mio.   Ansat som direktør  (underordnet) 1 år   3 år   Ej påstand   Indtil videre 
Århus ret 050898
VLD 240699  
13 25 mio. 7 mio.        3 år 3 år   2,8 mio.     Nej 
Århus ret 050898
VLD 240699  
9 21 mio.   4 mio.        1 år 6 md.   2 år 0,5 mio.   Nej 

  Århus ret 050898
VLD 240699      

6   7,7 mio.            Frifundet 6 md. - betinget 50.000 kr. Nej
Århus ret 251198   11   7 mio.   1 mio.   Tilståelse   1 år - samf.tj.   Ej anket   Ja    5 år
Århus ret 251198   11   7 mio.   1 mio.   Tilståelse   1 år - samf.tj.   Ej anket   Ja   5 år 

Lyngby ret 050399 
ØLD 250200  

14 16 mio. 3 mio.   2 år 6 md.   2 år 6 md.   Ej påstand   5 år 
Lyngby ret 050399   27 24 mio.  6 mio.        3 år*    Ej påstand   5 år 
Københavns byret 090399 27   93 mio.   8 mio.   Hovedmand   5 år   Ej anket   Ja   Indtil videre

Københavns byret 090399
ØLD 270900 

6   29 mio.   3 mio.   Medvirkende   3 år   3 år   Ja   Indtil videre 
Tåstrup ret 250399 19 23 mio. Beskedent (honorar) Tilståelse. Revisor tiltalt for strfl. §§ 155 og 289   2 år, heraf 1 år og 9 md. betinget

         

Ej anket Ej påstand Indtil videre 
Københavns byret 150499
ØLD 220999

 

4 8 mio. 3,5 mio. Tilståelse   3 år 3 år Ja Indtil videre

Københavns byret 110699  

171 322 mio. 75 mio.      7 år*   

 

Ja - 68 mio.  Indtil videre 
Københavns byret 110699     15 22 mio. 3 mio. Medvirkende. Advokat 2 år 6 md.*    Ja - 675.000 kr. Advokat indtil videre + retten til stifter mv. 

Frederikssund ret 100899  

74 76 mio.   6,8 mio. Hovedmand 4 år*        Indtil videre
Frederikssund ret 100899  
74 76 mio. 3,5 mio. Hovedmand 2 år*        Indtil videre 
Frederikssund ret 100899     
        Frifundet Ej anket    

Frederikssund ret 100899

25 25 mio.

 

5 mio. Advokatfuldmægtig 2 år 8 md.*     Indtil videre
Frederikssund ret 100899                  Frifundet      Ej anket 
Frederikssund ret 100899 4 4,2 mio. Ikke del i udbytte Advokat.  Delvis frifundet     9 md. betinget Anke frafaldet      Nej 
Frederikssund ret 100899 26 18,2 mio. Ikke del i udbytte Revisor. Delvis frifundet 2 år, heraf 1 år og 9 md. betinget Frifundet i landsretten    
Frederikssund ret 100899 24 20,2 mio. 2 mio. Delvis frifundet 2 år, heraf 1 år og 6 md. betinget      Nej

Odense ret 010799
ØLD 311000

28 75 mio. 10 mio.      4 år 4 år 6 md. Ja - 10 mio. Indtil videre 
Odense ret 010799
ØLD 311000
28 75 mio. Salær Advokat  1 år 6 md. betinget 1 år 6 md. betinget Nej Indtil videre 
Odense ret 010799  28 75 mio. Salær Revisor  1 år 6 md.
heraf 1 år betinget  
Ej anket Nej Indtil videre
Kolding ret 290999
VLD 281101
  175 mio. 26 mio. Hovedmand.
Advokat
6 år  5 år 26 mio. Indtil videre 

Kolding ret 290999
VLD 281101

13 107 mio. 12 mio. Medvirkende 3 år 6 md. 2 år 6 md. 12 mio. Indtil videre 
Kolding ret 290999
VLD 281101
5 54 mio. 20 mio. Medvirkende 3 år 3 år 20 mio. Indtil videre 
Odense ret 141099
3 19 mio. 0,6 mio. Ansat. Opkøbte overskudsselskabet  1 år 6 md. - samf.tj.   Ej anket Ja Indtil videre
Københavns byret 191099
ØLD 220200
1 6,6 mio. 0,13 mio. Sælgersag Frifundet Frifundet     

Københavns byret 180599

2 3,9 mio. 0,15 mio. Anklagemyndighed nedlagde påstand om frifindelse  
  Frifundet    Ja - 50.000 kr. Nej 

Københavns byret 180599

3,9 mio. 0,15 mio. Blev også dømt for bedrageri 1 år 3 md. - samf.tj.   Ej anket Ja - 145.000 kr. Nej 
Københavns byret 180599 
2 3,9 mio. 0,2 mio.      1 år - samf.tj. Ej anket Ja - 200.000 kr. Nej

Københavns byret 290200

1 6 mio.  Sælgersag   Frifundet Ej anket     
Københavns byret 270300
2 0,6 mio. Salær Revisor  Frifundet Ej anket     

Københavns byret 160300

10 17 mio.    Medvirken    1 år betinget Ej anket     Nej 
Gladsaxe ret 310599
ØLD 310500
24 36,6 mio. 4,5 mio.      Frifundet 4 år 4 mio. Indtil videre 
Gladsaxe ret 310599
ØLD 310500
24 36,6 mio. 4,5 mio.    Frifundet 3 år 4 mio. Indtil videre 
Gladsaxe ret 310599
ØLD 310500
13 21,2 mio. Intet    Frifundet 2 år 6 md.    5 år 
Københavns byret 060700
7 6,8 mio. ca. 3 mio. Hovedmand 2 år betinget Ej anket ca. 3 mio. Nej
Københavns byret 060700
7 4,5 mio. 60.000 kr. Medvirkende 1 år betinget Ej anket 60.000 kr. Nej 
Københavns byret 060700
7 4,5 mio. 60.000 kr. Medvirkende 1 år betinget Ej anket 60.000 kr. Nej 
Københavns byret 020301 
10 (11) 38 mio.        5 år*    100.000 kr. Indtil videre

Københavns byret 020301

1 15 mio.      Medvirkende 1 år betinget Ej anket      Nej 

Københavns byret 020301

1

9 mio.      Medvirkende Ej tillægsstraf Ej anket     
Københavns byret 020301          Frifundet Ej anket     
Københavns byret 020301         Frifundet  Ej anket       
Københavns byret 020301         Frifundet   Ej anket    
Københavns byret 060401
14 9,7 mio. 3,9 mio. Hovedmand 2 år*      2,2 mio. Indtil videre 
Københavns byret 060401
21 44,8 mio. 6,4 mio. Hovedmand 4 år*     6,4 mio. Indtil videre 
Københavns byret 060401
24 55,7 mio. 10,9 mio.   4 år*      10,9 mio. Indtil videre
Københavns byret 060401
44 87 mio. 3,6 mio. Jf. til dels § 23 og § 21 (40 forhold)   3 år*      3,6 mio. Indtil videre
Københavns byret 060401 38 71,8 mio. 0,4 mio. Jf. til dels § 23 og § 21 (37 forhold)   2 år*      0,4 mio. Indtil videre 
Københavns byret 060401
47 115,5 mio. 3,5 mio. Jf. til dels § 23 og § 21 (45 forhold)     2 år 6 md.*   3,5 mio. Indtil videre
Københavns byret 150699
ØLD 140600
10 56 mio. 6,7 mio. Hæleri af særlig grov beskaffenhed (tilståelsessag) 2 år 6 md. 2 år 6 md. 6,7 mio. Indtil videre
Københavns byret 200901
10 56 mio. 5 mio. Hæleri af særlig grov beskaffenhed   Frifundet*      
Københavns byret 310801
8 44 mio. 2,6 mio.    3 år betinget*      2,6 mio. Nej
Københavns byret 310801
158 295 mio. 14,4 mio. "Hovedmand".
Advokat. Frifundet for skyldnersvig i yderligere 65 forhold, men dømt for strfl. § 296, stk. 1, nr. 3. Også dømt for strfl. § 155, jf. § 23  
7 år*    14,4 mio. Indtil videre 
Københavns byret 310801 147 254 mio. 1,8 mio. "
Hovedmand".
Revisor. Yderligere dømt for overtrædelse af strfl. § 155. 
6 år* 
 
1,8 mio.
Indtil videre
Københavns byret 310801 156 300 mio. 16,6 mio.  "Hovedmand". Også dømt for strfl. § 155, jf. § 23  
7 år*        16,6 mio.   Indtil videre
Københavns byret 310801 56 160 mio. 1,3 mio. Advokat. Også dømt for strfl. § 155, jf. § 23
3 år, heraf 2 år og 6 md. betinget*    1,3 mio. Indtil videre 
Københavns byret 310801 146 245 mio. 9,8 mio. "
Hovedmand".
Frifundet for skyldner-svig i yderligere 65 forhold, men dømt for strfl. § 296, stk. 1, nr. 3. Også dømt for strfl. § 155, jf. § 23  
5 år* 
 
9,8 mio.  
Indtil videre
Københavns byret 310801 156 297 mio. 5,2 mio. "
Hovedmand".
Advokat. Også dømt for strfl. § 155, jf. § 23    
7 år*   
 
5,2 mio.
Indtil videre
Københavns byret 280501  
7          
11,5 mio.   3 mio.        2 år, heraf 1 år og 6 md.betinget
  Ingen    Nej

Københavns byret 280501

7 11,5 mio.   Salær   Medvirken   6 md. betinget      Ingen    Nej 

2.2. Sager om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning

I Anklagemyndighedens Årsberetning 1998-1999, bind 2, findes en artikel om erstat-ning i anledning af strafferetlig forfølgning. Sagerne afgøres af statsadvokaterne og Rigsadvokaten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93 a med mulighed for at den erstatningssøgende efterfølgende kan indbringe erstatningsspørgsmålet for retten.
Statsadvokaterne behandlede i 2000 i alt 1743 sager vedrørende krav om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning. Rigsadvokaten behandlede samme år 463 sager. En væsentlig del af rigsadvokaturens sager vedrørte klager over afgørelser truffet af statsadvokaterne.
Det samlede erstatningsbeløb udbetalt efter retsplejelovens § 1018 a-d har i de senere år været følgende:

1996 11,2 mio. kr.
1997 13,4 mio. kr.
1998  12,9 mio. kr.
1999  12,6 mio. kr.
2000    17,5 mio. kr.

I tallene indgår ikke erstatninger udbetalt efter retsplejelovens § 1018 h, idet disse erstatninger konteres sammen med andre erstatninger, der udbetales over politiets driftsregnskab. Antallet af sager, hvor der i medfør af § 1018 h udbetales erstatning i anledning af fejl eller forsømmelser er imidlertid begrænset og vedrører blandt an-det mindre sager om bortkomst af beslaglagte genstande o.l., og et mindre antal sager om for lang sagsbehandlingstid.
Der vil i det følgende blive nævnt en række konkrete erstatningssager fra beretningsåret, som ikke er omtalt i artiklen om erstatningssager i den forrige årsberet-ning, bind 2. Der er tale om sager af mere generel interesse. Det skal bemærkes, at gennemgangen af trykt praksis ikke er udtømmende.

U 2000.2385 H. Sagen vedrørte et erstatningskrav i anledning af en straffesag, hvor den erstatningssøgende (E) var blevet frifundet for overtrædelse af straffelovens § 191 (indsmugling af 6 kg. kokain i en palle papajafrugter), men idømt blandt andet 8 måneders fængsel for skattesvig.
Han havde været varetægtsfængslet fra den 13.12.1994 til den 14.5.1996, herunder i isolation i tiden indtil den 28.11.1995. E, der under varetægtsfængslingen havde udviklet en psykisk lidelse, fremsatte krav om en erstatning på i alt ca. 18,6 mio. kr. for tort, erhvervsevnetab, varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste samt økonomisk skade i øvrigt. Højesteret lagde til grund, atvaretægtsfængslingen i isolation var hovedårsagen til E's psykiske lidelse, atder ikke var sket overtrædelse af art. 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og atE selv i betydelig grad havde givet anledning til varetægtsfængslingen og isolationen, herunder ved aktivt at have modarbejdet efterforskningen i straffesagen. Der fandtes dog ikke at være grundlag for at nægte eller nedsætte erstatning for erhvervsevnetab og varigt mén, og der tilkendtes E i alt ca. 1,1 mio. kr. vedrørende disse poster. Derimod fandtes E ved sin deltagelse i papajaprojektet og sine forhold i en del af fængslingsperioden, i medfør af retsplejelovens § 1018 a, stk. 3, at have afskåret sig fra anden erstatning, herunder erstatning for tort.

U 2000.1473 Ø. Den erstatningssøgende blev af Østre Landsret tilkendt en torterstatning på 10.000 kr., jf. retsplejelovens §  1018 b, jf. § 1018 a, i anledning af en sigtelse for incest, der var blevet opretholdt i ca. syv måneder.

U 2000.2334 V. Sagen er omtalt i Anklagemyndighedens Årsberetning 1998-1999, bind 2, side 80 som RA E 1576/98. De erstatningssøgende blev ved Vestre Landsrets dom af 23. august 2000 tilkendt yderligere 10.000 kr. i torterstatning. Den samlede erstatning på 15.000 kr. blev ydet  for det forhold, at der i et TV-program blev vist en optagelse fra en butiks videoovervågningskamera, hvorved der  helt ubegrundet blev kastet mistanke mod de to erstatningssøgende som gerningsmænd til et tyveri. Politiets forhold blev bedømt efter retsplejelovens § 1018 h.

U 2000.2132 Ø. Landsretten fandt, at der ikke var sket anholdelse af nogle personer i tilknytning til ransagning af en rockerborg i anledning af et drab. Erstatning blev derfor nægtet i medfør af retsplejelovens § 1018 a, stk. 1.

U 2001.253 Ø. En skattestraffesag havde verseret i ca. otte år. For sigtelse og ransagning tilkendte landsretten 25.000 kr. i torterstatning, jf. retsplejelovens § 1018 b og idet der blev henvist til, at den lange sagsbehandlingstid udgjorde en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention art. 6. 

U 2001.510 Ø. Der blev i sagen ydet torterstatning på 10.000 kr., jf. retsplejelovens § 1018 h for lang sagsbehandlingstid, jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 6, i  en straffesag (påstand om bøde og betinget frakendelse)  vedrørende et mindre færdselsuheld,  hvor der var gået næsten fire år fra uheldet til tidspunktet for landsrettens dom.

U 2001.745 Ø. Landsretten fandt, at et afslag på fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring under henvisning til en tidligere straffedom var sket som følge af den forvaltningsvirksomhed, der udøves af politiet på det pågældende område. Et erstatningskrav rejst med henvisning til politiets sagsbehandling var derfor ikke omfattet af retsplejelovens kapitel 93 a.

Endelig kan der med hensyn til sager, der først er endelig afgjort i 2001, henvises til  U 2001.1190 Ø, hvor der ikke blev ydet erstatning for en kortvarig, resultatløs visitation. Sagen og en lignende sag, der ligeledes er afgjort af Østre Landsret er omtalt i Rigsadvokaten Informerer nr. 8/2001. Endvidere kan der henvises til U 2001.1177 Ø om forhøjet erstatning i en sædelighedssag udover det takstmæssige tillæg på 25 %.

2.3. Opfølgning på 1998-99 beretningens artikel "Nyere højesteretspraksis vedrørende udvisning på grund af strafbart forhold og forholdet til EMRK art. 8"

Sager om udvisning på grund af strafbart forhold - status 2001

1. Indledning

Procesbevillingsnævnet har i sin beretning for 2000 gjort status for nævnets første 5-års periode, og det anføres her, at navnlig tre sagsområder har præget denne periode. Den talmæssigt største sagsgruppe har været udvisningssagerne. Det nævnes således, at nævnet i perioden fra 1998 har behandlet over 100 sager alene om udvisning og i årene 1998-2000 meddelt 21 bevillinger.
Udvisningssagerne var genstand for en nærmere undersøgelse i bind 3 af Anklagemyndighedens Årsberetning for 1998-1999, hvor der blev foretaget en gennemgang af nyere højesteretspraksis vedrørende udvisning på grund af strafbart forhold og forholdet til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. Artiklen gennemgik højesteretspraksis frem til og med 14. august 2000 og afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol frem til den senest tilgængelige afgørelse fra 21. marts 2000.
Der er i 2001 meddelt en enkelt tredjeinstansbevilling inden for dette sagsområde og der er - som anført i Procesbevillingsnævnets beretning - grund til at tro, at den ovennævnte højesteretspraksis har skabt en betydelig grad af klarhed i de forskellige typetilfælde, som forelægges landsretterne. Det gælder også nævningeankesagerne, der kan ankes til Højesteret uden procesbevilling. Der kan herom henvises til afsnit 3 neden for.
I det følgende gøres der status over de afgørelser om udvisning af udenlandske statsborgere som følge af dom for strafbart forhold, der er truffet siden. Spørgsmål om udvisning af hensyn til statens sikkerhed, på grund af ulovligt ophold og af ordensmæssige hensyn m.v. er - som i den foregående artikel - ikke gjort til genstand for behandling. Beskrivelsen af højesteretsafgørelserne er af praktiske grunde ajourført frem til november 2001.
Konklusionen på gennemgangen af den seneste højesteretspraksis må være, at denne følger de linier, der tidligere er fastlagt af Højesteret, og som blev gennemgået i den forrige årsberetning. De afgørelser, der omtales i denne årsberetning, bidrager navnlig til at give et fyldigere og mere nuanceret billede af de elementer, der indgår i proportionalitetsafvejningen.
Praksis fra Den Europæiske Menneskeretsdomstol vedrørende konven-tionens artikel 8 om retten til respekt for privatlivet og familielivet er forholdsvis omfattende, og der ses således at være afsagt en dom vedrørende spørgsmålet og syv admitteringsafgørelser. Disse omtales ligeledes neden for.
Da der fra brugere af årsberetningen har været udtrykt ønske om en ajourføring af "lynoversigten" over Højesterets domme og afgørelser fra EMRK, er det indtil videre valgt at videreføre denne. Oversigterne indgår som bilag til denne artikel.

2. Statistiske oplysninger vedrørende højesteretssager om udvisning på grund af strafbart forhold i perioden fra august 2000 til november 2001

Landsretterne har i det forløbne år truffet afgørelser om udvisningsspørgsmålet i en lang række sager. Enkelte af disse afgørelser er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen(1).
Domfældte har i en række sager ansøgt om tredjeinstansbevilling. Nævnet meddelte i 2000 domfældte tilladelse i fem sager og anklagemyndigheden blev meddelt anketilladelse i en enkelt sag. Der er i 1.- 3. kvartal 2001 meddelt domfældte tilladelse i en sag(2).
Højesteret har i perioden fra august 2000 til 16. november 2001 fået forelagt 15 sager, hvor der var spørgsmål om udvisning. Højesteret stadfæstede udvisningsbestemmelsen  i alle  andeninstanssagerne. Der skete frifindelse for udvisningspåstanden i tre af de fire tredjeinstanssager. Den sag, hvor der skete stadfæstelse lå sanktionsmæssigt på niveau med andeninstanssagerne.
Dommene gennemgås neden for i afsnit 3.

Tabel 1. Domsforhandlinger i udvisningssager i 2000/2001 

Lovbestemmelse Afgørelse:stadfæstet  Afgørelse: ændret Tiltalte i alt
Andeninstanssager - antal tiltalte 12   0   12 (3)
Tredjeinstanssager - antal tiltalte   1   3   4 (4)
Sager i alt   13   3   16

1) Der forelå pr. 15. oktober 2001 tre trykte landsretsafgørelser siden afgivelsen af beretningen for 1998-1999. Der var i alle tilfælde tale om sager, hvor landsretten frifandt for udvisningspåstanden. Afgørelserne er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen: U 2000.1627 V (fængsel i 1 år for narkokriminalitet – ikke udvisning). U 2000.2306 V (fængsel i 40 dage for forsøg på menneskesmugling – ikke udvisning). U 2001.444 V (ambulant psykiatrisk behandling for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, og forsøg herpå samt hærværk – Ikke udvisning), U 2001.1150 V (fængsel i 2 år og 6 mdr. for legemsangreb – ikke udvisning). Endvidere er følgende domme trykt i Tidsskrift for Kriminalret: 2000.622 V ( fængsel i 3 år for menneskesmugling – udvisning), 2000.672 V (fængsel i 30 dage for menneskesmugling – ikke udvisning), 2001.39 Ø (fængsel i 1 år og 6 mdr. for narkotikakriminalitet – udvisning), 2001.48 Ø (dom til psykiatrisk behandling – vold – ikke udvisning), 2001.103 Ø (fængsel i 10 måneder for narkotikakriminalitet – ikke udvisning), 2001.244 Ø (ikke udvisning i genoptaget sag), 2001.309 V (fængsel i 3 måneder for menneskesmugling – udvisning), 2001.329 Ø (fængsel i 5 måneder for narkotikakriminalitet – udvisning), 2001.361 V (hæleri – udvisning) og 2001.397Ø (hæfte i 14 dage for narkotikakriminalitet – udvisning).
2) Der verserer for tiden en enkelt tredjeinstanssag vedrørende udvisning. Sagen er berammet til domsforhandling den 21. januar 2002.

3. Gennemgang af højesteretssager vedrørende udvisning på grund af strafbart forhold

I det følgende gennemgås de højesteretsdomme vedrørende udvisning på grund af strafbart forhold, der er afsagt i perioden fra august 2000 til november 2001. Dommene er søgt indarbejdet i den systematik, der blev anvendt i Årsberetningen for 1998/1999 bind 3, idet der dog ikke i systematikken er sondret mellem sager mod udlændinge, der er på grund af opholdets varighed eller karakter er omfattet af udlændingelovens § 22, og sager vedrørende udlændinge, der har opholdt sig i en kortere periode i Danmark(5).
Sagerne er søgt beskrevet inden for nedenstående hovedkategorier, således at sager, der omfatter flere kategorier, er beskrevet i den mest nærliggende kategori:

  1.   Udlændinge, der er indrejst i barnealder eller er født i Danmark.
  2.   Udlændinge, der er indrejst som unge.
  3.   Udlændinge, der har herboende mindreårige børn.
  4.   Udlændinge, der er gift eller samlevende med herboende.

3) U 2001.867 H (fgl. i 7 1/2 år), U 2001.1085 H (anbringelse), U 2001.1334 H (fgl. i 4 år; fgl. i 7 år; fgl. i 8 år og fgl. i 9 år), U 2001.1483 H (fgl. i 7 år),U 2001.1645 H (anbringelse), U 2001.1874 H (fgl. i 10 år) og H.D. 15.10.2001 (fgl. i 4 år) H.D. 16.11.2001 (fgl. i 6 år og fgl. i 5 mdr.).
4) Dommene er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen: U 2000.2411 H (H.D. 8.9.2000 – fgl. i 6 mdr.), U 2001.336 H (H.D. 10.11.2000 – fgl. i 3 mdr.), U 2001.856 H (H.D. 21.1.2001 – fællesstraf af fgl. i 5 år.) og U 2001.1082 H (H.D. 16.2.2001 – bet. hæfte i 14 dage.). Rigsadvokaten har informeret om afgørelserne i Rigsadvokaten Informerer nr. 24/2000, 27/2000 og 4/2001.
5) Afsnit 8.3.

Kategori 1. Udlændinge, der er indrejst i barnealder eller er født i Danmark
Denne kategori omhandler udlændinge, der er indrejst i barnealder eller født i Danmark, og derved har haft hele deres opvækst og skolegang her i landet. Der er ofte tale om udlændinge, der kun til en vis grad eller slet ikke behersker oprindelseslandets sprog, og hvis kendskab til oprindelseslandets kultur stammer fra traditionerne i hjemmet og fra feriebesøg hos bedsteforældre og andre i oprindelseslandet.
Højesteret har truffet afgørelse i tre tilfælde, hvor udlændinge, der var indrejst i Danmark i en alder af henholdsvis 1 år, 3 år og 7 år, beherskede oprindelseslandets sprog og - gennem rejser til oprindelseslandet - havde opbygget en selvstændig tilknytning til dette land.
Sagen U 2001.856 H drejede sig om udvisning af en 27-årig tyrkisk statsborger T, der var opvokset i Danmark. T var ved byrettens og landsrettens domme straffet med en fællesstraf af fængsel i 5 år for to røverier mod værditransporter. Han var tidligere straffet mange gange, herunder i 1993 med fængsel i 2 år for røveri og i 1994 med fængsel i 2 år og 6 måneder for blandt andet røveri, vold og indsmugling af heroin fra Tyrkiet. T var som 3-årigkommet til Danmark, hvor han havde haft sin opvækst og skolegang, og hvor hans nærmeste familie, herunder hans to mindreårige børn, boede. Han beherskede tyrkisk og havde opbygget en reel tilknytning til Tyrkiet. Han havde udført en væsentlig del af udbyttet på knap 2 mio. kr. fra de seneste røverier til Tyrkiet. Uanset T's stærke tilknytning til Danmark og hensynet til hans to mindreårige børn fandtes det efter omfanget og grovheden af T's kriminalitet og dennes forbindelse med hans tilknytning til Tyrkiet af præventive grunde samfundsmæssigt nødvendigt, at T - der som anført havde en ikke ubetydelig tilknytning til Tyrkiet - blev udvist med indrejseforbud for bestandig (dissens)(6).

6) Procesbevillingsnævnets årsberetning 2000, side 92.

Højesteret udtalte:

"Tiltalte kom i 1976 som 3-årig til Danmark, hvor han har haft sin opvækst og skolegang, og hvor hans nærmeste familie, herunder hans to mindreårige børn, bor. Han har derfor en så stærk tilknytning her til landet, at en udvisning af ham vil virke særlig belastende og udgøre et betydeligt indgreb i hans familieliv og privatliv. Højesteret finder, at der i en sådan situation må stilles meget strenge krav - afhængig af tilknytningen til det oprindelige hjemland - til den kriminalitet, som kan føre til udvisning.
Tiltalte, som behersker det tyrkiske sprog, har opbygget en reel tilknytning til Tyrkiet, hvor han senest har opholdt sig fra maj 1998 til marts 1999. Han har fortsat forbindelse med sin familie i Tyrkiet, hvor hans mor ejer et landbrug og to huse på familiens hjemegn. Han har udført en væsentlig del af udbyttet på knap 2 mio. kr. fra de seneste røverier til Tyrkiet.
Tiltalte er efter dommen af 15. maj 1991, hvorved han idømtes en fællesstraf af fængsel i 1 år og 3 måneder, betinget, bl.a. straffet i 1993 med fængsel i 2 år for røveri og i 1994 med fængsel i 2 år og 6 måneder for bl.a. røveri, vold og indsmugling af 210 g heroin fra Tyrkiet til Danmark. Han blev prøveløsladt den 21. november 1996 med en prøvetid på 2 år. De nu pådømte 2 røverier er begået i prøvetiden, og han er idømt en straf af fængsel i 5 år omfattende en reststraf på 566 dage. Han har således vedholdende begået grov kriminalitet. Omfanget og grovheden af tiltaltes kriminalitet, dennes forbindelse med tiltaltes tilknytning til Tyrkiet og længden af den nu idømte fængselsstraf taler med styrke for at udvise tiltalte.
Højesterets flertal bestående af fire dommere fandt - uanset T's stærke tilknytning til Danmark og hensynet til T's to mindreårige børn, at det efter det anførte om tiltaltes kriminalitet af præventive grunde måtte anses for samfundsmæssigt nødvendigt, at T - der som anført havde en ikke ubetydelig tilknytning til Tyrkiet - blev udvist med indrejseforbud for bestandig."
 

Sagen U 2001.1334 H drejede sig blandt andet om udvisning af fire tyrkiske statsborgere. To af de tiltalte var indrejst i Danmark som børn. Begge havde anket til Højesteret med påstand om frifindelse for udvisningspåstanden.
Den 30-årige tyrkiske statsborger T1, som var fundet skyldig i forsøg på indførsel fra Tyrkiet af henholdsvis 5 kg heroin og et ukendt betydeligt kvantum heroin (1-5 kg), og blev straffet med fængsel i 8 år. Han var i 1977 som 7-årig kommet til Danmark, hvor han har haft hele sin skolegang og videregående uddannelse, og hvor hans nærmeste familie, herunder hans to mindreårige børn, bor. Han havde derfor en så stærk tilknytning her til landet, at der måtte stilles meget strenge krav - afhængig af tilknytningen til det oprindelige hjemland - til den kriminalitet, som kan føre til udvisning. T, som behersker det tyrkiske sprog, havde gennem de senere års mange rejser til Tyrkiet opbygget en selvstændig tilknytning til Tyrkiet. Omstændighederne i forbindelse med hans forsøg på indsmugling af meget betydelige mængder heroin fra Tyrkiet understregede hans forbindelse til Tyrkiet. Uanset T's stærke tilknytning til Danmark tiltrådte Højesteret, at det efter karakteren, omfanget og grovheden af tiltaltes kriminalitet af præventive grunde må anses for samfundsmæssigt nødvendigt, at tiltalte - der som anført havde en ikke ubetydelig tilknytning til Tyrkiet - blev udvist.
Den 26-årige tyrkiske statsborger T7var fundet skyldig i at have indført 2 kg heroin fra Polen og ca. 2 kg heroin fra Tyrkiet samt at have besiddet henholdsvis ca. 1/2 kg heroin og ca. 765 g heroin. Straffen blev fastsat til fængsel i 9 år, men da han efter de strafbare forholds foretagelse var blevet sindssyg, bestemtes det i medfør af straffelovens § 73, at han skulle anbringes i hospital for sindslidende, indtil fængselstraffen måtte kunne fuldbyrdes. T var født i 1975 i Tyrkiet. Han kom som 1-årig til Danmark, hvor han - afbrudt af ophold og skolegang i Tyrkiet i årene 1981-83 og 1987-91 - havde boet siden, men i de senere år med hyppige rejser til Tyrkiet. Hans forældre og nogle af hans søskende bor her i landet. Uanset T's stærke tilknytning til Danmark tiltrådte Højesteret, at T - som også havde en stærk tilknytning til Tyrkiet - efter karakteren, omfanget og grovheden af T's kriminalitet, at han blev udvist.

Kategori 2. Udlændinge, der er indrejst som unge og derved har haft en del af deres opvækst i oprindelseslandet
Denne kategori omhandler udlændinge, der har haft en del af deres opvækst og skolegang i oprindel-seslandet og derfor behersker dette lands sprog og har en kulturel og social tilknytning  til oprindelseslandet.
Højesteret har truffet afgørelse i tre tilfælde der vedrørte udlændinge, der var indrejst i 14-17-årsalderen:
Sagen U 2001.1085 H drejede sig om en på gerningstidspunktet 35-årig pakistansk statsborger T, der var fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 237, jf. § 21, ved den 15. februar 2000 i en bank at have forsøgt at dræbe en bankbestyrer med adskillige stik i hovedet, på kroppen m.m. med en fiskekniv. På grund af sindssygdom blev T frifundet for straf, men dømt til anbringelse i hospital for sindslidende. Ved landsrettens dom blev han endvidere udvist for bestandig, og for Højesteret angik sagen alene dette spørgsmål. T var kommet til Danmark i 1982 som 17-årig. Hans forældre og tre søskende boede i Danmark. Han havde en søster og anden familie i Pakistan og havde besøgt Pakistan i længere perioder i 1994, 1997 og 1998. Højesteret stadfæstede afgørelsen om udvisning, ved hvilken der var taget hensyn til, at udsendelse ikke ville ske før endelig ophævelse af den idømte foranstaltning, og at T i den forbindelse kunne påberåbe sig udlændingelovens § 50 og § 50 a.
Den sag, der blev afgjort den 16. november 2001, drejede sig om to libanesiske statsborgere, der var fundet skyldig i fem røverier mod pengeinstitutter under særligt skærpende omstændigheder, og herfor var blevet idømt fgængsel i henholdsvis 6 år og 5 år. Det samlede udbytte udgjorde ca. 880.000 kr. De tiltalte, der på gerningstidspunktet var henholdsvis 19 år og 18 år, var ved landsrettens dom blev udvist for bestandig. De tiltalte, der var født i 1980 og 1981, var brødre og var opvokset i Libanon. De kom i november 1995  med deres mor og søskende til Danmark, hvor deres far i februar 1994 havde fået opholdstilladelse som flygtning. De havde boet hos deres forældre, idet den ældste af de tiltalte dog var flyttet i en ungdomsbolig, da han blev 18 år. De var begge begyndt i 1996 i folkeskolen, hvor de i 1999 bestod 9. klasses afgangseksamen. De havde herefter påbegyndt uddannelser på en teknisk skole. Begge var ugifte og havde ingen børn. De havde ikke været i Libanon - hvor deres farfar og farmor fortsat levede. Højesteret stadfæstede dommen og udtalte, at "... de tiltaltes tilknytning til Danmark beror især på, at de er kommet til Danmark som henholdsvis 15 år og 14 år gamle, at de derefter fulgte dansk folkeskoleundervisning, og at deres forældre og søskende bor i Danmark. På den anden side er de kriminelle forhold begået kun omkring 5 år, efter de ankom til Danmark fra Libanon, hvor de stadig har slægtninge. Under hensyn til omfanget og grovheden af den begåede kriminalitet tiltræder Højesteret på denne baggrund, at de begge udvises".

Kategori 3. Udlændinge, der  har herboende  mindreårige børn
Denne kategori omfatter udlændinge, der har herboende mindreårige børn og har et familieliv sammen med børnene og ægtefællen eller samleveren. Er familieforholdet opløst som følge af parternes ophævelse af samlivet, er det centrale spørgsmål her, om udlændingen fortsat har regelmæssig forbindelse til børnene.
Højesteret har truffet afgørelse i seks tilfælde:
Sagen U 2001.867 H drejede sig om en på gerningstidspunktet 46-årig irakisk statsborger T, der var fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt., ved i perioden fra august til oktober 1999 i forening med andre at have indført en pakke med 1.740 g heroin fra Tyskland til Danmark med henblik på videreoverdragelse. T var tidligere flere gange straffet for overtrædelse af § 191, senest i 1996 med fængsel i 1 år og i 1998 med en fællesstraf af fængsel i 1 år(7). Reststraf ved prøveløsladelse i december 1998 var 203 dage. Højesteret stadfæstede den idømte fællesstraf af fængsel i 7 år og 6 måneder. T var kommet til Danmark i 1984 som 31-årig. Hans irakiske ægtefælle havde ikke boet i Danmark. Hans søn, født i 1981, havde boet her siden 1993. T boede ikke længere sammen med sønnen og havde ikke regelmæssig kontakt med ham. Højesteret tiltrådte under hensyn til T's begrænsede tilknytning til Danmark, at han var udvist med indrejseforbud for bestandig.

7) Frifundet for udvisning af Højesteret. Dommen trykt i U 1999.275 H.

Sagen U 2001.1334 H drejede sig blandt andet om udvisning af fire tyrkiske statsborgere. To af disse var indrejst som voksne og havde mindreårige børn.
Den 30-årige tyrkiske statsborger T3var fundet skyldig i overdragelse af 40 g heroin og besiddelse af ca. 1/2 kg heroin og blev straffet med fængsel i 4 år. Han var kommet til Danmark som 21-årig i 1991 fra Tyrkiet, hvor hans forældre og nogle af hans søskende bor. Han havde et barn med en dansk kvinde, som han nu var blevet gift med. Højesteret tiltrådte uanset T's familiemæssige tilknytning til Danmark, at T - som havde bevaret en betydelig tilknytning til Tyrkiet - efter den begåede kriminalitets karakter og grovhed blev udvist.
Den 28-årige tyrkiske statsborger T6var fundet skyldig i indførsel af 2 kg heroin fra Polen samt overdragelse af i alt ca. 200 g heroin. Han blev idømt fængsel i 7 år. Han var kommet til Danmark som 24-årig i 1996 fra Tyrkiet, hvor hans forældre og nogle af hans søskende fortsat boede. Denne tiltalte havde to børn med en dansk kvinde, som han nu var blevet gift med. Højesteret tiltrådte, uanset T's familiemæssige tilknytning til Danmark, at T - som havde bevaret en betydelig tilknytning til Tyrkiet - efter den begåede kriminalitets karakter og grovhed blev udvist.
Sagen U 2001.1483 H vedrørte den på gerningstidspunktet 43-årige makedonske statsborger T, som blandt andet var fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 191 ved i juli 1999 i et garderobeskab på en virksomhed i København med henblik på videreoverdragelse at have været i besiddelse af blandt andet 2.727 g heroin og 190 g kokain. Landsretten fastsatte straffen til fængsel i 7 år. T var kommet til Danmark i 1987 som 32-årig. Han havde to børn på 16 år og 13 år med en makedonsk kvinde, som han var blevet gift med i 1995, og som sammen med børnene var kommet til Danmark i april 1999. Under sagen var T blevet skilt fra ægtefællen, som sammen med børnene var rejst tilbage til Makedonien. T havde endvidere to børn på 3 år og 2 år med en dansk kvinde, som han havde levet sammen med fra 1991 til april 1999. Højesteret tiltrådte, at T var udvist for bestandig, idet den omstændighed, at han nu var blevet gift med den danske kvinde, ikke kunne begrunde et andet resultat.
Sagen U 2001.1645 H vedrørte en iransk statsborger, T, dømt for drab på ekskone, som også var iraner, og usømmelig behandling af hendes lig. T blev som følge af sindssygdom frifundet for straf og dømt til anbringelse på hospital for sindslidende. T var kommet til Danmark i 1989 som flygtning og havde sammen med ægtefællens tre mindreårige børn, som nu var anbragt i familiepleje. Han havde desuden tre søskende i Danmark. Han havde ingen familie i Iran. Hverken hans sindssygdom eller den omstændighed, at hans tre mindreårige børn opholdt sig her i landet kunne - set i lyset af forbrydelsens grovhed - føre til undladelse af udvisning. Det fremgik af en udtalelse fra Udenrigsministeriet, at der i iransk straffelovgivning er hjemmel til at idømme ny straf ved tilbagevenden til Iran, til dødsstraf ved manddrab og til straffrihed ved sindssygdom. Der er ikke fast retspraksis, da afgørelserne kan være præget af tilfældigheder og i strid med lovgivningen. Højesterets flertal fandt, at de foreliggende oplysninger om sagens faktiske omstændigheder og om indholdet og anvendelsen af iransk straffelovgivning ikke gav grundlag for at antage, at der bestod en reel risiko for, at T ville blive strafforfulgt og idømt dødsstraf i Iran for de pådømte forhold (dissens).
Sagen U 2001.1874 H drejede sig om en på gerningstidspunktet 35-årig rwandisk statsborger, der for drab af sin hustru blev straffet med fængsel i 10 år. Han havde efter den strafbare handling udviklet en ikke forbigående tilstand af sindssygdom og blev i medfør af straffelovens § 73 anbragt i hospital for sindslidende. T var indrejst som 27-årig i 1990 og havde med den dræbte hustru en 3-årig datter. Han havde endvidere en søster i Danmark. Landsretten bestemte, at T skulle udvises for bestandig, idet det blandt andet blev bemærket, at han ville have mulighed for senere at påberåbe sig udlændingelovens § 50 og § 31. Under hensyn til den alvorlige karakter af det begåede forhold og i øvrigt af de af landsretten anførte grunde, tiltrådte Højesteret bestemmelsen om udvisning.

Der kan nævnes en enkelt landsretsafgørelse, der er omfattet af denne kategori. Ved Vestre Landsrets dom af 18. august 2000 (12. afd. S-3157-99) blev en 37-årig somalisk statsborger T idømt 3 års fængsel for 15 forhold vedrørende overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 3, og straffelovens § 125 a, ved for vindings skyld at have bistået mere end 40 personer med ulovligt at indrejse fra Tyskland til Danmark. Landsretten stadfæstede med dissens af 1 voterende, at T i medfør af udlæn-dingelovens § 22, nr. 5, blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. T var kommet til Danmark i 1990 som 27-årig og havde opholdt sig her siden. Han havde hustru og syv børn her i landet. Fire børn var i den skolepligtige alder, og tre børn gik i børnehave/vuggestue. Hustruen og børnene fik dansk statsborgerskab i 1998. Hverken T eller hustruen havde no-gen tilknytning til det danske arbejdsmarked, og de havde ikke nogen nærmere tilknyt-ning til herboende personer. Det fremgik endvidere af sagens dokumenter, at T i 1998 med sin svigermor som mellemmand erhvervede en ejendom i Somalia. T var tidligere straffet to gange for overtrædelse af lov om euforiserende stof-fer, senest med fængsel i 4 måneder for indførsel af 300 kg khat.
T ansøgte Procesbevillingsnævnet om tredjeinstansbevilling. Nævnet meddelte afslag på ansøgningen(8).

Kategori 4. Udlændinge, der er gift med herboende ægtefæller
Denne kategori omfatter udlændinge, der samlever med en herboende ægtefælle eller samlever. Det vil i disse sager, hvor udlændingen ikke har børn, navnlig indgå i vurderingen, om ægtefællen vil have reelle og faktiske vanskeligheder ved at følge med udlændingen til oprindelseslandet. Her kan ægtefællens eller samleverens nationalitet spille en rolle.
Højesteret har truffet afgørelse i fire tilfælde:
I sagen U 2000.2411 H var der spørgsmål om at udvise en på gerningstidspunktet 29-årig nigeriansk statsborger T, der var fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 225, jf. § 222, stk. 2, og § 224, stk. 1, ved i februar og marts 1999 at have haft kønslig omgængelse med sin danskehustrus to drenge på 3 og 4 år. Landsretten frifandt den pågældende for udvisningspåstanden. Rigsadvokaten ankede med Procesbevillingsnævnets tilladelse dommen til Højesteret med påstand om skærpelse af straffen og udvisning. Højesteret fandt den af byret og landsret idømte straf af fængsel i 6 måneder passende bestemt. T var indrejst i Danmark i 1996 og var blevet gift med sin nuværende danske hustru i 1997. Hustruen var gravid med deres fælles barn. Hendes særbørn, som T havde misbrugt seksuelt, havde på gerningstidspunktet været og var fortsat i familiepleje med ugentlig samværsret. Medens byretten havde udvist T med indrejseforbud i 5 år, fandt Højesteret ligesom landsretten, at der som følge af T's ægteskab med en ægtefælle, der ikke ville kunne klare sig i Nigeria, ikke var fuldt tilstrækkeligt grundlag for at udvise T. Der ses ikke i begrundelsen henvist til EMRK(9).
Sagen U 2001.336 H drejede sig om en 31-årig peruviansk statsborger T, der var blevet idømt fængsel i 3 måneder for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer ved i februar 1997 med henblik på videreoverdragelse at have indført ca. 5 g kokain i et brev fra Peru til Danmark og ved i syv breve at have indført i alt ca. 33 g kokain. Han blev i landsretten udvist i 5 år. T var indrejst i 1992 og opholdt sig i 1996-98 i ca. 11/2 år i hjemlandet. Han var i 1998, efter at forholdene var begået, blevet gift med en danskstatsborger, med hvem han havde et barn. Efter indgåelsen af ægteskabet var parret på et kortvarigt familiebesøg i Peru. Efter at der var blevet meddelt tredjeinstansbevilling, nedlagde T's forsvarer og anklagemyndigheden enslydende påstande om frifindelse for udvisning.  Rigsadvokaten lagde ved sin stillingtagen til udvisningsspørgsmålet vægt på den pågældendes ægteskab med en dansk kvinde, som han i 1999 havde fået et barn med, varigheden af hans ophold i Danmark og det forhold, at han ikke før dommen var straffet(10).
Sagen U 2001.1082 H drejede sig om en på gerningstidspunktet 37-årig tyrkisk statsborger T, der var fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, ved en dag i oktober 1999 på rådhuset i Them at have fremsat trusler mod en overassistent. Ved byrettens og landsrettens domme blev T idømt hæfte i 14 dage og udvist for 3 år. T var indrejst i Danmark i november 1998 og blev i november 1999 gift med en danskkvinde. T blev i august 2000 - efter byrettens udvisningsdom - meddelt opholdstilladelse på grundlag af ægteskabet. T havde i Tyrkiet tre mindreårige børn med sin nu fraskilte tyrkiske hustru. Højesteret fandt, at straffen kunne gøres betinget og henviste blandt andet til, at T's trussel fremkom som en spontan reaktion på, hvad han opfattede som en meget langsommelig behandling af sagen vedrørende indgåelse af ægteskab. Herefter og under hensyn til T's ægteskab med en dansk kvinde burde tiltalte ikke udvises i medfør af udlændingelovens § 24, nr. 2, jf. herved § 26, stk. 1.
Der blev under sagen i Højesteret blandt andet henvist til Betænkning 1326/1997 side 839 ff., vedrørende udlændinge, der på grund af opholdets varighed er omfattet af udlændingelovens § 24. Udvisningsudvalget anførte blandt andet:
"Udvalget lægger imidlertid i denne forbindelse afgørende vægt på, at der i flere sager end hidtil ved anvendelsen af udlændingelovens § 26 skal fore-tages en konkret vurdering af, om udlændingens  tilknytning her til landet findes at burde medføre, at beslutning om udvisning undlades. En person, der har haft opholdstilladelse her i landet af en vis varighed, men under 3 år, vil således konkret nyde en højere grad af beskyttelse end en udlæn-ding med kortvarigt eller midlertidigt ophold her i landet. Der vil herunder særligt skulle lægges vægt på, om den pågældende har stiftet familie her i landet, og om den pågældende har en nærmere tilknytning til det danske samfund, herunder gennem deltagelse i arbejdsmarkedet, uddannelse m.v."(11).
Sagen, der blev afgjort ved Højesterets dom af 15. oktober 2001 (UfR -NyhedsService 2001/44 -123),vedrørte en bosnisk statsborger, der for narkotikakriminalitet blev straffet med fængsel i 4 år. Han var indrejst i Danmark i 1996 som 20-årig og havde indgået ægteskab med en danskkvinde, men ægtefællerne havde ikke boet sammen siden 1998. Han oplyste under sagen, at han ikke havde familie tilbage i hjemlandet. Højesteret tiltrådte landsrettens bestemmelse om udvisning af T.

8) Procesbevillingsnævnets afgørelse af 14. november 2000. Rigsadvokaten Informerer nr. 27/2000. Tidsskrift for Kriminalret 2000.622.
9) Procesbevillingsnævnets årsberetning 2000, side 89.
10) Procesbevillingsnævnets årsberetning 2000, a.st.
11) Der blev bl.a. påberåbt følgende praksis: U 1991.112 H, U 1996.748 H, U 2000.1685 H og U 2000.2208 H. Procesbevillingsnævnets årsberetning 2000, side 94.

4. Afgørelser fra Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg

4.1. Indledning

I Anklagemyndighedens Årsberetning 1998-1999, bind 3, afsnit 9.2., blev der redegjort for Strasbourgdomstolens praksis i perioden frem til begyndelsen af 2000. I det følgende gennemgås den retspraksis, der er blevet tilgængelig efter udgivelsen af ovennævnte beretning. Materialet omfatter en dom og syv admitteringsafgørelser. Domstolen har i en enkelt af sagerne statueret krænkelse af EMRK artikel 8. Denne sag vedrørte en marokkansk statsborger, der var indrejst i udvisningsstaten som 5-årig, som var straffet for besiddelse og køb af narkotika til eget forbrug, og som ikke havde forbindelse til oprindelseslandet eller talte dette lands sprog. Domstolen fandt i de øvrige sager udvisningen proportional, og ansøgningerne er afvist som ubegrundede. Der var i en enkelt af sagerne tale om, at udlændingen var født i udvisningslandet.
De foreliggende afgørelser ændrer ikke ved de konklusioner, der blev anført i Årsberetningen 1998-1999. Der indgår som bilag til dette afsnit en ajourført oversigt over Menneskerettighedsdomstolens praksis i udvisningssager.

4.2. Afgørelser, hvor Domstolen har fastslået krænkelse af EMRK artikel 8

Ezzoudhi mod Frankrig. Beslutning af 13. februar 2001. Klage nr. 47160/99.

Udvisning af en udlænding, som var indrejst som 5-årig. Krænkelse.
Denne sag vedrørte en marokkansk statsborger (f. 1970), der havde boet i Frankrig, siden han var 5 år. Han havde haft hele sin skolegang i Frankrig og havde siden 1989 regelmæssigt  haft professionelle aktiviteter i Frankrig, hvor hele hans familie - fire søskende og en moder - boede. Faderen, der var død i 1995, havde tjent i den franske hær i 1950'erne og var begravet i Marokko.
Klageren var ved flere lejligheder blevet straffet i Frankrig. Han var i 1993 idømt en bøde for blandt andet køb og brug af narkotika, i 1995 straffet med fængsel i 5 måneder for vold, i 1997 med dagbøder for krænkelser. Han var endelig ved dom af 19. september 1997 straffet med fængsel i 18 måneder for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer, og klageren blev samtidig udvist med indrejseforbud for bestandig. Denne straf blev ved appelrettens dom af 24. februar 1998 skærpet til fængsel i 2 år. Det fremgik af dommen, at klageren regelmæssigt misbrugte narkotika i form af hash og lejlighedsvis heroin. Han havde i 1996 ved fire lejligheder til eget forbrug indkøbt i alt 155 g hash, 25 g heroin og 4 g kokain. En del af stoffet var indkøbt i Nederlandene. Klageren blev løsladt i marts 1999.
Den franske regering ville ikke bestride, at udvisningen og indrejseforbudet - navnlig under hensyn til varigheden af hans ophold i landet - udgjorde et indgreb i klagerens privatliv. Menneskerettighedsdomstolen fandt derimod blandt andet henset til, at hans  familie boede i Frankrig, at udvisningen af klageren ikke alene udgjorde et indgreb i hans privatliv, men også, at der var tale om et indgreb i hans familieliv.
For så vidt angik spørgsmålet om, hvorvidt indgrebet var nødvendigt i et demokratisk samfund, bemærkede Domstolen, at klageren var indrejst i Frankrig i en alder af 5 år og havde boet der siden. Det var i Frankrig, at han havde modtaget sin uddannelse og havde arbejdet i flere år. Moderen og hans søskende boede i dette land, og hans fader havde boet der i talrige år frem til sin død. Klageren, der var ungkarl og uden børn, havde påvist at have nære relationer til sine søskende. Hans relationer til moderen forekom at være mere nære, men klageren havde ikke meddelt oplysninger herom, og man kunne således ikke tage i betragtning, at der forelå særlige elementer af afhængighed mellem disse to personer. Klageren havde ikke boet i Marokko siden sin tidligste barndom og foregav ikke at have kendskab til det arabiske sprog. Hans væsentligste familiemæssige og sociale bånd fandtes i Frankrig, og han syntes ikke at have andre bånd til sit fødeland end statsborgerskabet. Et væsentligt element i afvejningen af udvisningens proportionalitet var alvoren af de overtrædelser, som klageren havde begået. Domstolen bemærkede, at efter appelretsdommen var klageren blevet idømt fængsel i 2 år for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer, som i det væsentligste syntes at have bestået i handlinger i forbindelse med brug og indtagelse af narkotika. Efter Domstolens opfattelse kunne man ikke med rimelighed fastholde, at de overtrædelser, som klageren havde begået, udgjorde en alvorlig trussel mod  den offentlige orden, selvom der var tale om recidiv. Hans handlinger kunne således hverken hver for sig eller samlet anses for at have en særlig alvorlig karakter. I øvrigt forekom den endelige karakter af forbudet særdeles rigoristisk.
På denne baggrund fandt Domstolen, at udvisning for bestandig var uproportional med de legitime formål, der blev søgt opnået, og der var herefter tale om en krænkelse af art. 8.

4.3. Afgørelser, hvor Domstolen har fundet en udvisning proportional

Hussain mod Norge. Beslutning af 4. maj 2000. Klage nr. 36844/97.

Udvisning for bestandig en udlænding, som var indrejst som 16-årig og havde hustru og børn. Udvisning proportional.
Denne sag vedrørte en pakistansk statsborger, der i 1976 var indrejst i Norge som 16-årig med henblik på uddannelse. Han havde opretholdt forbindelsen til familien i oprindelseslandet gennem flere (fire) besøg. Klageren indledte i 1984 forhold til en kvinde, som han indgik ægteskab med under afsoningen i juni 1989. Parret fik i 1991 og 1995 to børn. Det ældste af børnene led af eksem, allergi og astma.
Den ustraffede klager blev ved en landsretsdom i 1988 fundet skyldig i besiddelse  af og forsøg på salg af ca. 1 kg heroin af en særlig høj renhedsgrad og blev straffet med fængsel i 10 år. Politiet besluttede i 1989 at udvise klageren, og denne afgørelse blev stadfæstet af rekursinstanserne. Klageren, der blev løsladt i januar 1994 og blev udsendt af Norge i januar 1995, indbragte udvisningsspørgsmålet  for domstolene, og Højesteret stadfæstede efter en proportionalitetsafvejning myndighedernes afslag på en anmodning om ophævelse af udvisningsbeslutningen.
Menneskerettighedsdomstolen fandt, at udvisningen og indrejseforbudet udgjorde et indgreb i klagerens ret til respekt for et familieliv. Indgrebet var i overensstemmelse med loven og fulgte det legitime formål at forhindre kriminalitet. For så vidt angik spørgsmålet om, hvorvidt indgrebet var nødvendigt i et demokratisk samfund, bemærkede Domstolen, at udvisningsordren var baseret på den særlig alvorlige og skadelige karakter af den begåede kriminalitet. Selvom klageren havde opholdt sig i Norge i næsten 20 år, da udvisningsordren blev fuldbyrdet, var han indrejst som 16-årig og havde opretholdt forbindelsen til oprindelseslandet gennem besøg og på anden vis. Hans tilknytning til Norge svarede ikke til en 2. generationsindvandrers. Domstolen bemærkede endvidere, at ifølge klageren havde hans forhold til hustruen eksisteret siden 1984, og de havde i 1987 planlagt at indgå ægteskab, men det var først i 1989, at de traf aftale herom - seks måneder efter den første administrative beslutning om udvisning af klageren og 11/2 år efter domfældelsen. Det første barn var blevet født i 1991 og det andet i 1995 ca. otte måneder efter, at udvisningen var blevet effektueret. De formelle og biologiske familiebånd var derfor blevet etableret efter, at det var blevet klart, at det var meget usandsynligt, at familien ville være berettiget til at forblive samlet i Norge. Selvom hustruen og børnene ville have vanskeligheder ved at indrette sig i Pakistan, navnlig på grund af det ældste barns helbredsproblemer, var disse ikke beskrevet som uoverstigelige. Det syntes også - omend begrænset af de omkostninger det ville medføre - at være muligt for klageren at fastholde kontakten ved at modtage sin familie på besøg i Pakistan.
For så vidt angik den ældste datter (medklager), bemærkede Domstolen blandt andet, at datterens interesse i faderens forbliven i Norge havde betydelig vægt i nødvendighedsanalysen efter artikel 8. På den anden side havde staten - henset til forbrydelsens særdeles alvorlige karakter - truffet afgørelsen inden for sin skønsmargin og Domstolen fandt, at udvisningen var proportional. Da de øvrige spørgsmål, som klageren og dennes hustru havde rejst var åbenbart grundløse, afviste Domstolen ved en flertalsafgørelse ansøgningen.

Aftab mod Norge. Beslutning af 4. maj 2000. Klage nr. 32365/96.

Udvisning  af en udlænding, som var indrejst som barn. Udvisning proportional.
Denne sag vedrørte en pakistansk statsborger, der som 12-årig i 1976 var indrejst i Norge, hvor han tog ophold hos sin onkel. Han havde i Pakistan haft fem års skolegang og var blevet undervist i mundtlig og skriftlig urdu. Under opholdet i Norge fuldendte han skoleuddannelsen på fem år og tog et grundlæggende kursus i mekanik m.v. Han var i arbejde i perioden fra 1981 til anholdelsen i 1990. Han havde i perioden efter ankomsten til Norge aflagt fire besøg i Pakistan, hvor han var blevet gift. Hustruen ankom til Norge i 1985 og fik norsk statsborgerskab i 1992. Klageren havde aldrig søgt at opnå statsborgerskab. Parret fik i perioden fra 1985 til 1995 i alt fem børn, der alle var norske statsborgere.
Den ustraffede klager blev ved en landsretsdom fundet skyldig i medvirken til salg af 43 g heroin og for at have solgt narkotika, formentlig heroin, for et samlet beløb af 180.000 NOK. Han blev herfor straffet med fængsel i 5 år og 6 måneder. Han blev prøveløsladt i marts-april 1994. Udlændingedirektoratet besluttede i 1992 at udvise klageren, og denne afgørelse blev stadfæstet af rekursinstansen. Klageren indbragte afgørelsen til domstolene, og Højesteret stadfæstede efter en proportionalitetsafvejning myndighedernes afslag på en anmodning om ophævelse af udvisningsbeslutningen. Højesteret fremhævede herunder blandt andet, at klageren havde opholdt sig i Norge i en lang periode og var ankommet dertil i en ret ung alder. Han havde imidlertid opretholdt forbindelsen til det pakistanske miljø, ligesom hans hustru og børn også syntes at have forbindelse til pakistansk kultur og miljø. Udvisningen af klageren blev fuldbyrdet i september 1994.
Menneskerettighedsdomstolen fandt, at udvisningen fulgte det legitime formål at forhindre kriminalitet. Domstolen bemærkede indledningsvis, at udvisningsordren var baseret på den særlig alvorlige og skadelige karakter af den begåede kriminalitet. Hertil kommer blandt andet, at kriminaliteten var motiveret af et økonomisk udbytte, idet klageren ikke selv var stofmisbruger. Selvom klageren var 12 år, da han kom til Norge, og havde opholdt sig der i 18 år, da han blev udvist, var hans tilknytning til Norge ikke sammenlignelig med en 2. generationsindvandrers. Han havde i Pakistan fuldendt fem års uddannelse i urdu, og efter at han var indrejst i Norge, var han vendt tilbage på besøg flere gange. Han havde aldrig udvist interesse for at opnå norsk statsborgerskab. Hans hustru, der også kom fra Pakistan, havde tilbragt sine første 20 år i dette land, og deres børn var alle i en alder, hvor de kunne tilpasse sig. De var kun let integreret i det norske samfund. Under disse omstændigheder ville det ikke forekomme urimeligt at forvente, at klagerens hustru og børn ville slutte sig til ham i Pakistan.
Domstolen bemærkede yderligere, at klageren ikke alene havde opretholdt en stærk tilknytning til sit oprindelsesland, men også syntes at have misbrugt den i forbindelse med et velorganiseret netværk af narkotikasmuglere, der blev styret af ham og hans landsmænd. Han havde altså misbrugt sin position i Norge til at sælge meget store kvanta af det meget farlige stof heroin til sin kontakt i et miljø, der ikke tidligere havde haft nogen problemer med denne narkotika. Kort sagt havde klageren udnyttet sine dobbelte forbindelser til Pakistan og Norge med henblik på at udføre sine kriminelle aktiviteter. Domstolen fandt herefter, at udvisningen var proportional, og at denne del af klagen var åbenbart grundløs. Da de øvrige spørgsmål, som klageren og dennes hustru og børn havde rejst, også var åbenbart grundløse, afviste Domstolen med en flertalsafgørelse ansøgningen.

Butovac mod Sverige. Beslutning af 4. juli 2000. Klage nr. 40746/98.

Udvisning for fem år af en udlænding, som var indrejst som voksen. Udvisning proportional.
Denne sag vedrørte en jugoslavisk statsborger (f. 1969), der sammen med sin hustru og 6 måneder gamle barn i 1992 indrejste i Sverige som asylansøgere. Hustruen fødte, inden der blev truffet afgørelse i asylsagen, en datter. Indvandrerverkets beslutning om at afvise asylansøgningen blev stadfæstet af udlændingenævnet i oktober 1994, men familien forblev - på grund af vanskelighederne ved at udsende personer til Jugoslavien - i Sverige.
Klageren blev i 1997 ved byretten idømt 3 måneders fængsel for blandt andet truende adfærd overfor hustruen og overtrædelse af et forbud mod at besøge denne. Retten besluttede endvidere at udvise klageren med ind-rejseforbud i en periode af fem år. Retten tog i betragtning, at klageren i perioden fra 1993 til 1996 ved fem lejligheder var tildelt bøder for forskellige overtrædelser, herunder trusler, spirituskørsel og butikstyveri, og retten havde ved strafudmålingen taget den skade, han ville lide som følge af udvisningen, i betragtning. Klageren og hustruen blev skilt i 1997, og hustruen blev i den forbindelse tillagt forældremyndigheden. Klageren blev ved tre  efterfølgende domme i 1997 fundet skyldig i tyveri, kørsel uden kørekort og spirituskørsel. Klageren ansøgte flere gange regeringen om at annullere udvisningsbeslutningen, men disse anmodninger blev afvist.
Den svenske regering ville ikke bestride, at udvisningen og indrejseforbudet udgjorde et indgreb i klagerens ret til respekt for privat- og familieliv. Menneskerettighedsdomstolen fandt, at indgrebet var i overensstemmelse med loven og, da klageren var dømt for flere forbrydelser, forfulgte det legitime formål at forhindre kriminalitet. For så vidt angik spørgsmålet om, hvorvidt indgrebet var nødvendigt i et demokratisk samfund, bemærkede Domstolen, at klageren var dømt for at have truet sin hustrus liv. Han var også meddelt forbud mod at besøge hende som følge af tidligere trusler mod hende. Domstolen fandt, at truslerne var af en særlig alvorlig karakter, fordi de var rettet mod hans daværende hustru, der var den person, der var hans hovedforbindelse til Sverige. Det var korrekt, at han ville være afskåret fra at besøge sine børn, mens han havde forbud mod at indrejse i Sverige, men dette forbud var ikke permanent. Under disse omstændigheder og også under hensyn til klagerens adfærd efter udvisningsordren, fandt Domstolen, at de svenske myndigheder havde foretaget en fair afvejning af de relevante interesser.  Domstolen afviste herefter enstemmigt ansøgningen.

Katanic mod Schweiz. Beslutning af 5. oktober 2000. Klage nr. 54271/00

Udvisning for fem år af en udlænding, som var indrejst som voksen. Indgreb nødvendigt.
Denne sag vedrørte en bosnisk statsborger (f. 1962), der som voksen i 1987 var indrejst i Schweiz. Han giftede sig med en anden bosnisk statsborger, der var indrejst i 1983, og i 1989 fik de et barn. Han blev efter en alvorlig ulykke tildelt invalidepension. Hustruen havde fast arbejde i -Schweiz.
Klageren blev ved en distriktsretsdom i 1995 fundet skyldig i blandt andet forsikringssvig og våbensmugling til Jugoslavien og idømt fængsel i 33 måneder og udvist med indrejseforbud i fem år. Myndighederne afviste på denne baggrund at forlænge hans opholdstilladelse. Under fængselsopholdet blev han fundet skyldig i overtrædelse af loven om euforiserende stoffer og blev herfor idømt en bøde. Han blev i 1997 prøveløsladt. Han klagede over fremmedmyndighedernes afgørelse og indbragte sagen for Forbundsdomstolen, der i 1999 - efter en proportionalitetsafvejning - afviste hans sag.
Menneskerettighedsdomstolen fandt, at udvisningen og indrejseforbudet udgjorde et indgreb i hans ret til respekt for privat- og familieliv. Indgrebet var i overensstemmelse med loven og fulgte det legitime formål at forhindre kriminalitet. For så vidt angik spørgsmålet om, hvorvidt indgrebet var nødvendigt i et demokratisk samfund, anførte Domstolen, at den schweiziske forbundsdomstol nøje havde forholdt sig til de konkrete omstændigheder i sagen. Han havde fået en fængselsstraf for forsikringssvig og våbensmugling, og under fængselsopholdet havde han fået en bøde for overtrædelse af narkotikalovgivningen. Herudover havde han under sit ophold uden vanskeligheder lejlighedsvis foretaget rejser til Bosnien-Herzegovina. Det var også fremhævet af regeringen - og ikke modsagt at klageren - at hans invalidepension ville blive overført til ham, efter at han havde forladt Schweiz. Det var korrekt, at klagerens hustru var professionelt etableret i Schweiz, og at deres fælles barn var opvokset i dette land. Domstolen tog i betragtning, at  hustruen også var bosnisk statsborger, og det ikke var tilstrækkeligt godtgjort, at hun ville blive udsat for integrationsvanskeligheder ved at vende tilbage. Endvidere havde klagerens søn, der var 11 år, en alder, som muliggjorde tilpasning. Under henvisning til en stats skønsmargin, kunne indgrebet betragtes som nødvendigt i et demokratisk land for at forhindre kriminalitet. Klagen blev derfor afvist som åbenbart grundløs. Flertalsafgørelse.

Caglar mod Tyskland. Beslutning af 7. december 2000. Klage nr. 62444/00.

Udvisning af en udlænding, som var indrejst som voksen. Meget langvarigt ophold. Ikke uproportional.
Denne sag vedrørte en tyrkisk statsborger (f. 1946), der i 1971 som voksen var indrejst i Tyskland efter aftalen mellem Forbundsrepublikken Tysklands regering og Republikken Tyrkiets regering om rekruttering af tyrkiske  arbejdere. Klagerens hustru indrejste i 1972 med parrets tre børn, der var født i 1964, 1968 og 1970 i Tyrkiet.
Klageren blev ved en landsretsdom i november 1991 fundet skyldig i narkotikahandel og idømt 7 års fængsel. Klageren, der ikke selv var narkotikamisbruger, havde sammen med en landsmand blandt andet købt ca. 1 kg heroin for 70.000 DM, og medgerningsmanden havde solgt i alt ca. 100 g heroin, ligesom de begge ved to lejligheder havde afslået at købe heroin af en sælger, fordi kvaliteten ikke var tilfredsstillende. Retten fandt, at de på en professionel måde havde udsat adskillige narkomaners liv og helbred for fare. Han blev prøveløsladt i marts 1993. De tyske myndigheder traf i december 1993 beslutning om udvisning af klageren, der indbragte denne afgørelse for forvaltningsretten. Denne traf i marts 1998 - efter en proportionalitetsafvejning - bestemmelse om at afvise klagerens  anmodning om ophævelse af udvisningsbeslutningen. Klageren indgav herefter appelansøgning til del-statens forvaltningsret, der den 28. april 1999 afviste ansøgningen, og den 22. november samme år afviste den føderale forfatningsret hans ansøgning om en prøvelse.
Menneskerettighedsdomstolen fandt, at udvisningen af klageren udgjorde et indgreb i hans ret til respekt for både hans privat- og familieliv. Indgrebet var i overensstemmelse med loven og forfulgte det legitime formål at forhindre kriminalitet og uorden. For så vidt angik spørgsmålet om, hvorvidt indgrebet var nødvendigt i et demokratisk samfund, bemærkede Domstolen, at klageren var indrejst i Tyskland i 1971 og havde boet der lovligt i næsten 30 år. Hans hustru og børn boede også her, og hans væsentligste familie- og sociale bånd lå således i Tyskland. Domstolen måtte imidlertid også tage den alvorlige kriminalitet, han var dømt for, i betragtning. Domstolen bemærkede i denne forbindelse, at landsretten havde idømt klageren 7 års fængsel for handel med heroin, et stof, der er særlig farligt for køberne. Forbrydelsen medførte utvivlsomt en alvorlig trussel mod den offentlige orden og underminerede andres helbred. Under hensyn til den ødelæggende virkning af narkotika på folks liv, anerkendte Domstolen, at myndighederne udviser stor fasthed med hensyn til dem, der aktivt deltager i udbredelse af denne svøbe.
Selvom udvisningen ville indebære betydelige vanskeligheder for klageren, fandt Domstolen i lyset af det anførte og efter at have taget medlems-landenes skønsmargin i betragtning, at udvisningsbeslutningen ikke var uproportional med det legitime formål, den forfulgte. Da de øvrige spørgsmål, som klageren havde rejst, (også) var åbenbart grundløse, afviste Domstolen enstemmigt ansøgningen.

Coretti mod Tyskland. Beslutning af 3. maj 2001. Klage nr. 46689/99.

Udvisning af en udlænding, som var født og opvokset i udvisningsstaten. Proportional.
Denne sag vedrørte en italiensk statsborger, der var født i Tyskland i 1968. Hans familie bestående af hans forældre og fem søskende boede i Tyskland, og klageren havde boet sammen med en tysk statsborger i flere år og havde med denne et barn, der var født i 1996.
Klager blev ved en administrativ beslutning af 20. oktober 1997 udvist af Tyskland. Afgørelsen gennemgik klagerens gentagne domme for strafbart forhold siden 1986, herunder navnlig en dom fra 1997, hvor han for narkotikahandel var blevet idømt fængsel i 3 år og 9 måneder. Det regionale regeringspræsidium fandt, at denne alvorlige kriminelle adfærd havde nået et niveau af grovhed, der retfærdiggjorde udvisning af en udlænding, der var født i Tyskland og havde permanent opholdstilladelse. Man tog hans personlige og familiemæssige situation i betragtning, herunder i særdeleshed at klageren  var far til et tysk barn, der var født to dage før, han blev frihedsberøvet i oktober 1996, men også det forhold, at han to gange var blevet advaret om konsekvenserne af kriminel adfærd. Med henvisning til art. 8 fandt myndigheden, at klager på grund af sin alder ville kunne integrere sig i Italien. Endvidere havde den offentlige interesse i udvisningen af ham - på grund af alvoren af hans kriminelle adfærd - overvægt i forhold til hans egne, hans barns og venindes familiemæssige interesser. Han appellerede afgørelsen til de kompetence administrative retter uden at få medhold.
Menneskerettighedsdomstolen fandt, at udvisningen af klageren udgjorde et indgreb i hans ret til respekt for privat- og familieliv. Indgrebet var i overensstemmelse med loven og forfulgte et legitimt formål. For så vidt angik nødvendighedsanalysen, bemærkede Domstolen, at klageren var født og opvokset i Tyskland, og at hans familie, i særdeleshed veninden og hans søn - boede i Tyskland. På den anden side var det afgørende, at udvisningen af klageren var besluttet efter,  at han var blevet idømt i alt næsten 4 års ubetinget fængsel for narkotikahandel. Klageren var endvidere ved tidligere lejligheder blevet advaret om mulige konsekvenser af yderligere domfældelser for kriminelle forhold. Under disse omstændigheder fandt Domstolen, at udvisningsordren var proportional med det legitime formål, der blev forfulgt. Domstolen fandt herefter, at klagen var åbenbart grundløs og afviste enstemmigt ansøgningen.

Nwosu mod Danmark. Beslutning af 10. juli 2001. Klage nr. 50359/99.

Udvisning for bestandig af en udlænding, som var indrejst som voksen. Proportional.
Denne sag vedrørte en nigeriansk statsborger (f. 1959), der var indrejst i Danmark i 1992 som asylansøger. Han indgik i begyndelsen af 1993 ægteskab med en dansk statsborger, men ægteskabet varede kun 1/2 år. Han giftede sig i december 1993 med en anden dansk statsborger. Hans asylansøgning blev afvist af myndighederne, og han opnåede på grundlag af ægteskabet opholdstilladelse i marts 1994. Han havde ikke børn. Hans forældre og to af hans søskende boede stadig i Nigeria, og han havde under opholdet i Danmark besøgt Nigeria tre gange, senest i januar 1998, hvor han opholdt sig i en måned.
Han blev i februar 1998 anholdt og sigtet for at have været i besiddelse af 1.127 g heroin og 200,5 g kokain med henblik på videreoverdragelse. Han blev ved Københavns Byrets dom af 19. juni 1998 idømt fængsel i 31/2 år og udvist for bestandig. Han gjorde for så vidt angik udvisningsspørgsmålet blandt andet gældende, at han som følge af den danske dom risikerede 5 års fængsel i Nigeria under forhold, der ville være grusomme og inhumane. Ved Østre Landsrets dom af 7. september 1998 blev denne dom stadfæstet. En ansøgning om tredjeinstansbevilling blev afslået, og den 2. november 2000 blev udvisningsbestemmelsen fuldbyrdet.
Menneskerettighedsdomstolen udtalte, at den kun i et begrænset omfang havde truffet afgørelse i sager, hvor hovedbarrieren mod udvisning var de vanskeligheder, som ægtefæller ville have med at forblive sammen og i særdeleshed som en ægtefælle og/eller børn ville have ved at leve i den udvistes oprindelsesland. Det var derfor nødvendigt at opstille nogle ledende principper med henblik på at undersøge, om skridtet var nødvendigt i et demokratisk land.
Ved vurderingen af de relevante kriterier i en sådan sag, ville Domstolen overveje karakteren og alvoren af den forbrydelse, som klageren har begået; varigheden af klagerens ophold i det land, hvorfra han skulle udvises; den tid, der var forløbet, siden forbrydelsen blev begået, såvel som klagerens adfærd i denne periode; de forskellige involverede personers nationalitet; klagerens familiemæssige situation, herunder varigheden af ægteskabet; og andre faktorer der udtrykker effektiviteten af parrets familieliv; om ægtefællen havde kendskab til forbrydelsen på det tidspunkt, hvor vedkommende indgik i et familiemæssigt forhold; og om der var børn i ægteskabet og i givet fald deres alder. Ikke mindst ville Domstolen også overveje alvoren af de vanskeligheder, som ægtefællen sandsynligvis ville møde i oprindelseslandet, selvom det blotte faktum, at en person muligvis ville møde visse vanskeligheder ved at ledsage sin ægtefælle, ikke i sig selv udelukker en udvisning.
Domstolen konstaterede, at udvisningen var begrundet i den særlig alvorlige og skadelige karakter af de forbrydelser, som klageren var fundet skyldig i. Under hensyn til de ødelæggende virkninger, som narkotika påfører folks liv, forstod Domstolen hvorfor myndighederne udviser stor fasthed over for dem, der aktivt udspreder denne svøbe. Selvom klageren ikke tidligere var straffet, påvirkede dette ikke alvoren og grovheden af en sådan forbrydelse.
Domstolen var enig med Danmark i, at klageren havde bevaret stærke bånd til oprindelseslandet, og at hans bånd til Danmark hovedsagelig syntes forbundet til ægteskabet med en dansk statsborger. For så vidt angik spørgsmålet, om klagerens hustru ville være udelukket fra at følge klageren til Nigeria, var Domstolen ikke overbevist om klagerens argumenter, om, at hustruen ikke kunne få opholdstilladelse, når han skulle afsone, idet Domstolen ikke fandt, at der var beviser i sagen for, at de nigerianske myndigheder var eller ville blive informeret om forbrydelser begået i Danmark.
Domstolen fandt herefter, at de danske myndigheder grundigt havde undersøgt og afvejet de relevante interesser og handlede indenfor deres skønsmargin. Domstolen fandt, at indgrebet i klagerens ret til respekt for privat- og familieliv var understøttet af relevante og tilstrækkelige begrundelser og var proportional efter formålene i art. 8, stk. 2, og kunne anses for nødvendige i et demokratisk samfund. Klagen var herefter åbenbart grundløs, og da de øvrige spørgsmål, som klageren havde rejst også var grundløse, afviste Domstolen enstemmigt ansøgningen.

5. Gennemgang af afgjorte sager mod udlændinge, der er udvist

I Anklagemyndighedens Årsberetning 1998-1999, bind 3, afsnit 9.2., blev der redegjort for den gennemgang af afsluttede udvisningssager, som blev iværksat af Rigsadvokaten efter afgørelsen af en række sager i Højesteret i foråret 1999.
Rigsadvokaten orienterede ved skrivelse af 21. januar 2000 om resultatet af gennemgangen af de forelagte sager. Rigsadvokaten fandt efter en gennemgang af sagerne, at der skulle gives underretning til de beskikkede forsvarere i 15 af de gennemgåede sager om, at disse muligt kunne have fået et andet udfald, hvis den senere højeste-retspraksis havde foreligget på domstids-punktet.
Underretningen til forsvarerne skete med henblik på, at det kunne overvejes, om man ønskede at indgive en ansøgning til Den Særlige Klageret om genoptagelse af sa-gerne eller foranledige en fornyet behandling af sagerne ved anke til landsretten eller ved ansøgning til Procesbevillingsnævnet. Der henvises herom nærmere til årsberetningen 1998-1999, bind 3, side 108 ff.
Sammenfattende er status for de 15 sager, at der i ni af sagerne er truffet bestemmelse om indbringelse af sagerne for domstolene(12). Otte af disse sager er afgjort. Der verserer for tiden en enkelt sag ved Klageretten, mens en af de domfældte, der ikke længere har tilknytning til Danmark, har tilbagekaldt ansøgningen om genoptagelse. Orienteringen af forsvarerne har i fire sager ikke medført nogen reaktion fra den domfældte. Sagerne gennemgås i skematisk form i tabel 3, der tillige omfatter den sag, som Den Særlige Klageret tillod genoptaget ved kendelse af 3. december 1999.

Tabel 3. Status for sagerne omfattet af Rigsadvokatens skrivelse af 21. januar 2000 (pr. 8.10.2001)

Status Afgørelse: stadfæstet Afgørelse: frifindelse Andet: Sager i alt
Afgjort i Højesteret    1          
Afgjort i landsretten 1 (13) 8   9
Verserer ved landsretten             0
Verserer ved Klageretten        1 1
Ansøgning til Klageretten tilbagekaldt      1 1
Ingen reaktion fra domfældte      4 4

Sager i alt    

1 9 6 16 


12) Procesbevillingsnævnet har meddelt tredjeinstansbevilling i en sag, Den Særlige Klageret foreløbig har truffet bestemmelse om genoptagelse af seks landsretssager og Østre Landsret har ekstraordinært admitteret anken i to sager i medfør af retsplejelovens § 963, stk. 3, jf. § 949, stk. 2. Hertil kommer en sag, som Klageretten ved kendelse af 3.12.1999 havde bestemt skulle genoptages.
13) Sagen sag, som Klageretten ved kendelse af 3.12.1999 havde bestemt skulle genoptages.
14) Dommen er trykt i Tidsskrift for Kriminalret 2001.244 Ø.

Domstolene har i de sager, der indtil videre er domsforhandlet med henblik på en fornyet vurdering af udvisningsspørgsmålet, frifundet den tiltalte for udvisningspåstanden. Sagerne har alle vedrørt udlændinge med børn her i landet. Anklagemyndigheden tog bekræftende til genmæle over for tiltaltes frifindelsespåstand i fem af disse sager, herunder i den sag, der blev prøvet ved Højesteret (U 2000.2208 H). De øvrige fire sager, hvor udvisningsspørgsmålet blev prøvet af landsretten, gennemgås nedenfor.
Østre Landsret frifandt i en dom af 11. januar 2001 en makedonsk statsborger, der ved landsrettens ankedom af 10. november 1998  for handel med ca. 500 gram heroin var blevet udvist for bestandig. Den pågældende var indrejst med sine fællesbørn, født i henholdsvis 1983 og 1984, i Danmark i 1991 for på ny at leve i ægteskab med sin herboende hustru. Han blev frihedsberøvet og varetægtsfængslet den 24. april 1998 og blev prøveløsladt fra afsoning af straffen på  fængsel i 3 år og 6 måneder den 24. august 2000. Under afsoningen forværredes domfældtes helbredstilstand væsentligt. Domfældtes helbredsmæssige situation havde i betydelig grad præget forholdet til domfældtes hustru og børn, der i væsentligt omfang havde varetaget og på domstidspunktet fortsat varetog en væsentlig del af den daglige pleje og støtte, som domfældte grundet sin helbredssituation var afhængig af. Parrets to børn var integreret i det danske samfund, og det måtte efter det oplyste lægges til grund, at navnlig børnenes tilknytning til familien i Makedonien var begrænset. Landsretten fandt efter en samlet vurdering af § 26-hensynene, at en opretholdelse af udvisningsbestemmelsen ville stride mod proportionalitetsgrundsætningen i EMRK artikel 8. Selvom den idømte straf måtte anses for alvorlig og isoleret set begrundede udvisning, var det i rettens vurdering tillagt vægt, at domfældte ikke tidligere var straffet(14).
Østre Landsret frifandt i en dom af 9. februar 2001 en 52-årig italiensk statsborger, der ved landsrettens ankedom af 22. juni 1998  for narkotikahandel var blevet straffet med fængsel i 5 måneder og udvist for bestandig.  Den pågældende var kommet her til landet som 26-årig  og var blevet gift med en dansk kvinde, som han fik to børn med. I forbindelse med, at han blev arbejdsløs, flyttede han sammen med sin familie til Italien, hvor de boede i ca. to år. Herefter flyttede familien tilbage til København. Nogen tid efter skilsmissen i 1987, flyttede hustruen og de to børn til Fyn. Domfældte havde i perioden herefter regelmæssig kontakt med sine børn. Den yngste tog ophold hos ham i 1997, da han fik læreplads i København. Børnene var på domstidspunktet 23 og 20 år og havde fast arbejde. Domfældte rejste i august 1998 til Italien, hvor han havde boet og arbejdet siden. Han havde sine forældre og to søstre i Italien, hvor børnene havde besøgt ham nogle gange. Tre dommere fandt under hensyn til domfældtes langvarige ophold i Danmark og hans nære tilknytning til sine to nu voksne børn, sammenholdt med, at han ikke tidligere var straffet af betydning, at proportionalitetskravet i EMRK artikel 8 medførte, at der ikke var grundlag for at udvise ham. Tre dommere fandt, at domfældtes tilknytning til Danmark ikke var af en sådan karakter, at der var grundlag for at undlade at udvise ham.
Østre Landsret frifandt i en dom af 26. juni 2001 en britisk statsborger af pakistansk oprindelse, der ved landsrettens ankedom af 5. oktober 1998 for narkotikahandel var blevet dømt til psykiatrisk behandling i hospital for sindslidende og udvist for bestandig. Den pågældende var kommet til Danmark i 1977 med sin hustru og havde i alt væsentligt levet her siden da. Parret havde i Danmark fået tre børn, der alle opholdt sig her i landet, hvor de var under uddannelse, ligesom T's broder opholdt sig i Danmark. Han var ikke tidligere straffet. På den anførte baggrund fandt landsretten, at T havde en så stærk tilknytning til Danmark, og en mere beskeden tilknytning til England og stort set ingen til Pakistan, at en udvisning af ham - uanset kriminalitetens art og karakter - ville være i strid med proportionalitetskravet i EMRK artikel 8.
Østre Landsret frifandt endelig i en dom af 8. oktober 2001 en gambiansk statsborger T, der ved landsrettens ankedom af 7. september 1998 for narkotikahandel var blevet idømt en fællesstraf af fængsel i 5 måneder og udvist med indrejseforbud i 10 år. Dommens bestemmelse om udvisning blev fuldbyrdet, men T indrejste på ny. Han blev atter udvist efter afsoning af en byretsdom af 15. april 1999, hvor han for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og vold efter straffelovens § 244 var blevet straffet med en fællesstraf af fængsel i 11 måneder. Der var ikke under denne sag blevet nedlagt påstand om  udvisning. T, der var kommet til Danmark i 1991 som 24-årig, havde to børn her i landet. Landsretten lagde til grund, at T jævnligt havde kontakt med i hvert fald sønnen. Under henvisning til oplysningerne om T's tilknytning til Danmark, herunder de to børn, sammenholdt med den kriminalitet, som T havde begået inden den 7. september 1998, fandt landsretten, at en udvisning af T ville være i strid med proportionalitetskravet i EMRK artikel 8. Landsretten ophævede herefter bestemmelsen om udvisning.
I årsberetningen 1998-1999, afsnit 9.2., omtales en sag, som Den Særlige Klageret ved kendelse af 3. december 1999 besluttede skulle genoptages. Sagen drejede sig om en marokkansk statsborger, der ved Østre Landsrets ankedom af 18. december 1997 var  blevet udvist for bestandig efter at være straffet med fængsel i 1 år og 3 måneder for narkotikahandel. Den pågældende var kommet  til Danmark som 12-årig i 1989 sammen med sin moder og tre søskende for at blive familiesammenført med faderen. Familien boede fortsat i Danmark. Han havde bekendte og noget familie i Marokko, og i tiden frem til december 1997 havde han besøgt Marokko en gang af en måneds varighed. Han var ved godt helbred og havde ingen arbejdsmæssig tilknytning til Danmark og heller ingen ægtefælle eller børn. Han var siden april 1993 straffet i alt 10 gange for overtrædelse af straffeloven og var for blandt andet vold og røveri idømt i alt 4 år og 8 måneders fængsel med rest- og fællesstraffe, ligesom han i tre af dommene var straffet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Fem dommere fandt på denne baggrund, at hans tilknytning til Danmark ikke var så stærk, at udvisning i anledning af hans omfattende og alvorlige kriminalitet ville være i strid med proportionalitetskravet i EMRK artikel 8. Procesbevillingsnævnet afslog den 4. maj 2001 at meddele domfældte anketilladelse til Højesteret.

Ajourført oversigt over højesteretspraksis i udvisningssager

Oversigten omfatter samtlige domme, hvor Højesteret har taget stilling til spørgsmålet om udvisning i perioden fra den 1. januar 1997 til den16. november 2001. Oversigten er opstillet efter sanktionens alvor.

Dom

Kriminalitet

Personlige forhold

 

Højesterets dom og dato for afgørelse. Udvisningshjemmel.

Sanktion. Aktuel kriminalitet og relevante forstraffe.

Statsborgerland. Alder ved indrejse. Opholdets varighed.

Familiemæssig tilknytning til Danmark herunder hustru og børn.

Tilknytning til statsborgerlandet.

U 1999.271 H
24.11.1998
Ikke udvisning
§ 22, nr. 4.

Hæfte i 14 dage. Narkotikakriminalitet. Tidl. straffet for ovtr. af strfl. § 191.

Tyrkiet. Indrejst som 4-5-årig i 1979. Ophold i ca. 18 år.

Boede hos forældre og søskende. Havde det meste af sin familie i Danmark

Slægtninge og forlovet i Tyrkiet. Talte tyrkisk. Ferieophold.

U 2000.293/2 H
2.11.1999
Ikke udvisning
§ 22, nr. 4.

Hæfte i 14 dage (fællesstraf). Narkotikakriminalitet. 1. gangssag.

Libanon. Indrejst som 23-årig i 1985. Ophold i ca. 14 år.

Gift med dansk kvinde med 3 særbørn.

Kontakt til familie iLibanon.

U 2001.1082 H
16.2.2001
Ikke udvisning
§ 24, nr. 2.

Hæfte i 14 dage betinget.

Vold mod tjenestemand.

1. gangssag.

Tyrkiet. Indrejst som 36-årig i 1998. Ophold i ca. 2 år.

Gift med dansk statsborger i 1999. Ingen børn.

Fraskilt hustru, 3 mindre­- årige børn. Forældre og familie. To hjemrejser i 2000.

U 2000.545/1 H
13.12.1999
Ikke udvisning
§ 22, nr. 4.

Hæfte i 20 dage. Narkotikakriminalitet.

1. gangssag.

Iran. Indrejst som 17-årig i 1984. Ophold i ca. 14 år.

Ugift, ingen familie eller børn.

Kontakt til forældre og søskende i Iran.

U 2000.1685 H
4.5.2000
Ikke udvisning
§ 22, nr. 6.

Fængsel i 40 dage. Straffelovens § 119, stk. 1, og § 260, nr. 1.

Somalia. Indrejst i 1996 som 18-årig. Ophold i ca. 4 år.

Flygtning. Søster.

Manglede kontakt med søskende i Somalia og mor i Kenya.

U 1999.1390 H
19.5.1999
Ikke udvisning
§ 23, nr. 1, jf. § 22, nr. 4.

Fængsel i 60 dage. Narkotikakriminalitet. Ustraffet.

Jugoslavien (Kroatien). Indrejst i 1989 som 33-årig. Ophold i ca. 10 år.

Nær kontakt med to voksne børn i Danmark.

Ingen slægtninge.

U 2000.822 H
17.1.2000
Ikke udvisning (dissens)
§ 22, nr. 6.

Fængsel i 60 dage. Vold efter strfl. § 245, stk. 1.

Somalia. Indrejst i 1992 som 24-årig. Ophold i ca. 7 år.

Skilt. Bror. Plejetilladelse til dennes to børn. I arbejde.

Søster i Somalia.

U 2000.2208 H
14.8.2000
Ikke udvisning
§ 22, nr. 4.

Fængsel i 60 dage. Lov om euf. stoffer. 2. gangssag.

Liberia. Indrejst i 1992 som 26-årig. Ophold i ca. 7 år.

Gift, et barn. To børn af tidl. ægteskab.

Ingen forbindelse til familie i Liberia.

U 2001.336 H
10.11.2000
Ikke udvisning
§ 22, nr. 4.

Fængsel i 3 mdr. betinget for ovtr. af lov om euf. stoffer. Ikke straffet af betydning for sagen.

Peru. Indrejst i 1992 som 23-årig. Ophold ca. 51/2 år.

Gift med dansk statsborger i 1998. Farmor.

Familie. Flere ophold.

U 1999.1503 H
9.6.1999
Ikke udvisning
§ 22, nr. 4.

Fængsel i 3 mdr. Narkotikakriminalitet. 1. gangssag.

Statsløs palæstinen-ser, Libanon. Indrejst i 1985 som 38-årig. Ophold i ca. 14 år.

Nær kontakt med frasepareret hustru og to børn på 6 og 7 år.

Søskende i Libanon.

U 1999.1394 H
19.5.1999
Ikke udvisning
§ 22, nr. 4.

Fængsel i 4 mdr. Narkotikakriminalitet. 3. gangssag.

Pakistan. Indrejst i 1974 som 10-årig. Ophold i ca. 23 år.

Hustru, forældre og søskende i Danmark.

Ingen væsentlig tilknytning til Pakistan.

U 2000.546 H
13.12.1999
Udvisning (dissens)
§ 22, nr. 4.

Fængsel i 5 mdr. Narkotikakriminalitet. Siden 1986 samlet idømt fængsel i 6 år.

Chile. Indrejst i 1978 som 14-årig. Ophold i ca. 21 år.

Fraskilt. Boede hos sin mor. To halvsøskende i Danmark

Kontakt til slægtninge i Chile. Talte og skrev spansk.

U 2000.545/2 H
13.12.1999
Ikke udvisning
§ 22, nr. 4.

Fængsel i 6 mdr. Tyveri og handel med 0,25 gr. heroin. 2. gangssag.

Tunis. Indrejst i 1987 som 19-årig. Ophold i ca. 11 år.

Frasepareret dansk kvinde. Samvær med datter på 10 år.

Kontakt med forældre og søskende. Besøg.

U 2000.2411 H
8.9.2000
Ikke udvisning
§ 24, nr. 1, jf. § 22, nr. 6.

Fængsel i 6 mdr. Anden kønslig omgængelse med to stedbørn.

Nigeria. Indrejst i 1996 som 27-årig. Ophold i ca. 3 år.

Gift i 1997 med dansk statsborger. To stedbørn.

Sporadisk kontakt til to døtre på 7 og 9 år. Familie.

U 1999.1500 H
9.6.1999
Udvisning
§ 22, nr. 4.

Fængsel i 8 mdr. Narkotikakriminalitet. Prøveløsladt 1995 efter afsoning af dom på fængsel i 7 år.

Tyrkiet. Indrejst i 1972 som 15-årig. Ophold i ca. 27 år.

Hustru og søn på 17 år. Søskende.

Tilknytning til hustruens familie i Tyrkiet. Søster.

U 1999.1507 H
9.6.1999
Ikke udvisning
§ 22, nr. 4.

Fængsel i 8 mdr. Narkotikakriminalitet. 2. gangssag, tidl. idømt fængsel i 6 mdr.

Tyrkiet. Indrejst i 1970 som 23-årig. Ophold i ca. 28 år.

Nær kontakt til frasepareret hustru og tre børn fra 13-24 år.

Tilknytning til forældre og søskende i Tyrkiet.

U 1999.275 H
24.11.1998
Ikke udvisning
§ 22, nr. 4.

Fængsel i 1 år. Narkotikakriminalitet. Tidl. straffet for ovtr. af strfl. § 191.

Irak. Indrejst i 1984 som ca. 30-årig. Ophold i ca. 15 år.

Boede med 17-årig søn i Danmark.

Risiko for overgreb i hjemlandet Irak. Hustru opholdt sig i Tyrkiet.

U 2000.820 H
17.1.2000
Ikke udvisning
§ 22, nr. 6.

Fængsel i 21/2 år. Røveri fra pengetransport. Ustraffet.

Pakistan. Indrejst i 1976 som 4-årig. Ophold i ca. 22 år.

Nærmeste familie. Talte dansk med søskende, der var født i Danmark.

Farmor og moster i Paki-stan. Kunne hverken læse eller skrive punjabi. 2 kortere besøg.

U 2000.1600 H
27.4.2000
Ikke udvisning
§ 22, nr. 6.

Fængsel i 3 år. 7 røverier efter strfl. § 288, stk. 2. Tidligere straffet gentagne gange.

Tyrkiet. Født i Danmark. Ophold i 24 år.

Opvokset i Danmark. Gift, 1 barn. Forældre og søskende. Læste og skrev dansk.

Fjernere slægtninge i Tyrkiet. Kortere ferieophold. Vanskeligt læse og skrive tyrkisk.

U 2000.1499 H
4.4.2000
Ikke udvisning
§ 22, nr. 4.

Fængsel i 31/2 år. Narkotikakriminalitet. Ustraffet.

Tyrkiet. Indrejst i 1971 som13-årig. Ophold i ca. 27 år.

Frasepareret hustru og 3 børn i alderen 17-22 år.

Ingen familie.

U 2000.1499 H
4.4.2000
Udvisning
§ 22, nr. 4.

Fængsel i 3 år 9 mdr. Narkotikakriminalitet. Ustraffet.

Tyrkiet. Indrejst i 1988 som 16-årig. Ophold i ca. 12 år.

Samlevede med dansk kvinde og parrets to børn på 1 og 2 år. Jævnlig kontrakt med barn, som han havde med anden kvinde.

Ingen familie.

U 2000.1687 H
4.5.2000
Ikke udvisning
§ 22, nr. 6.

Fængsel i 4 år (fællesstraf). To bankrøverier. Betinget dom for røveri i 1998.

Israel. Født i Danmark. Ophold i 19 år.

Opvokset i Danmark. Forældre og søskende.

Slægtninge. 1 års ophold i 1995/96.

U 2001.1334 H
30.3.2001
Udvisning

Fængsel i 4 år. Narkotikakriminalitet.

Tyrkiet. Indrejst i 1991 som 21-årig. Ophold i ca. 10 år.

Mindreårigt barn med dansk statsborger. Gift under sagen med den pgl.

Forældre og søskende. § 22, nr. 1, 2 og 4.

UfR NyhedsService 2001/123
15.10.2001
Udvisning
§ 22, nr. 4.

Fængsel i 4 år. Narkotikakriminalitet.

Bosnien. Indrejst i 1996 som 20-årig. Ophold i ca. 5 år.

Gift, men ikke samlevende med dansk kvinde. Forbindelsen genoptaget under ankesagen.

Ingen familie.

U 1999.1842 H
27.8.1999
Udvisning
§ 24, nr., 1, jf. § 22, nr. 4.

Fængsel i 41/2 år. Narkotikakriminalitet. Tidl. straffet i Norge med fængsel i 3 år 7 mdr. for narkotikakriminalitet.

Jugoslavien (Makedonien). Indrejst i 1992 som 22-årig. Ophold i ca. 7 år.

Hustru og 3-årigt barn. Søskende.

Mor og broder i Makedonien.

U 1999.1818 H
23.8.1999
Udvisning
§ 22, nr. 4.

Fængsel i 5 år. Narkotikakriminalitet, 13 forhold. Ikke relevant straffet.

Iran. Indrejst i 1984 som 22-årig. Ophold i ca. 15 år.

Enlig.

Kontakt til far og søskende. Flere besøg.

U 1999.2032 H
15.9.1999
Udvisning
§ 23, nr. 1, jf. § 22, nr. 4.

Fængsel i 5 år. Narkotikakriminalitet. Ustraffet.

Nigeria. Indrejst i 1991 som 34-årig. Ophold i ca. 8 år.

Fraskilt dansk kvinde. Sporadisk kontakt med barn med anden dansk kvinde. Forlovet.

Kontakt til mor i Nigeria. Flere længerevarende besøg.

U 2001.856 H
26.1.2001
Udvisning
§ 22, nr. 2 (dissens).

Fængsel i 5 år (fællesstraf med reststraf på 566 dage). To røverier med et samlet udbytte på 1,9 mio. kr. Vedholdende grov kriminalitet.

Tyrkiet. Indrejst i 1976 som 3-årig. Ophold i ca. 24 år.

Nærmeste familie. Frasepareret. Kontakt med 2 børn.

Forbindelse til familie. Mor havde ejendomme. Besøg. Udført en væsentlig del af røveriudbyttet til Tyrkiet.

UfR 2001.139 H
16.11.2001
Udvisning
§ 22, nr. 6.

Fængsel i 5 år. Fem røverier med et samlet udbytte på 800.000 kr. Ustraffet.

Libanon. Indrejst i 1995 som 14-årig. Ophold i ca. 6 år.

Nærmeste familie. Bopæl hos familien.

Farfar og farmor.

UfR 2001.139 H
16.11.2001
Udvisning
§ 22, nr. 6.

Fængsel i 5 år 6 mdr. Fem røverier med et samlet udbytte på 800.000 kr. Ustraffet.

Libanon. Indrejst i 1995 som 15-årig. Ophold i ca. 6 år.

Nærmeste familie.

Bedsteforældre.

U 1998.45/1 H
17.11.1997
Udvisning
§ 22, nr. 2.

Fængsel i 51/2 år. Narkotikakriminalitet . Tidl. straffet i Norge med fængsel i 41/2 år for narkotikakriminalitet.

Tyrkiet. Indrejst i 1980 som 19-årig. Ophold i 17 år.

Fraskilt. Kontakt med 2 børn.

Uoplyst.

U 1999.416 H
16.12.1998
Udvisning
§ 23, nr. 3.

Fængsel i 6 år. Drabsforsøg.

Pakistan. Indrejst i 1991 som 23-årig. Ophold i ca. 7 år.

Fraskilt.

Forældre og søskende i Pakistan.

U 1998.107/1 H
28.11.1997
Udvisning
§ 22, nr. 3.

Fængsel i 7 år. Narkotikakriminalitet.

Rwanda. Indrejst i 1992 som 20-årig. Ophold i ca. 5 år.

Asyl. Gift, 1-årigt barn.

Mor i Rwanda.

U 1999.1210 H
23.4.1999
Udvisning
§ 22, nr. 3 og 4.

Fængsel i 7 år. Narkotikakriminalitet. Ikke straffet af betydning for sagen.

Iran. Indrejst i 1992 som 23-årig. Ophold i ca. 7 år.

Havde et 2-årigt barn med dansk kvinde.

Søskende i Iran.

U 2001.1334 H
30.3.2001
Udvisning
§ 23, nr., 1, jf. § 22, nr. 1, 2 og 4 samt § 23, nr. 2 og 3.

Fængsel i 7 år. Narkotikakriminalitet.

Tyrkiet. Indrejst i 1996 som 24-årig. Ophold i ca. 5 år.

To mindreårige børn med dansk statsborger. Gift under sagen med den pgl.

Forældre og søskende.

U 2001.867 H
29.1.2001
Udvisning
§ 22, nr. 4.

Fængsel i 71/2 år (fællesstraf med en reststraf på 203 dage). Narkotikakriminalitet. Tidl. straffet for ovtr. af strfl. § 191, senest ved U 1999.275 H.

Irak. Indrejst i 1984 - som 31-årig. Ophold i ca. 16 år.

Ikke regelmæssig kontakt med 20-årig søn i Danmark.

Søster. Ingen kontakt.

U 2001.1483 H
10.4.2001
Udvisning
§ 22, nr. 1, 2, 4 og 6.

Fængsel i 7 år. Narkotikakriminalitet.

Makedonien. Indrejst i 1987 som 32-årig. Ophold i ca. 13 år.

Samlevet med dansk kvinde med hvem han havde 2 små børn. Gift med kvinden under anken til Højesteret.

Tidl. hustru og 2 børn. Familie. Årlige ferier.

U 1997.1678 H
17.10. 1997
Ikke udvisning (dissens)
§ 22, nr. 3.

Fængsel i 8 år. Narkotikakriminalitet. To tidl. domme for ovtr. af strfl. § 191.

Jugoslavien (etnisk albaner). Indrejst i 1984 som 25-årig. Ophold i ca. 13 år.

Gift, 3 børn. Fuldt integrerede.

Forældre i Jugoslavien.

U 1998.623/2 H
13.2.1998
Udvisning
§ 24, nr. 1, jf. 22, nr. 3.

Fængsel i 8 år. Narkotikakriminalitet.

Nigeria. Indrejst i 1991 som 20-årig. Ophold i ca. 7 år.

Gift med dansk kvinde, der nu var gravid.

Uoplyst.

U 1999.1216 H
26.4.1999
Udvisning
§ 22, nr. 3 og 4.

Fængsel i 8 år. Narkotikakriminalitet.

Jugoslavien (Makedonien). Indrejst i 1980 som 24-årig. Ophold i ca. 19 år.

Hustru og 4 børn på 9-15 år, velintegrerede. Slægtninge.

Forældre. Ferierejser.

U 2001.1334 H
30.3.2001
Udvisning
§ 22, nr. 1, 2 og 4.

Fængsel i 8 år. Narkotikakriminalitet. Forsøg på indsmugling af 6-10 kg heroin fra Tyrkiet.

Tyrkiet. Indrejst i 1977 som 7-årig. Ophold i ca. 23 år.

Forældre, søskende og mindre-årige børn.

Behersker det tyrkiske sprog. Mange rejser til Tyrkiet.

U 2001.1334 H
30.3.2001
Udvisning
§ 22, nr. 1, 2, 4 og 6.

Fængsel i 9 år. I medfør af strfl. § 73 anbragt på institu-tion for sindslidende indtil fuldbyrdelse kan finde sted. Narkotikakriminalitet. Indsmugling af heroin fra Tyrkiet

Tyrkiet. Indrejst i 1976 som 1-årig. Ophold i ca. 5 år.

Forældre og søskende. Ugift. Ingen børn.

Skolegang i Tyrkiet i årene 1981-83 og 1987-91. Hyppige rejser.

U 1997.1686/3
H 22.10.1997
Udvisning
§ 22, nr. 3.

Fængsel i 10 år. Hustrudrab.

Irak. Indrejst i 1985 som 33-årig. Ophold i ca. 12 år.

Asyl.

Søskende i Irak.

U 2000.1196 H
22.2.2000
Udvisning
§ 22, nr. 1 og nr. 6.

Fængsel i 10 år. Hustrudrab.

Sierra Leone. Indrejst i 1991 som 31-årig. Ophold i ca. 8 år.

To mindreårige børn på 11 og 13 år på børnehjem.

Mor og søskende. Besøg.

U 2001.1874 H
31.5.2001
Udvisning
§ 22, nr. 6.

Fængsel i 10 år. Anbringelse i hospital for sindslidende, indtil straffen måtte kunne fuldbyrdes. Hustrudrab.

Burundi. Indrejst i 1990 som 26-årig. Ophold i ca. 10 år.

Opholdstilladelse efter UL § 7. Datter med afdøde. Søster.

Ingen familie.

U 2001.1085 H
16.2.2001
Udvisning
§ 22, nr. 6.

Anbringelse. Forsøg på manddrab.

Pakistan. Indrejst i 1982 som 17-årig. Ophold i ca. 20 år.

Forældre og 3 brødre.

Familiemedlemmer. Flere hjemrejser.

U 2001.1645 H
1.5.2001
Udvisning (dissens)
§ 22, nr. 6.

Tidsubestemt anbringelse. Manddrab af separeret hustru.

Iraner. Indrejst i 1989 som 25-årig. Ophold i ca. 11 år.

Asyl. 3 børn med dræbte. 3 søskende.

Flere hjemrejser.

U 2000.1376 H
24.3.2000
Udvisning
§ 22, nr. 6.

Forvaring. Vold efter strfl. § 245. 12 domme. I alt fængsel i 8 år.

Tyrkiet. Indrejst i 1979 som 13-årig. Ophold i ca. 20 år.

Fraskilt ægtefælle og 5-årigt barn. Mor og søskende.

Kontakt til egen og fraskilte hustrus familie i Tyrkiet. Behersker tyrkisk. Besøg.

Oversigt over Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis i udvisningssager

Oversigten omfatter admitteringsafgørelser og domme afsagt i perioden fra 1991 til medio 2001. Oversigten er opbygget således, at afgørelserne er opstillet med udgangspunkt i udlændingens alder ved indrejsen til udvisningsstaten

Dom

Afgørelse og dato:

Kriminalitet

Idømt sanktion og evt. forstraffe:

Personlige forhold

Alder ved indrejse.
Oprindelsesland:

Familiemæssig tilknytningtil staten:

Tilknytning til
oprindelseslandet:

Beldjoudi mod Frankrig
Dom 26.3.1992
Krænkelse.

I perioden 1969-1986 sammenlagt idømt fængsel i 10 år.Vold og røverier.

Født i Frankrig i 1950. Algiersk statsborger.

Gift med fransk kvinde i 20 år. Forældre og søskende boede i Frankrig.

Ingen tilknytning. Talte ikke sproget.

Mehemi mod Frankrig
Krænkelse.

Fængsel i 6 år.Narkotikakriminalitet.

Født i Frankrig i 1962. Algiersk statsborger.

Gift med italiensk kvinde. Tre børn var franske statsborgere. Forældre og søskende.

Ingen tilknytning.

Coretti mod Tyskland
Beslutning 3.5.2001
Proportional.

Vedvarende kriminalitet fra 1986, herunder særligt dom af 1997 af fængsel i 3 år 9 mdr. for narkotikakriminalitet . Samlet idømt ubetinget fængsel i 4 år.

Født i Tyskland i 1968. Italiensk statsborger.

Nærmeste familie. Samlever og et barn.

Uoplyst.

Djaid mod Frankrig
Beslutning 9.3.1999
Legitim.

Fængsel i 4 år. Narkotikakriminalitet. Udvist for bestandig.

Indrejst som spæd i 1971. Algiersk statsborger.

Forældre og søskende. Anerkendt faderskab til to børn efter udvisningen.

Bibeholdt statsborgerskab. Sandsynligvis tilknytning.

Moustaquim mod Belgien
Dom 18.2.1991
Krænkelse.

Vold og berigelse mv. begået som mindreårig. Fængsel i 2 år.

Indrejst som 1-årig i 1965. Marokansk statsborger.

Forældre og søskende i Belgien. Talte fransk.

To ferier.

Bouchelkia mod Frankrig
Dom 29.1.1997
Ikke krænkelse.

Voldtægt begået som mindreårig. Fængsel i 5 år.

Indrejst som 2-årig i 1972. Algiersk statsborger.

Mor og søskende. Gift og fået barn efter udvisningen.

Onkel, som han tidligere havde boet hos.

Baghli mod Frankrig
Dom 30.11.1999
Ikke uproportional.

Fængsel i 3 år, heraf 2 år betinget for handel med en halv snes gram heroin.

Indrejst som 2-årig i 1967. Algiersk statsborger.

Forældre og søskende. Forhold til kvinde efter udvisningen.

Aftjent værnepligt. Afholdt ferier. Ikke hævdet, at han ikke kendte sproget. Fastholdt sit statsborgerskab.

Nasri mod Frankrig
Dom 13.7.1995
Krænkelse.

1981-1992 dømt for voldtægt og tre gange for vold og tyveri. Afsonet i alt 81/2 års fængsel.

Indrejst som 4-årig i 1960. Algiersk statsborger.

Døvstum analfabet. Forældre og søskende boede i Frankrig.

Ingen tilknytning. Talte ikke sproget.

Boujlifa mod Frankrig
Dom 21.10.1997

Ikke krænkelse.

Fængsel i 6 år for væbnet røveri og fængsel i 18 mdr. for røveri.

Indrejst som 5-årig i 1962. Marokansk statsborger.

Forældre og søskende. Boede efter dom sammen med en fransk kvinde.

Fastholdt sit statsborgerskab.

Ezzouhdi mod Frankrig
Dom 13.2.2001
Krænkelse.

Idømt fængsel i 2 år for besiddelse af narkotika til eget forbrug. Recidiv.

F. 1970. Indrejst som 5-årig. Marokansk statsborger.

Nærmeste familie. Ugift. Ingen børn.

Ingen forbindelse til Marokko. Talte ikke arabisk.

El Boujaïdi mod Frankrig
Dom 26.9.1997
Ikke krænkelse

Fængsel i 6 år. Narkotikakriminalitet. Tidl. straffet med fængsel i 30 mdr. for narkotikakriminalitet.

Indrejst som 7-årig i 1974. Marokansk statsborger.

Forældre og søskende. Fået barn efter udvisningen. Tilknyttet arbejdsmarkedet.

Ikke hævdet, at han ikke kendte sproget og ikke havde besøgt hjemlandet. Fastholdt statsborgerskab.

Benrachid mod Frankrig
Beslutning 8.12.1998
Ikke uproportional.

Fængsel i 7 år. Væbnet røveri og frihedsberøvelse.

Indrejst som 7-årig i 1970. Algiersk statsborger.

Forældre og søskende.

Aftjent værnepligt. Beherskede sproget.

Boughanemi mod Frankrig
Dom 24.4.1996
Ikke uproportional.

1981-1987 sammenlagt fængsel i 4 år, heraf 3 år for groft rufferi.

Indrejst som 8-årig i 1968. Ophold i ca. 20 år. Tunesisk statsborger.

Forældre og søskende. Fået barn efter udvisningen.

Barndom. Ikke hævdet, at han ikke talte sproget eller ikke havde besøgt hjemlandet. Opretholdt statsborgerskabet.

C mod Belgien
Dom 7.8.1996
Ikke krænkelse.

Fængsel i 5 år. Narkotikakriminalitet.

Indrejst som 11-årig i 1966. Marokansk statsborger.

Fraskilt. Forældremyndighed over barn. Mor og nogle søskende. Arbejdsmarkedet.

Barndom. Talte sproget. Indgået ægteskab dér.

Özturk mod Norge
Beslutning 21.3.2000
Proportional.

Fængsel i 10 år. Narkotikakriminalitet.

Indrejst som 12-årig i 1976. Tyrkisk statsborger.

Hustru og fire børn. Søster var norsk statsborger.

Forældre og bror.

Aftab mod Norge
Beslutning 4.5.2000.
Udvisning proportional.

Idømt fængsel i 51/2 år for narkotikakriminalitet. Udvist .

Indrejst i 1976 som 12-årig. Pakistansk statsborger.

Gift med pakistansk kvinde. fem børn, alle norske statsborgere.

Flere hjemrejser. Talte sproget.

Hussain og C mod Norge
Beslutning 4.5.2000
Udvisning proportional.

1988 idømt fængsel i 10 år for narkotikakriminalitet. Udvist for bestandig.

Indrejst i Norge i 1976 som 16-årig. Pakistansk statsborger.

Gift og fået børn efter dom og udvisningsbeslutning.

Opretholdt forbindelsen ved hjemrejser m.v. Talte sproget.

Dahlia mod Frankrig
Dom 19.2.1998
Ikke krænkelse.

Fængsel i 1 år. Narkotikakriminalitet.

Udvist for bestandig.

Indrejst som 17-18-årig i 1976/1977. Algiersk statsborger.

Moder og søskende. Fik efter udvisningsdom et barn i Frankrig.

Skolegang. Sproglig og social tilknytning. Boede dér to år uden sine forældre.

Farah mod Sverige
Beslutning
24.8.1999
Proportional.

Fængsel i 6 år. Narkotikakriminalitet. Udvist for ti år.

Indrejst som 21-22-årig med hustru og barn i 1988. Tunesisk statsborger.

Hustru og tre børn.

Uoplyst.

Butovac mod Sverige
Beslutning 4.7. 2000
Udvisning proportional.

Flere sager vedr. bl.a. trusler og overtrædelse af besøgsforbud. Udvist med indrejseforbud i 5 år

Indrejst som asylansøger i 1992 sammen med hustru og barn. F. i 1969. Jugoslavisk statsborger.

Skilt fra jugoslavisk hustru. to børn.

Uoplyst.

Katanic mod Schweiz
Beslutning 5.10.2000
Ikke krænkelse.

Idømt fængsel i 33 måneder for forsikringssvig og våbensmugling. Bøde for narkotikaforbrydelse.

Indrejst i 1987. Født i 1962. Bosnisk statsborger.

Gift med bosnisk kvinde. Barn.

Flere hjemrejser. Talte sproget.

Caglar mod Tyskland
Beslutning 7.12.2000
Ikke uproportional.

Idømt fængsel i 7 år for narkotikakriminalitet.

Indrejst i 1971. Født i 1946. Tyrkisk statsborger.

Tyrkisk hustru og børn familiesammenført i 1972.

Uoplyst.

Nwosu mod Danmark
Beslutning 10.7.2001
Ikke krænkelse.

Fængsel i 31/2 år for narkotikakriminalitet.

Indrejst i 1992 som 33-årig. Nigeriansk statsborger.

Gift med dansk kvinde.

Forældre og søskende. Flere hjemrejser. Talte sproget.

Bilag

Bilag 1

/Bilag 1/

/Bilag 1/

/Bilag 1/

/Bilag 1/

/Bilag 1/

Bilag 2.

/Bilag 2/

/Bilag 2/

Rigsadvokaten Version 1 d. 8.januar 2002
Denne publikation findes på adressen: http://www.rigsadvokaten.dk/
Copyright (c) Rigsadvokaten