Alfabetisk register til Anklagemyndighedens Årsberetning 1974 til 2002 udgivet af Rigsadvokaten

 

 
Advokater - straffesager med oplysning om angribelige
dispositioner fra advokaters side
1992.7
Anklagemyndigheden, den overordnede
anklagemyndigheds virksomhed
1997.7
2000.7
Anklagemyndigheden og internationalt samarbejde 2001-2002.199
Ansættelsesmyndigheden, underretning om straffesager 1980.52
Arbejdsplads, tyveri fra 1978.82
Berigelsesforbrydelser, mindre 1974.1
Beskæring og andre styringsredskaber i sager om
økonomisk kriminalitet
1994.37
Beslaglæggelse af aktiver, den administrative
fremgangsmåde i sager om økonomisk kriminalitet
1984.43
Betalingskort, de strafferetlige aspekter ved misbrug
af disse og andre nyere former for betalings- og
hævemidler
1990.79
Betinget dom, området for 1974.16
Butikstid, lov om 1982.70
EDB og EDB-kriminalitet
1989. 40
1981.58
EF-reglernes betydning for dansk strafferet 1991.13
Erstatning til ofre for forbrydelser i tiden
1.10.1977 - 31.12.1977,
 
Erstatningsnævnets behandling af ansøgninger om 1977.32
Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning 1979.16
1981.105
1988.11
1993.7
BIND 2 1998-1999
2000.80
2001-2002.125
Etik 1994.17
Eurojust 2000.61
Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8,
Nyere højesteretspraksis vedrørende udvisning på
grund af strafbart forhold og forholdet til Den
BIND 3 1998-1999
2000.82
Falske udenlandske kørekort, landsretspraksis i sager om 1997. 99
Fiskerilovgivningen - straffesager efter 1994. 52
Foranstaltninger over for åndssvage kriminelle 1990.112
Fiskallovgivningen, valget mellem frihedsstraf og bøde 1983.27
Forelæggelse af straffesager i retten 1985.41
Fortrydelsesret inden for strafferetsplejen 1991.86
Forvarede, udgang til 1976.62
Forvaring, om 1975.77
Forvaring, anvendelse efter straffelovens § 70
i tidsrummet
1985-1995
1995.7
Førerretsfrakendelse, betinget eller ubetinget 1975.53
Førerretsfrakendelse efter straffelovens § 11 1993.109
Færdselsloven, ansvarsreglerne vedrørende
motordrevne køretøjer
1986.65
Færdselslovens § 133 a, konfiskation af motorkøretøjer 1992.56
1993.77
Grønland og Danmark, samarbejde mellem politikredse 1979.48
Grønlandske kriminelle, anbringelse i Danmark af 1977.85
Grønlandsk kriminalitet og sanktionsanvendelse 1979.34
Højesterets prøvelse af straffesager 1978.73
Højesteretssager 1997.35
1998-1999.17
2000.7
2001-2002.13
International Association of Prosecutors (IAP) 1997.71
Internationale aktiviteter, Rigsadvokaturens deltagelse i 1997.65
1998-1999.71
2000.42
Internationalt samarbejde, anklagemyndigheden og 2001-2002.199
Internationalt straffesagssamarbejde 1996.81
Kildeskattestrafferet 1973.84
Klager, behandling af klager over politipersonalet m.v. 1995.114
Konkurrencelovsager, den strafferetlige behandling af 2001-2002.111
Konfiskation af motorkøretøjer i medfør af færdselslovens
§ 133 a
1992.56
1993.77
Kumulation/adskillelse af straffesager 1982.29
Kørekort, landsretspraksis i sager om falske
udenlandske kørekort
1997.99
Meddelelser fra Rigsadvokaten, Ny lovgivning og 1997.63
1998-1999.71
Medieansvar 1995.51
Menneskerettighedskonventionens artikel 8,
Nyere højesteretspraksis strafferetsplejen i Danmark
1989.7
Miljøbeskyttelsesloven, behandlingen af sager vedrørende
overtæredes af
1987.7
Modregning, politiets adgang til 1983.79
Navneforbud 1989.88
Nordisk samarbejde 1976.25
1986.43
Ny lovgivning og Meddelelser fra Rigsadvokaten 1997.63
1998-1999.67
2000.40
2001-2002.223
Omgørelsesfristen i retsplejelovens § 749, stk. 3 1985.18
Orlov eller undvigelse fra strafafsoning, kriminalitet
begået under
1974.89
1975.95
Pressedelikter 1980.7
Psykisk afvigende lovovertrædere, der er omfattet
af straffelovens § 69
1976.70
Påtalefrafald, statsadvokaternes (se i øvrigt tiltalefrafald) 1977.91
Retshåndhævelsesarrest 1988.64
Rettighedsfortabelse 1981.21
Rettighedsfortabelse - frakendelse og nægtelse 1994.89
Revisorers strafansvar for medvirken til klienters
strafbare forhold
1986.24
Rigsadvokatens deltagelse i internationale aktiviteter 1998-1999.71
Rigsadvokatens årlige møder med statsadvokaterne 1987.64
"Rockerkrigen" 1997.7
Røveri, om 1977.42
Samfundstjeneste
 
1984.11
Selskabstømmersager 1997.23
1998-1999.12
2000.62
2001-2002.53
Sikkerhedsstillelse og andre varetægtssurrogater 1981.98
Sindssyge lovovertrædere, foranstaltninger overfor 1973.33
Sindssyge lovovertrædere, særforanstaltninger overfor 1997.73
Skattekontrollovssager, Nogle problemstillinger
vedrørende behandlingen af
1998-1999.78
Skibsfinancieringssager 1997.21
Slusersager - udlændingelovens § 59, stk. 3 1989.57
Spirituskørsel med promille under 0,80 1977.64
Strafferetspleje. Ny lovgivning og Meddelelser
fra Rigsadvokaten
1997.63
Straffesagers fremme 1980.18
Straffesager efter fiskerilovgivningen
 
1994.52
Straffesager med oplysning om angribelige
dispositioner fra advokaters side
 
1992.7
Straffesager om selskabstømning, behandlingen af 2001-2002.53
Straffelovens § 191 1981.49
Straffelovens § 181, § 216 og § 288, anvendelse af
strafferammen på fængsel indtil 10 år
1982.91
Straffelovens § 241, agtsomhedsnormer ved
overtrædelse af
1984.86
Straffelovens § 245 og § 246 1991.41
Straffelovens § 266, nyere tiltale- og domspraksis 1996.7
Straffelovens § 282 og § 300 a-e 1976.19
Strafferetspraksis, ændringer med tilbagevirkende kraft 1993.133
Særforanstaltninger, særligt overfor sindssyge
lovovertrædere
1997.135
Særlig økonomisk kriminalitet - statsadvokaturen 1974.108
Særlig økonomisk kriminalitet - statsadvokaturen,
redegørelse for virksomheden hos
1976.7
Særlig økonomisk kriminalitet, beretning fra
afdelingen for
1979.54
Særlovssager, præsentation af, set fra dommersæde 1978.62
Særlovssager, behandlingen af 1982.44
Tiltalefrafald, retsplejelovens § 723, stk. 1, nr. 4 1982.23
Tiltalefrafald, retsplejelovens § 723, stk. 2 m.v.,
se registeret i AÅ 1988.9 samt
1989.100
1990.131
1991.117
Tiltalefrafald efter retsplejelovens § 722, stk. 2
(dagældende § 723, stk. 2)
1992.90
Tiltalefrafald efter retsplejelovens § 723, stk. 3
1991.117
1987.125
1988.84
1989.110
1990.147
Retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 3, og § 722,
stk. 1, nr. 5, om beskæring af sager
1992.110
1993.155
Tiltalefrafaldspraksis vedrørende overtrædelse af
færdselsloven og straffelovens § 241 og § 249
1976.122
Ubetingede domme vedrørende berigelse under 1.000 kr. 1974.82
Udenlandske kørekort, landsretspraksis i sager om falske 1997.99
Udenlandske myndigheder, politiets og
anklagemyndighedens samarbejde med
1976.25
1986.43
Udlændingelovens § 59, stk. 3 - slusersager 1989.57
Udvisning på grund af strafbart forhold BIND 3 1998-1999
2000.82
2001-2002.131
Undladt strafforfølgning, klager over 1976.94
Unge lovovertrædere, reaktionsmønstret 1975.7
Varetægt, anvendelse af 1978.26
1988.64
Varetægtsfængsling efter retsplejelovens § 762,
stk. 1, nr. 3, landsretternes praksis
1983.16
Vidner i narkosager 1982.94
Voldssager, landsretspraksis 1977.7
Voldssager, strafudmåling 1981.74
Voldssager, sanktionsniveauet inden for normalområdet 1990.7
Voldssager, straffelovens § 245 og § 246 1991.41
Våbenlovsovertrædelser 1987.95
Ændret strafferetspraksis med tilbagevirkende kraft 1993.133
Økonomisk kriminalitet -beskæring og andre
styringsredskaber i sager om
1994.37
Åndssvage kriminelle, foranstaltninger overfor 1990.112