U.2013.689/1Ø

 

Ø.L.K. 14. november 2012 i kære 10. afd. nr. B-3768-12 m.fl.

(Thomas Lohse, Michael Kistrup, Anne Bendfeldt Westergaard (kst.)).

A (adv. Christian Dahlager, Kbh.)B (adv. Christian Dahlager, Kbh.) mod Østjyllands Politi.

Frederiksberg Rets kendelse 9. oktober 2012, BS 99-1099/2012 og BS 99-1276/2012.

Retten i Aarhus har efter indhentet udtalelse tiltrådt, at de ved Retten på Frederiksberg verserende sager henvises til Retten Aarhus med henblik på en samlet behandling af sagerne ved Retten i Aarhus, jf. retsplejelovens § 254, stk. 2.

Henset til sagens karakter og antallet af sager, der verserer, findes hensynet til en ensartet prøvelse og ressourcemæssige hensyn at veje tungere end hensynet til klagernes interesse i at få sagerne afgjort ved deres hjemting.

Det er herefter mest hensigtsmæssigt, at sagerne behandles i forbindelse med de ved Retten i Aarhus verserende sager, jf. retsplejelovens § 254, stk. 2.

Den omstændighed, at sagerne som udgangspunkt skal afgøres ved klagernes hjemting, jf. retsplejelovens § 469, kan efter det anførte ikke føre til andet resultat.

Thi bestemmes:

Sagerne henvises til Retten i Aarhus.

Østre Landsrets kendelse.

- - -

Efter votering afsagdes sålydende

kendelse:

Af bemærkningerne til lov 173 af 11. juni 1954, hvor kapitel 43 a blev indsat i retsplejeloven, fremgår:

». . .

Til § 468.

. . .

Man har fundet det rigtigst, at de om borgerlige sager gældende regler finder anvendelse med sådanne ændringer, som er nødvendige eller ønskelige, navnlig for at den frihedsberøvede kan påkalde domstolsprøvelsen hurtigt og uden besvær, samt uden at hans økonomiske forhold skal kunne være til hinder herfor.«

På baggrund af disse bemærkninger, og da § 254 er placeret i retsplejelovens tredje bog, første afsnit, der omhandler den borgerlige retsplejes almindelige bestemmelser, er det ikke udelukket at henvise en sag omfattet af retsplejelovens kapitel 43 a til behandling ved en anden ret i medfør af retsplejelovens § 254, stk. 2.

Frihedsberøvelserne, der skal prøves, blev begge foretaget i Aarhus og udgør en del af en større gruppe, som efter det oplyste har værneting ved Retten i Glostrup (1 person), Retten på Frederiksberg (1 person), Københavns Byret (3 personer), Retten i Aalborg (1 person) og Retten i Aarhus (5 personer). Vidnerne, som Østjyllands Politi agter at indkalde, gør alle tjeneste i jyske politikredse, og det må antages, at bevisførelsen stort set vil være den samme i alle sager.

På den baggrund er det mest hensigtsmæssigt, at sagerne behandles samlet ved Retten i Aarhus, og da Retten i Aarhus har tiltrådt dette, stadfæstes byrettens kendelse om, at sagerne henvises dertil i medfør af retsplejelovens § 254, stk. 2.

Thi bestemmes:

Byrettens kendelse stadfæstes.