Justitsministeriet vejledning 2007 "Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Side12-13
 
"For at Domstolen kan yde retshjælp, skal retshjælpen for det første være nødvendig, for at
sagen kan præsenteres på en forsvarlig måde for Domstolen. Denne betingelse er normalt
opfyldt, hvis der skal udveksles processkrifter mellem den indklagede stat og klageren, og
klageren ikke selv er advokat eller har en juridisk uddannelse.

Den anden betingelse for at få retshjælp af Domstolen er, at klageren ikke har tilstrækkelige
midler til helt eller delvis selv at kunne betale udgifterne. Klageren skal dokumentere
over for Domstolen, at denne betingelse er opfyldt. Det sker ved at udfylde et skema fra
Domstolen med oplysning om indtægt og formue mv. Klagerens oplysninger i skemaet
skal bekræftes af de nationale myndigheder. I Danmark skal oplysningerne bekræftes af
den lokale skatteforvaltning.

Der kan tidligst ydes retshjælp fra det tidspunkt, hvor Domstolen har anmodet om statens
bemærkninger til klagen, og staten enten har givet sådanne bemærkninger, eller fristen
herfor er udløbet.

Som klager er man derfor nødt til selv at betale de udgifter, der er forbundet med at skrive
klagen og klagesagens første behandling ved Domstolen. Hvis Domstolen efterfølgende
beslutter at yde retshjælp, dækker den dog også de nævnte udgifter, idet retshjælp ydes
med tilbagevirkende kraft.

Herudover dækker retshjælp fra Domstolen klagerens advokats salær, klagerens eller
advokatens rejse- og leveomkostninger, hvis der afholdes et retsmøde om sagen i Strasbourg,
og andre nødvendige udgifter. Retshjælpen dækker dog sjældent alle de udgifter,
der er forbundet med klagesagen. Klageren må f.eks. ofte selv betale en del af advokatens
salær.

Advokaten skal være godkendt af Domstolen til at repræsentere klageren under klagesagen,
for at advokatens salær – eller en del af salæret – og rejseomkostninger dækkes af
retshjælpen. For at blive godkendt skal advokaten kunne praktisere som advokat og have
bopæl i en medlemsstat. Det behøver ikke at være den samme stat, som klageren bor i.
Domstolen kan også godkende andre end advokater til at repræsentere klageren under
sagens forhandling for Domstolen. Retshjælpen vil i så fald dække udgifterne til denne
repræsentant. Den person, der repræsenterer klageren, skal kunne tale enten fransk eller
engelsk, som er Domstolens officielle sprog, men Domstolen kan tillade anvendelsen af et
andet sprog end de officielle. I visse tilfælde kan der ydes retshjælp til udgifter til mere
end én repræsentant.

Domstolen kan tilbagekalde en beslutning om at yde retshjælp, hvis betingelserne ikke
længere er opfyldt.

Anmodning om retshjælp fra Domstolen sendes til Domstolens sekretariat. Adressen er
anført nedenfor i afsnit 8."


Se Justitsministeriets vejledning fra 2007 om klager til Menneskerettighedsdomstolen i sin helhed.