Justitsministeriet vejledning 2007 "Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Side10
 
"Domstolen kan som udgangspunkt kun behandle klager over staters overtrædelser af konventionen
og tillægsprotokollerne. Domstolen kan derfor kun behandle klager over handlinger
eller undladelser, som staten er ansvarlig for.

Staten er ansvarlig for alle offentlige myndigheders handlinger. Regeringen, Folketinget,
forvaltningen og domstolene skal derfor overholde konventionen. Statslige, regionale og
kommunale myndigheder skal også overholde konventionen. Det har ingen betydning, om
en offentlig institution er mere eller mindre uafhængig af staten.

Domstolen kan derimod ikke behandle klager over private personer, organisationer eller
foreninger (naboer, lokale sportsklubber, private virksomheder, private arbejdsgivere
m.m.).

I visse situationer kan man dog klage over Danmark, selv om det er private personers
handlinger, der er den direkte årsag til klagen. Staten kan f.eks. have pligt til at have en
lovgivning, der forhindrer private i at krænke andre privates rettigheder efter konventionen.
Efter konventionen har staten også en vis pligt til at gribe ind over for private virksomheders
eller personers behandling af andre mennesker. Staten har f.eks. pligt til at
retsforfølge personer, der holder andre indespærrede eller udsætter andres liv for fare.
Hvis staten ikke griber ind i den slags situationer, kan man klage over, at staten har været
passiv."


Se Justitsministeriets vejledning fra 2007 om klager til Menneskerettighedsdomstolen i sin helhed.