Justitsministeriet vejledning 2007 "Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Side17-18
 
"Domstolen må kun behandle en klage, som den har modtaget inden 6 måneder fra den
”endelige nationale afgørelse”. Udtrykket ”den endelige nationale afgørelse” sigter til
afgørelser fra det sidste effektive nationale retsmiddel, som f.eks. kan være Procesbevillingsnævnets
afslag på tilladelse til at få sagen behandlet ved Højesteret. Det kan også
være en administrativ myndigheds afgørelse eller handling, hvis der ikke er mulighed for
at klage over afgørelsen eller handlingen, og de nationale domstole heller ikke kan
behandle sagen.

Hvis man vil klage til Domstolen over en dom, der er afsagt af en national domstol,
begynder 6-måneders fristen at løbe fra afgørelsesdatoen. Klageren skal dog i almindelighed
have haft adgang til afgørelsens fulde ordlyd, inden fristen begynder at løbe. Det betyder,
at hvis man først gøres bekendt med dommens konklusion, og senere gøres bekendt
med dommens fulde ordlyd, regnes fristen fra det sidste tidspunkt. Hvis dommen efter
national ret skal forkyndes for klager, regnes fristen først fra forkyndelsen.

Hvis man vil klage over en løbende eller vedvarende overtrædelse af konventionen, er der
ingen frist for at klage til Domstolen, fordi der ikke er nogen afgørelse, som fristen kan
udspringe af. Med andre ord suspenderes fristen, så længe tilstanden består. Det kan være
tilfældet, hvis man vil klage over en lovgivningstilstand i staten.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt det er nødvendigt at få sin sag behandlet af (endnu) en
national myndighed for at opfylde betingelsen om at ”have udtømt de nationale retsmidler”,
inden man klager til Domstolen, bør man klage til Domstolen samtidig med, at man
forsøger at føre sin sag videre ved den nationale myndighed, som måske er et relevant
retsmiddel. Har man fået sin sag behandlet af en national myndighed, som det efter Domstolens
opfattelse var unødvendigt at klage til (f.eks. ombudsmanden og Den Særlige Klageret),
inden man klager til Domstolen, kan man nemlig risikere, at fristen på 6 måneder er
sprunget under den nationale myndigheds behandling af sagen. I så fald vil klagen blive
afvist af Domstolen, fordi fristen ikke er overholdt. Det samme gælder, hvis man henvender
sig til den myndighed, der har afgjort sagen, med en anmodning om genoptagelse.
Hvis man derimod har klaget til Domstolen uden at have prøvet at få sin sag behandlet ved
den nationale myndighed (f.eks. Procesbevillingsnævnet), kan man risikere, at Domstolen
afviser klagen, fordi man ikke har udnyttet en national klagemulighed, som efter Domstolens
praksis skal udnyttes først.
"


Se Justitsministeriets vejledning fra 2007 om klager til Menneskerettighedsdomstolen i sin helhed.