Nr BSF 53

Beslutningsforslag nr. 53

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om Retslægerådet

 

Fremsat af Kirsten Lee (RV) Bernhard Baunsgaard (RV) Marianne Jelved (RV) Dagmar Mørk Jensen (RV) Niels Helveg Petersen (RV)

 

den 26. november 1987

 

Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag om ændring af lov om Retslægerådet af 25. marts 1961, således at

1) Retslægerådet får en bredere sammensætning,

2) Retslægerådet skal afgive årsberetning og

3) behandlingstiden i Retslægerådet ikke kan bevirke, at en sag forældes.

BEMÆRKNINGER TIL FORSLAGET

Ad 1

Ud fra et retligt synspunkt er det betænkeligt, at Retslægerådet, som i visse tilfælde skal tage stilling til kollegers virke, og hvis afgørelser danner grundlag for eventuel strafferetlig tiltale af kolleger, kun er sammensat af læger. Det åbner mulighed for, at man enten kan være for kritisk over for sine egne, eller også for overbærende.

Fra et retligt synspunkt er begge dele lige uheldigt.

Det skal endvidere bemærkes, at der blandt alle Retslægerådets medlemmer og særlig sagkyndige, 32 i alt, kun er 1 kvinde. Dette er klart uacceptabelt og i modstrid med loven om ligestilling i offentlige udvalg m.v.

Ad 2

Retslægerådet har ikke udgivet årsberetning siden 1968. På andre områder udsendes fyldige årsberetninger om særlige organers praksis, f.eks. Folketingets Ombudsmand, miljømyndigheder, Forbrugerombudsmanden og Monopoltilsynet. Retslægerådets afgørelser er ikke bindende, men afgørelserne er normgivende. Redegørelsen for rådets praksis bør derfor stå til rådighed for domstole, anklagemyndighed, forsvarere og andre.

Dette er ikke muligt, når årsberetning ikke foreligger.

Ad 3

Retslægerådets vurdering danner baggrund for en afgørelse af, om der kan rejses sigtelse mod en person (f.eks. en læge). En sigtet kan aflægge tilståelse, eller den retsmedicinske vurdering kan bevirke, at en sag ikke gennemføres. Sagsbehandlingstiden i Retslægerådet må derfor ikke være af en sådan varighed, at en sag forældes efter straffelovens regler.