Vejledningen er hentet på retslægerådets hjemmeside den 29. juni 2012 på linket:
http://www.retslaegeraadet.dk/Forel%c3%a6ggelse-af-civile-sager--12-09-

 
 

Ajourført vejledning vedrørende forelæggelse af civile sager for Retslægerådet (12/09)

Retslægerådet skal anmode om, at sager der forelægges for rådet alene fremsendes i et eksemplar (uden dubletter) med en opdeling af sagen i
1) Retsbog vedrørende rettens godkendelse af forelæggelsen, det af retten godkendte spørgetema inklusive bilagsfortegnelse samt sagens relevante processkrifter. Spørgetema bedes tillige fremsendt digitalt via rådets e-mailadresse: retslaegeraadet@retslaegeraadet.dk, idet opmærksomheden dog henledes på persondatalovens § 7, § 8 og § 41, stk. 3 og 5, sikkerhedsbekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 samt Datatilsynets sikkerhedsvejledning nr. 37 af 2. april 2001.

 
2) Lægelige bilag herunder alt relevant billedmateriale fra røntgenundersøgelser, CT og MR-skanninger mv.

 
3) Andre bilag der har betydning og relevans for den lægelige vurdering af sagen.
For så vidt angår det tilsendte lægelige materiale kan rådets ønsker opsummeres således:
1) At alt relevant lægeligt materiale fremsendes samlet.

 
2) At de lægelige bilag holdes adskilt fra det øvrige fremsendte materiale.

 
3) At bilagene er ordnet kronologisk efter datering.

 
4) At bilagene er sammenhæftet hver for sig, ved omfattende bilag i et chartek for sig.

 
5) At bilageringen er entydig (herunder underbilag). Den oprindelige sagsbilagering må gerne
anvendes, og hvor bilaget er et samlebilag, anmodes om, at underbilaget påføres
underbilagsnummer.

 
6) At der er vedlagt eller indført en bilagsfortegnelse i spørgetemaet over det lægelige
materiale med angivelse af bilagene i kronologisk orden – forsynet med angivelse af navn
(læge/hospital) samt datering (dato for erklæringer – tidsrum for journalmateriale) for de
enkelte bilag.

 
7) At bilagene fremsendes i ét eksemplar uden dubletter.

 
8) At bilagene er læselige og komplette

 
9) At bilageringen opretholdes ved en eventuel senere genfremsendelse af sagen.

 
10) At alle relevante røntgenbilleder og skanningsresultater fremsendes sammen med sagen.

 
11) At der i sager om arbejdsskader, hvor det er relevant, vedlægges en arbejdsbeskrivelse,
eventuelt to, såfremt der er strid om arbejdets omfang og udførelse, medmindre
arbejdsbeskrivelsen fremgår af vedlagte processkrifter, hvortil der skal henvises.
Følges disse retningslinier er der skabt en god mulighed for, at Retslægerådet straks kan påbegynde sagsbehandlingen til gavn for alle, herunder sagens parter og de forelæggende offentlige myndigheder. Retslægerådet bemærker i den forbindelse, at to meget væsentlige årsager til en forsinket sagsbehandling i civile retssager er, at der mangler journal fra egen læge og relevant billeddiagnostisk materiale, herunder resultat af eventuelle CT og MR-skanninger.
Såfremt ovennævnte retningslinier ikke er fulgt, vil sagen som udgangspunkt blive returneret med en bemærkning om, at sagen bedes fremsendt i overensstemmelse med vejledningen, hvilket naturligvis vil medføre en forsinkelse af sagsbehandlingen.
Der henvises endvidere til artiklen ”Forelæggelse af civile sager for Retslægerådet” i rådets årsberetning for 2001-2002, side 47 ff., til Retslægerådets artikel i Advokaten 4/2005 samt til Retslægerådets jubilæumsbog 1909-2009, afsnit 3.0, side 126 ff.