Vejledningen er hentet på retslægerådets hjemmeside den 29. juni 2012 på linket:
http://www.retslaegeraadet.dk/Vejledning-om-sp%c3%b8rgsm%c3%a5l--12-09-
 
 

Vejledning om udformningen af spørgsmål til Retslægerådet i civile sager (12/09)

 
Det fremgår af § 1 i lov om Retslægerådet, at det er rådets opgave at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold.
 
Kompetence til at forelægge sager for Retslægerådet:
Det er således en forudsætning for Retslægerådets besvarelse af spørgsmål, at spørgsmålene enten stilles af en offentlig myndighed til brug for dennes afgørelse af en sag, eller at de stillede spørgsmål er godkendt af den ret, der behandler sagen, og at sagen i alle tilfælde vedrører enkeltpersoners retsforhold.
 
Generelt om formulering af spørgsmål:
Det er en forudsætning, at spørgsmålene er:
1. Konkrete – at spørgsmålene vedrører bestemt påpegede forhold. Rådet kan ikke påtage sig at referere eller bekræfte, hvad der står at læse i sagsakterne, at udarbejde resume af sagsakterne eller at foretage generelle helbredsvurderinger. Rådet foretager ikke generel diagnosticering eller resume af alle lidelser. Det påhviler derfor sagens parter at udpege de konkrete forhold og lidelser/gener, som parterne ønsker rådets skøn over.
2. Klare at spørgsmålene er klart formuleret, således at misforståelser undgås, og det tydeligt fremgår, hvad sagens parter ønsker rådets skøn over.
3. Neutrale – at der ikke lægges op til, at rådet skal afgøre den foreliggende tvist, idet det alene er rådets opgave at skaffe et grundlag for myndighedens/rettens afgørelse af den forelagte sag.
4. Relevante – at spørgsmålene skal have sammenhæng med den foreliggende tvist. Herunder at der – ved anmodning om rådets skøn over om en skade er opstået ved en bestemt hændelse eller arbejdssituation – foreligger en entydig beskrivelse af hændelsen eller arbejdsprocessen.
5. Omfattet af rådets sagkundskab – at spørgsmålene ikke lægger op til en bedømmelse, der ikke er omfattet af rådets kompetence, men tilkommer retten (for eksempel en bevisvurdering) eller er omfattet af en anden myndigheds kompetence (for eksempel spørgsmål om erhvervsevnetab, der henhører under Arbejdsskadestyrelsen).
 
Der henvises endvidere til Betænkning om Retslægerådet nr. 1196 fra 1990 side 131 ff. og Retslægerådets artikel i Advokaten nr. 4/2005.