UfR 1999.90 HK
 

  H.K. 19. oktober 1998 i sag 45/1998

Anklagemyndigheden mod T (adv. Dorthe Fuglsang, Kbh., e.o.).

Af retsbogen for Københavns Byrets 3. afdeling 6. november 1997 fremgår bl.a.:


Der fremlagdes begæring af 9. oktober 1997 fra advokat Bergsøe om ophævelse af pålæg efter retsplejelovens § 745, stk. 4, vedrørende sagens bilag.

Endvidere fremlagdes begæring af 10. oktober 1997 fra advokat Theil om samme samt begæring af 22. oktober 1997 fra advokat Carsten Hauch om ophævelse af det ham meddelte fuldstændige pålæg i sagen.

Endelig fremlagdes rettens skrivelse af 24. oktober 1997 til anklagemyndigheden samt anklagemyndighedens 2 svarskrivelser af 5. november 1997 med en fuldstændig oversigt over de pålæg, som politiet i medfør af retsplejelovens § 745, stk. 4, har meddelt forsvarerne i sagen med undtagelse af advokat Hauch.

Anklageren bekræftede, at politiet har meddelt advokat Hauch et fuldstændigt pålæg vedrørende samtlige sagskompleksets bilag, og at dette pålæg er opretholdt også efter Østre Landsrets kendelse af 9. oktober 1997, hvorved ophævelsen af politiets pålæg til advokat Hauch om ikke at sætte sig i forbindelse med sine klienter blev stadfæstet.

Det oplystes, at den ene af advokat Hauchs klienter, B, netop er anholdt og vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen. I den forbindelse har han anmodet om forsvarerskifte til advokat Boelskifte, der i morgen vil give møde på anholdtes vegne til forhøret.

Anklageren tilkendegav, at politiets pålæg nu yderligere ophævedes, således at der alene resterede pålæg til de fremmødte forsvarere vedrørende sagens bilag 103a og 103b i forhold 1 og de dertil svarende identiske bilag 9 og 9a i forhold 3.

Flere af forsvarerne tilkendegav , at disse bilag for deres vedkommende ikke var belagt med pålæg, for så vidt som de ikke var stemplet med pålæg herom.

Anklageren meddelte disse forsvarere pålæg i det anførte omfang.

Samtlige mødte forsvarere påstod de meddelte pålæg vedrørende bilag 9, 9a, 103a og 103b ophævet.

Anklageren påstod pålæggene opretholdt.

Advokat Hauch påstod det ham meddelte totale pålæg ophævet.

Anklageren påstod pålægget opretholdt.

De beskikkede forsvarere advokat Steen Bech, advokat Flemming Theil, advokat Claus Bergsøe og advokat Manfred Petersen påstod ophævelse af det pålæg, som retten har meddelt vedrørende indholdet af arrestanten T's hidtidige indenretlige forklaringer under efterforskningsforhøret.

— — —


Af retsbogen for Københavns Byrets 3. afdeling 12. november 1997 fremgår bl.a.:


Anklageren fremsatte begæring efter retsplejelovens § 748, stk. 6, om, at politiet foreløbig ikke skal gøre de øvrige udelukkede medsigtede bekendt med, hvad der er passeret i dagens retsmøde, og om, at det pålægges samtlige forsvarere, at disse heller ikke underretter deres klienter herom.

Forsvarerne protesterede herimod og henviste til deres den 6. november 1997 procederede begæringer om ophævelse af rettens tidligere tilsvarende pålæg.

Der afsagdes sålydende

kendelse:

Efter anklagemyndighedens oplysninger vedrører sagskomplekset indsmugling af i alt ikke under ca. 10 kg kokain fordelt på 15 forhold og omfatter indtil nu 14 personer. Heraf er på nuværende tidspunkt 2 personer, herunder den formodede hovedmand, på fri fod, muligvis i udlandet, og der er for den enes vedkommende afsagt kendelse om fængsling in absentia. De øvrige 12 personer er varetægtsfængslede og i isolation, for så vidt de ikke har afgivet indenretlig forklaring under efterforskningsforhør, og 5 af dem har foreløbig ikke ønsket at udtale sig hverken til politiet eller i retten. I det omfang, hvori der i øjeblikket er afgivet forklaringer, har forklaringerne ifølge anklagemyndigheden været indbyrdes divergerende.

I betragtning af sagens omfang og alvorlige karakter sammenholdt med forklaringernes betydning for sagens opklaring, herunder hensynet til så vidt muligt at opnå en uforbeholden og sandfærdig forklaring under domsforhandlingen, må der gives anklagemyndigheden medhold i, at den forklaring, der er afgivet i bilag 9 og 9a samt de hermed identiske bilag 103a og 103b af en person, der efter det oplyste agtes indkaldt som et hovedvidne i sagen, ikke for tiden bør frigives til de sigtede. Det pålæg, som politiet har meddelt i medfør af retsplejelovens § 745, stk. 4, vedrørende disse bilag, opretholdes derfor indtil videre.

Af de samme grunde, og uanset at den pågældende udenretlige forklaring ikke længere er belagt med pålæg fra politiets side, finder retten yderligere, at arrestanten T's indenretlige forklaring i dag og i de tidligere retsmøder under efterforskningsforhøret indtil videre ikke skal bringes til de fra retsmøderne udelukkede medsigtedes kundskab, og at forsvarerne følgelig ikke må give de pågældende underretning om, hvad der er passeret under forhøret, jf. retsplejelovens § 748, stk. 6.

Hvad særskilt angår den beskikkede forsvarer advokat Hauch, hvis klienter er på fri fod, har politiet meddelt denne et altomfattende, generelt pålæg vedrørende alt efterforskningsmateriale i sagen, herunder det materiale, der ikke er belagt med pålæg i forhold til de øvrige forsvarere. Da politiets adgang til at give pålæg efter retsplejelovens § 745, stk. 4, udgør en undtagelsesvis begrænsning i forsvarerens ellers bestående ret til at gøre klienten bekendt med efterforskningsmaterialet i sin helhed, og da pålægget ikke er konkret og individuelt begrundet, kan pålægget ikke opretholdes i sin helhed. Pålægget kan dog ikke ophæves for advokat Hauchs vedkommende i videre omfang end for de øvrige forsvareres vedkommende.

Efter det således anførte

bestemmes:

Politiets pålæg til forsvarerne vedrørende bilagene 9, 9a, 103a og 103b opretholdes indtil videre. I øvrigt ophæves det pålæg, der af politiet er meddelt den beskikkede forsvarer advokat Hauch.

Det pålægges indtil videre forsvarerne for de fra forhøret udelukkede medsigtede ikke at underrette de pågældende om, hvad der er passeret under efterforskningsforhøret vedrørende T, og de pågældende medsigtede skal indtil videre ej heller underrettes herom af politiet.


Anklageren kærede rettens kendelse for så vidt angår ophævelsen af politiets totale pålæg til advokat Carsten Hauch og vil indgive kæreskrift. Anklageren begærede kæremålet tillagt opsættende virkning.

Dommeren tillagde kæremålet opsættende virkning.

Østre Landsrets kendelse 11. december 1997 (17. afd.)

(Erik Kjærgaard, Brydensholt, Helle Lindegaard (kst.)).

Anklagemyndigheden har påkæret Københavns Byrets 3. afdelings kendelse af 12. november 1998 (17285/97), hvorved retten afslog at opretholde et af politiet nedlagt pålæg til advokat Carsten Hauch om generelt ikke at videregive oplysninger, han har modtaget fra politiet, herunder det materiale, der ikke er belagt med pålæg i forhold til de øvrige forsvarere i sagen.

Der er tillagt kæremålet opsættende virkning.

Københavns Politi, advokatur N, har afgivet kæreskrift den 19. november 1997.

Landsretten har ved kendelse af 9. oktober 1997 i et tidligere kæremål i sagen — — — stadfæstet Københavns Byrets kendelse af 17. september 1997, hvorved retten ophævede Københavns Politis pålæg til advokat Carsten Hauch om ikke at sætte sig i forbindelse med de medsigtede i sagen, for hvem han er beskikket som forsvarer.

På denne baggrund, og idet det for landsretten fremkomne ikke kan føre til andet resultat,

bestemmes:

Den påkærede kendelse stadfæstes i henhold til de af byretten anførte grunde.

Højesterets kendelse.


I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns Byret den 12. november 1997 og Østre Landsrets l7. afdeling den 11. december 1997. Landsrettens kendelse er med Procesbevillingsnævnets tilladelse indbragt for Højesteret af anklagemyndigheden med påstand om, at det pålæg, som Københavns Politi i medfør af retsplejelovens § 745, stk. 4, har meddelt advokat Carsten Hauch som beskikket forsvarer for A, opretholdes. Ifølge pålægget må forsvareren ikke videregive nogen af de oplysninger, som han har modtaget fra politiet, herunder det materiale, der ikke er belagt med pålæg i forhold til de øvrige forsvarere i sagen.

Advokat Dorthe Fuglsang blev den 14. april 1998 beskikket som forsvarer for sigtede i stedet for advokat Carsten Hauch. Forsvareren har efter det oplyste endnu ikke været i kontakt med sigtede, der fortsat er på fri fod. Sagen er færdigefterforsket for så vidt angår de her i landet sigtede og fængslede personer.

Landsretten har henholdt sig til kendelsen.

Anklagemyndigheden har anført, at sagen vedrører en særdeles alvorlig overtrædelse af straffelovens § 191, at beviserne i høj grad udgøres af de impliceredes forklaringer, at det på sagens nuværende stade må antages, at det vil kunne forhindre opklaringen af sagen, hvis forsvareren straks lader sit kendskab til politiets materiale gå videre til sigtede, og at modhensynene til forsvarerens mulighed for at tilrettelægge og gennemføre forsvaret ikke i den foreliggende situation taler imod hensynet til efterforskningen.

Advokat Dorthe Fuglsang har ikke udtalt sig i anledning af kæremålet.

I påkendelsen har deltaget fem dommere: Pontoppidan, Hornslet, Hermann, Poul Sørensen og Per Sørensen.

Tre dommere - Pontoppidan, Poul Sørensen og Per Sørensen - udtaler:

Af de grunde, der er anført af landsretten, stemmer vi for at stadfæste kendelsen.

Dommerne Hornslet og Hermann udtaler:

Sagen vedrører særdeles alvorlig narkotikakriminalitet, hvor A anses som bagmand. Hun er varetægtsfængslet in absentia, men en langvarig international eftersøgning har hidtil været forgæves. Det meddelte vidtgående pålæg må efter det oplyste forventes ophævet, så snart hun måtte være pågrebet og til rådighed for retsforfølgning i Danmark. Under disse særlige omstændigheder finder vi det tilstrækkelig godtgjort, at det er påkrævet at meddele pålæg som ønsket af anklagemyndigheden. Vi stemmer derfor for at tage anklagemyndighedens påstand til følge.

Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.

Thi bestemmes:

Landsrettens kendelse stadfæstes.