UfR 1974.200 V

V. L. D. 13. 10. oktober 1973 i anke III 48/1973 A (adv. E. Krogh, Hobro e. o.) mod politimesteren i Hobro (selv)
 

 

Af anke III 48/1973 A (adv. E. Krogh, Hobro e. o.) mod politimesteren i Hobro (selv) fremgik, at A den 11. juni 1971 var blevet tvangsindlagt, efter at en læge havde udtalt, at betingelserne for tvangsindlæggelse var opfyldt. Lægen havde truffet beslutningen efter anmodning fra politiet og efter, at den pågældende efter det oplyste havde overtrådt et polititilhold.

I Terndrup rets dom 3. juli 1971 udtales bl. a.:


»- - - Før indlæggelsen begærede tvangsindlagte sagen forelagt retten, og ved skrivelse af 25. s. m., altså efter udløbet af den i retsplejelovens § 469, stk. 2, foreskrevne frist, indsendte politimesteren i Hadsund sagen til retten, idet det heri anførtes, at tvangsindlæggelsen havde fundet sted i medfør af § 5, stk. 2, i lov nr. 158 af 13. april 1938, og at overskridelsen af den pågældende frist skyldtes, at sagen ved en fejltagelse på politikontoret var blevet henlagt.

Overlæge P. Skovgaard Jensens erklæring af 30. juni 1971 er sålydende: »- - - Ifølge lov nr. 118 har vi i statshospitalet pligt til at modtage sådanne tvangsindlæggelser for så vidt de formelle krav er opfyldte, jfr. samme lovs § 2-3 og 4. I det pågældende tilfælde var tvangsindlæggelsespapirerne rigtig udfyldte. Patientens forbliven på hospitalet er ikke afhængig af denne indlæggelsesform, men udelukkende afhængig af, om vi skønner, at de i § 8 nævnte omstændigheder er til stede. Hvis man fra hospitalets side finder, at en udskrivning er uforsvarlig, og patienten insisterer på at blive udskrevet, har vi pligt til at indberette en tvangstilbageholdelse til justitsministeriet. Dette er imidlertid ikke nødvendigt i A's tilfælde, idet han ikke på noget tidspunkt under opholdet overfor os har protesteret mod dette. - - - Der er Imidlertid ikke tvivl om, at patienten både på indlæggelsestidspunktet og under indlæggelsen er sindssyg og behandlingskrævende, men tilstanden er senere bedret så meget, at vi forventer snarlig udskrivning og ikke vil tvangstilbageholde ham, hvis han forlanger sig udskrevet. - - -

Retten skal udtale følgende:

Spørgsmålet om lovligheden af den iværksatte foranstaltning findes kun at burde bedømmes på baggrund af forholdene, som de forelå på det tidspunkt, da tvangsindlagtes læge afgav sin erklæring, og da politimesteren herefter traf sin beslutning om politiets medvirken, nemlig den 11. juni 1971.

Der ses ikke at foreligge omstændigheder, der tyder på eller blot indicerer, at den stedfundne foranstaltning ikke skulle hvile på et lovligt grundlag, hvorfor den her omhandlede tvangsindlæggelse vil være at anse lovlig. - - -

Det hedder i V. L. D. 13. 10. oktober 1973 (Rønnov, Høy-Hansen, Rørdam):

- - - For landsretten har appellanten, A, påstået tvangsindlæggelsen kendt ulovlig og har desuden påstået sig tilkendt i erstatning for ulovlig frihedsberøvelse 3.000 kr. eller et beløb fastsat efter rettens skøn.

Indstævnte, politimesteren i Hadsund, har påstået dommen stadfæstet og har overfor kravet om erstatning nedlagt påstand om frifindelse.

Det bemærkes, at appellanten i en skrivelse af 15. juli 1971 til dommeren i Terndrup rejste indsigelse mod dommen, men at hverken dommeren eller appellantens advokat, der blev gjort bekendt med skrivelsen, opfattede denne som en ankebegæring. Spørgsmålet om sagens indbringelse for landsretten er herefter først rejst den 2. januar 1973 efter appellantens henvendelse til en anden advokat. Indstævnte har ikke protesteret mod, at sagen realitetsbehandles, og retten har efter omstændighederne fundet anken behørig.

Det er for landsretten oplyst, at appellanten blev udskrevet fra Statshospitalet den 13. juli 1971.

Spørgsmålet om tvangsindlæggelsens lovlighed, der er rejst af appellanten forud for indlæggelsen, findes med rette at være taget under pådømmelse som sket, uanset at appellanten ikke forinden sagens prøvelse ved retten havde benyttet sig af administrativ rekurs.

Idet det tiltrædes, at betingelserne for tvangsindlæggelse af appellanten i medfør af lov om sindssyge personers hospitalsophold § 5, jfr. § 2, stk. 2, har været tilstede, vil dommen være at stadfæste, og indstævnte vil herefter være at frifinde for den nedlagte erstatningspåstand. - - -