Lov Nr. 260 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Lov om Rettens Pleje vedrø­rende Behandling af Sager angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed m. v.

Justits-Min. Busch Jensen. (Lov-Tid. A. 1945 af 1/6; jfr. Rigsdags-Tid. 1945: Fol­ket. Tid. Sp. 113, 145, 222, 263; Landst. Tid. Sp. 78; Till. A. Sp. 107).

 

§ 1. Sager, i hvilke der - alene eller i Forbin­delse med andre Forhold - rejses Tiltale efter Lov om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virk­somhed, behandles og paakendes i 1ste In­stans ved Underret, jfr. § 2, efter Reglerne i Retsplejelovens Kap. 80.

Efter de i denne Lov indeholdte Regler be­handles endvidere Sager, hvori nogen sigtes for forud for Besættelsen af Danmark den 9. April 1940 at have begunstiget dennes Iværk­sættelse eller for den nævnte Dato at have medvirket til Besættelsens Gennemførelse, in­den der af kompetent dansk Myndighed blev givet Ordre til Modstandens Ophør.

§ 2. Til i 1ste Instans at behandle og paadømme de § 1 nævnte Sager beskikker Justitsministeren et Antal Underretsdommere. Be­skikkelsen kan omfatte en eller flere Rets­kredse. Justitsministeren beskikker endvidere det fornødne Antal Landsdommere til som Ankeinstans at behandle og paadømme de nævnte Sager.

Justitsministeren bemyndiges til i Anled­ning af disse Sagers Behandling at konstituere det fornødne yderligere Antal Dommere ved Underretterne og Landsretterne.

§ 3. Justitsministeren bemyndiges til efter Forhandling med Indenrigsministeren at fast­sætte, at Underretternes Domsmandslister og Landsretternes Domsmandslister og Nævnin­gelister for Nævningekredsene suppleres med et nærmere fastsat Antal Personer under Hen­syn til, at det i Medfør af Lov Nr. 349 af 22. Au­gust 1941 forbudte politiske Parti var udeluk­ket fra Deltagelse i de senest afholdte kommu­nale Valg. Denne Bemyndigelse gælder, indtil der foreligger Domsmandslister og Nævninge­lister, der er udtaget af Grundlister, hvis Med­lemmer efter Afholdelse af Valg til Kommu­nalbestyrelserne og derefter følgende Nyvalg til de i Retsplejelovens § 73 nævnte Udvalg er udvalgt af disse.

Domsmænd og Nævninger udtages af de saaledes supplerede Domsmands- og Nævningelister, saavel til Behandling af de i denne Lov omhandlede Sager som til Behandling af an­dre Sager, i hvilke Domsmænd eller Nævnin­ger skal medvirke.

Domsmænd til Behandling af de i § 1 nævnte Sager udtages kun for den enkelte Sag, og Udtagelsen foregaar i et Retsmøde, hvor Anklageren og Forsvareren er til Stede. Ankla­geren og Forsvareren kan uden Angivelse af Grund udskyde hver indtil 4 af de udtagne Domsmænd, hvorefter de næste paa Doms­mandslisten opførte Personer udtages.

§ 4. Enkeltstaaende Retshandlinger kan, naar den af Justitsministeren til Behandling af disse Sager beskikkede Dommer er forhindret, foretages af en anden Dommer.

Sagerne skal fremmes med størst mulig Hurtighed.

§ 5. Naar der foreligger skellig Grund til at antage, at en Person har gjort sig skyldig i en af de i Lov om Tillæg til Borgerlig Straffelov an­gaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed omhandlede Forbrydelser, vil han være at fængsle, indtil Sagen er endeligt af­gjort og, hvis han idømmes Straf, indtil Straf­afsoningens Paabegyndelse.

§ 6. Justitsministeren kan konstituere det fornødne Antal overtallige Statsadvokater.

Til at udføre Anklagen for Underret antager Justitsministeren efter Overenskomst et pas­sende Antal dertil egnede Sagførere.

§ 7. Som Forsvarer i de i § 1 nævnte Sager kan enhver Sagfører, der findes egnet, beskik­kes, men kun de af Justitsministeren i Medfør af Retsplejelovens § 733 beskikkede offentlige Forsvarere er forpligtede til at modtage Be­skikkelsen.

Saafremt Sigtede ønsker en bestemt Sagfø­rer som Forsvarer, bør denne beskikkes, for­saavidt det efter Stk. 1 er muligt.

§ 8. Til Behandling af Andragender om Anke, jfr. § 9, og Genoptagelse, jfr. § 11, ned­sættes et Ankenævn bestaaende af en Formand og 6 andre Medlemmer, der skal opfylde Be­tingelserne for at udnævnes til Dommer, og som beskikkes af Kongen for et Tidsrum af 5 Aar. Indenfor dette Tidsrum kan de kun afsæt­tes ved Dom.

I hver Sags Behandling deltager mindst 3 Medlemmer.

§ 9. Anke fra Tiltaltes Side kan kun ske, naar Livsstraf eller Fængsel i 10 Aar eller der­over er idømt, eller naar det i § 8 nævnte Ankenævn finder, at særlige Omstændigheder taler derfor, og meddeler Tilladelse hertil. Andra­gende herom maa fremsættes for Ankenævnet inden de i Retsplejeloven fastsatte Frister for Anke. Et senere indgivet Andragende kan dog tages til Følge, naar efter Ankenævnets Skøn de i Retsplejelovens Kap. 86 fastsatte Betingel­ser for Genoptagelse er opfyldt.

Anken kan støttes paa de i Retsplejelovens §§ 943 og 963, Stk. 1, anførte Grunde.

Om Anke af de af Landsretten afsagte Domme gælder Reglerne i Retsplejelovens § 966.

§ 10. De af Underretterne afsagte Kendelser om Anholdelse eller Fængsling kan paakæres. Overfor andre Kendelser og Beslutninger ved­rørende de i § l nævnte Sager kan Kæremaal ikke rejses.

§ 11. Genoptagelse af en Sag, der er paa­dømt ved Højesteret eller Landsret, kan ske ef­ter Bestemmelse af det i § 8 nævnte Ankenævn.

Ved Ankenævnets Behandling af Sager om Genoptagelse finder Reglerne i Retsplejelo­vens Kap. 86 Anvendelse med de fornødne Lempelser.

§ 12. De i Retsplejeloven indeholdte Regler finder iøvrigt Anvendelse med de Lempelser, som følger af Forholdets Forskellighed.

Justitsministeren bemyndiges til at give nærmere Bestemmelser om Gennemførelsen af de i denne Lov indeholdte Regler.

§ 13. Honoraret til Formanden og de øvrige Medlemmer af Ankenævnet fastsættes ved Finansloven.

Ankenævnet kan antage den fornødne Med­hjælp, hvis Lønning fastsættes ved Finanslo­ven.

§ 14. Denne Lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i Kraft straks.