Lov Nr. 322 af 7. Juli 1945 om Oprettelse af en ekstraordinær Tjenestemandsdomstol m. v.

Finans-Min. H. C. Hansen. (Lov-Tid. A. 1945 af 11/7).

 

§ 1. 1) En Tjenestemand i Staten, Folkeskolen, Folkekirken eller en Kommune, som ­uden at hans Forhold rammes af Bestemmelserne i Lov af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed - indenfor Perioden fra og med den 9. April 1940 og indtil nærværende Lovs Ikrafttræden

  • 1)    har været Medlem af et nazistisk Parti eller anden lignende Sammenslutning eller en Organisation, som mod Landets Interesser har samarbejdet med den tyske Besættel­sesmagt, eller

  • 2)    ved sin Adfærd i eller udenfor Tjenesten har udvist uværdig national Optræden, eller

  • 3)    har ydet Besættelsesmagten en Hjælp, der gik ud over, hvad hans Tjenestepligt paa­lagde ham, eller

  • 4)    har haft Samkvem med Medlemmer af Be­sættelsesmagten eller denne tilknyttede Organer i et Omfang, som laa udenfor det nødvendige,

kan paalægges disciplinær Straf af Forsættelse til anden Tjeneste, Forflyttelser, Degradation eller Frakendelse af Tjenestemandsstilling, eventuelt med hel eller delvis Fortabelse af Pension.

2) Forsaavidt Personer, der har været ansat i pensionsberettigende Tjenestemandsstilling i Statens, Folkeskolens, Folkekirkens eller i en Kommunes Tjeneste, inden Afskedigelsen har begaaet en af de i Stk. 1 nævnte Handlinger, kan Pensionen helt eller delvis inddrages.

§ 2. 1)Til Undersøgelse og Paakendelse af Sager, der rejses i Henhold til § 1,nedsættes en Tjenestemandsdomstol paa 3 Medlemmer.

2) Tjenestemandsdomstolen bestaar af en Dommer som Formand samt af et Medlem udpeget af Finansministeren efter Samraad med Justitsministeren. Formanden udnævnes af Kongen paa Indstilling af Finansministeren efter en af denne indhentet Udtalelse fra det i Tjenestemandslovens § 321 omhandlede Raad. For den enkelte Sag tiltrædes Tjeneste­mandsdomstolen af et Medlem udpeget af den centrale Tjenestemandsorganisation – for kommunale Tjenestemænds Vedkommende den Tjenestemandsorganisation eller eventu­elt faglige Organisation –, hvorunder Tjene­stemanden henhører eller kunne henhøre; for Dommeres Vedkommende udpeges dette Medlem af Den danske Dommerforening. I Tvivlstilfælde afgør Formanden, hvilken Or­ganisation der udpeger nævnte Medlem.

3) Til at deltage i Behandlingen af saadanne sager, i hvilke de 2 faste Medlemmer af Tjene­stemandsdomstolen faar Forfald eller af anden Grund ikke kan bestride Hvervet, udpeges Suppleanter for de paagældende.

§ 3. Tjenestemandsdomstolen vil, indtil en­delig Afgørelse i Sagen foreligger, kunne fri­tage den paagældende Tjenestemand for Tje­neste, eventuelt suspendere ham, naar de i Tjenestemandslovens §11 eller tilsvarende Bestemmelse i paagældende kommunale Ved­tægt omhandlede Betingelser er opfyldt.

§ 4. 1) Tjenestemandsdomstolens Møder er offentlige med de i Retsplejelovens Regler om Strafferetspleje anførte Undtagelser.

2) Personer, der indkaldes som Vidner, har Pligt til at udtale sig uanset Reglerne i Tjene­stemandslovens § 3, Stk. 3, og Retsplejelovens § 169, Stk. 3. Det kan dog bestemmes, at Dø­rene lukkes, saafremt det er af ganske særlig Betydning for det offentliges Interesser, at Vidneudsagn ikke offentliggøres.

3) Alle Akter, derunder ogaa Referater og lign., kan kræves udleveret af Domstolen til Brug ved Sagens Behandling.

4) Tjenestemandsdomstolens Kendelse og dens Præmisser er offentlige. Domstolens Medlemmer, Auditøren samt Bisidderen eller Forsvareren har Pligt til at hemmeligholde, hvad de iøvrigt i Anledning af Sagen er blevet bekendt med.

5) Iøvrigt finder Retsplejelovens Regler An­vendelse med de nødvendige Forandringer.

6) De af Tjenestemandsdomstolen trufne Afgørelser er endelige, idet dog Spørgsmaalet om, hvorvidt den paagældende i Anledning af Tjenestemandsforholdets Ophør har retligt Krav paa ordinær Pension efter Tjeneste­mandsloven, kan indbringes for Højesteret ved Anke i den borgerlige Retsplejes Former. For Dommeres Vedkommende kan Kendelsen dog i sin Helhed indbringes for Højesteret. Lyder Kendelsen paa Afsættelse, eller har der været nedlagt Paastand herom, sker Indbringelsen for Højesteret efter Reglerne om Anke, i andre Tilfælde efter Reglerne om Kære i borgerlige Sager, dog saaledes, at mindst 5 Dommere del­tager i Paakendelsen.

§ 5. Der udpeges af Finansministeren efter Forhandling med Justitsministeren en særlig Auditør med det Hverv at forberede og gen­nemføre Tiltale ved Tjenestemandsdomsto­len. Auditøren er, selvom der ikke foreligger nogen Klage, berettiget til at foretage Under­søgelse og rejse Tiltale, hvis han finder det paakrævet. Auditøren har Pligt til at foretage Undersøgelse, saafremt en Tjenestemand selv begærer dette.

§ 6. 1)Den paagældende Tjenestemand er berettiget til til Bistand for sig under Sagens behandling at give Møde sammen med en Bi­sidder, der har de Beføjelser, som ved Lov om Rettens Pleje er tillagt en Forsvarer; som Bi­sidder kan anvendes en Sagfører; saafremt Tjenestemanden ønsker det, kan der af Tjene­stemandsdomstolen i Stedet beskikkes ham en Forsvarer, hvis Vederlag fastsættes af Retten og udredes af det offentlige.

2) Bisidderen eller Forsvareren er berettiget til at overvære alle Domstolens Møder, indtil Sagen optages til Paakendelse, selvom disse holdes for lukkede Døre, ligesom han har Ad­gang til at faa Genpart af alle Akter, der af Au­ditøren fremlægges i Sagen.

§ 7. Bestemmelserne i nærværende Lov om­fatter de i Tjenestemandslovens § 357, jfr. § 74, omhandlede Haandværkere og Arbejdere ved Statsbanerne og finder endvidere med de efter Forholdets Natur nødvendige Ændringer An­vendelse med Hensyn til civile Funktionærer, Haandværkere og Arbejdere ved Hæren og Søværnet m.fl., der har opnaaet Pensionsret i Henhold til Lov Nr. 83 af 23. Marts 1932.

§ 8. Denne Lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i Kraft straks.