Lov Nr. 356 af 29. Juni 1946 om Ændringer i og Tilføjelser til Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræ­deri og anden landsskadelig Virksomhed.

Justits-Min. A.L.H. Elmquist. (Lov-Tid. A. 1946 af 29/6).

 

§ 1. I Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed sker føl­gende Ændringer og Tilføjelser:

I § 1, Stk. 1, 1ste Pkt., ændres ”indtil 1 Aar efter Lovens Ikrafttræden” til: ”indtil 2 Aar efter Lovens Ikrafttræden”.

§ 3, Stk. 3, affattes saaledes:

Fængsel idømmes fra 2 Aar indtil paa Livs­tid. Under formildende Omstændigheder, derunder

 • 1) naar Gerningsmanden før eller kort efter den 29. August 1943 har bragt det strafbare Forhold til Ophør,

 • 2) naar Gerningsmanden har begaaet det strafbare Forhold under Indflydelse af en særlig Pression eller Paavirkning gennem Opdragelse eller paa Grund af en paa ung Alder beroende Umodenhed, eller der iøv­rigt i de Forhold, hvorunder han er opvok­set, foreligger undskyldende Momenter,

 • 3) naar den strafbare Virksomhed kun har va­ret i ganske kort Tid,

 • 4) naar det strafbare Forhold bestaar i, at den paagældende har ladet sig hverve til tysk Krigstjeneste, og Hvervningen er sket før den 29. August 1943, og

 • 5) naar det strafbare Forhold bestaar i, at den paagældende har ladet sig hverve til tysk Krigstjeneste eller Vagttjeneste, og Hverv­ningen er sket i Udlandet, kan Straffen ned­sættes til Fængsel i 1 Aar. Hvor Strafned­sættelse iøvrigt er hjemlet, kan Straffen gaa ned til Fængsel i 30 Dage.

§ 3, Stk. 4, affattes saaledes:

De nærmere Regler for Strafudstaaelsen fastsættes ved kgl. Anordning. Prøveløsladelse kan finde Sted i Overensstemmelse med Reg­lerne i Borgerlig Straffelov, dog tidligst, naar 1 Aar af Straffetiden er udstaaet.

I § 5 tilføjes Ordene ”Danmarks nationalso­cialistiske Arbejderparti” foran ”Hipo-, Som­mer- eller Schalburgkorpset.”

Som nyt Stk. 3 tilføjes:

De i Lov Nr. 406 af 28. August 1945 inde­holdte Regler om Konfiskationskrav finder til­svarende Anvendelse.

§ 6, Stk. 1-3, erstattes af følgende:

1) Den, der findes skyldig i noget efter denne Lov strafbart Forhold, fortaber de nedenfor nævnte Rettigheder:

 • 1)   Stemmeret og Valgbarhed i offentlige An­liggender.

 • 2)   Offentlig Tjeneste og Hverv og Adgang til at opnaa offentlig Tjeneste og Hverv. For­tabelsen fritager ikke den paagældende for at udøve borgerlige Ombud, der ikke hviler paa noget Tillidsforhold.

 • 3)   Ret til at gøre Militærtjeneste. Ved kgl. An­ordning kan fastsættes Bestemmelser om Arbejdspligt til Afløsning af forbrudt Mili­tærtjeneste.

 • 4)   Ret til at virke som Læge, som Sagfører el­ler i anden Virksomhed, der kræver en of­fentlig Autorisation.

 • 5)   Ret til at virke somPræst for noget Tros­samfund eller til at udøve Undervisningsvirksomhed ved offentlige eller private Sko­ler eller Kursus af nogen Art eller virke som Leder indenfor nogen Ungdomsorganisa­tion.

 • 6)   Ret til at deltage i Ledelsen af eller være økonomisk interesseret i Teatervirksom­hed, Filmsproduktion eller Drift af Biograf­teater.

 • 7)   Ret til at virke som Direktør, Formand, Be­styrelsesmedlem eller i anden ledende Stil­ling eller Tillidshverv i erhvervsdrivende Selskab eller Sammenslutning.

 • 8)   Ret til at virke ved Dagspressen eller poli­tisk Tidsskrift som Udgiver eller Redaktør eller til at være økonomisk interesseret i Dagblad eller politisk Tidsskrift.

2) Bortfalder Straffen i Medfør af § 1,Stk. 2, eller hvor Strafbortfald iøvrigt er hjemlet, kan Retten bestemme, at kun de under Nr. 1-3 nævnte Rettigheder skal fortabes, eller, efter Omstændighederne, at Rettighedstab ikke skal finde Sted.

3) Rettighedsfortabelse sker for 5 Aar, saa­fremt den ved Dommen fastsatte Straf er min­dre end 4 Aars Fængsel. Er Straffen 4 Aars Fængsel eller derover, bestemmer Retten, hvorvidt Fortabelsen skal ske for bestandig el­ler for et bestemt Aaremaal ikke under 5 Aar. Rettighederne fortabes fra den Dag, da Dom­men bliver endelig. I Dommen skal angives, at den medfører Rettighedstab, og Fortabelsens Varighed.

4) Sker Rettighedsfortabelsen paa Tid, reg­nes Fristen fra den Dag, da Straffen er udstaaet eller eftergivet. I Tilfælde af Løsladelse paa Prøve regnes Fristen fra den Dag, da Straffen vilde have været udstaaet, saafremt Prøveløs­ladelse ikke var sket.

5) Sker Rettighedsfortabelsen i Forbindelse med en Dom, ved hvilken Straffen anses for bortfaldet, regnes Fristen fra den Dag, da Dommen bliver endelig.

6) Iøvrigt kommer de i Lovgivningen gæl­dende Regler om Fortabelse af Rettigheder som Følge af Straf til Anvendelse.

§ 6, Stk. 4 og 5, bliver herefter Stk. 7 og 8.

I § 8, Stk. 1, tilføjes efter ”øje” Ordene: ”eller i terroristisk Hensigt”.

Til § 8, Stk. 1, føjes som 2det Punktum: ”Straffen kan dog ikke sættes lavere end den i Borgerlig Straffelov for vedkommende Hand­ling foreskrevne mindste Straf.”

I § 9 tilføjes efter ”Fængsel”: ”dog ikke under den i Borgerlig Straffelov for vedkommende Handling foreskrevne mindste Straf.”

I § 10 foretages følgende Ændringer:

a)   I Stk. 2 tilføjes efter Ordet ”Fængsel”: ”ikke under 4 Aar”.

b)   Som nyt 2det Punktum tilføjes i Stk. 2: ”Under formildende Omstændigheder kan Straffen nedsættes indtil Fængsel i 1 Aar.”

c)   I Stk. 3 udgaar ordet ”Sommer-Korpset”.

§ 16 affattes saaledes:

1) Med Fængsel straffes:

 • 1)   den, der har været Medlem af den øverste ledelse af Danmarks nationalsocialistiske Arbejderparti eller anden med Besættelses­magten utilbørligt samarbejdende nazis­tisk Organisation og som saadan har medvirket til eller undladt at modvirke disse Organisationers Samarbejde med Besættelsesmagten og den Bistand, der er ydet denne ved Propaganda og paa anden Maade;

 • 2)   den, der har virket som Udgiver, Redaktør eller Forretningsfører ved Dagblad eller Tidsskrift, der kendeligt for den paagæl­dende arbejdede i Fremme af tysk Propa­ganda, eller som iøvrigt i Skrift eller Tale offentligt eller for en større Kreds har virket i den tyske Propagandas Tjeneste;

 • 3)   den, der har ydet væsentlig økonomisk Støtte til Presseorganer eller Organisati­oner, der paa utilbørlig Maade har samar­bejdet med eller støttet Besættelsesmagten;

 • 4)   den, der iøvrigt for at fremme tyske Interes­ser har modarbejdet De Forenede Nati­oners Krigsanstrengelser eller paa utilbør­lig Vis modarbejdet den danske Mod­standsbevægelse eller dens Organer;

 • 5)   den, der – uden dog at have udført saadan politimæssig Virksomhed, som omfattes af § 10, Stk. 2 og 3 – har haft Ansættelse hos det tyske Politi eller det tyske Fængselsvæ­sen og herunder har deltaget i

  • a)   Afhøring af Fanger eller

  • b)   Bevogtning af eller Kontrol med fængs­lede eller internerede;

 • 6)   den, der efter den 19. September 1944 har paataget sig Tjeneste eller i længere Tid derefter har fortsat at gøre Tjeneste som be­væbnet Sabotagevagt ved en Virksomhed, der kendeligt for den paagældende var sær­lig udsat for Angreb i Kampen mod Besæt­telsesmagten, og opretholdt Sabotagebe­vogtning med det Formaal med Vaaben­magt at bekæmpe saadanne Angreb;

 • 7)   den, der – uden at Forholdet omfattes af Nr. 5 eller § 10, Stk. 2 og 3 – har haft Ansæt­telse hos det tyske Sikkerhedspoliti eller i Hipo-Korpset i et Hverv med Tilknytning til vedkommende Organisations Virksom­hed;

 • 8)   den, der iøvrigt for at fremme tyske Interes­ser eller for at skaffe sig økonomisk Vinding eller anden Fordel paa anden Maade end ved civilt Lønarbejde, normal Forretnings­virksomhed eller anden normal Erhvervs­virksomhed har ydet Besættelsesmagten eller de med denne samarbejdende Organi­sationer eller Personer Bistand med Raad eller Daad.

2) I de i Stk. 1, Nr. 4-8, nævnte Tilfælde finder Bestemmelsen i § 10, Stk. 1,2det Punk­tum, tilsvarende Anvendelse.

§ 2.

1)Med Hensyn til Bestemmelser om Tab af almen Tillid i Domme, afsagt før denne Lovs Ikrafttræden, gælder følgende:

 • 1)   I Stedet for den skete Fradømmelse af al­men Tillid træder Fortabelse af de i § 6, Stk. 1, nævnte Rettigheder.

 • 2)   Uanset, hvad Dommen derom har be­stemt, gælder Fortabelsen for 5 Aar, saa­fremt den ved Dommen fastsatte Straf er mindre end 4 Aars Fængsel.

2)   Nedsættes Straf efter en af Ankenævnet afgiven Erklæring ved Benaadning, bestem­mes Varigheden af den til Dommen knyttede Rettighedsfortabelse i Overensstemmelse med Stk. 1, Nr. 2, ved Størrelsen af den ved Be­naadningen nedsatte Straf

3)   I de i Stk. 2 nævnte Tilfælde beregnes det Tidspunkt, til hvilket Prøveløsladelse kan finde Sted, efter Størrelsen af den ved Benaad­ning nedsatte Straf.

4)   Ankenævnet kan suppleres i fornødent Omfang med Medlemmer, der beskikkes i Overensstemmelse med Reglerne i Lov Nr. 260 af 1. Juni 1945 § 8 efter Indstilling af Høje­steret, dog for et Tidsrum af 1 Aar.

§ 3. Justitsministeren bemyndiges til at be­kendtgøre Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 som ændret ved denne Lov.

§ 4. Denne Lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i Kraft straks.