Lov Nr. 395 af 12. Juli 1946 om Straf for Krigsforbrydelser.

Justits-Min. A.L.B. Elmquist. (Lov-Tid. A. 1946 af 17/7).

 

§ 1. Har en Udlænding, som har staaet i tysk Tjeneste eller gjort Tjeneste under en med Tyskland forbunden Magt, under Krænkelse af de for Besættelse og Krig gældende folkeret­lige Love og Sædvaner begaaet et efter sin Art efter dansk Lov strafbart Forhold i Danmark eller til Skade for danske Interesser, kan Til­tale for den begaaede Forbrydelse rejses og Straf idømmes ved dansk Domstol i Henhold til denne Lov.

§ 2. Strafansvar efter denne Lov kan endvi­dere udover de i § 1 nævnte Tilfælde paalægges for Krigsforbrydelser eller Forbrydelser mod Menneskeheden saasom Mord, Mishandling af civile Fanger eller Søfarende, Drab af Gid­sler, Plyndring af offentlig eller privat Ejendom, Rekvisition af Penge eller andre Værdier, Ind­greb i Statsforfatningen, Paalæg af kollektive Straffe, Sprængning eller anden Ødelæggelse, alt forsaavidt de paagældende Handlinger er foretaget i Strid med de for Besættelse og Krig gældende folkeretlige Regler, samt endvidere for Deportation eller anden Forfølgelse af poli­tiske, racemæssige eller religiøse Grunde i Strid med danske Retsgrundsætninger og iøv­rigt for Handlinger, der, selvom de ikke er nævnt foran, dog omfattes af Artikel 6 i Statut for den internationale Militærdomstol, jfr. Udenrigsministeriets Bekendtgørelse, Lovti­dende C. Nr. 7 af 13. November 1945.

§ 3. For Forbrydelser, der omfattes af denne Lov, kan den i vedkommende Straffebestemmelse foreskrevne Straf forhøjes til Fængsel indtil paa Livstid. Rammes Forholdet ikke af nogen hidtil gældende dansk Straffebestem­melse, er Straffen Fængsel indtil paa Livstid.

Livsstraf kan dog idømmes under de i Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov § 8, Stk. 2, nævnte Vilkaar eller iøv­rigt under særlig skærpende Omstændigheder.

§ 4. At den strafbare handling er udført i Henhold til Ordre eller under Indflydelse af et Afhængighedsforhold, fritager ikke for Ansvar, men kan tages i Betragtning som en formildende Omstændighed, og under særlig formil­dende Omstændigheder kan Straffen helt bortfalde.

§ 5. Naar en Udlænding i Medfør af denne Lov idømmes Straf af Fængsel, skal der i Dom­men træffes Bestemmelse om, at han efter ud­staaet Straf bliver at udbringe af Riget med Tilkendegivelse om det med ulovlig Tilbage­venden forbundne Strafansvar.

§ 6. Paatale for de i denne Lov omhandlede Forbrydelser finder Sted efter Justitsministe­rens Paabud.

§ 7. Om Fuldbyrdelse af de i Henhold til denne Lov idømte Straffe træffes nærmere Be­stemmelse ved kongelig Anordning.

§ 8. Strafansvar eller andre Retsfølger i hen­hold til denne Lov samt Adgang til at fuld­byrde de i Medfør af denne afsagte Domme forældes ikke.

§ 9. Bestemmelserne i Borgerlig Straffelovs almindelige Del finder, forsaavidt ikke andet følger af de foranstaaende Bestemmelser, An­vendelse paa de af denne Lov omfattede For­brydelser.

§ 10. Sager, i hvilke der – alene eller i For­bindelse med andre Forhold – rejses Tiltale ef­ter denne Lov, behandles og paakendes i 1ste Instans ved Underret efter Reglerne i Retsple­jelovens Kap. 80.

Om Paaanke af afsagte Domme gælder de i Retsplejelovens Kap. 83 fastsatte Regler.

Københavns Byret er Værneting for de her omhandlede Sager, men efter vedkommende Retsformands Bestemmelse kan Retten ogsaa sættes udenfor København.

§ 11. Tiltale rejses ved et af Rigsadvokaten udfærdiget Anklageskrift.

Anklagen udføres af Rigsadvokaten eller ef­ter dennes nærmere Bestemmelse af andre af Justitsministeren til Udførelse af disse Sager beskikkede Anklagere.

§ 12. Som Forsvarer i de i nærværende Lov omhandlede Sager kan enhver Sagfører, der findes egnet, beskikkes. Kun de af Justitsministeren i Medfør af Retsplejelovens § 733 be­skikkede offentlige Forsvarere er forpligtede til at modtage Beskikkelsen.

Saafremt Sigtede ønsker en bestemt Sagfø­rer som Forsvarer, bør denne beskikkes, for­saavidt det efter Stk. 1 er muligt.

§ 13. Retsplejelovens almindelige Regler, herunder de i Lovens Kap. 66 indeholdte Be­stemmelser om Sigtede og hans Forsvar, fin­der, forsaavidt ikke andet følger af de foran­staaende Bestemmelser, tilsvarende Anven­delse ved Behandlingen af de her omhandlede Sager. Med Hensyn til Fængsling af Personer, der sigtes efter denne Lov, skal dog Reglerne i § 5 i Lov Nr. 260 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Lov om Rettens Pleje vedrørende behandling af Sager angaaende Forræderi og anden lands­skadelig Virksomhed m.v. som ændret ved Lov Nr. 599 af 21. December 1945 finde tilsva­rende Anvendelse.